Науково-педагогічний склад

Оновлено: 22.02.2021

    КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ Й ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ


    

Кіщенко Юлія Володимирівна

 

Посада: в.о. завідувача кафедри англійської філології та прикладної лінгвістики факультету української й іноземної філології та журналістики, доцент

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (11.04.2001 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти)

Наукове звання: доцент (18.02.2003 р.)

Покликання на профіль

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=0Jsfj7kAAAAJ&hl=uk&oi=sra

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-0899-7322

Publons: https://publons.com/researcher/3988564/yuliya-kishchenko/  

Коло наукових інтересів: сучасні методи підготовки вчителів англійської мови, методика фахової підготовки перекладачів у ЗВО, актуальні питання сучасного перекладознавства

Основні публікації

Дисертація: «Формування педагогічної майстерності вчителя в системі вищої освіти Англії та Уельсу»

Публікації:

http://www.kspu.edu/About/Faculty/IUkrForeignPhilology/ChairTranslation/Staff/articles.aspx

Науково-практичні конференції:

Участь у:  ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір» (11-15 квітня 2016 р., Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського);

 ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Мова як засіб міжкультурної комунікації» (22-23 квітня 2016 р., Херсонський національний технічний університет);

ХІ  Міжнародна науково-практична конференція «Мова і світ: дослідження та викладання» (23-24 березня 2017 р., Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка);

Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістика ХХ століття: здобутки та перспективи» (15-16 листопада 2017 р., Херсонський державний університет);

І Всеукраїнська наукова-практична конференція «МОВА. СУСПІЛЬСТВО. КУЛЬТУРА» (15-16 листопада 2018 р., Херсонський державний університет);

ІІ Всеукраїнська науково-практичної конференція «Ключові проблеми сучасної германської та романської філології» (20 квітня 2018 р., Луганський національний університет імені Тараса Шевченка);

І Всеукраїнська наукова-практична конференція «Лінгвістичні обрії ХХІ сторіччя» (25-26 червня 2019 р., Херсонський державний університет)

Робота з аспірантами:

У напрямі «Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО» під керівництвом доцента Кіщенко Ю.В. захищена кандидатська дисертація Смеліковою В.Б. «Підготовка майбутніх судноводіїв до професійно-орієнтованого спілкування засобами кейс-технологій» (2018 рік)

Робота зі студентами:

Підготовка до друку наукових публікацій студентів:

1)    Лесняк Анна. Сленг як лінгвістичне явище сучасної англійської мови. Магістерські студії .  Альманах. Випуск ХШ (1). Херсон, 2013. 373 с., С. 105 – 107

2)    Лесняк Анна. Лінгвістичні аспекти мовного явища сленгу в англійській мові. Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі : Матеріали IV Всеукраїнської  студентської науково-практичної конференції (Херсон, 11 квітня 2013 р.). Херсон: ПП Вишемирський В.С.,  2013. 176 с., С. 35 – 36

3)    Сапєгіна Марія. Семантичні, структурні та функціональні ознаки прислів’їв і приказок в англійській мові. Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі : Матеріали IV Всеукраїнської  студентської науково-практичної конференції (Херсон, 11 квітня 2013 р.). Херсон: ПП Вишемирський В.С.,  2013. 176 с., С. 47 – 48

4)    Зелінська Анна. Проблема перекладу англомовної детективної прози. Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі : Матеріали IV Всеукраїнської  студентської науково-практичної конференції (Херсон, 11 квітня 2013 р.). Херсон: ПП Вишемирський В.С.,  2013. 176 с., С. 86 – 87

5)    Огневська  Катерина. Лексико-семантичні особливості перекладу англомовної  наукової  літератури російською мовою. Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі : Матеріали IV Всеукраїнської  студентської науково-практичної конференції (Херсон, 11 квітня 2013 р.). Херсон: ПП Вишемирський В.С.,  2013. 176 с., С. 107 – 108

6)    Бухрякова Д.С. Фразеологічна варіантність як одне з джерел збагачення сучасної англійської мови. Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі : Матеріали V Всеукраїнської  студентської науково-практичної конференції (Херсон, 17 квітня 2014 р.). Херсон: ПП Вишемирський В.С.,  2013. 270 с., С. 13 – 14

7)    Койкова Є.А. Метафора, як механізм когнітивно-дискурсивного моделювання дійсності. Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі : Матеріали V Всеукраїнської  студентської науково-практичної конференції (Херсон, 17 квітня 2014 р.). Херсон: ПП Вишемирський В.С.,  2013. 270 с., С. 34 – 35

8)    Таран А.І. Лінгвостилістичні особливості вживання сленгу в англомовній реп-поезії. Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі : Матеріали V Всеукраїнської  студентської науково-практичної конференції (Херсон, 17 квітня 2014 р.). Херсон: ПП Вишемирський В.С.,  2013. 270 с., С. 64 – 65

9)    Алейнікова В.І. Способи досягнення адекватності при англо-українському перекладі сленгу та жаргону (на прикладі діалогів героїв англомовних художніх фільмів)». Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі : Матеріали V Всеукраїнської  студентської науково-практичної конференції (Херсон, 17 квітня 2014 р.). Херсон: ПП Вишемирський В.С.,  2013. 270 с., С. 76 – 78

10) Гармідер Д.В. Особливості сленгу в американському варіанті англійської мови: перекладацький аспект. Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі : Матеріали V Всеукраїнської  студентської науково-практичної конференції (Херсон, 17 квітня 2014 р.). Херсон: ПП Вишемирський В.С.,  2013. 270 с., С. 96 – 98

11) Позєха І.І. Засоби досягнення адекватності при англо-українському перекладі фразеологізмів у художньому тексті. Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі : Матеріали V Всеукраїнської  студентської науково-практичної конференції (Херсон, 17 квітня 2014 р.). Херсон: ПП Вишемирський В.С.,  2013.  270 с., С. 157 – 160

12) Лесняк А.Р. Функціональні особливості термінів у романах Дж. Грішема «Вердикт» та «Адвокат». Магістерські студії.  Альманах. Випуск 14(1). Херсон: ХДУ,  2014. 358 с., С. 123 – 124

13) Таран А. Лінгвостилістичні особливості вживання сленгу в англомовній реп-поезії. Магістерські студії.  Альманах. Випуск 15(1). Херсон: ХДУ,  2015. 324 с., С. 206 – 207

14) Тищенко К. Методи інтенсивного навчання англійської мови та можливості їх використання на сучасних заняттях у вищій школі.  Магістерські студії.  Альманах. Випуск 15(1). Херсон: ХДУ,  2015. 324 с., С. 131 – 132.

15) Койкова Є. Особливості метафори в сучасному англомовному поетичному дискурсі. Магістерські студії .  Альманах. Випуск 15(1).  Херсон: ХДУ,  2015. 324 с., С. 109 – 111.

16) Самойленко А.О. Лінгвістичні особливості заголовків англомовної он-лайн преси. - Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі : Матеріали VІІ Всеукраїнської  студентської науково-практичної конференції (Херсон, 7 квітня 2016 р.). Херсон : Херсонський національний  технічний університет,  2016. 207 с., С. 26 – 27

17) Іваненко В.О. Актуальні проблеми перекладу англо-українських термінів у галузі транспорту. - Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі : Матеріали VІІ Всеукраїнської  студентської науково-практичної конференції (Херсон, 7 квітня 2016 р.). Херсон : Херсонський національний  технічний університет,  2016. 207 с., С. 76 – 78

18) Ільїна К.І. Відтворення мовних особливостей прози Трумена Капоте в українських перекладах. - Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі : Матеріали VІІ Всеукраїнської  студентської науково-практичної конференції (Херсон, 7 квітня 2016 р.). Херсон : Херсонський національний  технічний університет,  2016. 207 с., С. 80- 81

19) Колеснік А. «Особливості відтворення паремій при перекладі текстів художньої літератури ХХ-ХХІ ст. українською мовою». - Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі: матеріали VII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (13 квітня 2017). Херсон: Херсонський національний  технічний університет,  2017. 184 с.,С. 85 – 87

20) Кузнєцова А.В. Особливості відтворення фразеологічних одиниць з колоронімами в англійських прислів’ях та приказках українською та російською мовами. - Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі: матеріали VII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (13 квітня 2017). Херсон: Херсонський національний  технічний університет,  2017. 184 с., С. 89 – 90

21) Кулик Ю.І. Особливості перекладу англомовної дитячої літератури українською та російською мовами. - Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі: матеріали VII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (13 квітня 2017). Херсон: Херсонський національний  технічний університет,  2017.  184 с. , С. 90 – 92

22) Лисенко А.С. Особливості відтворення термінів англомовних текстів морської тематики українською мовою. - Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі: матеріали VII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (13 квітня 2017). Херсон: Херсонський національний  технічний університет,  2017. 184 с., С. 94 – 95

23) Маляренко К.І. Засоби відтворення комічного ефекту сучасних англомовних серіалів (на матеріалі перекладу «Теорія великого вибуху»). - Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі: матеріали VII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (13 квітня 2017). Херсон: Херсонський національний  технічний університет,  2017. 184 с. , С. 100 – 101

 24) Кравчук Ю.В. Роль використання юридичних термінів у англомовному художньому творі детективного жанру (на основі юридичного  трилера Джона Грішема «Клієнт»). Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі: матеріали VII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (13 квітня 2017). Херсон: Херсонський національний  технічний університет,  2017.184 с., С. 155 – 157

Стажування:

1) Херсонський національний технічний університет,  кафедра теорії та практики галузевого перекладу з 15.10.2018 по 15.11.2018 року (наказ від 12.10.2018 № 635-К).Тема: «Вплив лінгвальних та екстралінгвальних чинників на формування фахівця з іноземних мов у сучасному мультикультурному просторі». Свідоцтво про підвищення кваліфікації: Реєстраційний № 354 видане 16 листопада 2018 р. Херсонським національним технічним університетом ,

2) Київський національний університет імені Тараса Шевченка з 25.04.2018 по 27.04.2018 року.  Тема: «Інтенсивне навчання з тестування та оцінювання іноземної мови. Свідоцтво учасника.

Членство у професійних об’єднаннях: Всеукраїнська Асоціація з мовного тестування та оцінювання (ВУАМТО)

Почесні нагороди:

2 відомчі відзнаки МОН, 2 грамоти управління освіти і науки Херсонської ОДА,

Подяка голови Херсонської обласної ради,

2 почесні грамоти міського управління освіти, 2 почесні грамоти міського голови.

 

Цапів Алла Олексіївна

 

Посада: доцентка кафедри англійської філології та прикладної лінгвістики

Заступник головного редактора Наукового вісника Херсонського   вісника державного університету. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація»

Учений секретар спеціалізованої вченої ради К 67.051.05 при Херсонському державному університеті із захисту кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня 10.02.04 – германські мови

Науковий ступінь: доктор філологічних наук  (спеціальність 10.02.04 – германські мови)

Вчене звання: доцент  

Покликання на профіль:  Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=e_NRCNoAAAAJ&hl=uk

Orcidhttps://orcid.org/0000-0002-5172-213X

Коло наукових інтересів: наратологія, англійськомовні художні тексти для дітей, мультимодальна лінгвістика, лінгвокультурологія, лінгвопоетика.

Основні публікації: https://docs.google.com/document/d/1bnlStVF18HUSyqrIDu0FyLCsoQ6mm6XPwFPKJ_XcvpY/edit?usp=sharing

Дисертація:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (10.02.04 – германські мови) «Художній образ Коханої/Коханого в англомовних поетичних текстах XIX–XX століття: лінгвокогнітивний та гендерний аспекти»;

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук (10.02.04 – германські мови) «Поетика наративу англійськомовних художніх текстів для дітей»; 

Науково-практичні конференції: PALA 2016 Conference In/Authenticity styles: language, discourse and contexts (Кальярі, 2016), 5th Global conference on linguistics and foreign language teaching (Анталія, 2017),  Second International conference on pragmatics and philosophy (Лісабон, 2018), IALS 2018 Symposium: Text Image Music: Crossing the Borders (Краків, 2018), IALS 2019 Wor(l)ds  (Рейкьявік, 2019), Філологічні науки в III тисячоріччі (Будапешт, 2016, 2018, 2019), Лінгвістика XXI століття: здобутки та перспективи (Херсон, 2019), «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти»  (Київ, 2019), Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук в Україні та ЄС (Румунія, Мая-Баре, 2019). Усеукраїнські конференції Поетика художнього тексту (Херсон, 2018), IV Таврійські філологічні читання (Херсон, 2018), «Мова. Суспільство. Культура» (Херсон, 2018), Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу (Житомир, 2019), Лінгвістичні обрії XXI сторіччя (Херсон, 2019).  Конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (Харків, 2020).

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін» (25 листопада 2020 Київський університет імені Бориса Грінченка); ІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами»,  (3 грудня 2020 року, Григорія Сковороди в Переяславі (м. Переяслав, Київська область, Україна); Інтенсивний онлайн-курс "LITERARY STUDIES: OLD AND NEW" професора кафедри міжкультурної герменевтики Мюнхенського університету імені Людвіга Максиміліана ВІЛЛІ ВАН ПІРА, (Київський університет імені Бориса Грінченка) (12–14 листопада 2020 р.); Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція науковців, студентів і молодих учених «Актуальні питання теоретичної та прикладної лінгвістики» м. Полтава ВНЗ „Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”  (Полтавський інститут економіки і права, кафедра філології та соціально-гуманітарних дисциплін 10 грудня 2020 року), Міжнародна науково-практична конференція для перекладачів, молодих учених і студентів “Індустрія перекладу: теорія в дії” (TITA 2020), в онлайн-режимі (11-12 грудня 2020 року. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, інститут філології, кафедра теорії і практики перекладу з англійської мови та EU funded project association4u – “Support for the implementation of the Eu-Ukraine association agreement phase ii” ; Перший віртуальній міжнародній конференції зі сталої освіти SEVIC 2020 (sevic.org), організованій Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника (11-13 грудня 2020 року)

Неформальна/інформальна освіта:

Сертифікат про проходження інтенсивного онлайн-курсу "LITERARY STUDIES: OLD AND NEW" професора кафедри міжкультурної герменевтики Мюнхенського університету імені Людвіга Максиміліана ВІЛЛІ ВАН ПІРА (12–14 листопада 2020 р.), (1 кредит ЄКТС); сертифікати учасника семінару «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація», що проходив за ініціативи Проєкту ЄС «Національний Еразмус+ офіс в Україні та Національної команди експертів з реформування вищої освіти» (від 18 листопада 2020 р.) (0,2 кредити ЄКТС); сертифікат Всеукраїнської наукової онлайн конференції Змішаний та дистанційний формати навчання. Онлайн безпека (AtomsHub–Нова Українська школа) (1 кредит ЄКТС);  Сертифікат підвищення кваліфікації за видом «вебінар» з теми: «Ефективна цифрова взаємодія з учнями в умовах дистанційного навчання. Онлайн-ресурси для урізноманітнення освітнього процесу»   (0,2 кредити ЄКТС від 10.11.2020 ) (Всеосвіта);

Робота зі студентами:

1)   Назва студентського наукового об’єднання: “Наратологічні дослідження у когнітивному та культурологічному вимірах” (керівник – доц. Цапів А.О.).

2)   Конкурсні роботи: Керівництво науковою роботою Гусак Анастасії Дмитрівни «Феміністичні казкові наративи: гендерний та наративний аспекти (на матеріалі казкових наративів про Попелюшку) » – 1 місце у  II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з романо-германських мов та літератур (з методикою їх викладання).

3)  Член комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з романо-германських мов та літератур (з методикою їх викладання) (2019-2020 рр.).

4)   Одноосібні публікації студентів:

 Керівництво науковими публікаціями студентів:

https://docs.google.com/document/d/1UvTwtO4f5GLru_HFUyBdTx0j7KvbNy5BHlqX98Gl6io/edit?usp=sharing

Стажування: Чорноморський національний університет імені Петра  Могили 01.12.2016, серія МК № 000024. Дата звіту 05.12.2016

Докторантура при Херсонському державному університеті 2018-2020 р.

Членство у професійних об’єднаннях:

Почесні нагороди/подяки/грамоти: почесна грамота ХДУ за ефективне керівництво науковою роботою студента-переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2018/2019 н.р. із романо-германських мов і літератур (з методикою їх викладання); почесна грамота за вагомий внесок у розвиток університету, сумлінну працю та з нагоди 98-ї річниці ХДУ;  Почесна грамота управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації (2020 р.).

Додаткова інформація:

Офіційний опонент дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук:

Коваленко Романа Вікторовича «Вербалізація концептів WAR/ВІЙНА PEACE/МИР в сучасному англомовному публіцистичному дискурсі», поданої на присвоєння наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови (Спеціалізована вчена рада К 17.051.02 у Запорізькому національному університету, 2015 рік).

Кузьменко Анастасії Олексіївни з теми  «Лінгвоспецифічні  властивості  інфантичних  віршованих  текстів (на матеріалі англомовних творів для дітей дошкільного віку)» (Спеціалізована вчена рада К 17.051.02 у Запорізькому національному університету, 2017 рік).

Скобнікової Оксани Володимирівни  «Лінгвокультурний та лінгвосеміотичний аспекти репрезентації концепту FAMILY в американських національних корпусах та кінотекстах». (Спецрада Д 76.051.07 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2020 рік )

 

Акішина Мар’яна Олександрівна

Посада: доцентка кафедри англійської філології та прикладної лінгвістики                                                   

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Покликання на профіль:  

Google Scholarhttps://scholar.google.com/citations?user=00EqFcYAAAAJ

 

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-5684-1218

Коло наукових інтересів: когнітивістика, когнітивна прагматика, теорія і практика перекладу.

Дисертація:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (10.02.04 – Германські мови) "Образність англомовного поетичного дискурсу ХХІ століття: лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти".

Науково-практичні конференції: Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії» (25-26.03.2016 р. –  Одеса); Міжнародна науково-практична конференція «Мова у світі класичної спадщини та сучасних парадигм» (11-12.03.2016 р. – Львів);  International research and practice conference  «Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine» (28-29.04. 2017 – Lublin); І Всеукраїнська науково-практична конференція «Мова. Суспільство. Культура» (Херсон, ХДУ, 15-16 листопада 2018);. Перша всеукраїнська науково-практична конференція «Лінгвістичні обрії ХХІ сторіччя» (Херсон, ХДУ, 25-26 червня 2019).

Неформальна/інформальна освіта:

Досвід роботи в якості перекладача:

-       Агенство США з міжнародного розвитку (USAID),  Клаудберст Груп (Cloudburst Group), Проведення оцінки парламентської діяльності в Україні, м.Київ (2019 р.);

-       Супровід української делегації на конференції “EUROPE-International Network of Basin Organizations 2019” у якості перекладача, м.Лахті, Фінляндія (2019 р.);

-       Організація з безпеки та співробітництва в Європі, Бюро демократичних інститутів та прав людини (ОБСЄ/ БДІПЛ), Місія спостереження за виборами президента України (2019 р.).

Робота зі студентами:

1)   Назва студентського наукового об’єднання: “ Проблеми когнітивної прагматики ” (керівник – доц. Акішина М.О.).

2)   Член комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з романо-германських мов та літератур (з методикою їх викладання) (2015-2016 рр.).

Стажування: Херсонський національний технічний університет, свідоцтво №153 від 30.11.2015

Сертифікат про проходження стажування "Освітній процес,сучасні методи викладання та організація наукових досліджень: досвід Міжнародного університету Шиллера", м.Гайдельберг, Німеччина (2017 р.)

Додаткова інформація:

Офіційний опонент дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук:

- Білик Ольги Ігорівни “Темпоральна організація американського передвиборчого дискурсу”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

за спеціальністю 10.02.04 – германські мови

(2016);

- Лютянської Наталі Іванівни“Відтворення ситуацій міжетнічної взаємодії у мас-медійних британських та американських дискурсивних практиках ”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови

(2017);

- Передон Наталії Олександрівни “Вербальні та невербальні засоби реалізації стратегій і тактик учасників комунікативної ситуації «примирення» (на матеріалі англійської мови)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук  за спеціальністю 10.02.04 – германські мови

(2018);

- Матушевської Наталі Володимирівни «Комунікативна ситуація спокуси у сучасному англомовному кінодискурсі:когнітивно-комунікативний аспект», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (2019).

 

Борисова Тетяна Сергіївна

Посада доцент кафедри

Вчене звання доцент

Науковий ступінь кандидат філологічних наук

Покликання на профіль:

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=naDnc4QAAAAJ&hl=en&authuser=1

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3023-5049

Коло наукових інтересів: лінгвостилістика, лексикологія, інтерпретація художнього тексту

Основні публікації:

Дисертація

«Лінгвостилістичні засоби створення образу стереотипного персонажу (на матеріалі пригодницької англомовної прози 19-20 ст.)» (2002 р.)

Публікації

№ п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг в друкованих сторінках

Співавтори

 Наукові та навчально-методичні праці, опубліковані до захисту кандидатської дисертації

1

Стилистические  функции повтора

Стаття

Филологический анализ; теория, методика, практика. -Вып.2.- Херсон, 1993.- С.68

1

-

2

Тhе    lоgісаl    structurе    оf description   аs   а   narrative соmpositional form

Стаття

Метода: 3б. наук. і метод. Пр. Херсонського державного педагогічного університету.-Вип.5.-Київ, 1997. – С. 18-20.

3

-

3

До    проблеми    створення образу          стереотипного персонажа   в   художньому тексті

Стаття

Метода: 3б. наук. і метод. Ст. Херсонського державного педагогічного університету.-Вип.5.- Київ, 1997- С.12-18.

7

-

4

.До проблеми портретного опису персонажа художнього твору

Стаття

Лінгво-методичні аспекти викладання іноземних мов: 3б. ст. та доп. Міжвуз. Наук.-практ.    Конф. (Івано-Франківськ, Прикарпатський    університет ім.     В.Стефаника,   кафедра англійської           -філології).–Коломия: Вік, 1997.- -С. 127-130

4

-

5

Зоосемічні стилістичні засоби у портретних описах стереотипних персонажів пригодницького роману

 

Записки з романо-ге-рманської філології: 3б. наук. Пр. Одеського            державного університету ім.І.І.Мечникова.-       Вип. 5.-Одеса, 1999.-С.29-40.

Фахове видання

12

-

6

До питання про мовні засоби стереотипізації образу персонажа художнього твору/

Стаття

Записки з романо-германської філології: 3б. наук. пр. Одеського            державного університету ім.І.І.Мечникова.-       Вип. 4.-Одеса, 1999.-С.5-10

Фахове видання

6

-

7

Синтаксичні стилістичні прийоми у створенні рельєфної та динамічної оцінної характеристики стереотипного персонажу пригодницького твору/

Стаття

Наукові записки: 3б. наук. пр. Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Вл.Винниченка.- Вип.26.-Серія: Філологічні науки (мовознавство).- Кіровоград, 2000.- С. 35-44.

Фахове видання

10

-

8

Експліцитні мовні засоби реалізації образу стереотипного персонажа в художньому тексті пригодницького твору (на матеріалі англійської мови) 

Стаття

Записки з романо-германської філології: 3б. наук. пр. Одеського            державного університету ім.І.І.Мечникова.-       Вип. 6.-Одеса, 2000.- С. 17-28.

Фахове видання

12

-

9

Оцінні стереотипи образів персонажів у пригодницьких творах

Стаття

Мовні і концептуальні картини світу: 3б. наук. пр. факультету іноземної філології Київського університету ім. Тараса Шевченко,- К.: Логос, 2000.- С. 51-58.

Фахове видання

8

-

10

Антитезное противопоставление эксплицитных языковых средств в портретных описаниях стереотипного персонажа

стаття

Південний архів: 3б. наук. пр. Філологічні науки .-Вип. XV.- Херсон: Видавництво ХДПУ, 2002.- С. 40 -43.

Фахове видання

4

 

 Наукові та навчально-методичні праці, опубліковані після захисту дисертації

11.

Лингвостилистиче-ские функции эпитета в описаниии стереотипного персонажа        (на материале приключенческой прозы)

стаття.

Південний архів: 3б. наукових праць. Філологічні науки.-Вип. XX. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. – С. 71 -76.

Фахове видання

6

-

12.

Стилистическое использование портретного описания при создании стереотипного персонажа

стаття

Південний архів: 3б. наукових праць. Філологічні науки.-Вип. XXIII. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. – С.23 -28

фахове видання

5

 

 

 

 

 - 

13

Именные части речи как лексико-морфологические средства реализации образа стереотипного персонажа

 

Стаття

Південний архів: 3б. наукових праць. Філологічні науки .-Вип. XXV. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2004. – С. 27 -31.

Фахове видання

5

 -

14

Лінгвостилістичні засоби опису стереотипного персонажа

 

тези

Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий потенціал світу 2004». Том 67. Філологічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С.3-5.

1,5

-

15

Стереотипи лексичних засобів характеристики персонажів пригодницьких творів

 

стаття

Мова і культура. (Науковий щорічний журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. –Вип.8. – Т.ІІІ.Ч.1.Лінгвокуль-турологічна інтерпретація тексту. Мова сучасного мистецтва. – С.47 -51.

Фахове видання

5

 - 

16

Навчально-методичні рекомендації для студентів V курсу факультетів та інститутів іноземних мов освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

(методичні рекомендації)

Херсон: Вид-во Х

ДУ, 2004. – 120 с.

 

 

40

Лебедєва Н.М.,     Короткова Л.В.  

Всього 3 особи

17

Навчально-методичні рекомендації з вивчення теоретичних курсів з англійської мови у контексті Болонського процесу для студентів ІІІ-V курсів факультетів та інститутів іноземних мов освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», «Магістр»

(методичні рекомендації)

Херсон: Видавництво ХДУ, 2005. – 52 с.

 

 

17

Лебедєва Н.М.,     Короткова Л.В.  

Всього 3 особи

18

Практичні завдання до модульної програми з усного та писемного англійського мовлення: Навчально-методичні рекомендації для студентів І – V курсів денної, заочної та екстернатної форми навчання Інституту іноземної філології

(методичні рекомендації)

Херсон: Вид-во ХДУ, 2006. – 72 с.

18

Колесова А.О., Шипко М.А.,

Кострубіна О.В.

Всього 4 особи

19

Тестові завдання з дисциплін кафедри англійської мови для студентів ІІІ-V курсів денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту іноземної філології

Збірник тестів

Херсон: Вид-во ХДУ, 2008. – 68 с.

11

 Лебедєва Н.М., Короткова Л.В., Заболотська О.О., Главацька Ю.Л., Шипко М.А.

Всього 6 осіб

 

20

Стилістичні функції знаків пунктуації у сучасній англомовній драмі

Тези

Нова філологія: [зб. Наук. праць / ред. В.М.Манакін]. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. - № 32. – С. 6 – 8.

3

-

21

Критерии стереотипности персонажа       художественного произведения

Стаття

Південний архів. Філологічні науки: [зб. Наук. праць / ред. О.В.Мішуков].- Вип. XLVIII. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2010. – С.124-129.

Фахове видання

6

-

22

Нумеронім як об’єкт перекладу

стаття

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: [зб. Наук. праць / ред. В.Олексенко]. – Вип. XIV – Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. – С. 175 -178.

Фахове видання

4

 -

23.

The Linguostylistic Devices of Personage Stereotype Creation

 

Стаття

The Advanced Science. Open Access Journal.- Volume 2012. Issue 3.- October 2012, United States. – P. 83 – 85

Copernicus

3

-

24

LEET як сучасний вид комунікації в мережі Інтернет

 

стаття

Наукові записки. Серія «Філологічна»: [зб. Наук. праць / ред. І.Д.Пасічник]. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія» – Вип.33. – 2013. –С.23 -25.

Фахове видання

3

 - 

25

Специфіка Лондонської урбанонімії

стаття

Наукові записки. Серія «Філологічна»: [зб. Наук. праць / ред. І.Д.Пасічник]. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія» – Вип.39. – 2013. – С.7 -9.

Фахове видання

3

-

26

Stylistic Functions Of Nominative Parts Of Speech In Stereotype Personage Creation

стаття

The Advanced Science Journal. – Vol.2014 Issue 9. – Torrance, California, United States, 2014. – Р. 58-62. (Copernicus)

5

-

 

27

Leet as modern means of communication in the Internet

Стаття

Canadian Journal of Education and Engineering. – No.2.(12), July – December, 2015. – Vol. III. – Ottawa University Press, 2015. – P. 395-399.

(Scopus)

5

-

 

28

Функції нумеронімів в сучасній англійській мові

Тези

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії» 9-10 жовтня 2015. – Львів: Логос, 2015. – С.42-45.

4

-

 

29

Means Of The Implicit Cohesion Implementation In S. King’s Fiction

Стаття

Science and Education. A New Dimension. – Philology, III, Issue: 70. – Budapest, 2015. – P.7-9.

(Copernicus)

3

-

 

30

Функції стилістичних засобів реалізації категорії зв’язності  у створенні картини «піщаного світу» в оповіданні Стивена Кінга «Beachworld»

Стаття

Science and Education. A New Dimension. – Philology, IV, Issue: 78. – Budapest, 2016. – P.20-23.

(Copernicus)

4

-

 

31

Numeronym as a Modern Type of Abbreviation in Modern English

Тези

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення 25-26 листоп ада 2016 року. – Одеса: Міжнародний Гуманітарний Університет, 2016. – С. 50-53.

 

-

 

32

Stylistic potential of verbs in stereotype personage creation

Тези

International research and practice conference “Modern philology: relevant issues and prospects of research”: Conference proceedings, October 20-21, 2017. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”.204 p. – P.92-95

4

-

 

33

Stylistic means of the cohesion implementation in Stephen King’s fiction (case study of the novel “Storm of the Century”)

Стаття

Science and Education. A New Dimension. – Philology, VI(46), Issue: 159, Apr. – Budapest, 2018. – P.15-18.

(Copernicus)

4

-

 

34

Paratextual Epigraph Elements (case study of Stephen King’s novel “Christine”)

стаття

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Германістика та міжкультурна комунікація. Вип. 1. – Херсон, 2019. – С.154-159.

Фахове видання

Copernicus

6

-

 

35

Синтаксично-структурні особливості заголовків у творах С. Кінга

Тези

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук» 18-19 жовтня 2019 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, Академія «Болашак» (Казахстан), 2019. – С. 49-51. ISBN 978-966-916-941-9

3

-

 

36

Семантика заголовку художніх творів С.Кінга

Стаття

Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. Publishing House “ACCENT”. Sofia, Bulgaria. 2019. Pp. 94-105. URL: http://sci-conf.com.ua. ISBN 978-619-93537-5-2

12

-

 

37

Semantic Peculiarities of Headings in Stephen King Literary Works

Частина монографії

New Stages of Development of Modern Science in Ukraine and EU countries: monograph / ed. By authors. – 6th ed. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2019. (pp.38 -56) – 475 p. ISBN 978-9934-588-15-0  DOI: http://doi.org/10.30525/978-9934-588-15-

19

-

 

38

Character titles in Stephen King literary works

Тези

Таврійські філологічні наукові читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 24 – 25 січня 2020 р. – Київ: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2020. – Ч.1.- 172 с. (с.82-84) ISBN 978-966-992-011-9

4

-

 

39

Allusive titles in S.King’s literary works

Стаття

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Вип. 44, Гельветика, 2020. С. 99-102.

https://doi.org/10.32841/2409-1154.2020.44.23

(Copernicus)

Фахове видання

4

-

 

40

Linguostylistic means of the category of coherence implementation  in Stephen King’s story “You know they got a hell of a band”

Стаття

Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. праць. Дрогобич, 2020. No 13. С. 11-15.  ISSN 2312-6353 DOI https://doi.org/10.24919/2663-6042.13.2020.214314

Видання категорія Б

Copernicus

5

 

 


Науково-практичні конференції:

1. Міжнародна науково-практична конференція «Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії» (9-10.10.2015 р. – Львів).

2. International conference «Urgent problems of philology and linguistics» (15.11.2015 – Budapest).

3. International conference «Actual problems of Science and Education» (31.01.2016 – Budapest).

3. Міжнародна науково-практична конференція «Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення» (25-26.11.2016 р. – Одеса, Міжнародний Гуманітарний Університет).

4. Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістика ХХІ століття: здобутки та перспективи» (15-16.11.2017 р. – Херсон).

5. International research and practice conference «Modern philology: relevant issues and prospects of research» (20-21.10.2017 – Lublin).

6. International conference «Philology and Linguistics in the Digital Age» (31.03.2018 – Budapest).

7.  Перша всеукраїнська науково-практична конференція «Лінгвістичні обрії ХХІ сторіччя» (Херсон, ХДУ, 25-26 червня 2019).

8. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістика ХХІ століття: здобутки та перспективи» (ХДУ, Херсон, 15-16 травня 2019).

9. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Мова. Суспільство. Культура» (Херсон, ХДУ, 15-16 листопада 2018).

10. Міжнародна науково-практична конференція «Культурна дипломатія в контексті сучасної Європейської та вітчизняної драматургії» (Херсон, ХДУ, 16-17 травня 2019).

11.Mіжнародна науково-практична конференція «Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук» 18-19 жовтня 2019 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, Академія «Болашак» (Казахстан).

12. The 4th International scientific and practical conference. (11-13 December 2019,  Sofia, Bulgaria).

13.Міжнародна науково-практична конференція «Таврійські філологічні наукові читання» (24–25 січня 2020 р., Таврійський національний університет імені в. І. Вернадського, Навчально-науковий інститут філології та журналістики, м. Київ).

Робота зі студентами:

1)   Назва студентського наукового об’єднання

Нові тенденції в сучасній лінгвістиці

2)   Одноосібні публікації студентів та у співавторстві

1.Туз І.М. вербалізація емоційного концепту Joy в англійській мові (на прикладі творів Джона Голсуорсі)/Магістерські студії.  Вип.ХІІІ (1), 2018. С.142-144

2.Гасанова К.Х. Реалізація прагматичної функції заголовку в художньому творі. /Магістерські студії.  Вип. ХІХ, 2019. С.145-147.

3.Воробйова Т.Р. Сучасний військовий сленг як об’єкт перекладу(на матеріалі англійської та української мов). /Магістерські студії.  Вип.ХІХ, 2019. С.143-145.

4.Котєльнікова К. О. Специфіка перекладу неологізмів/Магістерські студії. Вип.ХІХ, 2019. С.145-147.

5.Почапська Г.    Профілювання художнього концепту ЖІНКА в сучасній англійськомовній літературі/Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні перспективи”(23-24 жовтня 2020). Ч.2.-   Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», Одеса, 2020 р. С. 93- 97

6.Крупіца Є.Є.     Лексико-семантичні  особливості англійськомовного дискурсу тревел-блогів          /Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні перспективи” (23-24 жовтня 2020). Ч.2. Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», Одеса, 2020 р. С. 47- 51

7.Коротько О.В.  Комунікативно-прагматичні характеристики мовленнєвої поведінки адресанта англійськомовного навчального вебінару/ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні перспективи” (23-24 жовтня 2020). Ч.2. Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», Одеса, 2020 р. С. 35- 39

8.Омельянова А.В.        Гендерна спрямованість рекламного тексту та його відображення у перекладі/Міжкультурна комунікація в науковому і освітньому просторі : матеріали І-ої Міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 квіт. 2020 р. Одеса). – Одеса:  Одеський національний політехнічний університет, 2020.C. 359-362.

9.Пилипчук В.В. Термінологія  мистецтвознавства як об’єкт лінгвістичних досліджень/Міжкультурна комунікація в науковому і освітньому просторі : матеріали І-ої Міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 квіт. 2020 р. Одеса). – Одеса:  Одеський національний політехнічний університет, 2020.C. 362-364.

10.Фогель П.О.   Соціолінгвістичні параметри молодіжного сленгу/Міжкультурна комунікація в науковому і освітньому просторі : матеріали І-ої Міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 квіт. 2020 р. Одеса).  Одеса:  Одеський національний політехнічний університет, 2020.C. 361-363.

11.Кучів С. А.      Піктограми як засіб інтернаціоналізації лексики в сучасній англійській та українській мові/Міжкультурна комунікація в науковому і освітньому просторі : матеріали І-ої Міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 квіт. 2020 р. Одеса).  Одеса:  Одеський національний політехнічний університет, 2020.C. 282-284.

12.Почапська Г.С. Категорія комізму як об’єкт лінгвістичних досліджень та особливості декодування англомовного гумору у кінотексті (на матеріалі перекладу англомовних серіалів і фільмів) /Міжкультурна комунікація в науковому і освітньому просторі : матеріали І-ої Міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 квіт. 2020 р. Одеса). Одеса:  Одеський національний політехнічний університет, 2020.C. 254-256.

13.Ангеловська В.А.    Теоретичні засади рекламного дискурсу/ Міжкультурна комунікація в науковому і освітньому просторі : матеріали І-ої Міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 квіт. 2020 р. Одеса).  Одеса:  Одеський національний політехнічний університет, 2020.C. 341-343.

14.Іноземцев Е.А.          Інтернет-дискурс в дискурсивній парадигмі/Міжкультурна комунікація в науковому і освітньому просторі : матеріали І-ої Міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 квіт. 2020 р. Одеса). Одеса:  Одеський національний політехнічний університет, 2020.C. 351-353.

15. Науменко Г.О.         Національно-культурна специфіка комунікативних табу в британській лінгвокультурі /Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні перспективи” (23-24 жовтня 2020).Ч.2. Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», Одеса, 2020 р. С. 55- 59.

Стажування:

Херсонський національний технічний університет, кафедра теорії і практики галузевого перекладу з 01.04.19 по 30.04.19. (наказ від «18» березня 2019 року № 143 – к). Тема: Специфіка викладання художнього перекладу та доперекладацького аналізу художнього тексту в закладах вищої освіти. Свідоцтво про стажування Реєстраційний № 390 від 30.04.2019 р.

Дистанційне стажування (квітень 2020) підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (наказ від 02.07.2020 № 608-Д) за інформаційно- комунікаційним, медійно-професійним модулями.

Додаткова інформація:

Маю сертифікат TESOL

 

 

Воробйова Алла Вікторівна 


Посада: доцентка кафедри англійської філології та прикладної лінгвістики факультету української й іноземної філології та журналістики

Вчене звання  доцентка 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (2013 р., спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання)

Покликання на профіль

- Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=lQU7PR4AAAAJ

- Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3425-0174

- Publons: https://publons.com/researcher/3618177/alla-vorobiova/

Коло наукових інтересів: методика викладання англійської мови, риторика.

Основні публікації

- Підручники (посібники, методичні рекомендації):

https://drive.google.com/file/d/1mUAJGES0Q6t4s8pcFyFPCYGJjpSk1IyE/view?usp=sharing

- Публікації (SCOPUS, WOS):

http://www.archivosrevistainclusiones.com/gallery/20%20vol%206%20num%204%20pernambucomundo2019octubdiciemb19incl.pdf

- Публікації:

https://drive.google.com/file/d/1mUAJGES0Q6t4s8pcFyFPCYGJjpSk1IyE/view?usp=sharing

Міжнародна активність (стажування, конференції)

Міжнародне стажування на базі  Західно-Фінляндського коледжу м. Гуйтінен (Фінляндія) (5–11 березня 2017 року). Тема стажування: «Викладання дисципліни іноземна мова у ВНЗ». Звіт затверджено на засіданні вченої ради протокол 10 від 27.02.2017.  Наказ ХДУ  №86-к від 03.03.2017. Сертифікат про знання іноземної мови на рівні С2 (30 годин), сертифікат з освітньої програми (108 годин).

Міжнародні конференції

Участь у: VІІІ Міжнародній заочній науковій конференції  «Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі» (29 березня 2019 року, м. Мелітополь); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти» (25 квітня 2019 р., КПІ, м. Київ); І Міжнародній науково-практичній конференції «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи» 29–30 жовтня 2019 р., Навчально-науковий інститут педагогіки і психології Сумського державного пед. університету ім. А. С. Макаренка; ІІ Міжнародному конгресі «ЛЮДИ. ВЛАДА. ПОЛІТИКА». 26–28 вересня 2019, Київський авіаційний інститут; VІІI Міжнародній науково-практичній конференції  «РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ:  РЕЗУЛЬТАТИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ. ДІАЛОГ У РОЗВИТКУ НАУК ТА ОСВІТИ» (30 квітня 2020 р. Конін – Ужгород – Київ – Херсон).

Науково-практичні конференції:

Участь у: ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Роль мови в інтелектуальному формуванні особистості» (22 березня 2018 р., м. Херсон, ХДУ); Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «ПІДГОТОВКА УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ В КОНТЕКСТІ НОВОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ» (22 – 23 березня 2018, м. Київ); І Всеукраїнській науково-практичній конференції «ЛІНГВІСТИЧНІ ОБРІЇ  ХХІ СТОЛІТТЯ»  (25-26 червня 2019 року, ХДУ); І Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи» 10 квітня 2020 р., м. Запоріжжя.

Робота зі студентами:

1)    Керівництво студентським науковим об’єднанням «Міжкультурні та лінгвістичні аспекти вивчення англійської мови студентами нефілологічних спеціальностей»

2)    Творчі конкурси

Участь у журі конкурсу “Мала академія наук України”(відділення: мовознавство; секція: англійська мова), міський рівень, 2019-2020р. (наказ № 826–Д );

3)    Підготовка до друку наукових публікацій студентів:

1.Чичикало М. Особливості вживання англіцизмів під час дослідження історії Великої Британії// Матеріали регіональної студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної англійської мови» (м. Херсон, 30 листопада 2016 р.).  Херсон, 2017.  с. 100 – 104.

2.Колпак О. Психологічні аспекти засвоєнні іноземної мови// Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Роль мови в інтелектуальному формуванні особистості» (11 травня 2017 р., м. Херсон).  Херсон, 2017 с. 136 – 141.

3.Станченко В. Неологізми англійської мови сфери мобільної комунікації // Матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної англійської мови» (м. Херсон, 8 листопада 2017р.). Херсон, 2017. с. 92 – 97.

4.Малиновська І. Етногенез і цивілізація. Порівняльна характеристика використання термінів в українській та англійській мовах// Матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної англійської мови» (м. Херсон, 8 листопада 2017р.).  Херсон, 2017.  с. 202– 206.

5.Мороз Г.  Англійські запозичення у термінологічній системі психологічної науки/ // Студентські наукові студії. Збірник наукових праць студентів.  Херсон: ХДУ, 2018. С. 70 – 72.

6.Мельохіна О. Запозичені слова у дослідженні історії Реформації // Студентські наукові студії. Збірник наукових праць студентів. Херсон: ХДУ, 2018. С. 60 – 63.

7. Артемова О. В.  Сучасні моделі утворення англійських неологізмів у сфері економіки //Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць.  Переяслав-Хмельницький, 2019.  Вип. 43.  С. 690–693

8. Клок Т. О. Особливості використання усталених словосполучень «розумова відсталість», «інтелектуальні порушення» у сучасній англійській та українській мовах// Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих учених (29 березня 2019 р.). Маріуполь : МДУ, 2019. С. 139 – 141

9. Воробйова А.В., Шевченко Н.О. Англіцизми у сучасній термінології спеціальної освіти// Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи :збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (10 квітня 2020 року, м. Запоріжжя) / за заг. ред. О. В. Пономаренко, Л. О. Сущенко. Запоріжжя : АА Тандем, 2020. С. 215–217

Стажування:

1) Міжнародне стажування на базі  Західно-Фінляндського коледжу м. Гуйтінен (Фінляндія) (5–11 березня 2017 року). Тема стажування: «Викладання дисципліни іноземна мова у ВНЗ». Звіт затверджено на засіданні вченої ради протокол 10 від 27.02.2017.  Наказ ХДУ  №86-к від 03.03.2017. Сертифікат про знання іноземної мови на рівні С2 (30 годин), сертифікат з освітньої програми (108 годин).

Почесні нагороди/подяки/грамоти:

Почесна грамота директора Департаменту освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації (2018р.)

Гриняк Ольга Олександрівна

 

Посада: доцент кафедри англійської філології та прикладної лінгвістики факультету української й іноземної філології та журналістики

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук (2010 р., спеціальність 10.02.04 – германські мови)

Покликання на профіль

- Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=PS8pe9oAAAAJ&hl=uk

- Orcid: https://orcid.org/0000-0002-2933-0519

Коло наукових інтересів: концептуальні метафори в американській поезії на перехресті ХХ-ХХІ століть; специфіка викладання та перекладу економічної літератури.

Основні публікації

Дисертація: Імпліцитний простір американської поезії ХХ століття (лінгво-когнітивний аспект)

Публікації: https://drive.google.com/drive/folders/1BGdAli-MdYHqyzFRt4pBqYDu2cA-G4MW

Монографії: розділи у 4 колективних монографіях: “Genesis of Hidden Senses in Poetic Texts” (Development and modernization of philological sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine), “Implicative Space Exploration on the Text Level of the American Verse of the XX Century” (The Potential of Modern Science. – London) “Центральні концепти та імплікати американської поезії модерну і постмодерну” (Концепты и контрасты : монография. – Одесса), “Імпліцитний простір американської поезії ХХ століття” (Словесні поетичні образи ХХ- ХХІ століть. Херсон – Гельветика),

Підручники (посібники, методичні рекомендації):

Основи наукових досліджень у лінгвістиці: методичні рекомендації – Херсон, ЛТ – Орис, 2013, 60 с.

Методичні рекомендації до практичного курсу з англійської мови, домашнє читання. – Херсон: СТАР.  – 2019. – 72с. ISBN 978-966-1596-91-6.

Англійсько-український глосарій економічних термінів. – за заг ред. Гриняк О.О. – Херсон: СТАР. – 2020. – 139с., ISBN 978-617-7895-02-1.

Науково-практичні конференції:

Участь у: IX Міжнародна науково-практична заочна інтернет конференція «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації» 15-16 жовтня 2017р., Острозька академія, Острог. Scientific and Professional Conference “Actual Problems of Science and Education”, 3 лютого, 2019, Будапешт, Угорщина. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Лінгвістичні обрії ХХІ сторіччя», 25-26 червня, 2019, Херсон

Робота зі студентами:

Керівництво студентським науковим об’єднанням

Підготовка до друку наукових публікацій студентів:

 1. Трускавецький Д.  Economic terms with definitions A-B, D. Англійсько-український глосарій економічних термінів. / за заг ред. Гриняк О.О. Херсон: СТАР. 2020. C. 6-24. ISBN 978-617-7895-02-1.
 2. Волкодав Г. Economic terms with definitions С. Англійсько-український глосарій економічних термінів. / за заг ред. Гриняк О.О. Херсон: СТАР. 2020. C. 25-31. ISBN 978-617-7895-02-1.
 3. Руденко О. Economic terms with definitions Е-Н. Англійсько-український глосарій економічних термінів. / за заг ред. Гриняк О.О. Херсон: СТАР. 2020. C. 37-56. ISBN 978-617-7895-02-1.
 4. Камбурова Ю. Economic terms with definitions І-L. Англійсько-український глосарій економічних термінів. / за заг ред. Гриняк О.О. Херсон: СТАР. 2020. C. 56-73. ISBN 978-617-7895-02-1.
 5. Крупский С. Economic terms with definitions M-N. Англійсько-український глосарій економічних термінів. / за заг ред. Гриняк О.О. Херсон: СТАР. 2020. C. 73-84. ISBN 978-617-7895-02-1.
 6. Соколенко В. Economic terms with definitions О-Р. Англійсько-український глосарій економічних термінів. / за заг ред. Гриняк О.О. Херсон: СТАР. 2020. C. 84-100. ISBN 978-617-7895-02-1.
 7. Паламарчук А. Economic terms with definitions Q-R. Англійсько-український глосарій економічних термінів. / за заг ред. Гриняк О.О. Херсон: СТАР. 2020. C. 100-113. ISBN 978-617-7895-02-1.
 8. Цхай М. Economic terms with definitions S. Англійсько-український глосарій економічних термінів. / за заг ред. Гриняк О.О. Херсон: СТАР. 2020. C. 114-120. ISBN 978-617-7895-02-1.
 9. Герасічкін І. Economic terms with definitions Т. Англійсько-український глосарій економічних термінів. / за заг ред. Гриняк О.О. Херсон: СТАР. 2020. C. 120-123. ISBN 978-617-7895-02-1.
 10. Пухова Е. Economic terms with definitions U. Англійсько-український глосарій економічних термінів. / за заг ред. Гриняк О.О. Херсон: СТАР. 2020. C. 123-127. ISBN 978-617-7895-02-1.
 11. Войчек А., Тарасова А. Economic terms with definitions U. Англійсько-український глосарій економічних термінів. / за заг ред. Гриняк О.О. Херсон: СТАР. 2020. C. 129-133. ISBN 978-617-7895-02-1.

Стажування:

У жовтні 2019 року пройшла стажування на кафедрі англійської мови в судновій енергетиці Херсонської державної морської академії. (свідоцтво №78 від 4 листопада 2019 року). Тема стажування «Методика роботи з текстами професійного спрямування».

Колкунова Вікторія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології та прикладної лінгвістикифакультету української й іноземної філології та журналістики, Херсонський державний університет.

У 2000 році з відзнакою закінчила Херсонський державний педагогічний університет за спеціальністю «ПМСО. Англійська мова та література» та отримала ступінь магістра англійської мови та зарубіжної літератури.

З 2004 по 2007 рік навчалася в аспірантурі при Херсонському державному університеті зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання.

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Моральне виховання підлітків в умовах поліетнічного учнівського середовища загальноосвітньої школи».

Колкунова Вікторія Володимирівна має 18 друкованих наукових праць, серед останніх: «Діалогова взаємодія суб’єктів виховного процесу як принцип морального виховання особистості у полікультурному середовищі», «Принципи морального виховання підлітків у поліетнічному учнівському середовищі», «Метод проектів у контексті формування іншомовної комунікативної компетентності студентів-філологів»,  «Монолог Дж. Карліна  «Сучасна людина» як відображення постмодерної мовної гри».

У жовтні 2015 року пройшла стажування на кафедрі теорії і практики галузевого перекладу Херсонського національного технічного університету. (свідоцтво №142 від 30 жовтня 2015 року).

Колкунова Вікторія Володимирівна є методистом виробничих практик, куратором академічної групи.

Коло наукових інтересів:

 • країнознавство Об’єднаного Королівства та США;
 • інформаційні технології у перекладацькій діяльності;
 • методика фахової підготовки перекладача  та викладача у вищому навчальному закладі.

Адреса в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=rw7bUJIAAAAJ 

 

Короткова Людмила Віталіївна

 

Посада: доцент кафедри англійської філології та прикладної лінгвістики факультету української й іноземної філології та журналістики

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук (2001 р., спеціальність 10.02.04 – германські мови)

Покликання на профіль

- Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=hQHF800AAAAJ&hl=ru

- Orcid: https://orcid.org/0000-0002-8038-1530

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, лінгвальна креативність, креативна дискурсологія

Основні публікації:https://scholar.google.com/citations?user=hQHF800AAAAJ&hl=ru

 Науково-практичні конференції:

 «Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии»: XI международная заочная научно-практическая конференция (30 апреля 2013 г.). Москва.

3rd International Scientific Conference “European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches” (May 20-21, 2013). Stuttgart, Germany.

Современная филология: теория и практика»: XII международная научно-практическая конференция, г. Москва, 29 июня 2013 г.

«Филология и культурология: современные проблемы и перспективы развития» V Международная научно-практическая конференция, г. Махачкала, 2013.

Міжнародна наукова конференція  КНЛУ, 2014.

Креативний синтез вербального та візуального образів у сучасній британській художній прозі. Мова – література – мистецтво : когнітивно-семіотичний інтерфейс : Матеріали Міжнародної наукової конференції  КНЛУ, Київ  Вид. центр КНЛУ, 2014.

The Word and Music: a Creative unity in Prose and Poetry / Science and Education a New Dimension. Philology, II (7), Issue: 34, 2014.

Міжуніверситетський Круглий стіл  «Англійська мова  у 21 столітті: Спосіб мислення, професійної комунікації та діалогу культур» 08 квітня 2016 р. Одеса-Дрогобич 2016.

VII Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського і романського мовознавства», м. Луцьк. 17-19 червня 2016 р.

Диференціальні ознаки креативного стилю в англомовному модерністському дискурсі/Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені лесі Українки. – Випуск № 6 (331). Серія: Філологічні науки: матеріали VII Міжнародної наукової конференції «Пріоритети германського і романського мовознавства», м. Луцьк. 17-19 червня 2016 р. Луцьк-Світязь: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки.

Theoretical and Methodological Principles of Creative Discourse Study Innovative approaches to the development of science [text]: Materials of international scientific and practical conference June 1, 2018 in Dublin, Ireland / ed. for the production Holdenblat M.A. // NGO «European scientific platform». 2018. Part 2. P. 119-124.

Іnternational scientific and practical conference June 1, 2018 in Dublin, Ireland.

“Text-Image-Music” Crossing The Borders Conference / Intermedial and Multimodal Conversations on the Poetics of Verbal, Visual and Musical Texts. Krakow.18–20 October, 2018.

International scientific and practical conference “Philology in EU countries and Ukraine at the modern stage” North University Centre of Baia Mare, Romania. Conference proceedings, December 21-22, 2018.

International scientific and practical conference “Philology in EU countries and Ukraine at the modern stage” North University Centre of Baia Mare, Romania. Conference proceedings, December 21-22, 2018. Baia Mare: Izdevnieciba “Baltija Publishing.191–195. 

Основні концепції креативності: від античності до сьогодення /Advanced Linguistics. Випуск 2/2018. Видавництво "Політехніка". 2018. С. 38 – 42.

Стиль як універсальна категорія: міждисциплінарний підхід. Science and Education a New Dimension. Philology, VII (60), Issue: 204, 2019 Sept. С. 52 – 55.

Montage as the Universal Creative Device: Interdisciplinary Approach. PERIODYK NAUKOWY AKADEMII POLONIJNEJ 36 (2019) nr 5. Р. 73-83.

 

Мелконян Валентина Миколаївна

 

Посада:доцент кафедри англійської філології та прикладної лінгвістики факультету української й іноземної філології та журналістики

Науковий ступінь:кандидат педагогічних наук (1986 р., спеціальність 13.00.02 – методика викладання іноземних мов)

Покликання на профіль

- GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?user=07qauZ0AAAAAJ&hl=uk

- Orcid: https://orcid.org/0000-0002-5938-55262

Коло наукових інтересів: історія англійської мови, міжкультурна комунікація, лінгвокультурологія, теоретична граматика, лексикологія

Основні публікації

- Дисертація: «Управління процесом розуміння текстів за фахом під час читання в немовному вузе»

- Публікації:

« Специфика поэтического текста в диахроническом аспекте» в кн.: науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : Збірник наукових праць. Випуск 27/ Херс. Держ. Ун-т. Херсон: ХДУ, 2017. С. 157 – 161,

Тези “Problematic of Larissa Onyshkevich article “Ukrainian American Theatre”  в кн. : Творчість Миколи Куліша у світовому історіко – літературному контексті : матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100 – річчю Херсонского державного університету ( Херсон, 10 – 11 листопада 2017 року. Херсон , 2017.С.32 -33

Навчальні програми дисциплін мовознавчого та лінгводидактичного циклів: Методичний посібник. / - Херсон: Айлант, 2018,92с.

ISBN 978-966-630-205-5

Завдання для проведення тестового контролю знань студентів з дисциплін мовознавчого та лінгводидактичного циклів:

методичний посібник для викладачів і студентів»

рівнів вищої освіти «бакалавр», «магістр»

ISBN 978-966-630-207-9

Поетика художнього тексту: матеріали Всеукраїнської наукової конференції, (Херсон, 18 травня, 2017 року) / Херс. держ. ун-т.; [редактори-упорядники А. Демченко, Т. Цепкало]. – Херсон: ХДУ, 2018. – С. 65-68.

Proceedings  of  the  1st  International Scientific Conference Eastern European Conference  of Management  and  Economics, May  24,  2019  /  [organizer]  Ljubljana  School  of  Business,  co-organizer  of  the  Conference  Odesa  Institute  of  Trade  and  Economics  of  Kyiv  National University  of  Trade  and  Economics,  (Odesa,  Ukraine);  editors  Lidija Weis,  Viktor  Koval.  - Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2019. р. 321-324

ISBN 978-961-91021-7-6; Мелконян В. Основні характеристики формування соціокультурної компетенції при навчанні читання англомовних текстів. Філологічна  освіта:  компетентнісна  парадигма:  матеріали  Міжнародної науково-практичної  заочної  інтернет-конференції  (15 листопада  2019 р.). Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. 180 с. 
С. 110-111.

Науково-практичні конференції:

Участь у: ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції  «ФІЛОЛОГІЯ ТА ЛІНГВОДИДАКТИКА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: СЬОГОДЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ» 19-20 травня 2020  року, м.Херсон  з доповіддю «НАВЧАННЯ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»; міжнародної науково-практичної заочної інтернет-конференції «Філологічна освіта: компетентнісна парадигма» 15 листопада 2019 р., м. Миколаїв з доповіддю : «Основні характеристики иформування соціокультурної компетенції при навчанні читання англомовних текстів».

Неформальна/інформальна освіта:

Робота зі студентами:

Керівництво студентським науковим об’єднанням

1)Здійснювала керівництво роботою проблемної групи «Структурно-семантичний аналіз англомовних текстів».  ( з 2004 по червень 2020 р.)

 2)Підготовка до друку наукових публікацій студентів:

1.Д.Жмаев Жанр фентезі як уявлення англомовного художнього світу у творах англомовних письменників.В кн.: Формування наукової парадигми лінгвістики: основні аспекти та чинники: збірник статей  [за  заг.ред. Л.В.Рускуліс] – Миколаїв, 2015;  2.А.Білецька Проблема вигуків як граматичної категорії в сучасній англійській мові. Матеріали регіональностудентської конференції «Актуальні проблеми сучасної англійської мови» (30 листопада 2016,м.Херсон с.12-15; 

3.Т.Кузнецова Виражальні засоби відтворення емоцій в художніх англомовних текстах. (там же) с. 72 -76; 

4.М.Сільваші Прості та ускладнені і квазі-речення в сучасній англійській літературі. С.19 -24;

5. М.Степанко. Дистаційне навчання іноземній мові на базі ком’ютерних комунікацій. С.19 -24;

6.О.Трель Засоби вираження категорії ствердження і заперечення в сучасній англійській мові. С.24 -30;

7.A. Miroshnichenko.Language situation in Ukraine.Матеріали Всеукраїнськоїстудентської науково-практичної конференції«Українська мова в контексті слов’янознавства та компаративістики» (14 травня 2019 р.) [Електрониий ресурс С.182 -184;

8. А.Тарасова. Мова Бога. «Українська мова в контексті слов’янознавства та компаративістики» (14 травня 2019 р.) [Електрониий ресурс С.246-247;

9.Ю.Тарасенко. Уживання лексики в екстремальних ситуаціях в українському серіалі «Школа» у порівнянні з англомовними кінотекстами» «Українська мова в контексті слов’янознавства та компаративістики» (14 травня 2019 р.) [Електрониий ресурс  С.248 -251.

10.Колінько В. «Лінгвістичні особливості мови британської  преси в електроному збірнику «Матеріали II Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Пріоитетні напрями філологічних досліджень» (24-25 жовтня 2019р), Херсон, 2019 р. С. 57-59.

 Стажування:

1) Херсонський національний технічний університет з 10.11.16 р. по 10.12.16 р., свідотство № 246 від 10.12.16 р.

2) Сертифікат: пройшла курс навчання в рамках семінару-тренінгу «Технології дистанційного навчання у ЗВО засобами LMS Moodle» №1/39 від 02.04.2020, Херсонський державний університет, «Університетська школа професійного розвитку» (6 годин)

3) Стажування "Інформаціонна освіта" з 01.04.20 р. по 01.05.20 р. Сертифікат 2020/55, виданий 02.07.20 р.

 

Просяннікова Яна Миколаївна


Посада: доцентка кафедри англійської філології та прикладної лінгвістики факультету української й іноземної філології та журналістики

Вчене звання: доцентка

Науковий ступінь: кандидатка філологічних наук (зі спеціальності 10.02.04 – германські мови).

Покликання на профіль:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209747946

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=_8RENAUAAAAJ

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6457-4466

Коло наукових інтересів: лінгвосеміотика, когнітивістика, лінгвістика тексту, теорія і практика перекладу.

Основні публікації:

1. Індексальність vs дейктичність художнього порівняння як лінгвосеміотичного конструкту. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету . Сер. “Філологія”. Одеса, 2016. Вип. 25. Т. 2. С. 106–108. (Index Copernicus)

2. Роль займенникових індексальних художніх порівнянь у створенні особистого простору адресанта. Science and Education a New Dimension. Philology. 2017. V. (30). Issue 117. P. 55–58. (Index Copernicus)

3. Словоскладання та деривація як способи утворення «прихованих» художніх порівнянь в англомовних канадських поетичних текстах. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. “Лінгвістика”. 2017. Вип. 28. С. 29–34. (Index Copernicus)

4. Створення тривимірного простору адресанта засобами індексальних художніх порівнянь (на матеріалі англомовних канадських поетичних творів). Одеський лінгвістичний збірник. 2017. Т.1. №9. С. 216–219. (Index Copernicus)

5. Функціональний потенціал займенникових індексальних художніх порівнянь. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. “Лінгвістика”. 2017. Вип. 30. С. 79–83. (Index Copernicus)

6. Художнє порівняння: когнітивно-семіотичний вимір. Науковий вісник Херсонського державного університету. СеріяЛінгвістика”. 2018. Вип. 34. Т.2. С. 191–195. (Index Copernicus)

7. The phenomenon of linguistic interference in professional intercultural communication and translation (on examples of Ukrainian-English differences). ASTRA Salvensis. 2019. №. 13. VII. Р. 302–314. (Scopus)

8. Специфікація співвідношення порівняння та метафори в англійській мові. Одеський лінгвістичний збірник. 2015. №6. Т.1 С.85–89.

9. Індексальна експлікація концепту ЧАС у художньому порівнянні. Наукові записки. Сер. “Філологічні науки”. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. Кн. 1. С. 186–190.

10. Мікрополе нерівності як складова функціонально-семантичного поля ПОРІВНЯННЯ. Наукові записки. Сер. “Філологічна” Острог : Нац. ун-т “Острозька академія”, 2016.  Вип. 62. С. 286–289.

11. Топосеміотичні індексальні художні порівнянняв англомовних канадських поетичних текстах. Наукові записки. Сер. “Філологічні науки”. 2017. Вип. 153.  С. 529–532.

12. Особливості синтаксичної реалізації принципу іконічності (на матеріалі художніх порівнянь в англомовних канадських поетичних текстах). Південний архів. Філологічні науки. Херсон : ХДУ, 2017. Вип. LXVI. С. 149–152.

13. Синтаксичні засоби експлікації художнього порівняння в англомовних канадських поетичних текстах. Наукові записки. Сер. “Філологічні науки”. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. Кн. 1. С. 38–41.

14. Simile: cognitive and semiotic perspective. Когниция, коммуникация, дискурс. 2017. № 15. С. 73–83.

15. Когнітивно-семіотичний код художніх порівнянь у віршованих творах (на матеріалі англомовної канадської поезії). Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Філологічні науки. 2018. Вип. №2. (316). С. 116–125.

Дисертація: Семіотика порівнянь в англомовних віршованих текстах канадської поезії

Монографії:

1. Семіотична природа художнього порівняння : монографія /
Я.М. Просяннікова. – Херсон : Айлант, 2017. – 192 с. ISBN 978-966-630-159-1

2. Семіотика художнього порівняння в англомовних канадських віршованих текстах // Лінгвокогнітивна поетологія  : колективна монографія / Л.І. Бєлєхова, С.В. Волкова, О.С. Маріна, А.О. Цапів та ін.– Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 184–205. ISBN 978-966-916-442-1

Підручники (посібники, методичні рекомендації)

Теоретичний курс англійської мови як другої іноземної: навчально-методичний посібник / Я.М. Просяннікова. – Херсон: Айлант, 2018. – 128 с.  ISBN 978-966-630-197-3 http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/10195

Публікації (SCOPUS WoS SENSE)

 1. Yefymenko, T.Moroz, T.Solodka, A.Prosiannikova, Y. The phenomenon of linguistic interference in professional intercultural communication and translation (on examples of Ukrainian-English differences). ASTRA Salvensis. Salva, 2019. No. 13. VII. Р. 302–314.
 2. Shvets, V.Shkuropat, A.Prosiannikova, Y.Golovchenko, I. Effect of interleukin-2 on the humoral link of immunity during physical activity. Journal of Physical Education and Sport, 2020. Vol 20 (Supplement issue 6), Art 427, Р. 3153–3159.
 3. Yefymenko, T.Prosiannikova, Y. Multilevel Forms of Interference Detection in Intercultural Communication and Translation. Arab World English Journal. Special Issue on the English Language in Ukrainian Context, November 2020. P. 26-39.

Публікації (фахові+інші (тези, нефахові, зарубіжні видання)):

1. Когнітивний базис іконічного порівняння. Мова та література у полікультурному просторі : матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 31 січня–01 лютого 2014 р., м. Львів. Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2014. С. 105–109.

2. Интерсемиотическая связь языка и культуры. Актуальные проблемы современной лингвистики : материалы Третьей межвуз.науч.-практ.конф., 15-16 апреля 2014 г., Санкт-Петербург.  С-П. : Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2014. С. 57–59.

3. Особливості відтворення символу в поетичному творі Е.П. Джонсон “The Cattle Thief”. Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : матеріали VІІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 29-30 листопада 2014 р., м. Переяслав-Хмельницький. Збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2014 р. С. 266-268.

4. Образ людини в мові. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 29-30 листопада 2014 р., м. Переяслав-Хмельницький. Збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2014. С. 321–330.

5. Peculiarities of functioning of a symbolic component within a simile. Canadian Journal of Science, Education and Culture. –  Toronto : “TorontoPress”, 2014. No.2. (6), (July-December). Vol. IІІ. Р. 421–426.

6. Peculiarities of biomorphic code actualization in English-Canadian poetic texts. French Journal of Scientific and Educational Research. Paris :“Paris University Press”, 2014. No.2. (12), (July-December). Vol. II. Р. 997–1002.

7. Структура функціонально-семантичного поля ПОРІВНЯННЯ (на матеріалі віршованих текстів англоканадської поезії). Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : матеріали ХVІІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 29-30 вересня 2015 р., м. Переяслав-Хмельницький. Збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2015 р. С. 154–155.

8. Изобразительная роль знака-символа в художественном сравнении. Актуальные проблемы науки XXI века : сб. статей междунар. организации “Cognitio” по материалам VII междунар.науч.-практ. конф., 29 февраля 2016г., г. Москва.  С-П. : Международная исследовательская организация “Cognitio”, 2016. Ч. 3. С. 37–40.

9. Художні порівняння: предметні-порівняння vs порівняння-ситуації (на матеріалі англомовних віршованих текстів канадської поезії). Таврійські філологічні наукові читання: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27-28 січня 2017р.) / Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. К. : Таврійський нац. ун-т імені В.І. Вернадського, 2017. С. 114–117.

10. Мікрополе рівності функціонально-семантичного поля ХУДОЖНЬОГО ПОРІВНЯННЯ. Мова. Свідомість. Концепт : зб. наук. статей / відп. ред. О. Г. Хомчак.  Мелітополь : МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. Вип. 7. С. 92–96.

11. Когнітивно-семіотичний код художніх порівнянь у віршованих творах (на матеріалі англомовної канадської поезії). Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (філологічні науки) : [зб. наук. праць / ред. С.О. Шехавцова] м. Старобільськ : Видавництво Луганськ.нац.ун-ту ім. Т. Шевченка, 2018. Вип. №2 (316). С. 116–125.

Науково-практичні конференції:

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Перші таврійські філологічні наукові читання» (27-28 січня 2017 р., м. Київ); Scientific and professional conference “Actual Problems of Science and Education  – APSE2017”(29 січня 2017 р., м. Будапешт, Угорщина); VІ Міжнародному науково-практичному семінарі «Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі» (Мелітополь – Ченстохово – Шумен, 30 березня 2017 р.); ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Мова як засіб міжкультурної комунікації» (12-13 травня 2017 р., м. Херсон); Міжнародній науково-практичній конференції «Лінгвістика ХХІ століття: здобутки та перспективи» (15-17 листопада 2017 р., м. Херсон); Всеукраїнському науковому форумі (із міжнародною участю) «Херсонський державний університет у контексті вітчизняної та європейської вищої освіти» (16 листопада 2017 р., м. Херсон); Міжнародній конференції «Technology transfer: innovative solutions in social sciences and humanities» (29 березня 2018 р., м. Таллінн, Естонія), Міжнародній мультидисциплінарній конференції «Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland» (20–21 липня 2018 р., м. Стальова Воля, Польща), І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Мова. Суспільство. Культура» (15–16 листопада 2018р., м. Херсон; ІІ Міжнародній науково-практична конференція «Лінгвістика ХХІ століття: здобутки та перспективи» (ХДУ, Херсон, 15-16 травня 2019).

Міжнародна активність (стажування, проєкти, конференції)

Стажування в Західно-Фінляндському Коледжі (м. Гюйттінен, Фінляндія) з 01.05.2017 по  07.05.2017 р.  Тема стажування: «Інтенсивне вивчення анг. мови у Західно-Фінляндського Коледжу в міжнаціональному мультикультурному середовищі з використанням активних комунікативних методик та пізнанням культури Фінляндії»

Міжнародні конференції:

-       Technology transfer: innovative solutions in social sciences and humanities: Proceedings of the 1st Annual Conference, 29 March 2018, Tallinn, Estonia.

-       International Multidisciplinary Conference “Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland” Stalowa Wola, Republic of Poland, 20–21 July 2018. Stalowa Wola.

Неформальна/інформальна освіта:

Сертифікати освітніх програм:

– «Working with translation: theory and practice» (Cardiff University, 9th April 2017);

– «Blended learning essentials:getting started» (University of Leeds, 26th March 2017);

– «Тьюторство у системі дистанційного навчання» Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (90 годин, сертифікат №229/2018 СП від 23 травня 2018р.).;

–         сертифікати он-лайн курсів “Критичне мислення для освітян” (30год.,) “Медіаграмотність для освітян” (60год.).

Сертифікати:

- за результатами курсу «Ефективні презентації» (04.04.2020);

- за результатами вебінару «Онлайн-тести як інструмент перевірки знань в умовах дистанційного та стаціонарного навчання. Як зробити свої тести надсучасними» (07.05.2020);

- за результатами вебінару «Multidiscipline Resources: Information Search,

Analysis and Systematization» (23.03.2020);

- за результатами вебінару «Scientist Image Formation in the Information

Space» (24.03.2020);

- за результатами вебінару «Scientific Integrity» (25.03.2020);

- за результатами вебінару «Digital expertise in Ukraine and Europe» (26.03.2020);

- за результатами вебінару «Interactive tools in online education» (03.04.2020)

http://www.kspu.edu/About/Faculty/IUkrForeignPhilology/ChairTranslation/Staff/Qualification.aspx

Робота зі студентами:

Наукові публікації студентів:

1) Біленко Т. Лінгвістичні та комунікативно-прагматичні особливості скорочень (на матеріалі СМС та Інтернет-повідомлень) // Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі: Матеріали ІХ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (Херсон, 12 квітня 2018р.). – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2018. – С. 7-9.

2) Бондарук О. Запозичення в американському варіанті англійської мови (на матеріалі оповідань та романів Дж. Лондона) // Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі: Матеріали ІХ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (Херсон, 12 квітня 2018р.). – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2018. – С. 14-16.

3) Драгунова О. Молодіжний сленг ванглійській мові як засіб самовираження та відображення світогляду (на матеріалі телесеріалу «Друзі» // Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі: Матеріали ІХ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (Херсон, 12 квітня 2018р.). – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2018. – С. 26-27.

4) Лук’янченко Є. Комп’ютерний сленг у сучасній англійській мові: походження та особливості функціонування // Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі: Матеріали ІХ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (Херсон, 12 квітня 2018р.). – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2018. – С. 33-35.

5) Алєйнік А. Структурно-семантичні особливості неологізмів у романі Дж. Орвелла «1984» // Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі: Матеріали Х Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (Херсон, 11 квітня 2019р.). – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2019. – С. 5-7.

6) Запорожець О. Структурні та семантичні особливості фразеологічних одиниць (на матеріалі пісенних текстів Е. Вайнгауз) // Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі: Матеріали Х Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (Херсон, 11 квітня 2019р.). – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2019. – С. 36-38.

7) Датченко Я. Ю. Концепт КОХАННЯ в англомовній поезії (на матеріалі пісенних творів The Beatles. Магістерські студії. Альманах. Вип. 20. 2020. Херсон. ХДУ, 2020. С.56-58.

8) Довганюк Є. А. Лінгвостилістичні властивості текстів фейкових новин. Магістерські студії, Херсон : ХДУ. Вип. ХХ. 2020. С.113-117

9) Саввіна О. А. Лінгвосинергетичні аспекти дискурсу : матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні

перспективи», Одеса, 2020. С. 90-93.

10) Петровська В.С. Поняття «концепт» у когнітивній лінгвістиці : матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні перспективи», Одеса, 2020. С. 86-89.

Стажування:

Херсонський національний технічний університет, кафедра теорії і практики галузевого перекладу з 02.11.2015 по 02.12.2015 р. (Наказ № 452-к від 30.09.15р.). Свідоцтво про підвищення кваліфікації: №142 від 30 жовтня 2015р. Тема стажування: «Методологічні засади фахової підготовки перекладача і викладача іноземних мов (англійська та тюркська філології)».

Членство у професійних об’єднаннях: Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики.

Почесні нагороди/подяки/грамоти:

-       подяка за активну участь у розвитку міжнародного співробітництва Херсонського державного університету (Наказ від 16.05.2019 №12-Н);

-       почесна грамота Херсонського державного університету за вагомий внесок у розвиток університету, успіхи у професійній роботі (Наказ від 15.05.2020 №20-Н).

Додаткова інформація:

-       керівник практиками факультету перекладознавства (2014-2017);

-       помічник декана факультету перекладознавства з міжнародної співпраці (2014-2017);

-       помічник декана факультету іноземної філології з міжнародної співпраці (2017-2020);

-       заступник завідувача кафедри практики іноземних мов (2016–2020);

-       гарант ОПП Прикладна лінгвістика другого (магістерського) рівня (сертифікат про акредитацію №1016 від 18.12.2020);

-       член групи забезпечення ОПП СО Мова та література (англійська) першого (бакалаврського) рівня (сертифікат про акредитацію №349 від 16.06.2020);

-       робота у складі організаційного комітету Всеукраїнської студентської олімпіади (2019/2020; 2020/2021рр.);

-       голова предметно-методичної комісії Всеукраїнської студентської олімпіади (2019/2020; 2020/2021рр.);

-        член галузевої конкурсної комісії І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (Наказ від 21.12.2020 № 1271-Д).

Перекладацька діяльність:

травень 2014 р. – CANADEM, Канадська місія, Місія спостереження за виборами Президента та парламенту. Посада: асистент-перекладач для короткострокових спостерігачів CANADEM

жовтень 2014 р. – CANADEM, Канадська місія, Місія спостереження за виборами Президента та парламенту. Посада: асистент-перекладач для короткострокових спостерігачів CANADEM

5-7 березня 2019р. – особистий переклад керівника місії CANADEM в Україні Олі Одиньскої-Ґрод та директора з аналітики та комунікації Агнес Доки.  

квітень 2019 р. – CANADEM, Канадська місія, Місія спостереження за виборами Президента та парламенту. Посада: асистент-перекладач для короткострокових спостерігачів CANADEM

липень 2019 р. - CANADEM, Канадська місія, Місія спостереження за виборами Президента та парламенту. Посада: асистент-перекладач для короткострокових спостерігачів CANADEM

Свиридов Олександр Федорович

 

Посада: доцент кафедри англійської філології та прикладної лінгвістики факультету української й іноземної філології та журналістики

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук (1996 р., спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство)

Вчене звання: доцент (2001 р.)

