Напрямки наукових досліджень

Оновлено: 02.07.2020

Науково-дослідна тема кафедри «Формування професійної компетентності майбутніх вчителів математики на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України» №0117U001734

 

Керівник НДР: 

Таточенко В.І.  - кандидат педагогічних наук, доцент 

Відповідальні виконавці: 

Кузьмич В.І. - кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри алгебри, геометрії та математичного аналізу

Плоткін Я.Д. - кандидат  фізико-математичних наук, доцент

Кузьмич Л.В. - кандидат педагогічних наук, доцент

Котова О.В. - кандидат  фізико-математичних наук, доцент

Бистрянцева А.М. - кандидат фізико-математичних наукдоцент

Григор'єва В.Б.- кандидат педагогічних наук, cтарший викладач

1. Отриманий науковий результат

Отримані результати висвітлюють основні напрями сучасного реформування системи математичної освіти в південному регіоні України. Вперше розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено основні положення концепції формування професійної компетентності майбутніх вчителів математики до навчання учнів математики загальноосвітніх навчальних закладів. З`ясовано, що в умовах розвитку освітніх процесів в Україні є необхідність і можливість підвищення якості професійної підготовки майбутніх вчителів математики внаслідок удосконалення методичної системи такої підготовки. Здійснено комплексний підхід до розробки та обґрунтування системи формування готовності й здатності майбутніх учителів математики до навчання учнів математики, що полягає в аналізі типових задач  методичної  діяльності вчителя, тенденцій розвитку технологій навчання.

2. Новизна наукового результату

Уточнені методологічні, методичні засади системи математичної підготовки молоді у загальноосвітніх та вищих навчальних педагогічних закладах. Створено структурно-функціональну модель формування професійної компетентності майбутніх вчителів математики та на її основі розроблено методичну систему формування професійної компетентності майбутніх вчителів математики до навчання учнів математики загальноосвітніх навчальних закладів. Запропоновано критерії визначення рівнів професійної компетентності вчителів математики та майбутніх вчителів математики до навчання математики учнів загальноосвітніх навчальних закладів. З`ясовано місце та роль комп’ютерних технологій у процесі професійної підготовки вчителя математики у педагогічному ЗВО.

3. Практична цінність результатів для суспільства та економіки

Висунуті теоретичні положення доведені до практичної реалізації у вигляді посібника та методичних рекомендацій для вчителів і учнів. Розроблені та впроваджені дистанційні модулі «Топологія», «Диференціальна геометрія», «Многочлени від однієї та кількох змінних», методична система «Підготовка до державної атестації освітньо-професійної програми середня освіта «Математика» окремі аспекти  алгебраїчної підготовки». Започатковано проведення на базі кафедри алгебри, геометрії та математичного аналізу Херсонського державного університету Всеукраїнської науково-практичної конференції «Реалії і перспективи природничо-математичної підготовки у закладах освіти». Розроблено навчально-методичні комплекси   дисциплін, які забезпечують професійну підготовку майбутнього вчителя математики. Удосконалено організаційні форми, методи і засоби методики навчання математики. Дістали подальшого розвитку наукові положення методики навчання математики для студентів педагогічних ЗВО.