Оновлено: 28.10.2019

Список робіт завідувача кафедри хореографічного мистецтва, доцента

Рехліцької Алли Євгенівни

 

Рехліцька, А. Є. Цінності спілкування як основа розвитку особистісних якостей учасників дитячих хореографічних колективів [Текст]  / А. Є. Рехліцька // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2008. – Випуск 47. – С. 215-218. (Фахове видання, бюлетень ВАК України №4 від 8 червня 1999р.).

Рехліцька, А. Є. Розвиток комунікативних якостей учасників дитячих хореографічних колективів [Текст] / А. Є. Рехліцька // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2008. – Випуск 50. – Ч. 1. – С. 365-367. (Фахове видання, бюлетень ВАК України №4 від 8 червня 1999р.).

Рехліцька, А. Є. Виховання толерантних взаємовідносин учасників дитячих хореографічних колективів [Текст] / А. Є. Рехліцька // Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Ялта, 9-10 квітня 2008 р.). – Ялта : Друкарня вид-во «Таврида». – Випуск 4. – ч.1. – С. 75-77.

Рехліцька, А. Є. Розвиток духовних цінностей учасників дитячих хореографічних колективів [Текст] / А. Є. Рехліцька // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон, 2009. – Випуск LІІ. – С. 198-201. (Фахове видання, бюлетень ВАК України №4 від 8 червня 1999р.). 

Рехліцька, А. Є. Розвиток пізнавальних психічних процесів та формування професійних якостей майбутніх учителів хореографії [Текст] / А. Є. Рехліцька // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2009. – Випуск LІV. – С. 393-396.

Рехліцька, А. Є. Екзерсис як компонент формування професіоналізму у майбутнього вчителя хореографії [Текст]  / А. Є. Рехліцька // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон, 2009. –  Випуск LІІ. – С. 395-398.

 Рехліцька, А. Є. Шляхи розвитку комунікативних якостей учасників аматорських хореографічних колективів [Текст]  / А. Є. Рехліцька // Збірник матеріалів VІ мистецько-педагогічних читань пам’яті професора О.П.Рудницької : Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей. – Чернівці : Зелена Буковина, 2010. – С. 222-224.

Рехліцька, А. Є. Паспорт кафедри класичної хореографії та методики викладання [Текст] : навчально-методичний посібник / Під заг. ред. А. Є. Рехліцької. Автори-упорядники : О. О. Шиліна, В. А. Васяк, Н. М. Бистрянцева [та ін.]. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. – С. 3-23, 44-48, 72-84.

Рехліцька, А. Є. Прийоми спілкування педагога-хореографа під час занять [Текст]  / А. Є. Рехліцька // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в системі вищої освіти України : Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. / Гол.ред. В. В. Чуба. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2011. – С. 87-90.

Рехліцька, А. Є. До питання виховного потенціалу хореографічного мистецтва [Текст] /  А. Є. Рехліцька // Проблеми розвитку сучасного хореографічного мистецтва та шляхи їх вирішення : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Луганськ, 17-18 листопада 2011 р.). – Луганськ : Вид-во ЛДІМК, 2011. – С. 98-100.

 Рехліцька, А. Є. Мистецтво балетмейстера [Текст]  : навч. посіб. / А. Є. Рехліцька. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2012. – 93 с. (Рекомендовано МОН Лист № 1/11-1896 від 13.02.2012).

Рехліцька, А. Є. Технологія розвитку комунікативних якостей учасників дитячих хореографічних колективів [Текст] / А. Є. Рехліцька // Професійно-мистецька школа у системі національної освіти України : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, (м. Запоріжжя, 3-5 жовтня 2012 р.). / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Малобілозерська естетична гімназія-інтернат «Дивосвіт». – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 119-122.

Рехліцька, А. Є. Розвиток комунікативних якостей учасників дитячих хореографічних колективів [Текст] / А. Є. Рехліцька // Збірник матеріалів Х Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О. П. Рудницької : Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей / Гол.ред. І. А. Зязюн. – Чернівці : Зелена Буковина, 2013. – Випуск 4 (8).  – С. 343-345. 

Рехліцька, А. Є. Підготовка майбутніх хореографів до виховної роботи в дитячих хореографічних колективах [Текст] / А. Є. Рехліцька // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : збірник наукових праць. – Миколаїв : Вид-во МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. – Випуск 1.42(95). – С. 208-211.

Рехліцька, А. Є. Рухи класичного танцю у схемах [Текст] : навчально-метод. посіб. для студентів вищ. навч. закл. спец-ті «Хореографія» / А. Є. Рехліцька, І. В. Білоусенко. – Херсон : Вид- во ХДУ, 2014. – С. 3-14, 58-72. : схеми.

Рехліцька, А. Є. Вплив художньої культури на формування світогляду вчителя хореографії [Текст] / А. Є. Рехліцька // Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм : проблеми теорії і практики підготовки та перепідготовки освітянських кадрів : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Київ, 25 листопада 2015 р.) / Уклад. Н. В. Гузій, В. І. Саюк. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – С. 116-117.

Рехліцька, А. Є. Тамара Пилипівна Ерліх – Терпсіхора Таврійського краю [Текст] : збірка / А. Є. Рехліцька, Н. І. Сергєєва, В. Б. Ступакова, Л. О. Грудковская, В. В. Чуба, О. О. Шиліна. / Укл., гол.ред. А. Є. Рехліцька. – Херсон : Вид-во МПП, «Издательство «ІТ», 2015. – С. 3-11, 18-21.

 


  

Список робіт доцента кафедри хореографічного мистецтва

Васяка Валентина Анатолійовича

 

Васяк, В. А. Паспорт кафедри класичної хореографії та методики викладання : навч.-метод.посіб. [Текст] / Під заг. ред. А. Є. Рехліцької. Автори-упорядники : В. А. Васяк, О. О. Шиліна, Н. М. Бистрянцева [та ін.]. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2010. – С. 24-35.

Васяк, В. А. Українські бойові танці [Текст] / В. А. Васяк // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в контексті Болонського процесу : збірн. наук. праць І Всеукраїнської науково-практичної конференції. / Наук. ред. В. В. Чуба. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2009. – С. 13-22.

Васяк, В. А. Використання фольклорно-етнографічних джерел в українській сценічній хореографії [Текст] / В. А. Васяк // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в системі вищої освіти України : Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Гол.ред. В. В. Чуба. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2011. – С. 47-48.

Васяк, В. А. Використання фольклорно-етнографічних джерел в українській сценічній хореографії / В. А. Васяк // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в контексті вищої освіти України : Збірн. наук. праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. / Наук. ред. В. В. Чуба. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2011 р. – С. 47-48. 

Васяк В.А. «Український народний танець» / В.А. Васяк. –Херсон.: МПП «Издательство ІТ» Посібник, 2017. – 68 с.

 


 

Список робіт старшого викладача кафедри хореографічного мистецтва

Терешенко Наталі Віталіївни

 

Терешенко, Н. В. Передумови розвитку бальної хореографії в школах та позашкільних навчальних закладах в радянській Україні [Текст] / Н. В. Терешенко // Збірник : Актуальні проблеми розвитку хореографічного мистецтва на сучасному етапі. – І Всеукраїнська науково-практична конференція Інституту культури і мистецтв Луганського національного педагогічного університету імені Т. Шевченка. – Луганськ :  Знання, 2008. – С. 93-100.

Терешенко, Н. В. Художньо-естетична освіченість учнів загальноосвітніх шкіл в процесі занять бальною хореографією [Текст] / Н. В. Терешенко // Збірник : Проблеми мистецької освіти. – Ніжин : Ніжинський державний університет, 2008. – Вип.3. – С. 48-52.

Терешенко, Н. В. Історія та методика бального танцю [Текст]  / Н. В. Терешенко // Модуль «Історико-побутовий танець» : навч.-метод.посіб. для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання спеціальності «Хореографія». – Херсон : Вид-во ХДУ, 2009. – 44 с.

Терешенко, Н. В. Творчість як основа формування індивідуального стилю діяльності вчителя бальної хореографії [Текст] / Н. В. Терешенко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2009. – Випуск LІV. – С. 381-384.

Терешенко, Н. В. Методика проведення занять зі спортивних бальних танців для учнів старшої вікової групи [Текст] / Н. В. Терешенко // І Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в контексті Болонського процесу». – Херсон : Вид-во ХДУ, 2009. – С. 261-266.

Терешенко, Н. В. Матеріали до моніторингу якості знань з хореографічних дисциплін для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання спеціальності «Хореографія» [Текст] / Н. В. Терешенко, С. О. Бистрицька, В. А. Васяк, І. І. Режек, Н. М. Бистрянцева. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2009. – С. 61-76.

Терешенко, Н. В. Особливості роботи з учнями старшої вікової   групи. Актуальні проблеми розвитку хореографічного мистецтва на сучасному етапі [Текст] / Н. В. Терешенко // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція Інституту мистецтв Луганського національного університету імені Т. Шевченка. – Луганськ : Вид-во ЛДІМК, 2009. – С. 93-97.

Терешенко, Н. В. Вплив бальної хореографії на художньо-естетичну освіченість школярів [Текст] / Н. В. Терешенко // Мистецька освіта : зміст, технології, менеджмент. Наукові праці. – К. : Друкарня ТОВ «ТОНАР», 2009. – Випуск 4. – С. 359-368.

Терешенко, Н. В. Культура руху – як інтегрований критерій естетичної вихованості засобами бальної хореографії [Текст] / Терешенко Н. В. // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2009. – Вип. 52. – С. 205-209.

Терешенко, Н. В. Естетичне виховання школярів засобами бальної хореографії у навчальних закладах Радянської України [Текст] / Н. В.Терешенко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – №4. – С. 248-252.

Терешенко, Н. В. Паспорт кафедри народносценічної, сучасної хореографії : навчально-методичний посібник [Текст] / Під заг. ред. В. В. Чуби. Автори-упорядники Н. В. Терешенко, В. В. Чуба, І. А. Кравченко [та ін.]. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2010. – С. 55-82, 90-96.

Терешенко, Н. В. Вплив джазової музики на зародження латиноамериканських танців [Текст] / Терешенко Н. В. // Естетичні пошуки в галузі мистецької творчості та художньої освіти : традиції, сучасність та перспективи : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Луганськ, 14-15 квітня 2010 р.). – Луганськ : ДЗ «Луганський національний університет імені Т. Шевченка», 2010. – С. 82-87.

Терешенко, Н. В. Використання ігрового моменту на початковому етапі навчання бальному танцю [Текст] / Терешенко Н. В. // Психологічний тренінг у мистецтві, культурі, освіті : Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ-Херсон : Просвіта, 2010. – С. 188-191.

Терешенко, Н. В. Особливості спортивного бального танцю, як засобу рухової активності в критичний період розвитку [Текст] / Н. В. Терешенко // Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в системі вищої освіти України». / Гол. ред. В. В. Чуба. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2011. – С. 99-103.

Терешенко, Н. В. Бальна хореографія як засіб естетичного виховання у навчальних закладах радянської України [Текст] / Н. В. Терешенко // Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді : тенденції та перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції та Всеукраїнського семінару з сучасної хореографії. – Львів : ЦТДЮГ, 2012. – С. 126-132.

Терешенко, Н. В. Розвиток бального танцю як засобу естетичного виховання школярів [Текст] / Н. В. Терешенко // Естетичне виховання дітей та молоді : теорія, практика, перспективи розвитку : збірник наукових праць. / За ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. – Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2012. – С. 348-355.

Терешенко, Н. В. Бальний танець в системі освіти та естетичного виховання в Україні [Текст] / Н. В. Терешенко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2013. – Випуск 35 (71). – Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2013. – С. 93-97.

Терешенко, Н. В. Эстетическое воспитание школьников средствами бальной хореографии в учебных заведениях Советской Украины [Текст] / Н. В. Терешенко // Материалы ІІ международной  научно-практической конференции «Наука в современном информационном обществе» (г. Москва, 7-8.11.2013 г.). – М. : Моск.научн.центр педаг. и психол., 2013. – С. 70-73.

Терешенко, Н. В. Взаємовідносини в парі як засіб формування естетичної культури учасників колективу бального танцю [Текст] / Н. В. Терешенко // Хореографічна та театральна культура України : педагогічні та мистецькі виміри : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 17-19 квітня 2013 р.). / Упор. А. М. Підлипська. – Ч.І. – К. : КНУКІМ, 2013. – С. 318-320.

Терешенко, Н. В. Бальний танець як засіб естетичного виховання старшокласників [Текст] / Н. В. Терешенко // Освітній процес : погляд з середини : зб. наук. праць VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 17-18 грудень 2013 р.). / Під заг. ред. Ю. О. Шепеля. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2013.– С. 54-58.

Терешенко, Н. В. Бальна хореографія в системі освіти та естетичного виховання в Україні [Текст] / Н. В. Терешенко // Развитие науки в ХХІ веке : международная конференція ( г. Донецк 16 ноября  2013 г.). – Донецк : Научно-информационный центр «Знание», 2013. – С. 155-160.

Терешенко, Н. В. Формирование творческой активности студентов-хореографов в учебном процессе [Текст] / Н. В. Терешенко // Психология и педагогика в современном мире : вызовы и решения : ХVІІІ международная научно-практическая конференция для студентов, аспирантов и молодых учёных (г. Москва, 01.02.2014 г.). – М. :  Московский научный центр психологии и педагогики, 2014. – С. 156-159.

Терешенко, Н. В. Програмне забезпечення гуртків бального танцю на сучасному етапі [Текст] / Н. В. Терешенко // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції : тенденції і перспективи розвитку світового хореографічного і музичного мистецтва (м. Полтава, 18-19 листопада 2013 р.). – Полтава : ПНПУ імені В. Д. Короленка, 2014. – С. 135-139.

Терешенко, Н. В. Виховання старшокласників у колективі бального танцю [Текст] / Н. В. Терешенко // Мистецька освіта в Україні : проблеми теорії і практики : Збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-методичної конференції-семінару (м. Київ, 27-28 лютого 2014 р.). – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – С. 128-129.

Терешенко, Н. В.  Культура взаємовідносин в танцювальному дитячому колективі [Текст] / Н. В. Терешенко, Т. А. Медвідь // Наука та сучасність : виклики ХХІ століття : Міжнародна конференція (м. Київ, 31 січня 2014 р.). – К. : Центр наукових публікацій, 2014. – Частина ІІІ (юридичні науки, педагогічні науки, політичні науки, державне управління). – С. 123-126.

Терешенко, Н. В. Значення занять бальної хореографії в системі виховання старшокласників [Текст] / Н. В. Терешенко // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва : Матеріали Всеукраїнської науково-практ. конф. (м. Херсон, 04.04.2014р.). / Під ред. В. В. Чуби– Херсон : МПП «Издательство «ІЕ», 2014. – С. 102-106.

Терешенко, Н.В. Викладання спортивного бального танцю у старших вікових групах [Текст] / Н. В. Терешенко // Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Умань, 23-24 травня 2014 р.). – / ред. кол. : О. В. Дудник, Л. М. Андрощук. – Умань : ФОП  Жовтий О. О. , 2014. – С. 117-122.