Покликання на профіль

- Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=g6vzJWkAAAAJ

- Orcid: https://orcid.org/0000-0001-7724-663X

Коло наукових інтересів: мовознавство

Основні публікації

- Дисертація: «Символіка замовлянь у східнослов’янському і британському магічному фольклорі»

- Публікації:

https://docs.google.com/document/d/1_sLA0i2TjskiVQgbzjYk4lYgRKdcUu50SVXuwpmw-Zk/edit

Науково-практичні конференції:

Участь у: ІІ Всеукраїнській науково-практичної конференції «Роль мови в інтелектуальному формуванні особистості» (22 березня 2018 р., м. Херсон), Х Всеукраїнській (із міжнародною участю) науково-практична конференція, присвячена 20-річчю Факультету культури і мистецтв «Актуальні проблеми мистецької освіти в системі вищої школи» (30 травня 2018 р., м.Херсон), IV регіональний науково-практичний семінар «Культурно-мовні зв’язки як шлях формування національної свідомості». Херсонський державний університет, 15 травня 2019 року, ІІ Міжнародній науково-практична конференція «Лінгвістика ХХІ століття: здобутки та перспективи» (ХДУ, Херсон, 15-16 травня 2019), Міжнародній науково-практичній конференції «Культурна дипломатія в контексті сучасної Європейської та вітчизняної драматургії» (Херсон, ХДУ, 16-17 травня 2019)Першій всеукраїнській науково-практичній конференції «Лінгвістичні обрії ХХІ сторіччя» (Херсон, ХДУ, 25-26 червня 2019), ІІ науково-практична конференція «Пріоритети розвитку сучасної філології»  (м. Запоріжжя, 6-7 листопада 2020 р.).

Робота зі студентами:

Підготовка до друку наукових публікацій студентів:

1)    Межерицька О.С. Лінгвістичні особливості роману Д.Брауна «Код да Вінчі» в           українських перекладах //Матеріали I Всеукраїнській науково-практичній конференції “Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі”  (Херсон, 25-26 червня 2019 р.)

2)     Пособчук А.І., Свиридов О.Ф. Особливості відтворення експресивної функції речень роману Сюзанни Коллінз “Голодні ігри” в українському перекладі Уляни Григораш” / Матеріали ІІ науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку сучасної філології»  (м. Запоріжжя, 6-7 листопада 2020 р. С.108 – 111)

3)    Радішевська Н. Прийоми комічного та їх відтворення у перекладах роману Чака Палагнюка «Задуха» / Матеріали міжнародної студентської наукової конференції “Актуальні питання та перспективи проведення наукових досліджень” (м. Вінниця, 6 листопада 2020 р.)

4)    Воротна Г. Засоби репрезентації сумніву в англійськомовному художньому дискурсі та їхнє відтворення в українських перекладах / Магістерські студії. Альманах. Вип. 20. 2020. Херсон. ХДУ, 2020. ХДУ, 2020.   

5)    Люта О. Алюзія в художньому дискурсі Дж. Фаулза: лінгвокультурологічний аспект» та їхнє відтворення в українських перекладах Магістерські студії. Альманах. Вип. 20. 2020. Херсон. ХДУ, 2020. ХДУ, 2020.   

Стажування:

1) Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, кафедра теорії й методики викладання навчальних дисциплін з 16.04.2018 – 16.05.2018 (наказ № 189-к від12.04.2018р.)Тема: Організація самостійної роботи студентів з  дисципліни «Англійська мова». Свідоцтво про стажування ПК 02139794/000061-18  Реєстраційний № 61 від 15.05.2018

2) Сертифікат: успішно прослухав вебінар за темою «Критерії та процедура відбору видань до Web of Science Core Collection» від 12.06.2020 року, Інформаційно-аналітичні ресурси  та навчання, Clarivate    (1 година) 

Грамота: Нагороджується Свиридов Олександр Федорович, доцент кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики Херсонського державного університету за сумлінну працю, високий рівень професійної майстерності та з нагоди ювілейної дати народження. Начальник управління освіти Херсонської міської ради Юрій Ніконов. Наказ № 199-К від 21.04.2020 року.

Додаткова інформація:

Експерт регіональної експертної групи Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти (Херсонський РЦОЯО) з питань встановлення порога «склав/не склав» під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання в березні і травні 2018, 2019, 2020 рр.

 

Ткаченко Людмила Леонідівна

 

Посада:доцент кафедри німецької та романської філології факультету української й іноземної філології та журналістики

Науковий ступінь:кандидат філологічних наук, 1994 р., спеціальність 10.02.04 – германські мови (англійська)

Покликання на профіль

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=4uSaONgAAAAJ&hl=uk

Коло наукових інтересів:стилістика, лексикологія, англомовна література, корпусна лінгвістика, прикладна лінгвістика, міжкультурна комунікація

Основні публікації

Дисертація: «Характер та функції звукової залежності у бінарних словосполученнях: експериментально-фонетичне дослідження)»

Публікації:

1. Спангліш як мовне явище зміни коду. Xeрсон: Науковий вісник ХДУ. Серія «Лінгвістика». Випуск 27. 2017. С.78-82. (Іndex Copernicus International S.A., Реферативна база даних «Україніка наукова»)

2. Стереотипні гіперболи в англійському розмовному дискурсі: лінгвокультурний ракурс. Xeрсон: Науковий вісник ХДУ. Серія «Лінгвістика». Випуск 28. 2017. С.62-66. (у співпраці з Лебедєвою Н.М.) (Іndex Copernicus International S.A., Реферативна база даних «Україніка наукова»). http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/4533

3.Проблема частотності приголосних фонем у сучасній англійській мові/ Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції «Філологія та лінгводидактика в умовах євроінтеграції: реалії та перспективи» (Електронний збірник). Херсон: ХДУ, 2018. С. 220-223.

4. Частотність приголосних фонем та фонотактичні моделі сучасної англійської мови / Ткаченко Л.Л., Лебедєва Н.М. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск 34. Херс. Держ. Ун-т. Херсон: ХДУ, 2018.Том 2. С. 58-62. (Іndex Copernicus International S.A., Реферативна база даних «Україніка наукова»)

5.Стилістичний контекст як лінгвістична модель під час аналізу художнього тексту мови // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». Випуск 34.Том 1.  Херсон, 2018. С. 56-62. https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01V8UB99wYUmaqcQrlJ6MM2aDiRVg%3A1607951371802&ei=C2TXX-nAMKyvrgTThK9g&q

6. Basic terms of marketing // Proceedings of the 1st International Scientific Conference “Europen conference   of management and economics”. Ljubljana May 24, 2019. Р.318-321. http://www.otei.odessa.ua/wp-content/uploads/2019/06/Proceeding-of-Conference-LJUBLJANA-SCHOOL-OF-BUSINESS-24.05.2019.pdf

7.Функціональна характеристика стереотипного мейозизу в англійському розмовному мовленні // Науковий журнал  Херсонської державної морської академії «Молодий вчений». № 7.2 (71.2), 2019. С. 114-117.

Навчальні посібники:

1. Література Англії та США. Курс лекцій для студентів ІІІ курсу напряму підготовки: 6.020303. Філологія. Мова та література (англійська) денної, заочної та екстернатної форм навчання. У 2  частинах. Херсон: РВВ «Колос»» ХДАУ, 2012.  212 с. http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/486

2. Теоретична граматика англійської мови: Курс лекцій для студентів IV курсу напряму підготовки 6.020303. Філологія. Мова та література (англійська).  Херсон: РВВ «Колос» ХДАУ, 2012. 80 с. http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/491

3. Лексикологія іспанської мови. Навчальний посібник для студентів-філологів вищих закладів освіти. Рекомендовано Міністерством науки і освіти України як навчальний посібник зі спеціальності «Філологія. Мова та література (іспанська, англійська)» (Лист № 1/11-11999  від 20.07.12). Херсон:  ХДУ, 2013. 188 с. ISBN 978-617-7090-02-0 http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/478

4. Стилістика іспанської мови. Навчальний посібник для студентів-філологів вищих закладів освіти. Рекомендовано Міністерством науки і освіти України як навчальний посібник зі спеціальності «Філологія. Мова та література (іспанська, англійська)» (Лист №  1/11-1123 від 05.02.13). Херсон: ХДУ,  2013. 231 с. http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/494

5. Зовнішність. Одяг. Догляд за собою. Здоров’я. Навчально-методичні рекомендації для студентів денної та екстернатної форм навчання Інституту іноземної філології. Херсон: РВВ «Колос» ХДАУ, 2006.  109 с. http://dspace.ksu.ks.ua/handle/123456789/5935

6. Природа: Навчально-методичні рекомендації для студентів спеціальності «Мова та література (іспанська, англійська)» Інституту іноземної філології. Херсон: РВВ «Колос» ХДАУ, 2007. 90с. http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/4529

7. Мистецтво: Навчально-методичні рекомендації для студентів старших курсів спеціальності «Мова та література (іспанська, англійська)» Інституту іноземної філології.   Херсон: РВВ «Колос» ХДАУ, 2007.  164 с. http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/488

8. Лексикологія: Навчально-методичний посібник для аудиторних занять та індивідуальної роботи студентів спеціальності «6.020303. Філологія. Мова та література (іспанська, англійська)». Херсон:  РВВ «Колос» ХДАУ, 2011. 48 с.

9. Література Англії та США : завдання для аудиторної та самостійної роботи для студентів ІІІ курсу напряму підготовки : 6.020303. Філологія. Мова та література (англійська) денної, заочної та екстернатної форм навчання / Л. Л. Ткаченко. Херсон : Вид-во РВВ «Колос»» ХДАУ, 2011.  98 с. http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/485

6. Активний та пасивний стан англійського дієслова. Навчально-методичні рекомендації для студентів екстернатної форми навчання Інституту іноземної філології. Херсон: ХДУ, 2004. 61 с. (у співпраці з Бутенко О.А., Волковою С.В.)

10. Теоретичний курс іспанської мови. Навчально-методичні рекомендації для  студентів спеціальності 7.010103. ПМСО. Англійська, іспанська мова і література Інституту іноземної філології. Херсон:  ХДУ, 2004.  57 с.

11. Методичні вказівки до курсу «Теоретична граматика англійської мови». Херсон: Айлант, 2002. 60 с.

12. Державна атестація студентів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр»: Методичний посібник для студентів V курсу денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту іноземної філології. Херсон: Вид-во ХДУ, 2007. (у співпраці з Мішуковим О.В., Тропіною Н.П., Лебедєвою Н.М., Солдатовою С.М.)

10. Тестові завдання з дисциплін кафедри романо-германських мов для студентів І-ІV курсів денної, заочної та екстернатної форм навчання Інституту іноземної філології. Херсон: Вид-во ХДУ, 2008. С. 21-25, 44-47, 127-130.

Науково-популярні та/або консультаційні публікації з професійної тематики:

1. Визначення цілей шкільної освіти у США. Печатное слово: информ.-метод. журнал. Херсон: Изд-во ХГУ, 2003. Вып.4. С.90-93.

2. Проблема навчальних планів та засобів навчання в американській школі. Печатное слово: информ.-метод. журнал .  Херсон: Изд-во ХГУ, 2004. № 1/6. С.103-105.

3. Проблема нерівних можливостей у системі шкільної освіти та її подолання. Печатное слово: информ.-метод. журнал .  Херсон: Изд-во ХГУ, 2004. № 4/9. С.65-69.

4. Дидактичні можливості використання кіно в навчанні іспанської мови. Печатное слово: информ.-метод. журнал .  Херсон: Изд-во ХГУ, 2008. № 4/29. С.40-43.

5. Походження мов Піренейського півострова: історія становлення та лінгвістичні особливості. Печатное слово: информ.-метод. журнал .  Херсон: Изд-во ХГУ, 2008. № 4/29. С.40-43.

6. Загальна типологія мов у концепції Вільгельма фон Гумбольда. Печатное слово: информ.-метод. журнал .  Херсон: Изд-во ХГУ, 2008. № 5/30. С.23-27.

7. Відмінні риси іспанської мови в Латинській Америці. Печатное слово: информ.-метод. журнал. Херсон: Изд-во ХГУ, 2010. № 1/35. С. 77-81.

8. Spanglish як прояв білінгвізму. Печатное слово: информ.-метод. журнал. Херсон : Изд-во ХГУ, 2009. № 1/31. С. 22-25.

Науково-практичні конференції:

Участь у: І Міжнародній науково-практичній конференції «Філологія та лінгводидактика в умовах євроінтеграції: реалії та перспективи» (Херсон, ХДУ, 18-19 жовтня 2018 р.), VIIІ Всеукраїнській науковій конференції «Сучасні орієнтири філологічної науки» (Херсон, ХДУ, 25-26  жовтня 2018 р.), І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Мова, суспільство, культура» (Херсон, ХДУ, 15-16 листопада 2018 р.), І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Мова. Суспільство. Культура» (Херсон, ХДУ, 15-16 листопада 2019 р.), І Міжнародній науково-практичній конференції «Філологія та лінгводидактика в умовах євроінтеграції: реалії та перспективи» (Херсон, ХДУ, 18-19 жовтня 2018 р.), VIIІ Всеукраїнській науковій конференції «Сучасні орієнтири філологічної науки» (Херсон, ХДУ, 25-26  жовтня 2018 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Лінгвістичні обрії ХХІ століття». Херсон, 25-26  жовтня 2018 р.), 1st International conference «Eastern European conference of management and economіcs» (Ljubljana,Slovenia, 24 травня 2019 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Новітні тенденції навчання іноземної мови за професійним спілкуванням» (Херсон, Херсонська морська академія, 19-21 вересня 2019 р.).

Неформальна/інформальна освіта:

https://www.futurelearn.com/certificates/p4lntdd

Робота зі студентами:

1)    Керівництво студентським науковим об’єднанням «Порівняльні дослідження англійської та іспанської мов»

2)    Підготовка до друку наукових публікацій студентів:

1. Яценко Н. В. Особливості  художнього методу Ч. Діккенса (на матеріалі оповідання «Різдвяна історія»: лінгвістичне дослідження). Студентські наукові студії. Збірник наукових праць студентів. Херсон: ХДУ, 2017. С. 85-86.

2. Геленко С.В. Лінгвокультурологічний аспект концепту БИК (TORO) в поезії Мігеля Ернандеса.  Магістерські студії. Альманах. Вип. 17 (1). Херсон. ХДУ, 2017. С..31-33.

3. Гринько Ю.О. Метафора як стилістичний засіб створення образу Барселони в романі Карлоса Руїса Сафона «Тінь вітру». Магістерські студії. Альманах. Вип. 17 (1). Херсон. ХДУ, 2017. С. 33-35.

4. Єрмолаєва О.О. Творчість Ромуло Гальегоса в контексті традицій латиноамериканської літератури. Магістерські студії. Альманах. Вип. 17 (1). Херсон. ХДУ, 2017. С. 37-39.

5. Логощук Г.С Втілення принципів магічного реалізму в творчості Г. Г. Маркеса. Магістерські студії. Альманах. Вип. 17 (1). Херсон. ХДУ, 2017. С. 41-43.

6. Нос В.С. Лінгвостилістичні особливості ідіостилю Франсіско де Кеведо. Магістерські студії. Альманах. Вип. 17 (1). Херсон. ХДУ, 2017. С. 43-45.

7. Фотєєва Ю.В. Особливості різних видів дискурсу в сучасній іспанській мові. Магістерські студії. Альманах. Вип. 17 (1). Херсон. ХДУ, 2017. С. 49-51.

