Лабораторія психологічного розвитку дитини "Надія"

Оновлено: 20.11.2020

 Доцент кафедри, керівник лабораторії Світлана Бабатіна постійно підвищує професійну кваліфікацію за напрямком роботи лабораторії. Зокрема, на 2020-2021 рік керівниця проходить навчання в Інституті післядипломної освіти "Інститут вищої психології" у м. Києві, за річною 9-ти модульною програмою "Дитяча психологія і психотерапія". Підсумком навчання буде захист проєктної роботи та отримання свідоцтва про підвищення кваліфікації за напрямком "Психологія та психотерапія" в обсязі 160 академічних годин.

13 листопада 2019 року  колективами кафедр  загальної та соціальної психології, практичної психології соціально-психологічного факультету Херсонського державного університету було проведено Науково-практичний семінар «Девіантна поведінка у царині психологічної практики». Зазначена тема семінару є актуальною у сьогоденні!

Останнім часом збільшилась кількість звернень до практичного психолога закладу освіти від учителів, особливо старших класів, щодо школярів, які мають явні відхилення поведінки. Проблема девіантної поведінки та її корекції завжди була важливою у педагогіці, психології, соціології,  проте останнім часом вона набуває масового характеру. Відбувається розрив між прагненням до швидкого зростання матеріального добробуту і відсутністю важелів саморегуляції, заснованих на високій культурі, духовності, що є вельми актуальним при супроводі підростаючого покоління і особливим прошарком у порушеній темі є соціально-психологічна просвіта батьків!

Метою  зібрання, було перш за все, обмін досвідом,  напрацювання векторів вирішення актуального питання сьогодення, отримання практик сучасних психотехнологій у роботі з різними видами девіацій та корекції поведінкових патернів у тріаді «Батьки-Дитина-Фахівець».

Отже, усе зазначене було згуртовано у темі  семінару «Девіантна поведінка у царині психологічної практики»!

      Учасників і гостей семінару привітали проректор з наукової роботи Херсонського державного університету, доктор філологічних наук, професор Сергій Омельчук, декан соціально-психологічного факультету Херсонського державного університету, доктор соціологічних наук, професор Ірина Шапошникова,  завідувач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету, доктор психологічних наук, професор Олена Блинова, завідувач кафедри практичної психології Херсонського державного університету, кандидат психологічних наук, доцент Наталія Тавровецька, завідувач  навчально-наукової лабораторії розвитку дитини «Надія» кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету, доцент Світлана Бабатіна, завідувач науково-дослідної лабораторії «Психологія розвитку сім’ї та гендерних ресурсів» кафедри практичної психології Херсонського державного університету,  кандидат психологічних наук Ірина Цілинко.

За сприяння начальника управління  освіти Херсонської міської ради Юрія Ніконова,  практичного психолога при Управлінні освіти Херсонської міської ради Галини Гуренок, до участі були залучені  практичні психологи закладів середньої та дошкільної освіти м. Херсона та області, а також у роботі семінару взяли участь усі небайдужі у царині  вирішення актуальної проблеми сьогодення.  Семінар відвідало близько 80 фахівців м. Херсона та області, а саме були практичні психологи Каланчацького, Голопристанського, Білозерського, Олешківського, Каховського та інших районів області.

         Родзинкою семінару було саме поєднання теоретичного  досвіду та практичного надбання фахівців, психологів у царині сучасних психотехнологій.

       Підведення підсумків семінару відбулося у  теплій дружній атмосфері, учасники висловили слова вдячності організаторам  заходу,  зауважили, що отримали  справжнє задоволення від семінару та безцінний досвід для подальшої роботи. Разом підвели підсумки роботи, окреслили шлях подальшої співпраці  та отримали сертифікати учасника семінару.

           Семінар завершився, проте ми не прощаємося, а говоримо: «До нових зустрічей і спільних звершень»!

 

                        

Бабатіна Світлана Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету, завідувач навчально-наукової лабораторії розвитку дитини «Надія».

2013 року відбувся захист кандидатської дисертації за спеціальністю педагогічна та вікова психологія на тему «Особливості темпоральності як індивідуальної властивості особистості студента».