Терешенко, Н. В.  Реалізація функції естетичного виховання засобами бальної хореографії в сучасному освітньому просторі [Текст] / Н. В. Терешенко // Science and Education in Australia, America and Eurasia : Fundamental and Applied Science : The 1st International Academic Conference (Australia, Melbourne, 25 June 2014). – Melbourne IADCES Press, 2014. – V.ІІ. – С. 209-212.

Терешенко, Н. В. Місце танцю в системі естетичного виховання [Текст] / Н. В. Терешенко // Аркадія. – 2014. –  №3(40). – С. 56-61.

Терешенко, Н. В. До питання естетичної вихованості  старшокласників, які займаються бальною хореографією [Текст] / Н. В. Терешенко // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – Вип.10. – С. 82-87. РИНЦ.

Терешенко, Н. В. Критерійний апарат дослідження ефективності естетичного виховання старшокласників засобами бальної хореографії в умовах педагогічного експерименту [Текст] / Н. В. Терешенко // Збірка наукових праць «Естетика і етика педагогічної дії». – Київ-Полтава : Вид-во ПНПУ імені В. Г. Короленка. – 2015. – Вип.9. – С. 32-42.

Терешенко, Н. В. Історія та методика бального танцю [Текст]: навч.-метод. посібн. для студентів напрямку підготовки (спеціальності) Хореографія* вищих навчальних закладів / Н. В. Терешенко. – Херсон : МПП «Издательство «ІТ», 2015. – 220 с.

Терешенко, Н. В.  Значення системності естетичного виховання с старшокласників у процесі танцювальної діяльності [Текст] / Н. В. Терешенко // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 27-28 березня 2015 р.). – Херсон : МПП «Издательство «ІТ», 2015. – С. 244-253.

Терешенко, Н. В. Місце бальної хореографії в процесі естетичного виховання старшокласників [Текст] / Терешенко Н. В. // Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Умань, 16-17 травня 2015 р.) / ред. кол. : О. В. Дудник, Л. М. Андрощук. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – С. 92-95.

Терешенко, Н. В. Естетичне виховання засобами бальної хореографії в системі освіти [Текст] / Терешенко Н. В. // Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції  (м. Київ 19 травня 2016 р.). / Упоряд. В. С. Нечитайло. –– К. : КНУКіМ. – С. 209-214.

Терешенко, Н. В. Системність естетичного виховання старшокласників у процесі танцювальної діяльності [Текст] / Н. В. Терешенко // Tast European Scientifsc Journal (Warsaw, Poland). – 2017. – №1 (17), part 2. – С. 9-12.

Терешенко, Н. В. Врахування типів темпераменту учнів у навчально-виховному процесі колективу бального танцю [Текст] / Н. В. Терешенко // Кінезіологія танцю та складно-координаційних видів спорту : навч.-метод.посіб. / упоряд. О. А. Плахотнюк (м. Львів, 16-17.03.2017 р.). – Львів : Кафедра режисури та хореографії ЛНУ Івана Франка, 2017. – С. 170-176.

Терешенко Н.В. Ретроспектива розвитку бальної хореографії / Н.В.Терешенко ‑ «Innovations in Science and Education: Challenges of our time»» Collection of scientific papers; edited by Maryna Die. Olha Rudenko. 2 Issue.‑ London: IASHE. 2017. – 266p.


 

Список робіт провідного концертмейстера кафедри хореографічного мистецтва

Кравченко Ірини Андріївни

 

Кравченко, І. А. Танцювальні жанри у творчості видатних композиторів минулого та сучасності [Текст] / І. А. Кравченко // Навч. посіб. для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності : 7.010103 «ПМСО. Хореографія. Спеціалізація : художня культура, народносценічна та сучасна хореографія». – Херсон : Вид-во ХДУ, 2007. – 32 с.

Кравченко, І. А. Формування професійних якостей хореографа на уроках історико-побутового танцю [Текст] / І. А. Кравченко // Науково-методичний журнал : Таврійський вісник освіти. – Херсон, 2007. – № 3 (19). – С. 96-105.

Кравченко, І. А. Танцювальні жанри в творчості композиторів ХХ століття [Текст]  / І. А. Кравченко // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в контексті Болонського процесу : І Всеукраїнська науково-практична конференція. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2009. – С. 111-124.

Кравченко, І. А. Основи музичного аналізу в роботі хореографа [Текст] / І. А. Кравченко // Метод. рекомендації для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Хореографія». – Херсон : Вид-во ХДУ, 2009. – 32 с.

Кравченко, І. А. Музичне оформлення вправ класичного екзерсису [Текст] / І. А. Кравченко // Метод. рекомендації для студентів денної та заочної форм навчання : Напрям підготовки : 6.02.02.02. Хореографія* Спеціалізація: художня культура, народносценічна хореографія, сучасна хореографія. Спеціальність: 6.01.01.00. ПМСО. Хореографія. Спеціалізація: художня культура, народносценічна та сучасна хореографія. Спеціальність: 7.010103. Хореографія. Спеціалізація : художня культура, народносценічна та сучасна хореографія. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2010. – 76 с.

Кравченко, І. А. Паспорт кафедри народносценічної, сучасної хореографії : навчально-методичний посібник [Текст] / Під заг. ред. В. В. Чуби. Автори-упорядники І. А. Кравченко О. В., Філенко, Н. В. Терешенко [та ін.]. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2010. – С. 5-6.

Кравченко, І. А. Деякі аспекти роботи хореографа з музичним матеріалом [Текст] / І. А. Кравченко // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в контексті вищої освіти України : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2010. – С. 39-44. 

 Кравченко, І. А. Особливості музичного виховання хореографа [Текст]  / І. А. Кравченко // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в системі вищої освіти України : Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Гол. ред. В. В. Чуба. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2011. – С. 65-68.

Кравченко, І. А. Особливості музичного оформлення занять з джаз-модерн танцю [Текст]  / І. А. Кравченко // Методичні рекомендації. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2013. – 60 с.

Кравченко, І. А. Аспекти формування музичної культури студентів-хореографів на заняттях з сучасного танцю [Текст] / І. А. Кравченко // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 04.04.2014р.). / Під ред. В. В. Чуби. – Херсон : МПП «Издательство «ІТ», 2014. – С. 39-42.

Кравченко, І. А. Використання музичних стилів в сучасних напрямках хореографії [Текст] / І. А. Кравченко // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 27-28 березня 2015 р.). – Херсон : МПП «Издательство «ІТ», 2015. – С.86-95.

Кравченко, І. А. Особливості фахової компетентності концертмейстера хореографічних дисциплін [Текст] / І. А. Кравченко // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 25-26 березня 2016 р.). – Херсон, 2016. – С.68-77.

 


 

Список робіт провідного концертмейстера кафедри хореографічного мистецтва

Бистрянцевої Наталії Митрофанівни

 

Бистрянцева, Н. М. Музичне виховання у спадщині видатних майстрів педагогічної праці минулого та сучасності [Текст]  / Н. М. Бистрянцева // Навч. Посіб. для студентів денної та заочної форм навчання. Галузь знань 0202 Мистецтво. Напрям підготовки : 6.020202. Хореографія* спеціальності : 6.010100 «ПМСО. Хореографія. Спеціалізація : художня культура, народносценічна та сучасна хореографія. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2008. – 28 с.

Бистрянцева, Н. М. Методика роботи студента-хореографа з музичним матеріалом під час постановок концертних номерів [Текст] / Н. М. Бистрянцева // Збірник наукових праць.  Педагогічні науки. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2008. – Випуск 50. – Ч.2.  – С. 56-61.

Бистрянцева, Н. М. Значення музики в хореографічному мистецтві у спадщині видатних балетмейстерів та педагогів [Текст] / Н. М. Бистрянцева // Збірник наукових праць І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в контексті Болонського процесу». / Гол.ред. В. В. Чуба. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2009. – С. 81-91.

