Кафедра ботаніки

Оновлено: 05.09.2017

Головний корпус ХДУ,  7 поверх, ауд. 713-718, 720, 721, 722, 724, 726

кабінет завідувача кафедри - ауд. 717

 

Кадровий склад:

Мойсієнко Іван Іванович. Завідувач кафедри ботаніки. Доктор біологічних наук. Професор. Викладає нормативні курси "Ботаніка",  спецкурси "Основи геоботаніки", "Заповідна фітосозологія", "Основи фітоценології". Коло наукових інтересів: флора, систематика, географія вищих рослин, охорона рослинного світу. В травні 2011 року захистив докторську дисертацію.

Наукових доробок: 156 наукових публікацій, в тому числі 4 монографії (у співавторстві), 53 публікації у фахових виданнях, 24 - англійською мовою (7 - в журналах з високим Імпакт-фактором).

e-mail:

Ходосовцев Олександр Євгенович. Доктор біологічних наук. Професор. Завідувач науково-дослідної лабораторії біорізноманіття та екологічного моніторингу ім. Й.К. Пачоського. Лауреат премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення у розбудові України (2006 р.). Заслужений працівник освіти України (2009 р.). Заступник головного редактора "Чорноморського ботанічного журналу". Викладає нормативні курси "Ботаніка (систематика грибів та грибоподібних організмів)", "Ліхенологія", "Основи мікології", "Макроеволюція та макросистеми органічного світу", "Екологія". Коло наукових інтересів: ліхенологія; мікологія; екологічний моніторинг.

Науковий доробок: понад 200 наукових праць, в т.ч. 4 монографії та навчальні посібники, 33 статті англійською мовою, в тому числі 12 - у виданнях з високим IMPACT-фактором.

e-mail:

site: www.lichenologist.net

 

Бойко Михайло Федосійович. Профессор кафедри ботаніки Херсонського державного університету. Доктор біологічних наук. Професор. Заслужений діяч науки і техніки України. Почесний член Українського ботанічного товариства. Почесний професор Херсонського державного університету. Завідувач науково-дослідної лабораторії інтродукції рослин. Фундатор, головний редактор «Чорноморського ботанічного журналу» та збірників наукових праць «Метода» і «Наука і методика». Викладає нормативні курси: "Бріологія", "Основи наукових досліджень" та спецкурси: "Філогенія органічного світу», "Макроеволюція органічного світу", «Фіторізноманіття України», «Методологія та організація наукових досліджень в біології». Коло наукових інтересів: ботаніка; бріологія; екологія; охорона довкілля; заповідна справа, ефірно-олійні рослини, загальна біологія, алелопатія, методика викладання біології. Науковий доробок: понад 420 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. 14 монографій та навчальних посібників. Досліджував флору мохоподібних Українського Полісся – (Лівобережне Полісся) – Київська, Чернігівська та Сумська області, бріофлору степової зони Європи в межах Молдови, України, Росії. Брав участь у наукових експедиціях на території усіх областей України, у тому числі гірських систем Криму і Українських Карпат, а також на територіях Таджикистану, Узбекистану, Казахстану, Киргизії (гірські системи Тянь-Шань, Паміро-Алай, пустеля Кара-Куми, річкова долина Сир-Дар’ї та ін.), Бєларусі – Білоруське Полісся, Росії (Хібіни, Кольський півострів, Оренбурзькі степи, Сальські степи, Поволжжя, Кубань, Калмикія та ін.), Польщі – Wielkopolski Park Narodowy та ін. Автор статей у Географічній енциклопедії України, Екологічній енциклопедії України, Енциклопедії сучасної України, Червоній книзі України, Red Data Book of European Bryophytes, Checklist and country status of European bryophytes – towards a new Red List for Europe, 2014. Підготував через аспірантуру кафедри ботаніки 5 кандидатів біологічних наук. Нагороджений почесним знаком «За наукові досягнення».

e-mail:

Карташова Ірина Іванівна. Кандидат педагогічних наук. Доцент. Викладає навчальні дисципліни "Педагогіка", «Методика навчання біології», «Методика викладання фахових біологіячних дисциплін», «Екологія». Коло наукових інтересів: шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів в процесі вивчення шкільного курсу біології, діагностування навчальних досягнень учнів з біології; методика викладання у ВНЗ.

Наукових доробок: понад 80 статей у періодичних наукових і фахових виданнях, 30 методичних рекомендацій і методичних посібників.

