Наукова школа професора М.І.Пентилюк

Оновлено: 27.04.2020

1.1. Пентилюк Марія Іванівна

1.2. Рік народження 05.07.1936

1.3. Науковий ступінь - доктор педагогічних наук

1.4. Наукове звання - професорка

2. Наукова спеціалізація: 13.00.02 - теорія і методика навчання української мови.

3. Почесне звання - заслужений діяч науки і техніки України, Почесний професор ХДУ, Почесний громадянин м.Херсона

Основні наукові інтереси: 1) Загальні питання рідної мови у школах різних типів і ВНЗ; проблеми змісту, форм, методів і засобів навчання, лінгводидактики вищої школи; 2) Практична стилістика, лінгвостилістика, культура мовлення, психолонгвістика.

Після кількарічної роботи в школі з 1965 р. приступила до роботи на кафедрі української мови.

З 1974 по 1984 та з 1994 по 1997 рр. керувала кафедрою української мови, а з 1997 по 2002 рр. - кафедрою українського мовознавства, утвореною внаслідок розподілу однієї кафедри на дві.

На кафедрі мовознавства функціонує аспірантура, докторантура і магістратура. М.І.Пентилюк керує науковою роботою 4 аспірантів, 5 докторантів, 3 здобувачів. Захищено біля 30 дисертацій, з них 2 докторські, підготовлено до захисту 4 дисертації.

Науковий доробок професора М.І.Пентилюк налічує понад 370 наукових праць, з них - 37 підручників (для середніх шкіл, педучилищ та ВНЗ, комплект підручників "Українська мова" для 5-9 класів з російською мовою навчання витримав 6-7 видань, підручник "Українська мова" для педучилищ - 3 видання, 6 монографій (3 колективні), 15 навчальних посібників, 30 методичних посібників для учителів і студентів, 14 програм для вищів і середніх шкіл, десятки статей у центральних часописах та регіональних збірниках наукових праць.

Професор М.І.Пентилюк разом з колегами досліджує теоретичні і методичні проблеми лінгводидактики, під її керівництвом підготовлено кандидатські дисертації ( захищено - 26 кандидатських та 2 докторські; 1 - підготовлено до захисту, 2 - у стадії завершення) з тем "Методика навчання художнього стилю учнів 5-7 класів", "Наступність і перспективність у навчанні стилістики в 1-3 (4) і 5 класах", "Лексико-стилістичний аналіз як засіб розвитку мовлення учнів 5-7 класах", "Формування діалогічного мовлення учнів 1-4 та 5 класів", "Лінгводидактична підготовка майбутнього вчителя-філолога до роботи над формуванням ділового мовлення учнів основної школи" та ін., проводяться дослідження з тем "Культура мовлення майбутнього учителя-словесника в умовах українсько-російської двомовності", "Методика лінгвістичного аналізу в 5-7 класах", "Удосконалення культури мовлення студентів-педагогів природничого профілю" тощо. Захищено докторські дисертації О.М.Горошкіною та І.П.Дроздовою, готуються до захисту А.В.Нікітіною та Л.І.Мамчур.

Науковими дослідженнями методичної школи професора М.І.Пентилюк займаються викладачі кафедри мовознавства, кафедри філології факультету початкового навчання, кафедри української мови Луганського, Криворізького, Миколаївського університетів, Херсонського технічного та аграрного університетів, Севастопольського міського гуманітарного університету.

М.І.Пентилюк підтримує тісні зв'язки з Інститутом педагогіки АПН України, Українським національним педагогічним університетом ім. М.Драгоманова, Тернопільським, Миколаївським, Криворізьким, Луганським, Севастопольським університетами та іншими. Результатом такого співробітництва є колективні праці (підручники, монографії), наукові конференції. Так, за редакцією М.І.Пентилюк авторським колективом підготовлено й опубліковано підручник "Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах" (К.: Ленвіт, 2000, 2004, 2009), "Практикум з методики української мови" (2003), "Практикум з методики української мови: модульний курс" (2011), "Словник-довідник з української лінгводидактики" (К.: Ленвіт, 2003), видано монографію "Вивчення української мови у школах з російською мовою викладання" (К.: Рута, 2000). У  співавторстві видано посібник - теоретичний курс-експрес "Українська мова" для студентів нефілологічних факультетів та підручник "Українська мова" для середніх освітніх закладів філологічного профілю, підручник-комплект для центрів підготовки до ВНЗ та інші.

До створення науково-методичної та навчально-методичної літератури залучаються вчені інших ВНЗ України.

До участі в розробці проблем наукової школи проф. М.І.Пентилюк залучаються студенти і магістранти. В останні 5 років виконано 10 магістерських дисертацій і десятки дипломних робіт студентів очної, заочної та екстернатної форм навчання.

Колективом авторів під керівництвом проф. М.Ф.Пентилюк вперше створено і видано "Словник-довідник з української лінгводидактики" (2003), готується нове видання. 

За ініціативою проф. М.І.Пентилюк у листопаді 2001 року створено міжкафедральну наукову лабораторію "Технологія навчання державної мови в освітніх закладах південно-східного регіону України", що цілком відповідає науковому профілю кафедри і розширює межі діяльності наукової школи її організатора. Крім кафедри мовознавства (завідувач доц.Гайдаєнко І.В.), у роботі лабораторії беруть участь аспіранти й докторанти. На базі лабораторій підготовлено 1 докторську і 6 кандидатських дисертацій.

До участі в роботі лабораторії залучені вчені-лінгводидакти С.О.Караман (доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Київського університету ім. Б.Грінченка), О.М.Горошкіна (доктор педагогічних наук, професор Луганського національного університету), А.В.Нікітіна (випускник аспірантури і докторантури кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент Луганського національного університету), І.Н.Василькова (кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету української філології Миколаївського національного університету), Л.В.Рускуліс та Н.С.Бородіна (доценти факультету української філології Миколаївського національного університету), З.П.Бакум (доктор педагогічних наук, професор Криворізького педагогічного університету), І.П.Броздова (випускник докторантури, доктор педагогічних наук, доцент Харківської національної академії міського господарства).

На базі лабораторії проф. М.І.Пентилюк було створено тимчасовий творчий колектив, що розробляв науково-дослідну проблему "Технологія навчання державної мови в освітніх закладах південно-східного регіонуУкраїни", затверджену МОН України, що фінансувалася з держбюджету.

Професор М.І.Пентилюк бере активну участь у підготовці учителів-словесників для м.Севастополя. Вона тривалий час викладає мовознавчі курси на філологічному факультеті Севастопольського міського гуманітарного університету. За ініціативою професора М.І.Пентилюк кафедра мовознавства підтримує творчі контакти з Миколаївським, Криворізьким, Луганським, Севастопольським університетами і південноукраїнським РІПО (м. Херсон) та Придністровьским університетом (Молдова).

Професор М.І.Пентилюк часто виступає з лекціями на курсах, семінарах учителів. Члени кафедри мовознавства проводять профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді: проводять заняття в Академічному ліцеї при Херсонському державному університеті та школах області. Викладачі кафедри, докторанти, аспіранти вивчають передовий педагогічний досвід (публікації про нього з'являються у методичних часописах), проводять педагогічний експеримент.

За час роботи в Херсонському державному університеті (це вже понад 45 років) професор М.І.Пентилюк зарекомендувала себе висококваліфікованим спеціалістом у галузі лінгвістики і лінгводидактики, досконало володіє педагогічною майстерністю.

Упродовж своєї наукової діяльності Марія Іванівна постійно намагалася довести, що вчений, який займається методикою навчання мови, повинен добре володіти науковою інформацією з мовознавства, як загального, так і часткового, з психології, педагогіки, культурології, психо-та соціолінгвістики.

М.І.Пентилюк проводить велику громадську роботу в м.Херсоні й області. Вона активно пропагує ідеї відродження української мови й української державності, виховання молодих людей справжніми патріотами України. Результати наукової діяльності М.І.Пентилюк визнані суспільством України. Її багаторічна самовіддана праця відзначена численними подяками, грамотами ректорату Херсонського державного університету та Херсонської обласної та міської рад, Міністерства освіти і науки України. Вона нагороджена медаллю "Ветеран праці", знаками "Відмінник народної освіти УРСР" та "Відмінник освіти України", Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР, Премією АПН України.

У 2006 р. їй присуджено почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України".