Winners of the All-Ukrainian Student Olympiad

Updated: 5/7/2020

Winners of the All-Ukrainian Student Olympiad 2014-2015 н.р.doc (44 Kb)

Winners of the All-Ukrainian Student Olympiad 2015-2016 н.р.doc (31 Kb)

Winners of the All-Ukrainian Student Olympiad 2016-2017 н.р.doc (34 Kb)

Winners of the All-Ukrainian Student Olympiad 2017-2018 н.р.doc (35 Kb)

Winners of the All-Ukrainian Student Olympiad 2018-2019 н.р.doc (50 Kb)


Results of student participation in the second stage of the All-Ukrainian Olympiads for 2017-2019

№ з/п

Faculty

Academic discipline

Direction

Specialty

2016/17 н.р.

2017/18 н.р.

2018/19 н.р.

1.

Біології, географії і екології

 

Географія

Географія

участь

ІІІ місце

участь

Загальна екологія

 

 

-

участь

участь

 

Біологія

Біологія

участь

участь

участь

Ґрунтознавство

 

 

-

-

-

Геологія

Геологія

Геологія

-

-

-

Агроекологія

 

 

-

-

-

 

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване при­родокористування

Екологія, охорона навколишнього середовища та збала­нсоване природоко­ристування

участь

-

-

2.

Педагогічний

 

Початкова освіта

Початкова освіта

участь

ІІІ місце

участь

 

Корекційна освіта

 

участь

участь

 

 

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

участь

участь

участь

3.

Економіки і менеджменту

Економічна теорія

 

 

участь

-

-

 

Менеджмент

Менеджмент органі­зацій і адміністру­вання (за видами економічної діяльно­сті)

участь

участь

-

 

Управління персо­налом та економіка праці

Управління персона­лом та економіка праці

участь

участь

-

Економіка підприєм­ства

Економіка підпри­ємства

 

-

участь

-

Регіональна еконо­міка

 

 

-

-

-

Фінансовий менедж­мент

 

 

-

-

-

 

Маркетинг

Маркетинг

-

-

-

 

Середня освіта

Трудове навчання та технології

-

-

ІІІ місце

 

Туризм

Туризм

участь

участь

участь

 

Технологічна освіта

Технологічна освіта

ІІІ місце

-

-

Безпека життєдіяль­ності

 

 

участь

-

-

Основи охорони праці

 

 

-

-

-

 

Професійна освіта

Професійна освіта

-

-

-

 

Готельна і ресто­ранна справа

Готельно-ресторанна справа

-

-

-

4.

Іноземної філології

 

Філологія

Іспанська мова і література

участь

участь

-

 

Філологія

Англійська мова і література

участь

участь

участь

 

Філологія

Німецька мова і література

участь

участь

-

 

Філологія

Французька мова і література

участь

участь

участь

 

Філологія

Прикладна лінгвіс­тика

-

-

-

 

Переклад

Англійська мова

-

-

участь

5.

Культури і мистецтв

 

Культурологія

Хореографія

Хореографія

ІІ місце

І місце, ІІІ місце

участь

Музичне мистец­тво (сольний спів)

Музичне мистецтво (сольний спів)

участь

участь

І місце

 

 

участь

-

-

 

Дизайн

Дизайн

-

-

участь

6.

Медичний

 

Здоров'я людини

Фізична реабілітація

участь

участь

-

Хімія (м.Львів)

 

 

участь

участь

-

 

Хімія (м. Львів)

Хімія (м. Львів)

участь

участь

участь

 

Спеціальна освіта (за нозологіями)

 

участь

участь

ІІІ місце

Фізична реабілітація

 

 

-

участь

-

 

Фізична терапія, ерготерапія

Фізична терапія, ерготерапія

участь

участь

участь

7.

 

 

Соціально-психологічний

 

Психологія

Теоретична та прик­ладна психологія

участь

участь

участь

 

Соціальне забезпе­чення

Соціальна робота

участь

-

-

Політологія

 

 

-

-

-

Психологія

 

 

-

-

-

 

Соціальна педаго­гіка

Соціальна педагогіка

участь

-

-

 

Соціологія

Соціологія

-

-

 

 

Соціальне забезпе­чення

Соціальна робота

участь

ІІІ місце

ІІІ місце

 

Соціальне забезпе­чення

Соціальна допомога

участь

-

-

 

 

Управління проек­тами

-

-

-

 

 

 

Фізика

Фізика

Фізика

ІІІ місце

ІІІ місце

-

8.

Комп`ютерних наук,  фізики та ма­тематики

Математика

 

 

участь

участь

участь

Інформатика

Інформатика

Інформатика

участь

-

-

 

Економічна кібер­нетика

Економічна кіберне­тика

участь

участь

-

Астрономія та аст­рофізика

 

 

-

-

-

Програмування й управління ІТ проек­тами (Інтернет олімпіада)

 

 

участь

участь

участь

 

Комп’ютерна інженерія

Комп`ютерні сис­теми та мережі

участь

участь

-

 

Комп’ютерна інженерія

Системне програму­вання

-

-

-

Розробка мобільних додатків

 

 

-

-

ІІІ місце

 

Спорт

Спорт (за видами)

участь

-

-

9.

Фізичного виховання та спорту

 

Фізичне виховання

Фізичне виховання

участь

участь

-

 

Здоров'я людини

Фітнес та рекреація

участь

-

-

 

Фізична культура

Фізична культура

-

-

участь

 

Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

-

-

участь

 

Філологія

Українська мова і література

ІІ місце

ІІІ місце

ІІІ місце

10.

Української філології та журналістики

 

Журналістика. Реклама і зв’язки з громадськістю

Журналістика. Рек­лама і зв’язки з гро­мадськістю

участь

участь

участь

Українська мова

 

 

ІІ місце

-

-

Кримінальне право

 

 

ІІІ місце

участь

-

11.

Історико-юридичний

 

Правознавство

Правознавство

участь

участь

участь

Міжнародне право (публічне, приватне)

 

 

-

-

-

Історія України

 

 

участь

участь

участь

 

Історія

Історія

ІІІ місце

участь

участь