Кафедра англійської філології та прикладної лінгвістики

Оновлено: 18.03.2020

 Кафедра практики іноземних мов  (до 2017 року "Кафедра англійської та турецької мов") була створена у вересні 2001 року

Інтеграція України до Європейської та світової спільноти, приєднання вітчизняної системи вищої освіти до Болонської декларації, зміна соціальних умов і концепцій удосконалення освіти визначили необхідність у оновленні підходів до навчання іноземних мов. Останніми десятиріччями зміцнилися контакти південного регіону з  Туреччиною. Саме це й обумовило створення кафедри англійської та турецької мов, а з липня 2017 року – кафедри практики іноземних мов у Херсонському державному університеті.

 

Кафедра забезпечує викладання таких теоретичних курсів, як "Методика викладання перекладу у ВНЗ", "Методика викладання англійської мови", "Країнознавство", «Лексикологія англійської мови», «Література Англії та США», «Літературне краєзнавство», «Теоретичний курс англійської мови», «Теорія і практика перекладу».

 

Викладачі кафедри ведуть практичні курси з усного та писемного мовлення англійської,  турецької мови, граматики та фонетики англійської мови. Заняття з цих навчальних дисциплін проводяться на денній та заочній формах навчання. Кафедра бере участь у керівництві випускними роботами ступенів вищої освіти "Бакалавр", "Магістр"  (наукові керівники: канд. пед. наук, доцент Кіщенко Ю.В., канд. пед. наук, доцент  Колкунова В.В., канд. філол. наук, доцент Просяннікова Я.М., канд. філол. наук, доцент Ткаченко Л.Л.).

 

З метою організації професійної практики студентів спеціальностей «Філологія (переклад)», «Філологія (прикладна лінгвістика)»  кафедрою укладено угоди з державними та громадськими установами, а саме: департаментом економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації, управлінням інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності; Херсонською торгово-промисловою палатою; бюро перекладів «Сократ», «Юнона», «ЧП Кисельова А.М.»; Херсонською обласною дитячою бібліотекою ім. Дніпрової Чайки ХОР; Херсонською філією вищого навчального закладу "Інститут післядипломної освіти «Одеський морський тренажерний центр», Херсонською академією з поглибленого вивчення англійської мови "Kherson English Academy", ТзОВ "Херсонський морський центр, ЛТД", ТОВ "Автопланета Плюс", студією комп'ютерного дизайну Wezom, ПРАТ "Чумак", туристичним агентством "Корсар", ТОВ «Данон Дніпро».

 

 

До складу кафедри входять 4 кандидати філологічних і 3 кандидати педагогічних наук.

Кафедру оснащено якісним матеріально-технічним забезпеченням, куди входять лазерні мультимедійні проєктори з екраном, комп'ютери та інша оргтехніка.

Головним напрямком науково-дослідної роботи кафедри є: Вплив лінгвальних та екстралінгвальних чинників на формування фахівця з іноземних мов у сучасному мультикультурному просторі.

Кафедра підтримує тісні зв'язки з кафедрою іноземних мов Комунального вищого навчального закладу "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради, кафедрою перекладознавства  Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського, кафедрою теорії і практики перекладу з англійської мови Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, кафедрою педагогіки університету Де Монтфорт (Бедфорд, Великобританія), кафедрою теорії і практики галузевого  перекладу Херсонського національного технічного університету.

Кафедра запрошує на свої практичні заняття іноземних спеціалістів для спілкування студентів з носіями англійської та турецької мов. Активну участь у проведенні занять бере доктор філософії, професор Тімоті Моралес (США). За його ініціативою студенти мають можливість відвідувати відео-уроки з англійської мови.

В 2003 році було відкрито Центр турецької мови та культури, який  залучав до роботи  викладачів з Туреччини. При Центрі створено бібліотеку, куди входять оригінальні художні видання турецькою мовою, а також довідники й велика кількість словників.

 

 

  


 

Склад кафедри:

 

Адреса в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=0Jsfj7kAAAAJ&hl=uk&oi=sra

Адреса в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=rw7bUJIAAAAJ 

Адреса в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=lQU7PR4AAAAJ 

Адреса в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=4uSaONgAAAAJ 

Адреса в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=_8RENAUAAAAJ

 

 

З приводу методичних рекомендацій, програм, планів лекційних та практичних занять просимо звертатися до електронної бібліотеки сайту "Херсонський  Віртуальний  Університет". Обрана там секція кафедри практики іноземних мов забезпечить Вас усією необхідною інформацією. Бажаємо успіхів!


