Кафедра ботаніки

Оновлено: 18.12.2019

Головний корпус ХДУ,  7 поверх, ауд. 713-718, 720, 721, 722, 724, 726

кабінет завідувача кафедри - ауд. 722а

контактна електронна пошта:

 

Кадровий склад:

 

Мойсієнко Іван Іванович.

Завідувач кафедри ботаніки, доктор біологічних наук (2012), професор (2014). У 1999 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 03.00.05 – ботаніка на тему «Урбанофлора Херсона», а у 2011 році докторську дисертацію з тієї ж спеціальності на тему «Флора Північного Причорномор’я: структурний аналіз, синатропізація, охорона». Викладає нормативні курси "Ботаніка", спецкурси "Охорона рослинного світу", "Заповідна фітосозологія", "Заповідна справа", "Основи степознавства". Коло наукових інтересів: флора, систематика та географія вищих рослин, рослинність та оселища півдня України; інтегроване збереження біорізноманіття та культурної спадщини курганів, городищ, старих цвинтарів, валів тощо; охорона рослинного світу, заповідна справа, урбанофлористика, фітоінвазії, фрагментація та ізоляція рослинного покриву, систематика Plumbaginaceae. Наукових доробок: понад 300 наукових публікацій, в тому числі 14 монографій (у співавторстві), 70 публікацій у фахових виданнях; 40 - англійською мовою, в т.ч. 15 - в журналах, що індексуються в НМБД Scopus. Результати досліджень публікує в провідних журналах України (Український ботанічний журнал, Чорноморський ботанічний журнал) та відомих міжнародних виданнях (Plants Biosystems, Acta Societatis Botanicorum Poloniae, Polish Botanical Studies, Polish Journal of Ecology, Biodiversity Research and Conservation, Analles UMSC, Willdenowia, Wulfenia, Kitaibellia, Biodiversity and Conservation, Contemporary Problems of Ecology, Journal of Systematics and Evolution, Acta Oecologica, Basic and Applied Ecology, Phytocoenologia тощо). Співавтор низки фундаментальних монографічних видань: Червона книга України (2009), Екофлора України (2010), Гербарії України. Index Herbariorum Ucrainicum (2011), Красная книга Приазовского региона. Сосудистые растения (2012), Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч. 1. Біосферні та природні заповідники (2012), Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч. 2. Національні природні парки (2012), Kurhany na „Dzikich Polach” – dziedzictwo kultury i ostoja ukraińskiego stepu (2012), Судинні рослини Смарагдової мережі України під охороною Бернської конвенції (2017), Національний каталог біотопів України (2018), Старовинні забуті парки Херсонщини (2019) тощо. 

 

Показники публікаційної активності згідно з науково-метричними базами даних станом на 30.09.2019 р.: Scopus – 15 публікацій, 149 цитувань, Індекс Хірша – 7; Гугл Академія – 190 публікацій, 1828 цитувань, Індекс Хірша – 17. Є найбільш цитованим автором ХДУ за даними НМБД Scopus. Учасник багатьох наукових експедицій з дослідження флори степової та лісостепової зони України, також брав участь в експедиціях в інші райони України та закордоном (Казахстан, Нідерланди, Німеччина, Польща, Росія, Туреччина, Угорщина, Швеція, Швейцарія, Марокко тощо). 

Виконавець та керівник багатьох науково-дослідних проектів, в тому числі міжнародних з вченими Польщі, Швеції, Нідерландів. Член Українського ботанічного товариства, The Eurasian Dry Grassland Group (EDGG), The International Association for Vegetation Science (IAVS). Заступник головного редактора Чорноморського ботанічного журналу. Член редакційної колегії фахового журналу «Природничий альманах». Постійно запрошується до складу координаційних рад при Херсонській обласної державній адміністрації з питань екології. Член науково-технічної ради національних природних парків «Білобережжя Святослава», «Джарилгацький», «Нижньодніпровський» та «Олешківські піски». Знаний в Україні фахівець в галузі охорони природи. Один з засновників громадської організації "Ukrainian Nature Conservation Group" (UNCG). За його участю в Херсонській області були створені національні природні парки «Олешківські піски», «Джарилгацький», «Нижньодніпровський» та «Кам’янська Січ», інших заповідних об’єктів. Професор Мойсієнко І.І. є експертом секції Охорони навколишнього середовища Наукової ради Міністерства освіти і науки України.

 

Ходосовцев Олександр Євгенович.