8. Герасько В. О. Техніка «потоку свідомості» у творчості Габріеля Гарсіа Маркеса // Треті магістерські читання. Пам’яті професора О. Мішукова. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної  студентської конференції. Херсон, 14-15 грудня 2017 року. С.46-47.

9. Ванцовська І. В. Метафора в поезії Густаво Адольфо Беккера // Треті магістерські читання. Пам’яті професора О. Мішукова. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної  студентської конференції. Херсон, 14-15 грудня 2017 року. С. 29-30.

10. Мельникова  Д.Г. Числові компоненти у складі фразеологічних одиниць іспанської мови // Треті магістерські читання. Пам’яті професора О. Мішукова. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної  студентської конференції. Херсон, 14-15 грудня 2017 року. С. 94-95.

11. Михайленко В.С. Рекламний текст в сучасній іспанській мові: лінгвопрагматичний аспект // Треті магістерські читання. Пам’яті професора О. Мішукова. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної  студентської конференції. Херсон, 14-15 грудня 2017 року. С. 96-97.

12. Суханова В.А. Концепт МІСЯЦЬ у поезії Федеріко Гарсіа Лорки  // Треті магістерські читання. Пам’яті професора О. Мішукова. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної  студентської конференції. Херсон, 14-15 грудня 2017 року. С.153-155.

13.Суханова В.А. Символіка кольоронайменувань у картині світу Ф.Г. Лорки // Студентські наукові студії. Збірник наукових праць студентів. Частина 2. Херсон: ХДУ, 2018. С. 249-252.

14. Суханова В.А. Три художні світи в поезії  Ф.Г. Лорки // Магістерські студії. Альманах. Вип. 18 (2). Херсон. ХДУ, 2018 С.211-213.

15. Оніщенко А. Молодіжний сленг у сучасній англійській мові // Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Українська мова в контексті слов’янознавства та компаративістики» (14 травня 2019 р.) [Електрониий ресурс] / За заг. ред. І. В. Гайдаєнко; упор. Т. Г. Окуневич.  Херсон, 2019. С.236-238.

16. Горяєва В.О. Класифікація неологізмів у сучасній іспанській мові. Магістерські студії. Альманах. Вип. 19. Херсон. ХДУ, 2019. С. 149-151.

17. Уланцева В. К. Символіка кольорів іспанської культури. Магістерські студії. Альманах. Вип. 19. Херсон. ХДУ, 2019. С. 253-255.

18. Федоренко І.Ю. Функціональні особливості евфемізмів в іспаномовних ЗМІ. Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 22-23 травня 2020 р. Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2020. Ч. ІІ. С.51-55.

19. Усова Я.О. Функції лінгвостилістичних прийомів у рекламних текстах іспаномовних жіночих журналів. Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 22-23 травня 2020 р. Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2020. Ч. ІІ.С.47-51.

20. Васта В. В. Модальні перифрази в іспанській мові. Магістерські студії. Альманах. Вип. 20. 2020. Херсон. ХДУ, 2020. С. 30-32.

21. Питько С.С. Функціональна характеристика граматичної категорії виду дієслова в сучасній іспанській мові. Херсон. ХДУ, 2020. С. 162-165.

Стажування:

1) Херсонський національний технічний університет. з 16.10.2018 р. по 16.11.2018 р. (Наказ № 635 – К від 12 жовтня 2018 р.). Тема стажування: «Методологічні засади фахової підготовки перекладача і викладача іноземних мов».

2) Свідоцтво про підвищення кваліфікації: Реєстраційний № 474 видане 17 березня 2020 р. Херсонським національним технічним університетом (120 год.; 4 кредити)

2) Сертифікат: успішно завершила курс  CORPUS LINGUISTICS: METHOD, ANALYSIS, INTERPRETATION від Ланкастерського університету, Велика Британія (8 тижнів, 24 год.).

Член постійної спеціалізованої вченої ради К67.051.05 із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.04 – германські мови (Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.11.2019 № 1428).

Голова Державної екзаменаційної комісії зі спеціальності «Англійська мова» у  Львівському національному університеті 2014-2016 рр.; в Ужгородському національному університеті  2017-2019 рр. та у грудні 2920 р.

Участь у складі журі конкурсів «Мала академія наук України».

 

 

Французова Катерина Сергіївна

 

Посада: доцент кафедри англійської філології та прикладної лінгвістики факультету української й іноземної філології та журналістики

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук (2012 р., спеціальність 10.02.16 – перекладознавство)

Покликання на профіль

- Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Ck3UXFcAAAAJ&hl=uk

- Orcid: https://orcid.org/0000-0002-0959-2669

Коло наукових інтересів: перекладознавство, міжкультурна комунікація, лінгвокультурологія

Основні публікації

- Дисертація: «Корпоративний лексикон як об’єкт перекладу (на матеріалі корпоративних бізнес-тренінгів, слоганів і презентацій)

- Публікації:

https://drive.google.com/file/d/1UK0NlsmpJYoJjZKkJKkb1FxFHQ1m7_xh/view?usp=sharing

Науково-практичні конференції:

Участь у: ІІ Міжнародній науково-практична конференція «Лінгвістика ХХІ століття: здобутки та перспективи» (ХДУ, Херсон, 15-16 травня 2019), Міжнародній науково-практичній конференції «Культурна дипломатія в контексті сучасної Європейської та вітчизняної драматургії» (Херсон, ХДУ, 16-17 травня 2019)Першій всеукраїнській науково-практичній конференції «Лінгвістичні обрії ХХІ сторіччя» (Херсон, ХДУ, 25-26 червня 2019), І Міжнародній науково-практичній конференції «Міжкультурна комунікація в науковому і освітньому просторі» (Українсько-німецький інститут Одеського національного політехнічного університету. м. Одеса, 28-29 квітня 2020), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Філологія та лінгводидактика в умовах євроінтеграції: сьогодення і перспективи», 19-20 травня 2020 р. (ХДУ)

Неформальна/інформальна освіта:

https://drive.google.com/file/d/1RgBnzZ16pMHQjvCoUumjxvC8R1ks_JwU/view?usp=sharing

Робота зі студентами:

1)    Керівництво студентським науковим об’єднанням «Специфіка перекладу лексичних одиниць сучасної англійської мови у різних типах текстів»

2)    Підготовка до друку наукових публікацій студентів:

1.Махаєва Х.О. Специфіка функціонування та перекладу англійських фразеологізмів у художніх творах // Магістерські студії. Альманах. Вип. 17 (3). Херсон. ХДУ, 2017. С. 16–17.

2. Шелухіна Е. Прагматичний аспект передачі звукозображальних засобів при перекладі поетичних текстів // Магістерські студії. Альманах. Вип. 18 (2). Херсон. ХДУ, 2018. С. 223–225.

3. Дрогобицька Ю. Особливості перекладу термінів у сфері інформаційних технологій // Магістерські студії. Альманах. Вип. 18 (2). Херсон. ХДУ, 2018. С.155–157.

4. Капустюк А. Специфіка функціонування та перекладу неологізмів (на матеріалі сучасної англомовної преси) // Магістерські студії. Альманах. Вип. 18 (2). Херсон. ХДУ, 2018. С. 164–165.

5. Плотнікова Г.Р. Особливості перекладу дитячих анімаційних фільмів // Магістерські студії. Альманах. Вип. 19. Херсон. ХДУ, 2019. С. 220 – 222.

6. Слива І.В. Труднощі передачі англійського гумору в україномовних перекладах // Магістерські студії. Альманах. Вип. 19. Херсон. ХДУ, 2019. С. 237 – 239.

7. Сломінська К. Ососбливості фунціонування рекламних текстів: семіотичний аспект // Матеріали І-ої Міжнародної науково-практичної конференції «МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ В НАУКОВОМУ І ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ» (28-29 квітня 2020, Українсько-німецький інститут Одеського національного політехнічного університету). За загальною редакцією Т.І. Домброван. С.261-264.

8.Власиневич К. Переклад текстів пісень англомовних виконавців // Матеріали І-ої Міжнародної науково-практичної конференції «МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ В НАУКОВОМУ І ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ» (28-29 квітня 2020, Українсько-німецький інститут Одеського національного політехнічного університету). За загальною редакцією Т.І. Домброван. С.228-231.

9. Дьяченко О. Особливості перекладу неологізмів у публіцистичному дискурсі. Міжкультурна комунікація в науковому і освітньому просторі : матеріали І-ої Міжнар. наук.-практ. конф. (Одесса, 28-29 квітня 2020) / за заг. ред. Т.І. Домброван. Українсько-нім. інст-т. Одеського нац. політех. ун-т, 2020. С. 235-237.

10.Дьяченко О. Translation Peculiarities of the English Neologisms in Publicistic Discourse. Актуальні проблеми філологічних та лінгводидактичних студій третього тисячоліття у студентських дослідженнях : матеріали ІV Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (19-20 травня 2020 р.). Херсон. ХДУ, 2020. С. 18-21.

11.Дьяченко О. Особливості використання перекладацьких трансформацій при перекладі текстів англійськомовного дискурсу. Topical Issues of Science and Practice : Abstracts of the VIIth International scientific and practical conference (London, 02-06 November, 2020). London, Great Britain, 2020. P. 585-587. URL: https://isg-konf.com/uk/topical-issues-of-science-and-practice-ua/ ISBN - 978-1-63649-929-1 DOI - 10.46299/ISG.2020.II.VII

12.Діденко Л. О. Специфіка перекладу дитячої художньої літератури на матеріалі твору Л. Керролла «Аліса у країні Дивосвіт». Topical Issues of Science and Practice : Abstracts of the VIIth International scientific and practical conference (London, 02-06 November, 2020). London, Great Britain, 2020. P. 581-584. URL: https://isg-konf.com/uk/topical-issues-of-science-and-practice-ua/ ISBN - 978-1-63649-929-1 DOI - 10.46299/ISG.2020.II.VII

13.Казанчан А. А. Концепт НЕЗАЛЕЖНІСТЬ в англійській лінгвокультурі. Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 23-24 жовтня 2020 р.). Південноукр. організація «Центр філологічних досліджень», 2020. Част. 1. С. 108-111.

14. Діденко Л. О. Мистецтво художнього перекладу. Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 23-24 жовтня 2020 р.). Південноукр. організація «Центр філологічних досліджень», 2020. Част. 2. С. 107-114.

15.Шнабська Т. Поняття мовної картини світу. Магістерські студії. Альманах. Вип. 20. 2020. Херсон. ХДУ, 2020. С. 245-247. http://www.kspu.edu/NewScienceActivity/ScientificprofessionaleditionsofUkraine/masterstudious.aspx

16. Василенко К. Англійськомовний політичний дискурс: лінгвостилістичний параметр. Магістерські студії. Альманах. Вип. 20. 2020. Херсон. ХДУ, 2020. С. 27-29.

http://www.kspu.edu/NewScienceActivity/ScientificprofessionaleditionsofUkraine/masterstudious.aspx

Стажування:

1) Херсонський національний технічний університет. з 17.02.2020 по 17.03.2020 року (наказ № 65-К 05.02.2020 р.).Тема: «Специфіка перекладу лексичних одиниць сучасної англійської мови у текстах корпоративного дискурсу». Свідоцтво про підвищення кваліфікації: Реєстраційний № 474 видане 17 березня 2020 р. Херсонським національним технічним університетом (120 год.; 4 кредити)

2) Сертифікат: завершила дистанційне навчання згідно програми підвищення кваліфікації за напрямом: формування у здобувачів освіти спільних вмінь для ключових компетентностей та вміє: розвивати життєві навички за допомогою тренінгових вправ; використовувати універсальні тренінгові вправи у навчанні; орієнтуватися в методиці проведення тренінгів, № 103453 від 20.02.2020, м. Київ, Центр нової освіти Івана Іванова. Навчання відбувалось на веб-платформі УМІТИ.УКР та передбачало впровадження набутих знань у практичну діяльність (18 акад. год; 06 кредиту ЄКТС)

3) Сертифікат: успішно пройшла навчально-методичний тренінг з підвищення кваліфікації за темою «Роль ключових життєвих умінь на уроках англійської мови», № 584 від 27 лютого 2020 р., Express Publishing (6 год.; 0,2 кредита ЄКТС)

4) Сертифікат: пройшла курс навчання в рамках семінару-тренінгу «Технології дистанційного навчання у ЗВО засобами LMS Moodle» №1/39 від 02.04.2020, Херсонський державний університет, «Університетська школа професійного розвитку» (6 годин)

5) Сертифікат: дистанційно підвищила кваліфікацію шляхом інформальної освіти (наказ від 02.07.2020 №608-Д) за такими модулями: інформаційно-комунікаційний, медійно-професійний. № 2020/69 «02» липня 2020 р. (30 год., 1 кредит ЄКТС).

Членство у професійних об’єднаннях: Всеукраїнська спілка викладачів перекладу (ВСВП) / Ukrainian Translator Trainers’ Union (UTTU)

 

 

Хан Олена Георгіївна

 

Посада: доцент кафедри англійської філології та прикладної лінгвістики факультету української й іноземної філології та журналістики

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук (2011 р., спеціальність 10.02.16 – перекладознавство)

Покликання на профілі:

-GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=Uhl3pvIAAAAJ

 

- Orcid: https://orcid.org/0000-0001-5971-2967

Research Gate:  https://www.researchgate.net/profile/Olena_Khan

- Publons: https://publons.com/dashboard/summary/

- Academia.edu: https://dds.academia.edu/OlenaKhan

 Коло наукових інтересів: теорія перекладу, історія перекладу, художній переклад, науково-технічний переклад, аудіовізуальний переклад, міжкультурна комунікація.

Основні публікації

- Дисертація: «Детектив як тип тексту: перекладознавчий аспект (на матеріалі британського й американського детективів та їх перекладів)»

-Публікації: https://docs.google.com/document/d/1wZi0wcUJmwIqyB4XKmUWIdzomGUkxgF6/edit

Науково-практичні конференції:

Участь у:  Міжнародна науково-практична конференція «Мова як засіб міжкультурної комунікації» (11-12.05.2018 р. – Херсон, ХНТУ).; І Всеукраїнська науково-практична конференція «Мова. Суспільство. Культура» (Херсон, ХДУ, 15-16 листопада 2018).; ІІ Міжнароднанауково-практична конференція «Лінгвістика ХХІ століття: здобутки та перспективи» (ХДУ, Херсон, 15-16 травня 2019).; Міжнародна науково-практична конференція «Культурна дипломатія в контексті сучасної Європейської та вітчизняної драматургії» (Херсон, ХДУ, 16-17 травня 2019).; Перша всеукраїнська науково-практична конференція «Лінгвістичні обрії ХХІ сторіччя» (Херсон, ХДУ, 25-26 червня 2019).

Неформальна/інформальна освіта:

https://docs.google.com/document/d/1KqDrP-wiF9DMYsWhv7kfgQCGeCku2M2F/edit

 Робота зі студентами:

1)    Керівництво студентським науковим об’єднанням «Актуальні проблеми перекладу»

2)    Керівництво науковими роботами студентів-переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Переклад»:

 1. Яворський Віктор (диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «переклад» за наукове дослідження «Авторове неотворення як проблема перекладу фантастичного детективу (на матеріалі роману Р. Шеклі «The Status Civilization» / «Злочинна цивілізація», лютий-березень 2013 року, Херсон, ХДУ)
 2. Бондаренко Дмитро (диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «переклад» за наукове дослідження «Труднощі перекладу фільмів та їх назв (на матеріалі сучасних англомовних трилерів та їх перекладів)», лютий-березень 2012 року, Херсон, ХДУ)
 3. Бондаренко Дмитро (диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «переклад» за наукове дослідження «Проблеми відтворення гумору у перекладі кінотексту (на матеріалі мультфільмів «Futurama» і «Cars»)» лютий-березень 2013 року, Херсон. ХДУ)
 4. Надточій Тетяна (диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «переклад» за наукове дослідження «Особливості перекладу кіногумору (на матеріалі серіалу «Теорія великого вибуху»)», лютий-березень 2014 року, Харсон. ХДУ
 5. Безсмертна Діна (диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «переклад» за наукове дослідження «Особливості перекладу телескопічних одиниць (на матеріалі сучасних друкованих ЗМІ)» лютий-березень 2014 року, Херсон, ХДУ
 6. Івченко Анастасія (диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «переклад» за наукове дослідження “Особливості відтворення художніх образів у сучасній англомовній поезії на матеріалі поетичних творів С. Кей, М. Сміт, Е. Освальд, Г. Бейкера)”) лютий-березень 2019 року, Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка

 3)    Керівництво роботами студентів-переможців творчих конкурсів з перекладу:

 1. Сломінська Ксенія (ІІ місце у конкурсі віршів та художнього перекладу “ALTER-EGO Номінація: художні переклади з англійської мови.

15 березня 2019 року, Сумський державний університет, кафедра германської філології. м. Суми

 1. Дьяченко Ольга (ІІІ місце у конкурсі віршів та художнього перекладу “ALTER-EGO Номінація: художні переклади з німецької мови.

15 березня 2019 року, Сумський державний університет, кафедра германської філології. м. Суми

4)    Підготовка здобувачів до участі в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Переклад» (англійська мова):

 1. Яворський Віктор – учасник ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Переклад» (англійська мова) 2012/2013 н.р., м. Київ Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 2. Піщолко Анастасія – учасниця ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Переклад» (англійська мова) 2013/2014 н.р., м. Київ Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 3. Івченко Анастасія - учасниця ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Переклад» (англійська мова) 2018/2019 н.р., м. Київ Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

5)    Підготовка та організація ІІ туру Всукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з галузі «Переклад» та підсумкової науково-практичної конференціїу 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 н.рр. на базі факультету Перекладознавства ХДУ: Членкиня групи забезпечення, конкурсної комісії та журі цього конкурсу ( 2011-2014 рр.)

6)    Підготовка до друку наукових публікацій студентів:

 1. 1.    Сабен-Гуз Катерина «Проблема перекладу гри слів в аудіовідуальних і візуальних текстах» Магістерські студії. Альманах. Вип. 18 (2). – Херсон. ХДУ, 2018 –826 с. С. 205-208.

http://www.kspu.edu/NewScienceActivity/ScientificprofessionaleditionsofUkraine/masterstudious.aspx

 1. 2.    Чистікова Дарья «Специфіка перекладу гендерних особливостей при перекладі політичних промов» Магістерські студії. Альманах. Вип. 18 (2). – Херсон. ХДУ, 2018 –826 с. С. 220-223.
 2. http://www.kspu.edu/NewScienceActivity/ScientificprofessionaleditionsofUkraine/masterstudious.aspx
 1. Івченко Анастасія “Проблеми відтворення пісенних текстів” Студентські наукові студії. Збірник наукових праць студентів. Частина 2. - Херсон: ХДУ, 2018. - 333с. С. 167 - 168.
 1. Соловйов Нікіта “Особливості лексико-семантичних процесів в суднобудівничій термінології англійської мови” Матеріали 1-ої Міжнароднї науково-практичної конференції “Міжкультурна комунікація в науковому і освітньому просторі” українсько-німецький інститут одеського національного політехнічного університету. м. Одеса, 28-29 квітня 2020. (тези с. 87 – 91).
 1. Зінюк Юлія “Специфіка перекладу друкованих інтернет видань політичної тематики” Матеріали 1-ої Міжнароднї науково-практичної конференції “Міжкультурна комунікація в науковому і освітньому просторі” українсько-німецький інститут одеського національного політехнічного університету. м. Одеса, 28-29 квітня 2020. (тези с.240 - 243)
 1. Ведмідська Марина “До історії Біблійних перекладів у Західній Європі” Матеріали 1-ої Міжнароднї науково-практичної конференції “Міжкультурна комунікація в науковому і освітньому просторі” українсько-німецький інститут одеського національного політехнічного університету. м. Одеса, 28-29 квітня 2020. (тези с. 225 - 228)
 1. Матвеєв Сергій «Рівень адекватності машинного перекладу (на матеріалі перекладів виконаних системами Google Translate, PROMT та Microsoft Translate)» Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 23-24 жовтня 2020 р.). Південноукр. організація «Центр філологічних досліджень», 2020. Част. 1. С. 111-114.
 1. Івченко Анастасія «Переклад елементів магічного реалізму (на матеріалі роману Ерін Моргенштерн “The night Circus” та його перекладу Єлени Даскал» Магістерські студії. Альманах. Вип. 20. 2020. Херсон. ХДУ, 2020. С. 83-85. http://www.kspu.edu/NewScienceActivity/ScientificprofessionaleditionsofUkraine/masterstudious.aspx  

10. Чумачова Катерина «Ососбливості відтворення сленгізмів в художньому творі Джона гріна «Провина зірок»» Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 23-24 жовтня 2020 р.). Південноукр. організація «Центр філологічних досліджень», 2020. Част. 2. С. 238-241.

 11. Мак Людмила «Особливості образів Ханса та Рози Губерманнів, їх відтворення у перекладних версіях на матеріалі роману «The Book Thief» та його екранізації» Магістерські студії. Альманах. Вип. 20. 2020. Херсон. ХДУ, 2020. С. 116-120. http://www.kspu.edu/NewScienceActivity/ScientificprofessionaleditionsofUkraine/masterstudious.aspx

Стажування:

1)    Херсонський національний технічний університет, кафедра теорії і практики галузевого перекладу, термін стажування  з 01 квітня 2013 р. до 01 травня 2013 р., наказ № 351-Д від 29.03.2013р.). Тема: «Проблеми художнього перекладу».

2)    Херсонський національний технічний університет. з 01.11.2018 по 01.12.2018 року.Тема: «Специфіка викладання усного перекладу в закладах вищої освіти». Свідоцтво про підвищення кваліфікації: Реєстраційний № 368 видане 01 грудня 2018 р. Херсонським національним технічним університетом (120 год.; 4 кредити).

 Почесні нагороди/подяки/грамоти:

1)    Грамота «За багаторічну плідну працю, вагомий внесок у справі підготовки висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди 95-ти річчя створення Херсонського державного університету»

Начальник управління освіти Херсонської міської ради Ю.М. Ніконов

Наказ № 1838 – К від 12.11.2012 року

 2)    Подяка «За ефективне керівництво роботами студентів-переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, у 2012\2013 навчальному році з галузі «Переклад»

Ректор ХДУ О.Є. Ходосовцев. Херсон – 2013

3)    Грамота «За ефективне керівництво науковою роботою студента-переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2018/2019 н.р. із перекладу

В.о. ректора ХДУ Н.А. Тюхтенко Наказ від 08.05.2019р. № 9-Н

     4) Грамота «За активну участь у роботі журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2012-2013 рр. зі спеціальності «Переклад (англійська мова)» Голова оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади. Проректор з наукової роботи С.А. Вижва, м. Київ – 2013, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

     5) Грамота «За активну участь у роботі журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2013-2014 рр. зі спеціальності «Переклад (англійська мова)» Голова оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади. Проректор з наукової роботи С.А. Вижва, м. Київ – 2014, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

     6) Грамота «За активну участь у роботі журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2018-2019 рр. зі спеціальності «Переклад (англійська мова)» Голова оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади. Проректор з наукової роботи В.С. Мартинюк, м. Київ – 2019, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Додаткова інформація:

Позаштатна перекладачка Херсонської торгово-промислової палати, учасниця проєкту з перекладу з англійської мови монографії Тесси Уест “Цей дивний містер Говард”(Tessa West The Curious Mr Howard), виданої Waterside Press у Великобританії. (Виконано письмовий переклад монографії - 378 сторінок з бібліографічними посиланнями та алфавітним покажчиком включно. Свідоцтво від 03.10.2018 №27.01-09/35-658 Херсонська торгово-промислова палата). - https://www.youtube.com/watch?v=gRlPb1tQkGA&ab_channel=KhersonCCI

 

Шапошник Оксана Миколаївна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та прикладної лінгвістикифакультету української й іноземної філології та журналістики, Херсонський державний університет.

Електронна пошта:

Академічні ступені:

2014 - кандидат філологічних наук, спеціальність 10.02.16 - перекладознавство.

2013 - закінчення аспірантури, спеціальність 10.02.16 - перекладознавство, Херсонський державний університет. Науковий керівник - професор, доктор філологічних наук Демецька В.В.

Назва дисертаційного дослідження - "Жанрово-стилістична та ідіостилістична специфіка перекладу фентезі (на матеріалі англомовних текстів сучасної дитячої літератури та їх українських перекладів)".

Коло наукових досліджень: перекладознавство, міжкультурна комунікація, лінгвокультурологія, жанрологія в перекладі.

Посилання на авторські профілі:

https://orcid.org/0000-0001-8700-6939

https://scholar.google.com.ua/citations?user=4hjrUV0AAAAJ&hl=ru

https://publons.com/researcher/1814754/oksana-shaposhnyk/   ResearcherID: X-7787-2018

https://www.semanticscholar.org/author/135028248

Список публікацій Шапошник О.М..docx (18.2 Kb)

 

Шелдагаєва Ганна Олександрівна – старший викладач кафедри англійської філології та прикладної лінгвістики, факультету української й іноземної філології та журналістики, Херсонський державний університет.

У 2001 році з відзнакою закінчила Херсонський державний педагогічний університет за спеціальністю «ПМСО. Англійська мова і література та німецька мова і література». Кваліфікація за дипломом – викладач англійської мови, німецької мови та зарубіжної літератури.

З серпня 2001 року по вересень 2016 року обіймала посаду вчителя англійської мови Херсонської гімназії № 6. Під час роботи на посаді вчителя започаткувала створення навчально-методичного посібника англійською мовою “KHERSON’S SPECIAL SUN-DIAL TIME” як результату участі у Міжнародному конкурсі для шкіл з усього світу (сімка кращих проектів), ініційованому лондонським видавництвом Macmillan Education “Write Your Own Cultural Reader” («Створіть самі читанку про історію та культуру свого регіону чи країни англійською мовою». Шелдагаєва Г.О. є редактором, укладачем, автором завдань та звукового супроводу до текстів підручника «Херсон: особливий відлік часу за сонячним годинником» / Навчально-методичний посібник «Kherson’s Special Sun-Dial Time» Cultural Reader, Херсон, вид-во Айлант, 2014.

За матеріалами семінару-практикуму у рамках майстер-класу «Навчання англійської мови учнів молодшого шкільного віку» педагог уклала збірник статей. (Розглянуто на засіданні кафедри теорії і методики викладання гуманітарних дисциплін КВНЗ ХАНО. Протокол № 2 від 13.05.14.) Надруковано «Збірник тестів з англійської та американської літератури для 10 та 11 класів шкіл з поглибленим вивченням англійської мови», а також «Методичні розробки до вивчення англійської та американської літератури для вчителів 10 та 11 шкіл з поглибленим вивченням англійської мови»; Автор: Шелдагаєва Г.О. (Розглянуто на засіданні кафедри теорії і методики викладання гуманітарних дисциплін КВНЗ ХАНО. Протокол № 2 від 13.05.14.)

У  «Таврійському віснику освіти надруковано статті «До питання про критерії відбору літературних творів для вивчення в школах» (№ 1 / 2014 (частина 2)); «Автентичні тексти класичної англомовної літератури як засіб формування соціокультурної компетенції та джерело виховання» (№ 1 / 2012).

 Як професійний літератор – член Конгресу Літераторів України та МСПУ МСПС – Ганна Олександрівна підтримує творчі зв’язки із сучасними англомовними письменниками. За високий рівень організації заходів, присвячених  225-й річниці з дня смерті Джона Говарда, та зустрічі з видатною британською письменницею Тессою Вест Шелдагаєва Г.О.  отримала Подяку міського управління освіти Херсонської міської ради.

 З жовтня 2016 року Г.О.Шелдагаєва є керівником проблемної групи «Актуальні питання перекладознавства», куратором двох академічних груп.

 Коло наукових інтересів:

 • актуальні питання перекладознавства;
 • особливості перекладу віршованих творів;
 • особливості перекладу літературних творів з культурологічною тематикою.

Орєхова Олеся Ігорівна - викладач кафедри кафедри англійської філології та прикладної лінгвістикифакультету української й іноземної філології та журналістики, Херсонський державний університет.

Електронна пошта:

Академічні ступені:

2014 - закінчення аспірантури, спеціальність 10.02.16 - перекладознавство, Херсонський державний університет. Науковий керівник - професор, доктор філологічних наук Демецька В.В.

Назва дисертаційного дослідження - "Кінотекст як об'єкт перекладу ( на матеріалі англомовних психологічних кінотрилерів та їх перекладів)".

Коло наукових досліджень: перекладознавство, теорія та практика аудіовізуального перекладу, міжкультурна комунікація, жанрологія в перекладі, семіотика в перекладі.

Список публікацій Орєхова О.І..doc (54 Kb).

Нечай Наталія Вадимівна - аспірант кафедри англійської філології та прикладної лінгвістики, факультету української й іноземної філології та журналістики, Херсонський державний університет.

Електронна пошта:

Академічні ступені: 

2015 - магістр, спеціальність "Мова і література (англійська)", Херсонський державний університет. 

Коло наукових досліджень:

 • лінгвістика тексту
 • когнітивна лінгвістика.

Посилання на авторські профілі:

https://orcid.org/0000-0001-6470-8591

https://scholar.google.com.ua/citations?user=rsrErtsAAAAJ&hl=uk

https://publons.com/researcher/1949180/nataliia-nechai-pasenchuk/   ResearcherID: F-8380-2018

https://www.semanticscholar.org/author/N.-V.-Pasenchuk/120306961


 

Свердлова Ольга Михайлівна старший лаборант кафедри кафедри англійської філології та прикладної лінгвістикифакультету української й іноземної філології та журналістики, Херсонський державний університет.

У 2019 р. закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю 6.020303 Філологія (іспанська та англійська мови та зарубіжна література)*.

У 2020 р. закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю 035.051 Філологія (романські мови та літератури (переклад включно) преша - іспанська).

У Херсонському державному університеті працює з жовтня 2019 року.

  Коло наукових інтересів: 

 • перекладацька діяльність;
 • країнознавство;
 • зарубіжна література;
 • інформаційно-комп’ютерні технології.


Під керівництвом викладачів кафедри здійснено захист кандидатських дисертацій:

2018 рік – Омельчук Ю.О. «Псевдоновини як жанр сучасного англомовного медіадискурсу: лінгвокогнітивний, комунікативно-прагматичний параметри».

Борисова Т.С. – 2019 рік - Піндосової Т.С.«Категорія інтертекстуальності в художніх текстах Д. Брауна: прагмастилістичний аспект».