Бистрянцева, Н. М. Паспорт кафедри класичної хореографії та методики викладання : навч.-метод. посібник [Текст] / Під заг. ред. А. Є. Рехліцької. Автори-упорядники : Н. М. Бистрянцева, О. О. Шиліна, В. А. Васяк, [та ін.]. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2010. – С. 58-63.

Бистрянцева, Н. М. Розвиток музичних здібностей студента-хореографа [Текст]  / Н. М. Бистрянцева // Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в системі вищої освіти України». / Гол.ред. В. В. Чуба. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2011. – С. 16-21.

Бистрянцева, Н. М. Розвиток художньо-образного мислення студента-хореографа засобами музики» [Текст] / Н. М. Бистрянцева // Аркадія. – 2012. - № 4 (35). – С. 65- 67.

Бистрянцева, Н. М. Регіональні особливості танцювальної музики [Текст]  / Н. М. Бистрянцева // Збірник наукових праць «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва» : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 04.04.2014 р.). / Гол.ред. В. В. Чуба. – Херсон : МПП «Издательство «ІТ», 2014. – С. 19-24.

 Бистрянцева, Н. М. Вплив музики на художньо-образне мислення студента-хореографа [Текст] / Н. М. Бистрянцева // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (27-28 березня 2015 р.). / Під ред. В. В. Чуби. – Херсон : МПП «Издательство «ІТ», 2015. – С. 21-29.

 


 

Список робіт викладача кафедри хореографічного мистецтва

Білоусенко Інни Валеріївни

 

Білоусенко, І. В. Розвиваючий характер занять ритміки для дітей молодшого шкільного віку [Текст]  / І. В. Білоусенко // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в контексті вищої освіти :  Збірник наукових праць : ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. / Наук. ред. В. В. Чуба. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2010. – С. 9-15.

Білоусенко, І. В. Творчі аспекти діяльності педагога-хореографа [Текст] / І. В. Білоусенко // Тенденції розвитку сучасної хореографії : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. семінару (м. Луганськ, 27-28 листопада 2010 р.). – Луганськ : Вид-во ЛДІМК, 2010. – С. 6-9.

Білоусенко, І. В. Використання акмеологічних технологій у підготовці магістрів- хореографів [Текст] / І. В. Білоусенко // Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в системі вищої освіти України». –  Херсон : Вид-во ХДУ, 2011. – С. 10-16.

Білоусенко, І. В. Професійна хореографічна освіта Херсонщини як елемент регіональної культури [Текст]  / І. В. Білоусенко // Збірник наукових праць «Професійно-мистецька школа у системі національної освіти України» : ІІ Міжнародна  науково-практична конференція. – Запоріжжя : «Дніпровський металург», 2012. – С. 45-50.

Білоусенко, І. В. Реалізація завдань естетичного виховання на заняттях з хореографії в системі позашкільної та шкільної освіти : регіональний аспект [Текст] / І. В. Білоусенко // Аркадія. – 2012. – № 3 (34). – С. 51-54.

Білоусенко, І. В. Становлення хореографічної школи Херсонщини у ІІ половині ХХ століття (на прикладі діяльності творчих колективів регіону) [Текст] / І. В. Білоусенко // Аркадія. – 2012. – № 4 (35). – С. 60-64.

Білоусенко, І. В. Ретроспективний аналіз мистецько-педагогічної діяльності керівників художніх танцювальних колективів Херсонщини 50-90-х р. р. ХХ ст. [Текст] / І. В. Білоусенко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 квітня 2013 р.). – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2013. –  С. 241-245.     

Білоусенко, І. В. Ерліх Тамара Пилипівна – фундатор хореографічного мистецтва Херсонщини [Текст] / І. В. Білоусенко // Аркадія. – 2014. – № 1 (38). – С. 59-62.

Білоусенко, І. В. Рухи класичного танцю у схемах :  Навч.-метод.посіб. для студентів вищ. навч. закл. спец-ті «Хореографія» [Схеми] / І. В. Білоусенко, А. Є. Рехліцька. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2014. – С. 15-57. : схеми.

Білоусенко, І. В. Засоби розвитку мистецько-педагогічно-культурологічних пошуків хореографічних колективів Херсонщини ІІ половини ХХ століття (на прикладі творчої діяльності народного ансамблю танцю «Чубарики») [Текст] / І. В. Білоусенко // Аркадія. – 2014. – № 2 (39). – С. 27- 31.

 


  

Список робіт викладача кафедри хореографічного мистецтва

Михальчук Ірини Миколаївни

 

Михальчук, І. М. Сучасна хореографічна освіта як перспектива розвитку танцювального мистецтва сьогодення [Текст] / І. М. Михальчук // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 04.04.2014 р.). / Під ред. В. В. Чуби. – Херсон : МПП «Издательство «ІЕ», 2014. – С. 73-76.

Михальчук, І. М. Роль структурних імпровізацій у формуванні виконавської майстерності танцівника [Текст] / І. М. Михальчук // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 27-28 березня 2015 р.). / Гол. ред. В. В. Чуба. – Херсон : МПП «Издательство «ІТ», 2015. – С.161-167.

Михальчук, І. М. Закони драматургії та їх використання в хореографічному мистецтві [Текст] / І. М. Михальчук // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в системі вищої освіти : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 26 березня 2016 р.). – / Гол. ред. В. В. Чуба. – Херсон : МПП «Издательство «ІТ», 2016. – С. 101-111.

Михальчук, І. М. Танцювальна імпровізація як формування виконавської майстерності танцівника [Текст] / І. М. Михальчук // Кінезіологія танцю та складно-координаційних видів спорту : навч.-метод.посіб. (м. Львів, 16-17.03.2017 р.) / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : Кафедра режисури та хореографії ЛНУ Івана Франка, 2017. – С. 143-150.

Михальчук, І. М. Проблема реалізації принципу наступності у процесі викладання модерн джаз танцю [Текст] / І. М. Михальчук // (м. Умань, 16.03.2017р.)

            


 

Список робіт викладача кафедри хореографічного мистецтва

Ходос Ганни Анатоліївни (Стародубець)

 

Стародубець, Г. А. Єдність психологічного та сценічного простору як передумова творення художнього образу [Текст] / Г. А. Стародубець // Тенденції розвитку сучасної хореографії : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (м. Луганськ, 27-28 листопада 2010 р.). – Луганськ : Вид-во ЛДІМИ, 2010. – С.95-99.

Стародубець, Г. А. Рефлексія творчих здібностей як чинник розвитку хореографічно обдарованої особистості [Текст] / Г. А. Стародубець // Хореографічна та театральна культура України : педагогічні та мистецькі виміри: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 17-19 квітня 2013 р.). – Київ / Упор. А. М. Підлипська. – К. : КНУКІМ, 2013. –  Ч.I. – С.109-111.

 


 

Список робіт концертмейстера кафедри хореографічного мистецтва

Філенка Олексія Вікторовича

 

Філенко, О. В. Паспорт кафедри народносценічної, сучасної хореографії : навч.-метод. посіб. [Текст] / Під заг. ред. В. В. Чуби. Автори-упорядники О. В. Філенко, Н. В. Терешенко, І. А. Кравченко [та ін.]. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2010. – С. 3-4.

Філенко, О. В. Використання інноваційних технологій для забезпечення музичного супроводу до практичних занять з хореографічних дисциплін [Текст]  / О. В. Філенко // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 27-28 березня 2015 р.). – Херсон : МПП «Издательство «ІТ», 2015. – С. 254-260.

 


 

Список робіт асистента кафедри хореографічного мистецтва

Ширіної Тетяни Олегівни

Ширина, Т.О. Ретроспектива розвитку танцювального напрямку house: історичний контекст [Текст] / Т.О.Ширина // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 27-28 березня 2015 р.). – Херсон : МПП «Издательство «ІТ», 2015. – С.274-283.