Наукова робота

Оновлено: 18.11.2011


За час існування на базі кафедри ботаніки були підготовлені та захищені:
Докторські дисертації: В.О. Сурков (1969), П.Я. Біленко (1972), М.Ф. Бойко (1992), О.Є. Ходосовцев (2004), І.І. Мойсієнко (2011).
Кандидатські дисертаціі: С.С. Венгер (1974), Н.Р. Павлова (1987), Г.М. Семашкіна (1990), О.Є. Ходосовцев (1997), І.І. Мойсієнко (1999), Р.П. Мельник (2001), В.В. Павлов (2002), Н.В. Загороднюк (2011).

У 1993 р. при кафедрі відкрита аспірантура зі спеціальності «03.00.05 – ботаніка», в якій під керівництвом доктора біологічних наук, професора Бойка М.Ф. написали та блискуче захистили кандидатські дисертації викладачі О.Є.Ходосовцев, І.І.Мойсієнко, Р.П.Мельник, В.В.Павлов, Загороднюк Н.В.. З 2006 року при кафедрі відкрита аспірантура зі спеціальності «03.00.21 – мікологія» (науковий керівник – доктор біологічних наук, професор Ходосовцев О.Є.).

Поповнення кафедри випускниками аспірантури дало змогу з 2001 р. стовідсотково забезпечити кадровий склад викладачами, що мають науковий ступінь доктора і кандидата біологічних наук.

Загалом, наукова робота, що проводиться на кафедрі ботаніки, інтенсивна та багатопланова. Викладачі кафедри керують науково-дослідною роботою студентів, яка є основою для курсових, дипломних та магістерських робіт, під їх керівництвом пишуть роботи слухачі Малої академії наук, організовуються різноманітні експедиції з представниками інших науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів, проводять дослідження в рамках держбюджетних та ініціативних науково-дослідних тем.

На кафедрі ботаніки регулярно проводяться наукові конференції:

 • Міжнародна наукова конференція «Ботанічні читання пам’яті Й.К. Пачоського» (міжнародний рівень, періодичність проведення – 1 раз на п’ять років, V ботанічні читання проводилися у вересні-жовтні 2009 року);

 • Відкритий з’їзд фітобіологів Херсощини (всеукраїнський рівень, 1-й з’їзд відбувся 2006 року, 2-й – 2008 року, 3-й - 2010 року, 4-й - заплановано на 2012 рік).

 
    
  
2-й відкритий з'їзд фітобіологів Херсонщини, 2008 рік.
Зліва направо: директор НДГ "Новокаховське" Дерев'янко Василь Миколайович, провідний науковий співробітник відділу флори та рослинності НБС-ННЦ професор Корженевський Владислав Вячеславович, професор кафедри ботаніки ХДУ Бойко Михайло Федосійович
   

3-й відкритий з'їзд фітобіологів Херсонщини, 2010 рік.
Екскурсія до Агробіостанції - Ботанічного саду ХДУ.

Учасники V Міжнародних ботанічних читань пам'яті Й.К. Пачоського, 2009 рік.

Кафедра співпрацює за творчими договорами з Біосферним заповідником «Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна, Чорноморським біосферним заповідником, Азово-Сиваським національним парком, науково-дослідним господарством «Новокаховське» Нікітського ботанічного саду-Національного наукового центру, Природним заповідником «Єланецький степ», Опукським природним заповідником, Казантипським природним заповідником, з Познанським університетом, з кафедрою ботаніки Познаньського аграрного університету ім Авнгуста Чешковського (Познань, Польща), Варшавським університетом (Польща), з відділом вищих рослин, відділом ліхенології і бріології Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України, з кафедрою ботаніки Харківського державного університету, Ботанічним музеєм Національного науково-природничого музею НАН України, Криворізьким ботанічним садом НАН України тощо.

У 1998 році при кафедрі створена наукова лабораторія біорізноманіття та екологічного моніторингу (завідувач - Ходосовцев О.Є.), якій в 2003 році присвоєно ім'я видатного українського вченого Й.К.Пачоського. У 2003 році при кафедрі засновано лабораторію екології рослин та охорони довкілля (завідувач – доцент Мойсієнко І.І.). Професор кафедри ботаніки Бойко М.Ф. є завідувачем науково-дослідної лабораторії інтродукції рослин, створеної при Агробіостанції - Ботанічному саді ХДУ.

В 1992 р. на кафедрі ботаніки була завершена наукова тема з вивчення бріофлори степової зони Європи ( доктор біологічних наук, професор Бойко М.Ф.). В 1997 р. завершена наукова тема з вивчення питань онтоморфогенезу та інтродукції рослин. З 2000 р. по 2004 роки виконувалася держбюджетна науково-дослідна тема “Критико-таксономічне вивчення рослин і грибів півдня України”, описані нові для науки види лишайників, нові форми мохоподібних, знайдені нові для України та регіону види адвентивних рослин. З 2005 по 2008 рік виконувалася держбюджетна наукова тема "Фітобіологічне і ландшафтне різноманіття вапнякових і лесових відслонень Причорномор'я та їх охорона", в ході виконання якої виявлені закономірності процесів заростання вапнякових і лесових відслонень, був проведений системний аналіз фіто- та ліхенобіоти.