 

Мельник Руслана Петрівна. Кандидат біологічних наук, доцент. Викладає нормативні курси "Екологія", "Геоботаніка", "Основи геоботаніки", "Основи фітоценології".

В 1995 році закінчила Природничий факультет Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н.К. Крупської. В цьому ж (1995) році вступила до аспірантури по спеціальності 03.00.05 – ботаніка. Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор Бойко М.Ф. Тема кандидатської дисертації: «Урбанофлора Миколаєва». Успішно була захищена в 2001 році на засіданні вченої ради Нікітського ботанічного саду – Національного наукового центру. Автор більше 90 статей.

Наукові інтереси: урбанофлора, адвентивна флора Півдня України, екологія рослин.

 

Павлова Надія Романівна. Кандидат біологічних наук. Доцент. Викладає нормативні курси "Анатомія рослин", "Ботаніка (систематика вищих рослин)", "Біогеографія", "Екологія". Коло наукових інтересів: морфологія та систематика вищих судинних рослин.

Науковий доробок: 55 наукових та навчально-методичних публікацій. 

Загороднюк Наталія Володимирівна. Заступник завідувача кафедри. Кандидат біологічних наук. Доцент кафедри. Викладає нормативний курс «Фізіологія рослин» для студентів напряму підготовки 6.040102. Біологія*, курси «Біологія (ботаніка)», «Моніторинг довкілля» у студентів напряму підготовки 6.040106. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, курс «Спецпрактикум з систематики нижчих рослин і грибів» у магістрів спеціальності Ботаніка; викладає нормативний курс «Екологія» для студентів інших факультетів Херсонського державного університету. Керує науково-дослідною роботою ліцеістів та студентів з вивчення флори вищих і нижчих рослин міста Херсон. Коло наукових інтересів: бріологія, біоіндикаційні дослідження, заповідна справа, інтродукція рослин, гербарна справа. Відповідальний секретар «Чорноморського ботанічного журналу».

Науковий доробок: 58 наукових публікації – статей, тез, методичних розробок.

e-mail:

   

Скребовська Світлана Вікторівна. Викладач кафедри. Проводить лабораторні та семінарські заняття з курсів "Ботаніка (альгологія)", "Ботаніка (Систематика вищих рослин),"Філогенія органічного світу", "Дендрологія" Закінчила аспірантуру при кафедрі ботаніки ННЦ «Інституту біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Готується до захисту кандидатської дисертації. Коло наукових інтересів: ботаніка, мікологія, альгологія, зокрема зелені водорості (Chlorophyta), родина Scenedesmaceae.

Науковий доробок: 17 наукових публікацій, з них 5 статей у фахових виданнях України.

 

Наумович Ганна Олексіївна. Викладач кафедри. Тема дисертаційного дослідження "Лишайники долини річки Інгулець". Викладає семінарські та практичні заняття з дисциплін "Філогенія органічного світу", "Флористика та гербарна справа", "Екологія", "Ботаніка". Коло наукових інтересів: ліхенологія, мікологія, гербарна справа.

Науковий доробок: понад 25 наукових праць, з них 6 статей в міжнародних виданнях, 6 у фахових українських виданнях, 3 статті у інших виданнях, 10 тез доповідеей.

 

Гавриленко Любов Миколаївна. Викладач кафедри. Проводить лабораторні та семінарські заняття з курсів "Мікробіологія і вірусологія", "Екологія". Закінчила аспірантуру при кафедрі. Готується до захисту кандидатської дисертації "Лишайники яружно-балкових систем Нижнього Дніпра". Коло наукових інтересів: мікробіологія, вірусологія, ліхенологія, мікологія, лабораторна справа. З 2011 року секретар Херсонського відділення УБТ. Науковий доробок: 32 наукових публікацій, з них 6 статей у фахових виданнях України та 2 статті англійською мовою.


 

 

     

Алексєєва Світлана Анатоліївна. Завідувач навчально-методичним кабінетом ботаніки.Секретар кафедри.

Кашавар Марина Нікіфорівна. Лаборант кафедри.

Іщенко Віта Василівна. Старший лаборант кафедри.

 

 

 

Малюга Наталія Григорівна. Старший лаборант кафедри. Відповідальна за впорядкування ліхенологічного гербарію кафедри

 

 

 

Історія кафедри

Кафедра ботаніки є однією з найстаріших кафедр Херсонського державного університету. Історія її розпочалася восени 1917 року, коли в Херсоні був створений педагогічний інститут на базі евакуйованого Юр’ївського (Тартуського) вчительського інституту. Тут на природничому факультеті засновується кабінет природознавства, з 1924 р. перейменований в кабінет ботаніки, який, в свою чергу, переріс у окрему кафедру.

Підготовка студентів проводилася на багатому місцевому матеріалі, який був добре вивчений відомим вченим зі світовим ім’ям – Й.К. Пачоським. Очевидно, саме з роботою Йосипа Конрадовича та його учениці, Тихонової, які викладали в інституті цикл ботанічних дисциплін, слід пов’язувати заснування кафедри ботаніки як такої. На жаль, долі обох науковців у Херсоні не склалися через запровадження радянського режиму – спочатку виїхав до Польщі Й.К. Пачоський, пізніше була репресована Тихонова.

У 1934 р. при кафедрі ботаніки за ініціативою та проєктом викладача систематики рослин М.С. Кривошея було засновано ботанічний сад (площею 14 га) як навчальну базу для навчальної та науково-дослідної роботи викладачів і студентів природничо-географічного факультету.

З 1972 р. ботанічний сад є заповідним об’єктом – парком-пам’ятником садово-паркового мистецтва. У 2011 році вийшов "Чекліст рослин і грибів Ботанічного саду Херсонського державного університету". У монографії наведені відомості про рослини (мохоподібні, голонасінні, покритонасінні) і гриби (в т.ч. лишайники), які зростають в умовах відкритого грунту Ботанічного саду ХДУ. Загалом колекція Агробіостанції – ботанічного саду нараховує 16 видів мохоподібних, 24 види голонасінних, 555 видів покритонасінних, 60 видів грибів та 23 види лишайників.

У 1945 р. на кафедрі ботаніки започатковано створення гербарію, що нараховує тепер понад 24000 гербарних аркушів. З початку 90-х років ХХ століття гербарій поповнився значною колекцією лишайників – 10000 зразків (Ходосовцев О.Є.), вищих рослин - 100000 гербарних аркушів (Мойсієнко І.І., Мельник Р.П., Бойко М.Ф. та інші), мохоподібних - 4000 зразків (Бойко М.Ф., Загороднюк Н.В.). В 1993 р. гербарій внесено в міжнародний реєстр «Index  Herbariorum»; йому надано міжнародний акронім «KHER». Гербарна колекція кафедри широко використовується студентами, магістрантами, аспірантами, науковцями України, Росії, Польщі, Білорусі, Чехії для написання наукових монографій, курсових та випускних робіт.

В 1993 р. при кафедрі відкрита аспірантура, в якій під керівництвом доктора біологічних наук, професора Бойка М.Ф. написали та блискуче захистили кандидатські дисертації викладачі О.Є.Ходосовцев, І.І.Мойсієнко, Р.П.Мельник, В.В.Павлов, Н.В. Загороднюк. Це сприяло створенню і успішному функціонуванню наукової ботанічної школи професора Бойка М.Ф.
Поповнення кафедри випускниками аспірантури дало змогу з 2001 р. стовідсотково забезпечити кадровий склад викладачами, що мають науковий ступінь доктора і кандидата біологічних наук.

Окрім власне навчально-методичної та наукової діяльності, тут проводиться активна видавнича діяльність. Регулярно видаються збірка наукових робіт студентів, аспірантів та викладачів "Наука і методика"., збірки тез доповідей наукових конференцій, що проводяться на кафедрі.

У 2005 році за ініціативою проф. М.Ф. Бойка на кафедрі ботаніки у Херсонському державному університеті започатковано видання "Чорноморського ботанічного журналу", в якому висвітлюється широке коло проблем ботанічної науки. Журнал має міжнародну реєстрацію - ISSN 1990-553X, його включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Постанова Президії ВАК України 10.02.2010 №1-05/1). Періодичність випуску журналу у 2005-2008 рр. - 2 номери на рік, з 2009 року – 4 номери на рік.

Перехід на сторінку «Чорноморського ботанічного журналу»

Cторінка "Чорноморського ботанічного журналу" на сайті проєкту "Херсонський віртуальний університет" 

Контактні адреси кафедри ботаніки

Кафедра ботаніки Херсонського державного університету

Херсонський державний університет, кафедра ботаніки, вул. 40 років Жовтня, 27, м. Херсон, Україна, 73000

Тел.: (0 552) 32-67-54
Вн. тел.: 194
Email:

Новий Модуль Документ

Новий Модуль Документ