Оновлено: 17.11.2021

Наукові школи ХДУ

Тема наукової школи

Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання керівника наукової школи

1.

Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні аспекти дослідження тексту

Бєлєхова Лариса Іванівна, докторка філологічних наук, професорка

2.

Психологія соціальної мобільності особистості

Блинова Олена Євгенівна, докторка психологічних наук, професорка

3.

Філогенія, таксономія, різноманіття та охорона фіто-, бріо- та ліхенобіоти Північного Причорномор’я

Бойко Михайло Федосійович, доктор біологічних наук, професор

4.

Інноваційні технології викладання іноземних мов у середніх та вищих закладах України

Заболотська Ольга Олександрівна, докторка педагогічних наук, професорка

5.

Комунікативно-діяльнісний підхід у формуванні мовної компетентності учнів

Михайловська Галина Олександрівна, докторка педагогічних наук, професорка

6.

Технології формування комунікативно-професійної компетентності майбутніх фахівців гуманітарної сфери в умовах стандартизованої мовної освіти

Пентилюк Марія Іванівна, докторка педагогічних наук, професорка

7.

Фундаментальні та прикладні проблеми освітньої галузі

Слюсаренко Ніна Віталіївна, докторка педагогічних наук, професорка

8.

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Співаковський Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук,  професор

9.

Теорія та практика кримінального процесу  та криміналістики

Стратонов Василь Миколайович, доктор юридичних наук, професор

10.

Соціалізація дитини в сім’ї: теорія, історія, практика

Федяєва Валентина Леонідівна, докторка педагогічних наук, професорка

11.

Реалізація освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти в моделі трисуб`єктної дидактики

Петухова Любов Євгенівнадокторка педагогічних наук, професорка

 

Положення про наукові школи ХДУ