В кінці 90-х років ХХ століття сформувалась Херсонська ботанічна школа професора Бойка М.Ф., яка може розв’язувати складні наукові та науково-методичні проблеми. Основними напрямками науково-дослідної діяльності школи є:

 • вивчення біорізноманіття рослинного та грибного світу Півдня України,в т.ч. Криму;

 • таксономії рослин і грибів, їх біоморфології, флористики, філогенії, созології;

 • проведення екологічного моніторингу та фітоіндикації; дослідження антропогенних змін та охорони і раціонального використання рослин і грибів, природно - заповідного фонду, фітозабруднення екосистем, біоруйнування пам’ятників античності, філогенетичних та екологічних аспектів біосинтезу органічних речовин та вмісту важких металів в рослинах природних та культурних екосистем;

 • методичні основи викладання ботанічних дисциплін. 

 

Кафедра ботаніки: шляхами наукових експедицій 


 
 
 
 
 

  

Науковий доробок викладачів кафедри ботаніки: монографії

 1. Биоразнообразие Джарылгача: современное состояние и пути сохранения /Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дубина Д.В., Бойко М.Ф., Мойсієнко І.І., Ходосовцев О.Є. та ін. – К.: Вестник зоологии, 2000. – 240 с.
 2. Бойко М.Ф. Анализ бриофлoры степной зоны Европы. – К.: Фитосоциоцентр, 1999. – 180 с.
 3. Бойко М.Ф. Мохообразные в ценозах степной зоны Европы. – Херсон: Айлант,1999. – 160с.
 4. Бойко М.Ф. Чекліст мохоподібних України. – Херсон: Айлант, 2008. – 232 с.
 5. Бойко М.Ф, Москов Н.В., Тихонов В.И. Растительный мир Херсонской области. – Симферополь: Таврия, 1987. – 144 с.
 6. Бойко М.Ф., Подгайний М.М. Червоний список Херсонської області. – Херсон: Айлант, 1998. –32 с.; 2002 (2-е видання, перероблене та доповнене). – Херсон: Терра. – 28 с.
 7. Бойко М.Ф. Ходосовцев О.Є. Мохоподібні та лишайники. – Херсон: Айлант, 2001. – 68 с.
 8. Бойко М.Ф. Чорний С.Г. Екологія Херсонщини. – Херсон: Терра, 2001. – 186 с.
 9. Ильницкий О.А., Бойко М.Ф., Федорончук М. И. и др. Основі фитомониторинга. – Херсон: Айлант, 2005. – 345 с.
 10. Москов Н.В. Лекарственные растения. – Москва, 1992. – 166 с.
 11. Москов Н.В., Москова Т.Н., Заец С.С. Целебная кладовая Херсонщины. – Херсон: ПКФ СТАР ЛТД, 2002. – 347 с.
 12. Природа Херсонської області /Аліфанов О.П., Бойко М.Ф., Бойко В.М., Котовський І.М., Русіна Л.Ю., Фентісова Т.O., Чорний С.Г. (Відп. редактор М.Ф.Бойко). – К.: Фітосоціоцентр, 1998. – 120 с.
 13. Работягов В.Д., Свиденко Л.В., Деревянко В.Н., Бойко М.Ф. Эфиромасличные и лекарственные растения, интродуцированные в Херсонской области (эколого-биологические особенности и хозяйственно-ценные признаки). - Херсон: Айлант, 2003. - 288 с.
 14. Український природний степовий заповідник /Дідух Я.П., Ткаченко В.С., Бойко М.Ф., Партика Л.Я. та ін. – К: Фітосоціоцентр, 1998. – 280 с.
 15. Ходосовцев А.Е. (в співавторстві) Определитель лишайников России. Сем. Фусцидеевые. Телосхистовые. – Санкт-Петербург: Наука, 2004. – 339 с.
 16. Ходосовцев О.Є. Лишайники причорноморських степів України. – К.: Фітосоціоцентр, 1999 – 236 с.
 17. The second checklist of lichen forming, lichenicolous and allied fungi of Ukraine /Kondratyuk S.Ya., Khodosovtsev A.Ye., Zelenko S.D. – Kiev: Phytosociocentre, 1998. – 180 p.
 18. Boiko M.F., Virchenko V. M. et al. Red Data Book of European Bryophytes. – Trodheim, 1995. – 291 p.
 19. Dudka I., Minter D., Kondratyuk S., Khodosovtsev A. et al. Fungi of Ukraine (1996);
 20. Kondratyuk S.Ya., Khodosovtsev A.Ye., Zelenko S.D. Checklist of Ucrainian lichens (1996);