Автор понад 60 друкованих наукових праць, співавтор колективної монографії «Развивающие программы в работе психолога системы образования: деятельностный подход», співавтор енциклопедичного словника «Освіта дорослих».

 Коло наукових інтересів: методологічні та теоретичні проблеми психології, психологія організації часу, вікові особливості формування часових уявлень, дослідження сприйняття і переживання часу упродовж онтогенезу, управління часом і тайм-менеджмент, дитячо-батьківське консультування.

Практичні курси з сертифікацією за програмами: «Школа дитячого психолога: психокорекція і консультування» (Програма затверджена на засіданні кафедри психології розвитку Київського національного університету імені Т. Шевченко, протокол №1 от 30.08.2016); Казкотерапія та казкоаналіз м. Київ, психологічний центр школа терапевтичної метафори «Доктор Сказка»; навчально-практичний  курс із вивчення піскової терапії «Піскові замки»; теоретико-практичний курс: «Основи дитячої нейропсихології та нейрокорекції»; теоретико-практичний курс: «Кризове консультування». .

Наказ № 166-Д від 24.02.2014 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Херсонського

державного університету

 ___ ____ 2014 р. № ___

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВУ ЛАБОРАТОРІЮ

РОЗВИТКУ ДИТИНИ «НАДІЯ»

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні завдання, структуру, функції, права та відповідальність навчально-наукової лабораторії розвитку дитини «Надія» кафедри загальної та соціальної психології факультету психології, історії та соціології Херсонського державного університету (далі – Лабораторія), порядок її кадрового забезпечення та функціонування, а також порядок взаємовідносин з іншими структурними підрозділами Університету.

1.2. Лабораторія є підрозділом кафедри загальної та соціальної психології факультету психології, історії та соціології Херсонського державного університету (далі – ХДУ), підзвітна та підпорядковується безпосередньо завідувачу кафедри загальної та соціальної психології.

1.3. Структура Лабораторії визначається цим Положенням.

1.4. Лабораторія у своїй діяльності керується законодавством України, Статутом ХДУ, наказами та розпорядженнями ректора, рішеннями  Вченої ради університету та Вченої ради факультету психології, історії та соціології, цим Положенням, іншими нормативними документами.

1.5. Зміни та доповнення до цього Положення ініціюються завідувачем Лабораторії. Зміст змін та доповнень погоджується з завідувачем кафедри загальної та соціальної психології, деканом факультету психології, історії та соціології, проректором з наукової роботи, керівниками тих підрозділів (кафедр, факультетів), з якими співпрацює Лабораторія, та затверджуються наказом ректора ХДУ.

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями Лабораторії є:

– вивчення та використання на практиці основних закономірностей розвитку дитини;

– вирішення питань реабілітації, компенсації та соціально-психологічної адаптації дітей та підлітків у масових та спеціальних закладах освіти;

– залучення наукового потенціалу університету: практичних психологів, дефектологів, методистів, соціальних педагогів та соціальних працівників до створення та реалізації психолого-педагогічного супроводження дитини на всіх етапах розвитку;

– впровадження у практику вчителів, практичних психологів, дефектологів, логопедів новітніх технологій розвитку здібностей дітей, інтеграції знань у корекційно-розвивальній роботі.

3. Функції

3.1. Функціями Лабораторії є:

– аналіз вітчизняного та зарубіжного науково-практичного досвіду у галузі дитячої, педагогічної психології, психології розвитку, методична допомога у розробці програм психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини для практичних психологів, вчителів та соціальних педагогів;

– проведення теоретичних і експериментальних досліджень ціннісних орієнтацій учнів, їх батьків, учителів, студентства та використання системи діагностики, корекції, реабілітації, профілактики, що передбачено програмою психолого-педагогічного супроводження розвитку дитини;

– використання результатів досліджень та досвіду працівників Лабораторії для підготовки спеціалістів;

– підготовка і видання за підсумками роботи Лабораторії монографій, підручників та навчально-методичних посібників;

– наукове керівництво та консультування з питань проведення наукових досліджень студентів університету, робота над кандидатськими дисертаціями відповідно до тематики науково-дослідних робіт лабораторії;

– забезпечення умов для оволодіння студентами вміннями та навичками дослідницької роботи, застосування набутих знань на практиці в процесі вивчення базових психологічних дисциплін та написанні курсових і дипломних робіт.

3.2. Напрямками роботи Лабораторії є:

– науково-дослідна робота з проблем виховання та розвитку дітей з фізичними та психічними (психофізичними) порушеннями;

– психологічний супровід виховання обдарованих дітей дошкільнят, школярів, студентів у родині, дитячому садку, школі;

– розвиток творчого потенціалу дітей;

– узагальнення досвіду педагогічних колективів та практичних психологів у спеціальних закладах з диференційного навчання та виховання дітей з затримкою психічного розвитку, у масових освітніх закладах з проблем навчання та виховання дітей у дитячому садку, школі;

– проведення консультацій спеціалістами кафедр практичної, загальної та соціальної психології для практичних психологів, дефектологів, логопедів, вчителів, вихователів з питань індивідуальної роботи з окремими дітьми та підготовки програми корекційно-розвивальної роботи;

– консультування батьків з питань навчання та виховання дітей, підлітків;

– розробка програм, методів психологічної діагностики та корекційно-розвивальної роботи з дітьми різних категорій;

– проведення навчально-наукових досліджень в межах курсових та дипломних робіт студентами відповідно тематиці науково-дослідних робіт лабораторії;

– проведення занять у школі консультанта-психолога, соціального педагога, соціального працівника з питань особливостей розвитку дитини;

– організація науково-практичних семінарів та конференцій з проблем розвитку особистості дитини;

– публікація монографій, статей за результатами спільних комплексних досліджень.

4. Права, обов’язки та відповідальність Лабораторії.

4.1. Лабораторія має такі права:

4.1.1. Залучати у встановленому порядку фахівців та студентів ХДУ до проведення психологічних досліджень.

4.1.2. Брати участь в засіданнях та методологічних семінарах кафедри загальної та соціальної психології.

4.1.3. Виносити питання, що стосуються роботи Лабораторії, на засідання кафедри загальної та соціальної психології та Вченої ради факультету психології, історії та соціології.

4.1.4. За погодженням з керівництвом ХДУ Співпрацювати з іншими підрозділами університету та, за погодженням з керівництвом ХДУ із іншими організаціями щодо питань діяльності Лабораторії.

4.2. Лабораторія несе відповідальність за:

4.2.1. невиконання або неналежне виконання завдань і функцій, покладених на Лабораторію;

4.2.2. недотримання вимог чинного законодавства України та локальних нормативно-правових актів, що регламентують діяльність Лабораторії.

5. Керівництво лабораторією.

5.1. Завідувач Лабораторії є керівником навчально-наукових робіт та відповідно до своїх посадових обов’язків:

– розробляє разом з науковими працівниками лабораторії принципові напрями та конкретні річні та довгостроково-перспективні плани наукової роботи Лабораторії;

– керує безпосередньо усією роботою Лабораторії, відповідає за розробку та виконання затверджених наукових напрямків та планів, результати її наукової та організаційно-дослідної діяльності;

– забезпечує координацію і комплексне проведення досліджень з іншими науковими установами (організаціями);

– організовує впровадження наукових розробок Лабораторії в психолого-педагогічну практику закладів освіти;

– забезпечує взаємодію навчального та наукового процесів шляхом залучення до науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та студентів, а також наукових працівників Лабораторії до навчального процесу;

– організує співробітництво Лабораторії з іншими підрозділами університету;

– науковий керівник лабораторії щорічно звітує на засіданні Вченої ради факультету психології, історії та соціології та надає звіт до відділу по роботі з обдарованою молоддю ХДУ;

– план-звіт роботи Лабораторії розробляється завідувачем Лабораторії, розглядається на засіданні кафедри загальної та соціальної психології, погоджується деканом факультету психології, історії та соціології і затверджується проректором з наукової роботи університету.

5.2. Всі інші адміністративні та фінансові питання вирішуються ректором університету за поданням завідувача кафедри загальної та соціальної психології.

5.3. Кошти, що виділяються Лабораторії для проведення досліджень, не можуть бути використані для інших цілей.

5.4. Всі інші питання діяльності Лабораторії, що не передбачені цим Положенням, вирішуються ректором ХДУ відповідно до конкретних обставин згідно чинного законодавства України.

6. Взаємодія (службові зв’язки) з іншими структурними підрозділами.

6.1. Лабораторія співпрацює в організації і проведенні наукової, навчальної, методичної роботи з іншими лабораторіями факультету психології, історії та соціології ХДУ, з лабораторіями кафедр факультетів ХДУ, що мають споріднену проблематику дослідження, з організаціями та закладами системи освіти Херсонської області, з науковими установами України.

7. Організація, реорганізація та ліквідація Лабораторії.

7.1. Кошти та фінансування.

Лабораторія функціонує на громадських засадах. Фінансування Лабораторії може здійснюватися:

–       за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів;

–       за рахунок коштів підприємств, установ, організацій;

–       за рахунок грантів;

 – на інших засадах, що регламентуються наказами та розпорядженнями ректора університету.

7.2. Питання створення Лабораторії та кандидатура її наукового керівника обговорюється на засіданні кафедри за участю декана факультету психології, історії та соціології, проректора з наукової роботи.

7.3. Створення, реорганізація та ліквідація Лабораторії здійснюється на підставі наказу ректора ХДУ після вивчення питання Вченою радою факультету психології, історії та соціології.

7.4. Співробітниками Лабораторії можуть бути:

– викладачі ХДУ, які працюють на постійній основі;

– викладачі ХДУ, які працюють за сумісництвом;

– аспіранти, теми дисертаційних досліджень яких відповідають науковому профілю Лабораторії;

– працівники інших установ, організацій, підприємств, що мають відповідну кваліфікацію;

– студенти та магістранти, що виконують наукові роботи у галузі наукової проблематики Лабораторії.

8. Порядок введення в дію.

8.1. Це Положення вводиться в дію наказом ректора після схвалення Вченою радою факультету психології, історії та соціології.

8.2. Положення може бути доповнено чи змінено у відповідності до чинного законодавства України.

8.3. Положення може бути скасоване після прийняття відповідного рішення Вченою радою факультету психології, історії та соціології за наказом ректора Університету.

Завідувач кафедри загальної та

соціальної психології ХДУ, професор                                         

Блинова О.Є.

Звітність по роботі навчально-наукової лабораторії розвитку дитини "НАДІЯ"

Звіт лабораторії за 2012.doc (36 Kb) 

План лабораторії 2012.doc (53 Kb)

Звіт лабораторії за 2013.doc (34 Kb)

План лабораторії 2013.doc (59 Kb)

Звіт лабораторії за 2014.doc (34 Kb)

План лабораторії 2014.doc (70.5 Kb)

План лабораторії 2015.doc (64.5 Kb)

Звіт лабораторія 2016.doc (57 Kb)

План лабораторії 2016.doc (61 Kb)

Звіт семінар 2016.docx (195.1 Kb)

Програма семінару 2016.doc (2.1 Mb)

Звіт лабораторія 2017.doc (58 Kb)

План лабораторії 2017.doc (73.5 Kb)

Звіт семінар 2017.docx (196.1 Kb)

програма семінару 2017.docx (346.9 Kb)

 

Сторінками функціонування лабораторії на кафедрі:

 Лабораторія 1.jpg (176.3 Kb)

 Лабораторія 2.jpg (2.1 Mb)

 Лабораторія 3.JPG (5.6 Mb)

 Лабораторія 4.JPG (5.4 Mb)

 Лабораторія 5.JPG (4.9 Mb)

 Лабораторія 6.JPG (5.6 Mb)

 Лабораторія 7.JPG (5.4 Mb)

 Лабораторія 8.JPG (5.4 Mb)

 Лабораторія 9.JPG (4.5 Mb)

 Лабораторія 10.JPG (5.7 Mb)

 Лабораторія 11.JPG (5.5 Mb)

 Лабораторія 12.JPG (5.5 Mb)

 Лабораторія 13.JPG (5.4 Mb)

 Лабораторія 14.JPG (5.4 Mb)

 Лабораторія 15.JPG (5.7 Mb)