Доктор біологічних наук (2004), професор (2006). Завідувач науково-дослідної лабораторії біорізноманіття та екологічного моніторингу ім. Й.К. Пачоського (з 1998 р.). Лауреат премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення у розбудові України (2006). Заслужений працівник освіти України (2009). Головний редактор журналу "Чорноморський ботанічний журнал" (з 2017 р.). Віце-президент Українського ботанічного товариства (з 2016 р.). Член спеціалізованої раду із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 03.00.05 - ботаніка та 03.00.21 - мікологія в інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. Член Національної комісії з питань Червоної книги України при Національній Академії наук України. Член науково-технічних рад Біосферного заповідника «Асканія-Нова ім. Ф.Е. Фальц-Фейна», Національного природного парку «Олешківські піски» та «Нижньодніпровській». Експерт секції Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук Наукової ради Міністерства освіти і науки України.

Науковий доробок: понад 300 наукових праць, у т. ч. 15 монографій, навчальні посібники та підручники з біології для середньої школи (6, 7 класи), 55 праць англійською мовою в провідних журналах світу: Acta Botanica Hungarica (Угорщина), Annals Botanici Fennici (Фінлядія), Bibliotheca Lichenologica (Німеччина), Bocconea (Італія), Botanica Lithuanica (Литва), Bryonora (Чеська Республіка), Flora Mediterranea (Італія), Folia Cryptogamica Estonica (Естонія), Graphis Scripta (Швеція), Herzogia (Німеііина), Lichenologist (Велика Британія), Mediterranean Botany (Іспанія), Mycologia Balcanica (Болгарія), Mycotaxon (США), Opuscula Philolichenum (США), Nordic Journal of Botany (Норвегія), Nova Hedwigia (Німеіччина), Polish Botanical Journal (Польща), Studia Botanica Hungarica (Угорщина), Studies in Fungi (Китай), Turkish Botanical Journal (Туреччина).

Керівник 24 наукових проектів (з 2006 року), з яких 4 міжнародних, 5 національного та 15 регіонального рівнів.

Індекс Гірша за версією SCOPUS – 7, за версією GOOGLE SCHOLAR – 21.

Викладає нормативні курси "Мікологія", "Макроеволюція та макросистеми органічного світу", «Філогенія органічного світу», «Методи культивування грибів», «Мікробіологія», спец курс «Ліхенологія». Коло наукових інтересів: ліхенологія; мікологія, заповідна справа.

 

e-mail:

site: www.lichenologist.net

 

 

Бойко Михайло Федосійович.

Профессор кафедри ботаніки Херсонського державного університету. Доктор біологічних наук. Професор. Заслужений діяч науки і техніки України. Почесний член Українського ботанічного товариства. Почесний професор Херсонського державного університету. Завідувач науково-дослідної лабораторії інтродукції рослин. Фундатор, головний редактор «Чорноморського ботанічного журналу» та збірників наукових праць «Метода» і «Наука і методика». Викладає нормативні курси: "Бріологія", "Основи наукових досліджень" та спецкурси: "Філогенія органічного світу», "Макроеволюція органічного світу", «Фіторізноманіття України», «Методологія та організація наукових досліджень в біології». Коло наукових інтересів: ботаніка; бріологія; екологія; охорона довкілля; заповідна справа, ефірно-олійні рослини, загальна біологія, алелопатія, методика викладання біології. Науковий доробок: понад 420 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. 14 монографій та навчальних посібників. Досліджував флору мохоподібних Українського Полісся – (Лівобережне Полісся) – Київська, Чернігівська та Сумська області, бріофлору степової зони Європи в межах Молдови, України, Росії. Брав участь у наукових експедиціях на території усіх областей України, у тому числі гірських систем Криму і Українських Карпат, а також на територіях Таджикистану, Узбекистану, Казахстану, Киргизії (гірські системи Тянь-Шань, Паміро-Алай, пустеля Кара-Куми, річкова долина Сир-Дар’ї та ін.), Бєларусі – Білоруське Полісся, Росії (Хібіни, Кольський півострів, Оренбурзькі степи, Сальські степи, Поволжжя, Кубань, Калмикія та ін.), Польщі – Wielkopolski Park Narodowy та ін. Автор статей у Географічній енциклопедії України, Екологічній енциклопедії України, Енциклопедії сучасної України, Червоній книзі України, Red Data Book of European Bryophytes, Checklist and country status of European bryophytes – towards a new Red List for Europe, 2014. Підготував через аспірантуру кафедри ботаніки 5 кандидатів біологічних наук. Нагороджений почесним знаком «За наукові досягнення».

e-mail:

 

 

Карташова Ірина Іванівна.

Кандидат педагогічних наук. Доцент. Викладає навчальні дисципліни: «Дидактика біології», «Методика навчання біології», «Методика викладання фахових біологічних дисциплін у закладах вищої освіти», «Методика викладання фахових екологічних дисциплін у закладах вищої освіти», «Дидактика екології: теорія і практика формування екологічної культури» Коло наукових інтересів: проблеми активізації пізнавальної діяльності учнів, методика розв’язування біологічних задач, діагностування навчальних досягнень учнів з біології. Наукових доробок: понад 100 науково-методичних доробок, серед яких -статті у періодичних і фахових виданнях, навчальні посібники для здобувачів і вчителів («Ботаніка для вчителя і учня (історія, дивовижне, пізнавальне)», «Біологічна задача: зміст, розв’язання, методика використання» та інші), методичні рекомендації та робочі зошити для здобувачів вищої освіти для всіх дисциплін, що викладає.

Карташова І.І., Арустамова Н.А. Літературно-письмовий твір наукового характеру «Навчальні видання: структура, зміст, підготовка до друку. Методичні рекомендації для викладачів університету». Карташова І.І., Прохоренков В.М. Навчально-методичний посібник «Тестування в системі моніторингу якості знань студентів».

 

 
Мельник Руслана Петрівна.

Кандидат біологічних наук, доцент. Викладає нормативні курси "Екологія", "Геоботаніка",  "Основи фітоценології", «Фармацевтична ботаніка».

Автор більше 140 науково-методичних доробок, серед яких статті у періодичних і фахових виданнях, навчальні посібники, методичні рекомендації, 2 монографії.

Наукові інтереси: урбанофлора, адвентивна флора, екологія рослин, охорона рослинного світу.

 

 
Павлова Надія Романівна.

Кандидат біологічних наук. Доцент. Викладає нормативні курси "Анатомія рослин", "Ботаніка (систематика вищих рослин)", "Біогеографія", "Екологія". Коло наукових інтересів: морфологія та систематика вищих судинних рослин.

Науковий доробок: 55 наукових та навчально-методичних публікацій. 

 

Загороднюк Наталія Володимирівна.

Заступник завідувача кафедри. Кандидат біологічних наук. Доцент кафедри. Викладає дисципліни «Фізіологія рослин» для студентів спеціальності 091 Біологія, 014.05 Середня освіта (біологія та здоров'я людини), дисципліну «Моніторинг довкілля» для студентів спеціальності 101 Екологія, дисципліни "Науково-дослідницький практикум з ботаніки", "Морфобіологічні особливості лікарських рослин"  у магістрів спеціальності 091 Біологія (ОПП "Ботаніка); викладає нормативний курс «Екологія» для студентів інших факультетів Херсонського державного університету. Керівник студентської проблемної групи "Рослини наших міст", учасники якої досліджують флору безсудинних рослин міст та селищ Північного Причорномор'я. Коло наукових інтересів: бріологія, біомоніторинг, заповідна справа, гербарна справа.

Науковий доробок: понад 100 наукових публікації – статей, тез, навчальних програм, методичних розробок.

e-mail: ,

 

 

 
Захарова Марина Ярославівна.

Викладач кафедри. Тема дисертаційного дослідження "Раритетне фіторізноманіття Нижньодніпровських пісків". Викладає семінарські та практичні заняття з дисциплін «Ботаніка», «Заповідна справа», «Біологія», «Геоботаніка», «Охорона рослинного світу». Коло наукових інтересів: ботаніка, геоботаніка, гербарна справа, рідкісні види рослин, охорона рослинного світу.

Науковий доробок: понад 30 наукових праць, в тому числі 2 монографії (у співавторстві), 8 статей у фахових українських виданнях, 4 статті у інших виданнях, 17 тез доповідей.

 

 

 

 Клименко Віталій Миколайович.

Викладач кафедри ботаніки.

 
Наумович Ганна Олексіївна.

Викладач кафедри. Тема дисертаційного дослідження "Лишайники долини річки Інгулець". Викладає семінарські та практичні заняття з дисциплін "Філогенія органічного світу", "Флористика та гербарна справа", "Екологія", "Ботаніка". Коло наукових інтересів: ліхенологія, мікологія, гербарна справа.

 

Науковий доробок: понад 25 наукових праць, з них 6 статей в міжнародних виданнях, 6 у фахових українських виданнях, 3 статті у інших виданнях, 10 тез доповідеей.

 

 
Гавриленко Любов Миколаївна.

Викладач кафедри. Проводить лабораторні та семінарські заняття з курсів "Мікробіологія і вірусологія", "Екологія". Закінчила аспірантуру при кафедрі. Готується до захисту кандидатської дисертації "Лишайники яружно-балкових систем Нижнього Дніпра". Коло наукових інтересів: мікробіологія, вірусологія, ліхенологія, мікологія, лабораторна справа. З 2011 року секретар Херсонського відділення УБТ. Науковий доробок: 32 наукових публікацій, з них 6 статей у фахових виданнях України та 2 статті англійською мовою.


 

 

 

     
Алексєєва Світлана Анатоліївна.

Завідувач навчально-методичним кабінетом ботаніки.Секретар кафедри.

Кашавар Марина Нікіфорівна.

Лаборант кафедри.

Іщенко Віта Василівна.

Старший лаборант кафедри.

 

 

 

Малюга Наталія Григорівна.

Старший лаборант кафедри. Відповідальна за впорядкування ліхенологічного гербарію кафедри

 Кабанова Антоніна Олександрівна. 

Лаборант кафедри ботаніки.

 

 

Історія кафедри

Кафедра ботаніки є однією з найстаріших кафедр Херсонського державного університету. Історія її розпочалася восени 1917 року, коли в Херсоні був створений педагогічний інститут на базі евакуйованого Юр’ївського (Тартуського) вчительського інституту. Тут на природничому факультеті засновується кабінет природознавства, з 1924 р. перейменований в кабінет ботаніки, який, в свою чергу, переріс у окрему кафедру.

Підготовка студентів проводилася на багатому місцевому матеріалі, який був добре вивчений відомим вченим зі світовим ім’ям – Й.К. Пачоським. Очевидно, саме з роботою Йосипа Конрадовича та його учениці, Тихонової, які викладали в інституті цикл ботанічних дисциплін, слід пов’язувати заснування кафедри ботаніки як такої. На жаль, долі обох науковців у Херсоні не склалися через запровадження радянського режиму – спочатку виїхав до Польщі Й.К. Пачоський, пізніше була репресована Тихонова.

У 1934 р. при кафедрі ботаніки за ініціативою та проєктом викладача систематики рослин М.С. Кривошея було засновано ботанічний сад (площею 14 га) як навчальну базу для навчальної та науково-дослідної роботи викладачів і студентів природничо-географічного факультету.

З 1972 р. ботанічний сад є заповідним об’єктом – парком-пам’ятником садово-паркового мистецтва. У 2011 році вийшов "Чекліст рослин і грибів Ботанічного саду Херсонського державного університету". У монографії наведені відомості про рослини (мохоподібні, голонасінні, покритонасінні) і гриби (в т.ч. лишайники), які зростають в умовах відкритого грунту Ботанічного саду ХДУ. Загалом колекція Агробіостанції – ботанічного саду нараховує 16 видів мохоподібних, 24 види голонасінних, 555 видів покритонасінних, 60 видів грибів та 23 види лишайників.

У 1945 р. на кафедрі ботаніки започатковано створення гербарію, що нараховує тепер понад 24000 гербарних аркушів. З початку 90-х років ХХ століття гербарій поповнився значною колекцією лишайників – 10000 зразків (Ходосовцев О.Є.), вищих рослин - 100000 гербарних аркушів (Мойсієнко І.І., Мельник Р.П., Бойко М.Ф. та інші), мохоподібних - 4000 зразків (Бойко М.Ф., Загороднюк Н.В.). В 1993 р. гербарій внесено в міжнародний реєстр «Index  Herbariorum»; йому надано міжнародний акронім «KHER». Гербарна колекція кафедри широко використовується студентами, магістрантами, аспірантами, науковцями України, Росії, Польщі, Білорусі, Чехії для написання наукових монографій, курсових та випускних робіт.

В 1993 р. при кафедрі відкрита аспірантура, в якій під керівництвом доктора біологічних наук, професора Бойка М.Ф. написали та блискуче захистили кандидатські дисертації викладачі О.Є.Ходосовцев, І.І.Мойсієнко, Р.П.Мельник, В.В.Павлов, Н.В. Загороднюк. Це сприяло створенню і успішному функціонуванню наукової ботанічної школи професора Бойка М.Ф.
Поповнення кафедри випускниками аспірантури дало змогу з 2001 р. стовідсотково забезпечити кадровий склад викладачами, що мають науковий ступінь доктора і кандидата біологічних наук.

Окрім власне навчально-методичної та наукової діяльності, тут проводиться активна видавнича діяльність. Регулярно видаються збірка наукових робіт студентів, аспірантів та викладачів "Наука і методика"., збірки тез доповідей наукових конференцій, що проводяться на кафедрі.

У 2005 році за ініціативою проф. М.Ф. Бойка на кафедрі ботаніки у Херсонському державному університеті започатковано видання "Чорноморського ботанічного журналу", в якому висвітлюється широке коло проблем ботанічної науки. Журнал має міжнародну реєстрацію - ISSN 1990-553X, його включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Постанова Президії ВАК України 10.02.2010 №1-05/1). Періодичність випуску журналу у 2005-2008 рр. - 2 номери на рік, з 2009 року – 4 номери на рік.

Перехід на сторінку «Чорноморського ботанічного журналу»

Cторінка "Чорноморського ботанічного журналу" на сайті проєкту "Херсонський віртуальний університет"