Аспірантура

Оновлено: 01.02.2021

 Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктор філософії PhD – спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) пройшла ліцензування у 2016 році. Зміст освітньо-наукової програми за спеціальністю «014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)» включає 8 дисциплін за спеціальністю, на вивчення яких відведено 450 годин (15 кредитів), а також 8 навчальних дисциплін за вибором аспірантів 270 годин (9 кредитів).

До складу дисциплін за спеціальністю входять: 

-        Методологічні засади навчання фізики у сучасних закладах освіти.

-        Методика вивчення окремих розділів фізики у різних типах навчальних закладів

-        Методика дистанційного навчання фізики з застосуванням мережевих комплексів

-        Моделювання методичних об’єктів

-        Статистичні методи обробки результатів педагогічних досліджень.

-        Методологія наукових досліджень з лінгводидактики.

-        Методи і прийоми лінгводидактичних наукових досліджень.

-        Актуальні проблеми шкільної та вишівської освіти.

До складу навчальних дисциплін за вибором аспірантів входять:

-        Розвиток когнітивної сфери учнів та студентів у процесі навчання фізики.

-        Нові технології в шкільній і вузівській дидактиці фізики.

-        Методика підготовки учнів та студентів до фізичних олімпіад.

-        Сучасний педагогічний експеримент та методика його проведення.

-        Основи педагогічної комунікації.

-        Історія лінгводидактики.

-        Риторика вищої школи.

-        Інформаційні технології в освіті України.

Формою оцінювання результатів опанування всіх навчальних дисциплін за вибором закладу вищої освіти є іспит і залік. Аспірантська практика передбачена на третьому курсі. Тривалість аспірантської практики 8 тижнів. Активна аспірантська практика включає асистентську і науково-дослідну. Формою оцінювання практики є диференційований залік. Результатами навчання та науково-дослідницької діяльності аспірантів є: підготовка до викладацької діяльності у закладах середньої освіти, професійно-технічних і закладах вищої освіти; підготовка до захисту дисертації на здобуття вченого ступеня доктора філософії.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ

 
Назва дисіпліни  Курс  Викладач Методичний матеріал 
 1  Методологічні засади навчання фізики у сучасних закладах освіти  І  професор Коробова І.В.

Статті для роботи 

Дидактичні концепції навчання

Принципи навчання

Методика розвитку проф. освіти

 

 2 Методика дистанційного навчання фізики з застосуванням мережевих комплексів   І  професор Коробова І.В.