ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Менеджмент» Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування

ПРОГРАМА фахового вступного випробування з менеджменту для здобуття ступеня магістра на основі базової або повної вищої освіти (денна, заочна форми навчання)

ПРОГРАМА додаткового вступного випробування (співбесіди) з управління персоналом для здобуття ступеня магістра на основі базової або повної вищої освіти (за неспорідненим напрямом) (денна, заочна форми навчання)

Інформація для абітурієнтів спеціальності 073 Менеджмент. Спеціалізація: Управління навчальним закладом (за типом). Рівень вищої освіти - магістр

Оновлено: 21.02.2019

Галузь знань: 07. Управління та адміністрування

Спеціальність: 073 Менеджмент. Спеціалізація: Управління навчальним закладом (за типом)

 Заснування спеціальності „Менеджмент” у класичному університеті, яким є Херсонський державний університет, надає можливість підготувати фахівців, які здатні забезпечувати управлінські процеси як на мікроекономічному рівні, тобто на підприємствах, в установах та організаціях, різних за масштабом, формою власності та видами діяльності, так і на макроекономічному рівні, здійснюючи функції менеджменту та адміністрування для державних та урядових установ.

Фахівці цієї спеціальності користуються найбільшим попитом в Україні. Мають широкі знання і уміння в області організації і управління виробничим процесами. Поряд з менеджерськими здібностями здобувають навики економіста широкого профілю для виконання бухгалтерських, аудиторських, фінансових, банківських операцій, управління планово-економічною роботою на підприємствах різних форм власності.

Особливе значення цієї спеціальності полягає у підготовці спеціалістів-менеджерів у невиробничій сфері культури, організацій соціального захисту, обслуговування, у готельному господарстві та туристичному бізнесі, в діяльності відомств і підприємств, які використовують природні ресурси та ін. Це уможливлює не тільки вивчення питань з економіки та управління, але і гуманістичних аспектів управлінської діяльності, що є нагальним у сучасних умовах розвитку України і Херсонської області.

У межах професійної діяльності менеджерів перебувають різноманітні підприємства, установи та організації, кожна з яких прагне до ефективного функціонування та раціонального використання ресурсів, а тому має необхідність у регулюванні, стратегічному, тактичному та оперативному управлінні своєю діяльністю, постійно пристосовуючись до нових суспільно-економічних умов.

Організація підготовки фахівців на факультеті обумовлена такими чинниками:

- нагальна потреба регіону у високопрофесійних кадрах, здатних формувати загальноекономічні та управлінські компетенції майбутніх фахівців, всебічно розвивати їхні вміння та творче мислення;

- багаторічний досвід державного університету з підготовки спеціалістів сумісних спеціальностей;

- створення в університеті професорсько-викладацького колективу відповідного науково-кваліфікаційного рівня;

- партнерські зв’язки, що склалися на факультеті з ліцеями, коледжами, провідними бізнес-структурами міста та області, державними установами та іншими закладами, як України, так і зарубіжжя.

Абітурієнт спеціальності «Менеджмент» повинен вільно володіти українською мовою; грамотно в усній і писемній формі викладати свої думки, аргументовано доводити свою точку зору; глибоко знати в межах програми питання управління трудовими ресурсами, менеджменту, освітнього менеджменту, вміти вирішувати задачі з цих предметів, бути здатним засвоювати знання більш високого рівня; вміти організовувати свою працю і з користю для своєї свідомості і світогляду використовувати вільний час; мати навички вільного спілкування з однолітками; бути здоровим, фізично розвиненим, дисциплінованим, а також відчувати потребу в подальшому духовному і фізичному самовдосконаленні.

Спеціалісти-менеджери можуть займати провідні посади в адміністративних органах і комерційних структурах України, у сфері торгівлі, харчування, культури, туризму, освітніх та соціальних закладах, на підприємствах готельного господарства, транснаціональних та мультинаціональних корпораціях тощо.

 

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу (за ДК 003-95):

1210.1 Директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу (коледжу, інституту, академії, університету і т. ін.);

1210.1 Директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу (професійно-технічного училища, професійного училища і т. ін.);

1210.1 Директор навчально-виховного закладу (середньої загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи, гімназії, інтернату і т. ін.);

1210.1 Директор курсів підвищення кваліфікації;

1210.1 Директор позашкільного закладу;

1210.1 Директор дошкільного виховного закладу;

1210.1 Директор навчально-виробничого комбінату;

1210.1 Директор навчально-курсового комбінату;

1210.1 Директор навчального (навчально-тренувального) центру;

1210.1 Директор навчального пункту;

1210.1 Директор школи (вищої спортивної майстерності, спеціалізованої дитяче-юнацької, спортивно-технічної і т. ін;);

1210.1 Директор філіалу;

1210.1 Начальник училища;

1210.1 Начальник курсів підвищення кваліфікації;

1210.1 Начальник навчального (навчально-тренувального) центру;

1210.1 Начальник школи (вищої льотної підготовки, морехідної, навчальницького складу, технічної);

1210.1 Начальник філіалу;

1229.4 Декан;

1229.4 Завідувач аспірантури (інтернатури, ординатури);

1229.4 Завідувач бази навчально-наукової;

1229.4 Завідувач дитячого садка (дитячих ясел, ясел-садка);

1229.4 Завідувач кабінету навчального;

1229.4 Завідувач кафедри;

1229.4 Завідувач курсів;

1229.4 Завідувач лабораторії (освіта);

1229.4 Завідувач позашкільного закладу;

1229.4 Завідувач практики (виробничої, навчальної);

1229.4 Керівник студентського проєктно-конструкторського (дослідного) бюро;

1229.4 Начальник навчального пункту;

1229.6Завідувач відділення (декан) у коледжі;

1229.7Завідувач відділення (заочного, підготовчого та ін.);

1229.7 Завідувач відділу;

1229.7 Завідувач пункту (навчально-консультаційного, навчального та ін.);

1229.7 Завідувач сектора;

1229.7 Начальник відділу;

1229.7 Начальник сектору.

 

Фахівець може займати посади (згідно затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. №102 "Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти" з урахуванням змін, внесених наказом Міністерства освіти України від 16.06.93 р. №204):

 • Керівник школи, школи-дитячого садку, школи-інтернату, дитячого будинку, дитячого будинку-інтернату, інтернату, спеціальної школи-інтернату, ліцею, гімназії, училища фізичної культури;
 • Керівник позашкільного закладу;
 • Директор (завідуючий, начальник), завідуючий відділом, лабораторією, кабінетом;
 • Керівник дитячого дошкільного закладу усіх типів і найменувань (крім дитячих будинків);
 • Завідувач закладу освіти;
 • Керівник, заступник керівника закладу освіти;
 • Керівник, заступник керівника структурного підрозділу закладу освіти.

Фахівець може займати посади:

 • Директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу;
 • Директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу;
 • Директор навчально-виховного закладу;
 • Директор курсів підвищення кваліфікації;
 • Директор позашкільного закладу;
 • Директор дошкільного виховного закладу;
 • Директор навчально-виробничого комбінату;
 • Директор навчально-курсового комбінату;
 • Директор навчального (навчально-тренувального) центру;
 • Директор навчального пункту;
 • Директор школи;
 • Директор філіалу;
 • Начальник училища;
 • Начальник курсів підвищення кваліфікації;
 • Начальник навчального (навчально-тренувального) центру;
 • Начальник школи;
 • Начальник філіалу;
 • Декан;
 • Завідувач аспірантури (інтернатури, ординатури);
 • Завідувач бази навчально-наукової;
 • Завідувач дитячого садка (дитячих ясел, ясел-садка);
 • Завідувач кабінету навчального;
 • Завідувач кафедри;
 • Завідувач курсів;
 • Завідувач лабораторії (освіта);
 • Завідувач позашкільного закладу;
 • Завідувач практики (виробничої, навчальної);
 • Керівник студентського проєктно-конструкторського (дослідного) бюро;
 • Начальник навчального пункту;
 • Завідувач відділення (декан) у коледжі;
 • Завідувач відділення (заочного, підготовчого та ін.);
 • Завідувач відділу;
 • Завідувач пункту (навчально-консультаційного, навчального та ін.);
 • Завідувач сектора;
 • Начальник відділу;                            .,
 • Начальник сектору.

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Менеджмент» Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування