Сервіс електронного листування

 

Office 365

 

ДЕТАЛЬНІШЕ

Положення

Розділ 1. Загальні положення

Положення про порядок обрання виборних представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора Херсонського державного університету

30 березня 2015 р.

 

 

          

         Розділ 1. Загальні положення

1.1            Положення про порядок обрання виборних представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора Херсонського державного університету (далі - Положення) затверджується вищим органом студентського самоврядування Херсонського Державного Університету (далі ХДУ) – Загальноуніверситетською конференцією студентів ХДУ (далі - Конференція).

          1.2. Положення  регламентується такими законодавчими та нормативно-правовими актами:

—         Законом України «Про вищу освіту» (1 липня 2014 року);

—         Положенням про студентське самоврядування Херсонського державного університету;

—         Положенням про порядок проведення виборів ректора Херсонського державного університету;

         1.3. Виборні представники з числа студентів, які мають право брати участь у виборах ректора ХДУ (далі – Представники) обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

         1.4. Кількість Представників складає не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах згідно ч. 2 ст. 42 ЗУ «Про вищу освіту» від 01.07.2014.

         1.5. До складу Виборчої комісії з проведення виборів ректора ХДУ входить один представник від студентського парламенту ХДУ, який обирається таємним голосуванням на засіданні студентського парламенту ХДУ. Одна і та сама особа не може одночасно бути членом Виборчої комісії, організаційного комітету та входити до складу Представників.

         1.6. Усі студенти, які навчаються в ХДУ на денній, заочній, екстернатній формах навчання, мають рівні права, можуть обиратися та бути обраними до числа Представників.

         1.7. За умови припиненням особою навчання у вищому навчальному закладі припиняється її право на представницькі функції в числі Представників. У разі втрати особою свого права на представницькі функції проводиться дообрання Представників, згідно затвердженого Положення про порядок обрання виборних представників, на ту кількість осіб які втратили своє право на представницькі функції, з числа студентів, які мають право брати участь у виборах ректора Херсонського державного університету.

         1.8. Представники обираються строком на одні вибори ректора ХДУ (далі – Вибори). У разі, якщо Вибори визнаються такими, що не відбулися, Представники зберігають свої представницькі функції до того часу, доки Вибори не визнають такими, що відбулися, але не більше ніж на один рік або до настання обставин, що зазначені у п. 1.5.

         1.9. Адміністрація ХДУ не має права втручатися  процес затвердження порядку обрання Представників, делегування до числа кандидатів у Представники, а також безпосередньо обрання Представників.

         1.10. Делегування студентів до числа кандидатів у Представники  відбувається окремо на кожному факультеті ХДУ  (далі – Факультет) пропорційно до кількостістудентів, що навчаються на Факультеті.

         1.11. Пропорційну кількість Представників від Факультету визначають за формулою:

        

         𝑛

 𝑛𝑖 = _____    × 𝑃,

         𝑁

          

         n – кількість Представників від Факультету;

         і – назва факультету;

         n – кількість студентів, що навчаються на Факультеті;

         N – кількість студентів, що навчаються в ХДУ;

         P – загальна кількість Представників, що визначається згідно п 1.4 цього положення. Округлення до цілого відбувається за правилом округлення до найближчого цілого.

         1.12. При визначенні списку делегатів до числа кандидатів в Представники від Факультету до уваги беруться наступні характеристики кандидатів в Представники: діяльність в громадському житті Факультету, успіхи в навчанні, перемоги у Всеукраїнських та Міжнародних олімпіадах, конкурсах наукових робіт студентів, художня самодіяльність, членство у гуртках, успіхи у спорті тощо.

        

         Розділ 2. Вибори Представників

2.1. Вибори Представників від Факультету серед студентів, які навчаються на Факультеті відбуваються на Загальних зборах студентів факультету (далі - Збори), шляхом прямого таємного  голосування. За організацію та проведення Загальних зборів студентів факультету відповідає студентська рада факультету.

2.2. Керівництво університету забезпечує належні умови для роботи студентських рад факультетів, сприяє отриманню інформації та документів, необхідних для виконання ними своїх завдань, а також забезпечує приміщенням та необхідною оргтехнікою.

         2.2. Дата та місце проведення Загальних зборів студентів факультету визначається студентською радою факультету, рекомендований час проведення з 9:00 до 17:00. Інформація про дату, час і місце проведення розміщується не пізніше, ніж за три робочі дні до дня проведення Загальних зборів студентів факультету через інформаційні ресурси університету (дошка оголошень, веб-сайт, соціальні мережі тощо).

         2.3. Реєстрація осіб, які мають право брати участь у виборах здійснюється перед початком проведення Зборів за списками, які надаються відділом кадрів університету не пізніше, ніж за три робочі дні до дати проведення Зборів. За умови пред’явлення особою паспорта.

2.4. Загальні збори студентів факультету  вважаються легітимними, якщо на них присутні не менше як 1/2 осіб, які мають право брати участь у таємному голосуванні.

2.5. Скриньки для голосування повинні бути скріплені паперовою стрічкою з підписом голови студентської ради факультету.

2.5. Шляхом відкритого голосування обирається головуючий та секретар Загальних зборів студентів факультету.

            2.6. Висунення та  обговорення кандидатур до числа делегатів в Представники від Факультету відбувається шляхом висування кандидатур або самовисування.

2.7. Рішення про внесення кандидатури до списку для голосування приймається окремо по кожному кандидату простою більшість голосів.

         2.8. Внесення прізвищ кандидатів до списку для прямого таємного голосування здійснюється секретарем Зборів.

         Після затвердження списку кандидатур для обрання в Представники від Факультету обирається лічильна комісія для проведення таємного голосування.

 2.9.Секретар Загальних зборів факультету у присутності усіх членів Зборів друкує бюлетені для таємного голосування у кількості, яка відповідає кількості осіб, які мають право приймати участь у голосуванні.

2.10. Бюлетені для голосування посвідчуються на зворотному боці підписом усіх членів лічильної комісії.

2.11. Голова лічильної комісії оголошує порядок голосування.

2.12. Лічильна комісія здійснює видачу бюлетеня для голосування. Особам, які мають право брати участь у виборах, видається один бюлетень для таємного голосування, після особистого підпису у реєстраційному листі.

         2.13.Бюлетень для голосування заповнюється особою, яка бере участь у голосуванні, особисто.

         2.14. У бюлетені для голосування особа, яка бере участь у голосуванні, ставить позначки напроти  прізвища осіб, відповідно до визначеної кількості Представників, що засвідчує її волевиявлення. Позначка навпроти прізвища означає «за», а її відсутність – «проти». (Зразок бюлетеня додається)

         2.15. Особа, яка бере участь у голосуванні, опускає заповнений бюлетень для голосування у скриньку. Забороняються вимога або прохання до особи, яка бере участь у голосуванні, оприлюднити своє волевиявлення.

         2.16. Підрахунок голосів починається після завершення голосування. Підрахунок голосів, проводиться без перерви і закінчується після складання та підписання протоколу про результати голосування.

         2.17. Після перевірки цілісності стрічок скриньки для голосування відкриваються лічильною комісією почергово. При відкритті виборчої скриньки її вміст викладається на стіл, за яким розміщуються члени лічильної комісії.

          2.18. Підрахунок голосів здійснюється відкрито членами лічильної комісії у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. 

         2.19. Лічильна комісія підраховує загальну кількість виданих для голосування бюлетенів та кількість бюлетенів, виявлених у скриньках для голосування. Окремо робиться табличка з написом «Недійсні».

         2.20. Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у випадках якщо:

кількість позначок не відповідає кількості делегатів за квотою факультету;

         • не зроблено жодної позначки;

         • неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення.

 

         2.21. Після розкладання бюлетенів, лічильна комісія підраховує кількість бюлетенів, що описують результати волевиявлення виборців, а також кількість недійсних бюлетенів. Під час підрахунку голосів кожен член лічильної комісії має право перевірити або перерахувати відповідні бюлетені. Результати підрахунку голосів оголошуються головою лічильної комісії.

         2.22. Лічильна комісія зобов'язана під час підрахунку голосів перевірити, чи дорівнює кількість осіб, які взяли участь у голосуванні, кількості бюлетенів, поданих за кожного кандидата, а також кількості бюлетенів, визнаних недійсними.

         2.23. Лічильна комісія за результатами підрахунку голосів складає протокол за формою, що представлена у додатку.

         2.24. Протокол про результати голосування складається лічильною комісією у двох оригінальних примірниках. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, та членами лічильної комісії.

 2.25.   Перший примірник протоколу про результати голосування секретар студентської ради факультету передає  організаційному комітету ХДУ по організації та проведенню виборів ректора. Другий примірник протоколу залишається у секретаря студентської ради факультету.

 

        

         Розділ 3. Заключні положення

         3.1. Це Положення, зміни і доповнення до нього стають правомірними після ухвалення загальноуніверситетською конференцією студентів ХДУ.

3.2. Протоколи та бюлетні засідання зберігаються секретарем студентської ради факультету 1 рік.

 


 

Додаток 1. Форма бюлетеня для таємного голосування.

БЮЛЕТЕНЬ

 

для таємного голосування щодо обрання виборних представників з числа студентів,

що мають право брати участь у виборах ректора

Херсонського державного університету

 

БЮЛЕТЕНЬ для голосування щодо обрання виборних представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора ХДУ

Прізвище, ім’я та по батькові.

Група

Місце для позначки

1

 

 

ü    

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

Поставте позначку           , у квадраті, напроти прізвищ кандидатів, що відповідають Вашому волевиявленню, кількість позначок повинна відповідати установленій квоті факультету, В ІНШОМУ ВИПАДКУ – БЮЛЕТЕНЬ БУДЕ НЕ ДІЙСНИМ.

 

 

Херсонський державний університет

П Р О Т О К О Л  №

від  ___________  2015  року

 

засідання лічильної комісії щодо результатів таємного голосування при обранні виборних представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора Херсонського державного університету

 

     

Комісія обрана на зборах студентів факультету (назва) __________________________________________                      ___________________________________________________2015   року у складі:

1._____________________________________________Голова комісії

2._____________________________________________Секретар комісії

3._____________________________________________Члени комісії

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові членів лічильної комісії)

2. Присутніх на засіданні членів лічильної комісії _______ осіб.

3. Результати голосування щодо кандидатур:

1. (прізвище, ім’я, по батькові претендента): «за» – __голосів; «проти» –голосів;

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

 

Кворум ____  з ____  осіб зборів студентів (назва факультету).

 

4. За результатами таємного голосування затвердити виборних представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора ХДУ

        

1. (прізвище, ім’я, по батькові претендента): «за» __голосів; «проти»__ голосів;

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

Члени лічильної комісії:

1.Голова комісії______________                     ________________________

2.Секретар комісії____________                      ________________________

3.Члени комісії_______________                     ________________________

_______________                     ________________________

 (Підписи)                                        (Прізвища, ініціали)

                           

 

ПРОТОКОЛ

 

засідання лічильної комісії від «____»__________ 2015 р.

 

СЛУХАЛИ: Про розподіл обов’язків між членами лічильної комісії

 

ПОСТАНОВИЛИ: Обрати головою лічильної комісії:

__________________________________________________

                               секретарем лічильної комісії:

 

                               членами лічильної комісії:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 

Голова лічильної комісії

 

Секретар лічильної комісії

 

Члени лічильної комісії

 

      


 

                                                                                      

   Зразок

                                                                                    Додаток

                                                         до Орієнтовної інструкції щодо підготовки

                                                         та проведення загальних зборів студентів факультету

                                 

                                                                                                                

                                                     ПРОТОКОЛ

 

__________02.2015р.                       м. Херсон                                    №_______

 

                                         зборів студентів факультету

_______________________________________________________

(назва факультету Херсонського державного університету)

                           

Голова  зборів –           __________________________________________

                                      (прізвище, ініціали)

Секретар –                    ________________________________________________

                                      (прізвище, ініціали)

Присутні:             студенти факультету у кількості _____ осіб (реєстраційний лист додається).

Запрошені (без права участі у голосуванні):____________________________

Відсутні:              _____ осіб з наступних причин:_______________________

                            __________________________________________________

                            __________________________________________________

 

                                              ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Про обрання виборних представників з числа студентів факультету, що мають право приймати участь у виборах ректора ХДУ (інформація голови зборів факультету _____________________).

1.СЛУХАЛИ: ______________________________________________________

Під час висування кандидатур було запропоновано обрати делегатами:

1._________________________________________________________________

                            (прізвище, ініціали, група)

2._________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________

5._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                               Результати голосування:

1. ___________________ - «за» - ______, «проти» - ______,______

         (прізвище, ініціали)

2. ___________________  - «за» - ______, «проти» - ____________

3. ___________________  - «за» - ______, «проти» - ____________

4.________________ - «за» - ______, «проти» - ____________ 5.____________________- «за» - ______, «проти» -  ____________

6.___________________  - «за» - ______, «проти» -  ____________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

        

УХВАЛИЛИ: За результатами таємного голосування вважати обраними представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора Херсонського державного університету

 

1._________________________________________________________________

                            (прізвище, ім’я, по батькові (повністю), група)

2._________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

4._________________________________________________________________

5._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

                      «за» -  ______, «проти» - ___________ .

 

         Додаток: реєстраційний лист на _____ арк. у 1 прим.

 

Голова зборів      ______________________   ________________                                            

                                       (підпис)                       (прізвище, ініціали)

 

Секретар             ______________________   _________________   

                                      (підпис)                         (прізвище, ініціали)

 

 Зразок

                                                                     Додаток

до  протоколу №_____

зборів  студентів   

факультету від _________02.2015р.

 

                                                   Реєстраційний лист

 студентів факультету

__________________________________________________________________

                                                        (назва факультету)

присутніх на  зборах студентів факультету __________02.2015р.

 

Прізвище, ініціали

Особистий підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опублікувати на Twitter Опублікувати на  Facebook Опублікувати на Livejournal Опублікувати на Google Bookmarks Опублікувати на Blogger Опублікувати на LinkedIn

Можливості: Версія для друкуВерсія для друку Відправити другуВідправити другу