Кафедра географії та екології

Оновлено: 28.07.2020

КАФЕДРА ГЕОГРАФІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ 

Основний вид діяльності кафедри – це підготовка фахівців за традиційними та новітніми напрямками географічної освіти. Кафедра забезпечує підготовку майбутніх фахівців із найбільш актуальних напрямків дослідження природного та соціо-економічного середовища, фахівців, які по закінченні університету  беруть участь у освітній, господарській та науковій діяльності в Україні та за кордоном.

 Наша кафедра це:

  • Мультидисциплінарність. Під час викладання дисциплін кафедри використовуються знання із галузей географії, економіки, соціології, екології, хімії, туристичної справи. На кафедрі працюють фахівці у галузі географічних, педагогічних, соціологічних наук та туризму.
  • Інноваційність. Викладачі кафедри використовують сучасні методи викладання, активно займаються науковою роботою, друкуються у провідних міжнародний наукових виданнях Великої Британії, Молдови,  Польщі, США, Туреччини та ін. і мають високий індекс цитування (індекс Гірша). Станом на 2015 р. 9 викладачів кафедри мають  наукові ступені доктора та кандидата наук та 7 – вчені звання.
  • Соціально-політична активність. Співробітники кафедри реалізовують соціально значущі проекти, беруть участь у розробці стратегій розвитку міст та регіонів України, керують громадськими організаціями, організовують громадські заходи: конференції, круглі столи, науково-практичні семінари, воркшопи. На кафедрі знаходиться Херсонський осередок Українського географічного товариства і Обласне відділення Соціологічної асоціації України
  • Наукове співробітництво. Викладачі кафедри співпрацюють з вченими та викладачами з різних міст України та низкою країн світу: Білорусі, Великої Британії, Молдови, Польщі, Російської Федерації, Японії. Кафедрою започатковано Міжнародну науково-практичну конференцію «Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення», яка проводиться кожні два роки.
  • Відкритість. Кафедра завжди відкрита та абітурієнтів та їх батьків, колег по роботі з Херсонського державного університету та інших навчальних закладів, представників органів влади, бізнесу та громадських організацій.

За період існування кафедри її викладачами захищено дві докторські та шість кандидатських дисертацій:

Ковальова К.І. – «Методика використання комп’ютерно-орієнтованих засобів у процесі вивчення фізичної географії у загальноосвітній школі» - 2005 рік;

Богадьорова Л.М. – «Особливості територіальної організації особистих господарств населення регіону» - 2006 рік;

Машкова О.В. – «Суспільно-географічне дослідження геопросторової неоднорідності умов життєдіяльності сільського населення регіону» - 2008 рік;

Саркісов А.Ю. - «Трансформація територіальної організації АПК Херсонського регіону в сучасних умовах» - 2011 рік;

Мальчикова Д.С. - «Методологія і методика геопланування сільської місцевості на регіональному рівні» - 2015 рік;

Молікевич Р.С. - «Стан здоров'я населення Херсонської області (медико-географічне дослідження)» - 2016 рік;

Омельченко Н.В. - «Урбанізація в контексті якості життя населення(наприкладі Херсонської області)» - 2018 рік.

У жовтні 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 та 2019 років кафедрою проведено  Всеукраїнські наукові конференції “Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення”. В цій конференції прийняли участь провідні вчені з Одеси, Києва, Львова, Вінниці, Сімферополя, Чернівців, Харкова, Мелітополя та інших наукових центрів країни. 
При кафедрі працюють студентські проблемні групи «Суспільно-географічних досліджень» (під керівництвом доцента Пилипенка І.О.) та «Проблем методики викладання географії» (керівник – доцент Ковальова К.І.).

На кафедрі з 2017 р. виконується ініціативна тема "Регіоналізм і формування регіональних ідентичностей Півдня України" (Державний реєстраційний номер 0117U004706)
Щорічно проводиться конференції професорсько-викладацького складу географічних кафедр та студентів, за результатами яких надруковано 3 випуски «Наукових записок Херсонського відділу Українського географічного товариства».
Науково-дослідна робота кафедри також проявляється у великій кількості статей, підготовлених співробітниками кафедри та студентами, так за 2007 навчальний рік було опубліковано 49 наукових праць (у тому числі 1 монографія, 4 навчальні посібники, 2 методичні рекомендації) загальним обсягом 51,2 друкованих аркушів.
Велика увага приділяється студентській науковій роботі. Так, студенти Саркісов А.Ю. та Козловець А.В. приймали участь у Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт (Чернівці, 2007) і поступили до аспірантури за спеціальністю 11.00.02 – «Економічна і соціальна географія». Всі випускники кафедри за результатами виконання випускних робіт публікуються в спеціалізованих наукових виданнях з проблем географії, методики викладання та охорони довкілля.
Всі співробітники кафедри є дійсними членами Географічного товариства України (голова регіонального товариства - доцент І.О.Пилипенко) та Херсонського обласного відділення Соціологічної асоціації України (голова - доцент М.А.Гоманюк).

Перелік навчальних предметів, що викладаються кафедрою у 2019-2020 навчальному році:

1. Вступ до фаху

2. Географія населення

3. Геостатистика

4. Основи суспільної географії

5. Економічна і соціальна географія України

6. Геоінформаційні системи і технології

7. Туристичне країнознавство

8. Методика викладання економіки

9. Методика викладання географії

10. Регіональна екномічна та соціальна географія

11. Дистанційне зондування Землі

12. Соціальна географія

13. Основи технології виробництва

14. Географія Херсонської області

15. Раціональне використання природних ресурсів

16. Моделювання та прогнозування стану довкілля

17. Методи і методика суспільно-географічних досліджень

18. Охорона вод та атмосферного повітря

19. Економічна та соціальна географія України

20. Географія світового господарства

21. Планування території

22. Кількісні методи в географії

23. Географія агропромислового комплексу

24. Історія географії

25. Нормування антропогенного навантаження на навкол. серед

26. Географія міжнародного туризму

27. Географія транспорту

28. Економіка природокористування

29. Методика викладання природознавства

30. Просторовий аналіз методами ГІС-технологій

31. Соціологія

32. Моделювання та прогнозування геосистем

33. Методика викладання фахових природничих дисциплін у ЗВО

34. Регіоналістика

35. Основи наукових досліджень

E-mail: esgeogr@ksu.ks.ua