Кафедра перекладознавства та прикладної лінгвістики

Оновлено: 03.05.2020КАФЕДРА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ТА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ 

 

                              

Глобалізаційні та інтеграційні процеси у світі, міграція населення, розширення ділових відносин та міжнародних контактів, розвиток міжнародного співробітництва потребують підготовки висококваліфікованих перекладачів – фахівців міжкультурної та міжмовної комунікації, які володіють іноземними мовами та навичками усного, письмового перекладу, знаються на новітніх інформаційних технологіях, знайомі з реаліями мовного, соціального і культурного просторів учасників комунікації, мають високий рівень комунікативної культури, що дозволяє їм ефективно взаємодіяти з роботодавцями, клієнтами та іноземцями.

Кафедра перекладознавства та прикладної лінгвістики була створена 2013 року на базі кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови, яку очолювала д.ф.н., професор Демецька В.В. У період з 2012 по 2017 роки посаду завідуючки кафедри обіймала к.ф.н., доцент Гізер В.В. З 2018 року кафедра очолюється к.ф.н., доцентом Главацькою Ю.Л. Сьогодні на кафедрі працюють 10 кандидатів філологічних наук, 10 викладачам присвоєно вчене звання доцента.

Профіль кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=PX5Cs5sAAAAJ&hl=ru&authuser=1

Професорсько-викладацький склад та студенти кафедри працюють над розвідками в рамках наукової теми «Дискурсивні та лінгвокультурні аспекти теорії та практики перекладу» (№ державної реєстрації 0117U003764). Протягом 2017 року викладачі опублікували результати наукової розвідки у вигляді понад  30 публікацій, зокрема 3 монографії,  близько 10 тез доповідей, як у вітчизняних, так і у зарубіжних виданнях, близько 20 статтей, які вийшли друком у фахових виданнях та зарубіжних виданнях, що індексуються у науковометричних базах даних.

Кафедра підтримує та розвиває співробітництво з багатьма кафедрами провідних ВНЗ України, серед яких кафедра перекладознавства і контрактивної лінгвістики ім. Г. Кочура Львівського національного університету ім. І. Франка, кафедра теорії та практики перекладу Київського національного університету ім. Т.Шевченка, кафедра теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету ім. В.Каразіна, кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови Чорноморського національного університету ім. П.Могили.

Навчання за освітніми програмами кафедри для спеціальності 035.04 Філологія (германські мови та літератури)(переклад включно)(переклад) та 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) зорієнтоване на формування вмінь і навичок перекладу текстів різних стилів та жанрів (художньої літератури, наукових і технічних документів, юридичної та суспільно-політичної літератури, публіцистики тощо), для спеціальності 035.10 Філологія (прикладна лінгвістика) – на опанування та розробку автоматичного (машинного) перекладу, автоматичного аналізу (розпізнавання) й автоматичного синтезу текстів, лінгвістичного забезпечення інтелектуальних систем, автоматичного анотування та індексування документів, створення інформаційних мов тощо.

Основним фокусом програм є спеціальна освіта, професійна та наукова підготовка в галузях, зорієнтованих на створення алгоритмів для кодування, розпізнавання, інтерпретації, генерування/породження, опрацювання мови і мовлення, переклад, забезпечення міжкультурної комунікації, формування і створення лінгвістичного забезпечення різних систем опрацювання природно-мовної інформації та розроблення систем автоматизації інформаційних робіт.

Викладання дисциплін спеціальності «Філологія (прикладна лінгвістика)» здійснюється спільно з кафедрою інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики ХДУ задля оволодіння студентами спеціальними технічними дисциплінами.

Компонентом циклу професійної та практичної підготовки програми є навчальна та виробнича практика, що проходить у максимально наближених до майбутнього професійного середовища умовах, сприяючи поглибленню та закріпленню набутих теоретичних та практичних знань.

Базами практики для студентів випускових спеціальностей кафедри виступають державні та приватні підприємства і установи, зокрема Херсонська торгово-промислова палата, Департамент економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації, Управління інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Ф.Ф. Ушакова, Управління культури Херсонської міської ради, а також бюро перекладів, туристичні агенції та освітні центри м. Херсона.Випускники кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики є спеціалістами, яких найбільше потребують на сьогодні як вітчизняний, так і світовий ринки праці, тому вони легко знаходять місця працевлаштування та займають гарні посади як у сфері професійного перекладу, так і в ІТ-сфері. Серед можливостей працевлаштування випускників спеціальності «Прикладна лінгвістика» є наступні:

Випускники, які отримують кваліфікацію перекладача, можуть у майбутньому бути залученими до професійної діяльності в політичних, громадських та професійних організаціях, сфері радіо і телебачення, кіновиробництві, освітянській діяльності, допоміжній діяльності у сфері державного управління, інформаційних та культурних службах, діяльність яких має міжнародний характер у дипломатичному та консульському представництві в зарубіжних країнах, а також обіймати наступні посади:

–       сфера виробництва (перекладач, інформатик), а саме перекладацька та референтська робота, інформаційне забезпечення виробництва;

–       структури та установи, які займаються розробкою та експлуатацією інформаційних систем, заснованих на механізмах природної мови, у т.ч. онлайнових, орієнтованих на веб-використання (технолог-лінгвіст);

–       структури та установи інформаційного забезпечення: консультативна та діагностична робота в інформаційних консультативних центрах, службах (лінгвіст-експерт, лінгвіст-інформатик);

–       освітні установи (викладач лінгвістики та інформатики в школі та ВНЗ);

–       сфера управління, обслуговування, підприємництва (лінгвіст-інформатик-практик);

–       органи місцевої влади (перекладач-консультант, лінгвіст-експерт) і т.п.

     Згідно з нормативними документами випускники спеціальності «Прикладна лінгвістика» можуть працювати на підприємствах, в організаціях, установах різних форм власності на наступних посадах:

–       професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики;

–       професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів;

–       філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі;

–       співробітники із зв’язку з громадськістю в управлінських організаціях, виробничих, комерційних підприємствах та фірмах, в інформаційних та рекламних агенціях;

–       менеджери з організації діяльності туристичних агентств та бюро подорожей;

–       менеджери у сфері надання інформації;

–       менеджери з роботи із представниками інтуриста;

–       менеджери з керування та обслуговування дипломатичного корпуса;

–       адміністратори;

–       інженерно-технічний персонал в галузі забезпечення комунікації та інформації;

–       секретарі, секретарі-референти.

-       перекладач-референт науково-технічної літератури;

-       перекладач-референт текстів економічного спрямування;

-       перекладач-референт юридичної документації;

-       перекладач-референт офіційно-ділових та комерційних документів; 

-       військовий перекладач; 

-       перекладач-редактор;

-       перекладач-менеджер;

-       перекладач-консультант; 

-       перекладач художньої літератури;

-       гід-перекладач; 

-       усний перекладач;

-       викладач англійської та німецької мов.

 ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ!

 • 25 березня 2020 р.

  Під час карантину, перебуваючи вдома на дистанційній формі навчання, ви отримуєте необхідну навчальну інформацію, практичні завдання від викладачів, які викладають навчальні дисципліни певного курсу згідно з розкладом. Одержані завдання підлягають поточному оцінюванню. Для дистанційного навчання використовуються вебресурси університету, соціальні мережі (Viber-групи,  Facebook, Telegram), спілкування онлайн в Skype, освітні платформи. Комунікація у дистанційному режимі може відбуватися як синхронно, так й асинхронно. Дотримуйтесь дедлайну по завданнях. Електронні адреси викладачів зазначені на сайті кафедри.

  Усе залишається незмінним, окрім місця проведення занять! Будьте здорові! Бережіть себе!

Абітурієнту

 • 7 лютого 2020 р.

  Шановні Абітурієнти!

  Запрошуємо вас на навчання за спеціальністю Середня освіта (Мова і література англійська), кваліфікація за дипломом бакалавра - учитель англійської мови і світової літератури та другої іноземної мови.

  Ви також можете отримати додаткову спеціалізацію з німецької, французької, іспанської, турецької та польської мов.

  З додатковою інформацією можна ознайомитися на сторінці факультету української й іноземної філології та журналістики.

Викладачам

 • 7 лютого 2020 р.

  Шановні колеги!
   
  На кафедрі практики іноземних мов ви можете пройти підвищення кваліфікації за темою «Вплив лінгвальних та екстралінгвальних чинників на формування фахівця з іноземних мов у сучасному мультикультурному просторі». Запрошуємо до співпраці!

Контакти

Провулок Інженера Корсакова, 47

E-mail intertransstudies@gmail.com

Тел.: +380-552-32-67-58
Вн. тел.: 216
Email:

Освітня Програма

Контакти

Україна

73000 м.Херсон,

пров. Інженера Корсакова, 47 (5 корпус ХДУ),

ауд. 217 та 224

Тел.: +380 552 32 67 58
Вн. тел.: 213
Email: