Переможці Всеукраїнської студентської олімпіади

Оновлено: 07.05.2020

Переможці Всеукраїнської студентської олімпіади 2014-2015 н.р.doc (44 Kb)

Переможці Всеукраїнської студентської олімпіади 2015-2016 н.р.doc (31 Kb)

Переможці Всеукраїнської студентської олімпіади 2016-2017 н.р.doc (34 Kb)

Переможці Всеукраїнської студентської олімпіади 2017-2018 н.р.doc (35 Kb)

Переможці Всеукраїнської студентської олімпіади 2018-2019 н.р.doc (50 Kb)


Результати участі студентів у ІІ етапі всеукраїнських олімпіад за 2017-2019 рр.

№ з/п Факультет Навчальна дисципліна Напрям Спеціальність 2016/17 н.р. 2017/18 н.р. 2018/19 н.р.
1. Біології, географії і екології   Географія Географія участь ІІІ місце участь
Загальна екологія     - участь участь
  Біологія Біологія участь участь участь
Ґрунтознавство     - - -
Геологія Геологія Геологія - - -
Агроекологія     - - -
  Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Екологія, охорона навколишнього середовища та збала­нсоване природоко-ристування участь - -
2. Педагогічний   Початкова освіта Початкова освіта участь ІІІ місце участь
  Корекційна освіта   участь участь  
  Дошкільна освіта Дошкільна освіта участь участь участь
3. Економіки і менеджменту Економічна теорія     участь - -
  Менеджмент Менеджмент органі­зацій і адміністру­вання (за видами економічної діяльно­сті) участь участь -
  Управління персо­налом та економіка праці Управління персона­лом та економіка праці участь участь -
Економіка підприєм­ства Економіка підпри­ємства   - участь -
Регіональна еконо­міка     - - -
Фінансовий менедж­мент     - - -
  Маркетинг Маркетинг - - -
  Середня освіта Трудове навчання та технології - - ІІІ місце
  Туризм Туризм участь участь участь
  Технологічна освіта Технологічна освіта ІІІ місце - -
Безпека життєдіяль­ності     участь - -
Основи охорони праці     - - -
  Професійна освіта Професійна освіта - - -
  Готельна і ресто­ранна справа Готельно-ресторанна справа - - -
4. Іноземної філології   Філологія Іспанська мова і література участь участь -
  Філологія Англійська мова і література участь участь участь
  Філологія Німецька мова і література участь участь -
  Філологія Французька мова і література участь участь участь
  Філологія Прикладна лінгвіс­тика - - -
  Переклад Англійська мова - - участь
5. Культури і мистецтв  Культурологія Хореографія Хореографія ІІ місце І місце, ІІІ місце участь
Музичне мистец­тво (сольний спів) Музичне мистецтво (сольний спів) участь участь І місце
    участь - -
  Дизайн Дизайн - - участь
6. Медичний   Здоров'я людини Фізична реабілітація участь участь -
Хімія (м.Львів)     участь участь -
  Хімія (м. Львів) Хімія (м. Львів) участь участь участь
  Спеціальна освіта (за нозологіями)   участь участь ІІІ місце
Фізична реабілітація     - участь -
  Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія, ерготерапія участь участь участь
7.   Соціально-психологічний   Психологія Теоретична та прик­ладна психологія участь участь участь
  Соціальне забезпе­чення Соціальна робота участь - -
Політологія     - - -
Психологія     - - -
  Соціальна педаго­гіка Соціальна педагогіка участь - -
  Соціологія Соціологія - -  
  Соціальне забезпе­чення Соціальна робота участь ІІІ місце ІІІ місце
  Соціальне забезпе­чення Соціальна допомога участь - -
    Управління проек­тами - - -
     Фізика Фізика Фізика ІІІ місце ІІІ місце -
8. Комп`ютерних наук,  фізики та ма­тематики Математика     участь участь участь
Інформатика Інформатика Інформатика участь - -
  Економічна кібер­нетика Економічна кіберне­тика участь участь -
Астрономія та аст­рофізика     - - -
Програмування й управління ІТ проек­тами (Інтернет олімпіада)     участь участь участь
  Комп’ютерна інженерія Комп`ютерні сис­теми та мережі участь участь -
  Комп’ютерна інженерія Системне програму­вання - - -
Розробка мобільних додатків     - - ІІІ місце
  Спорт Спорт (за видами) участь - -
9. Фізичного виховання та спорту   Фізичне виховання Фізичне виховання участь участь -
  Здоров'я людини Фітнес та рекреація участь - -
  Фізична культура Фізична культура - - участь
  Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт - - участь
  Філологія Українська мова і література ІІ місце ІІІ місце ІІІ місце
10. Української філології та журналістики   Журналістика. Реклама і зв’язки з громадськістю Журналістика. Рек­лама і зв’язки з гро­мадськістю участь участь участь
Українська мова     ІІ місце - -
Кримінальне право     ІІІ місце участь -
11. Історико-юридичний   Правознавство Правознавство участь участь участь
Міжнародне право (публічне, приватне)     - - -
Історія України     участь участь участь
  Історія Історія ІІІ місце участь участь