"Pavlo Skoropadskyi: the last hetman of Ukraine"

Updated: 5/17/2023

Pavlo Skoropadskyi: the last hetman of Ukraine.

Pavlo Petrovych Skoropadskyi (1873 – 1945) was a prominent Ukrainian statesman and politician, military leader, hetman of Ukraine.

He can be called one of the most controversial figures in the history of Ukraine - discussions about his evaluations as a politician and a statesman still continue.

The future hetman was born on May 15, 1873 in an aristocratic Ukrainian family.He came from the Skoropadsky Cossack-senior family.An officer of the army of the Russian Empire.Participant of the Russo-Japanese and First World Wars.

Pavlo Petrovych Skoropadskyi is the last hetman of Ukraine (April 29 - December 14, 1918), a talented military leader and an ardent patriot of Ukraine, who managed to carry out fundamental state reforms in Ukraine in the extremely difficult conditions of the revolution and civil war.He managed to make Ukraine a strong, self-sufficient state, which neighbors in the West and in the East were forced to pay attention to.The Hetman state, led by Pavel Skoropadskyi, gained wide international recognition by establishing diplomatic relations with Austria-Hungary, Bulgaria, Turkey, Denmark, Persia, Greece, Norway, Sweden, Italy, Switzerland, the Vatican, and a total of 30states of the world.

A descendant of the Hetman family, an admirer of Cossack glory, he was able to revive national traditions, creating a fashion for everything Ukrainian.

Ukraine has also achieved certain successes in the field of science, education and culture.During 1918, the Skoropadsky Universals created the Ukrainian Academy of Sciences (which still exists today, V. Vernadskyi became its first president), two state Ukrainian universities were founded - in Kyiv and Kamianets-Podilskyi, 150 Ukrainian gymnasiums, the National Archives, the National Libraryand other educational and cultural institutions.Several million copies of Ukrainian textbooks were also printed.

To the 150th anniversary of the birth of the Ukrainian statesman and politician, military leader, Hetman of Ukraine, the Scientific Library of the KhSU is presenting a virtual exhibition "Pavlo Skoropadskyi: the last Hetman of Ukraine"

Скоропадський, П. Спомини / П. Скоропадський. – К. : Україна, 1992. – 112с.

У книзі останній гетьман України П. Скоропадський розповідає про маловідомі факти з історії громадянської війни в Україні, цікаві подробиці про діяльність Центральної Ради та австро-німецького командування.

Савченко, В. А. Павло Скоропадський – останній гетьман України / В. А. Савченко ; худож.-оформ. Б. П. Бублик, В. А. Мурликін. – Х. : Фоліо, 2008. – 380 с.

Книга присвячена Павлу Скоропадському, останньому гетьману України, діяльність якого пов’язана з бурхливими подіями епохи Громадянської війни. При написанні книги автор використав архівні матеріали, документальні джерела, спогади учасників подій.

 «…Я оголошую себе Гетьманом всієї України» : Павло Петрович Скоропадський // Усі гетьмани України : легенди, міфи, біографії / О. П. Реєнт, І. А. Коляда. - Х. : Фоліо, 2007. – С. 374–411. 

Нарис присвячений визначному українському державному і політичному діячеві, воєначальнику, гетьману України Павлу Скоропадському. Його несподівана політика , спроба утвердити монархічну форму правління в Україні та розв’язати широкий спектр соціально-економічних, національно-культурних, зовнішньо-політичних проблем – все це лягло в основу написання правдивого життєпису останнього гетьмана України.

Рекомендаційний список джерел:

 1. Макієнко, О. А. Земське самоврядування та гетьманська адміністрація на Херсонщині в 1918 р.: проблеми взаємовідносин / О. А. Макієнко // Минуле і сучасність : Таврія. Херсонщина. Каховка : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. краєзн. конф. (14-15 вересня 2018 р.). – Каховка ; Херсон, 2018. – С. 100-103. URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/9888
 2. Андрєєв, В. М. Рід Дорошенків у громадсько-політичному та культурному житті України (XVII – початок ХХ ст.) / В. Андрєєв, А. Руденко // Український історичний журнал. – 2015. – № 1. – С. 48-64. URI: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/3705
 3. Петрик, А. М. Концепт українського державництва і християнство: історична ретроспектива / А. М. Петрик // Збірник матер. Регіональної наук.-практ. конф. «Релігійні процеси в сучасній Україні»: наук. видання / за ред. М. В. Галіченка. – Херсон, 2019. – С. 63-71. URI: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/9336
 4. Капарулін, Ю. В. Георгій Афанасьєв (1848-1925) : нариси біографії і наукової творчості / Ю. В. Капарулін // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. - Запоріжжя : ЗНУ, 2015. - Вип. 43. - С. 231-237. URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/3583
 5. Сачко, Д. В. Творча та громадська діяльність Є. К. Гуменної за нацистського режиму у Києві (1941-1943 рр.) / Д. В. Сачко // Література та культура Полісся. – Серія : Історичні науки. – 2017. – Вип. 87. – С. 155-164. URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/7320
 6. Капарулін, Ю. В. До історії військового будівництва в Українській Державі : " Схема проходження служби старшинами Генерального Штабу / Ю. В. Капарулін // Scriptorium nostrum. – 2015. – № 1-2. - С. 155-165. URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/3585
 7. Водотика, С. Г. Історія України. Збірник комплексних навчально-методичних матеріалів / С. Г. Водотика. - Херсон : Херсонський факультет ЗЮІ МВС України, 2001. - 216 с. URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/7152
 8. Водотика, С. Г. СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ДОРОБОК ІСТОРІЇ МАГДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ / С. Г. Водотика, Л. А. Савенок // Scriptorium nostrum : електронний журнал. - Херсон : ХДУ, 2015. - № 2. - С. 85-99. URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/7202
 9. Проблеми регіональної історії України : матер. ХІІ Всеукр. наук. конф. молодих істориків / редкол. : к.і.н., доц. Л. О. Цибуленко (голова), к.і.н., доц. Н. М.Кузовова (відп. ред.) та ін. – Херсон, ПП Вишемирський В. С., 2016. – Вип. 4, ч. 2. – 100 с. URI: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/2108
 10. Галіченко, М. В. Збірник матеріалів Регіональної науково-практичної конференції «Релігійні процеси в сучасній Україні» : наукове видання / за ред. М. В. Галіченка. – Херсон, 2019. – 130 с. URI: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/9332
 11. Капарулін, Ю. В. Олександр Рябінін-Скляревський : інтелектуальна біографія історика (1878-1942) : монографія / Ю. В. Капарулін. - Херсон : Видавничий дім " Гельветика ", 2014. - 236 с. URI: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/3593
 12. Петрик, А. М. ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ СТОСОВНО РЕЛІГІЇ У ДОБУ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ (1917 – 1921) / А. М. Петрик // Збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. «РЕФОРМАЦІЯ: ІСТОРИЧНИЙ ТА СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ», 6 жовтня 2017 р. - Херсон, 2017. URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/9488
 13. Кузовова, Н. М. Проблеми регіональної історії України / Н. М. Кузовова // Зб. матер. XIV(ІІІ) Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів «Проблеми регіональної історії України», 24 травня 2019 р. / відп. ред. Н. М. Кузовова. – Херсон : Вид-во ФОП Вишемирський В. С., 2019. – 144 с. URI: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/9395
 14. Поліщук, І. Є. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Реформація : історичний та сучасний контекст» : наукове видання / за ред. І. Є. Поліщук. – Херсон, 2017. – 129 с. URI: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/4544
 15. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. - Випуск 76, т. 2. – 166 с. URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/6727
 16. Макієнко, О. А. Херсонська обласна організація / О. А. Макієнко // Літопис Національної спілки краєзнавців України: 2008–2018 рр. До 10-річчя надання Спілці краєзнавців статусу національної / Л. Бабенко та ін.; за заг. ред. О. Реєнта. – Київ : НСКУ, 2018. – С. 418-426. URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/9886
 17. Сачко, Д. В. Творча та громадська діяльність Є. К. Гуменної в умовах розвитку українського літературного процесу в еміграції (1944–1950 рр.) / Д. В. Сачко // Rozdroża polsko-ukraiński dyskurs humanistyczny. Częstochowa-Humań-Poznań. - 2018. - С. 235-245. URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/7327
 18. Діяльність земських установ на Херсонщині. 1865-1920: збірник документів / Державна архівна служба України ; Державний архів Херсонської області / уклад. : В. Лебідь (кер. проекту), О. А. Макієнко, І. Сінкевич, О. Шинкаренко; передмова та коментарі : О. Макієнко. – Херсон, 2015. – 636 с.: іл. URI: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/9875