Професорсько-викладацький склад

Оновлено: 16.09.2021

Завідувачка кафедри

 

ПЕРМІНОВА ЛЮДМИЛА АРКАДІЇВНА

кандидат педагогічних наук, професор

 

 

Тема дисертаційного дослідження: "РОЗВИТОК  ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ КЕРІВНИКА ШКОЛИ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»  зі спеціальності 

13.00.04. – теорія і методика професійної освіти

Коло наукових інтересів: педагогіка та психологія, освітній менеджмент

Навчальні дисципліни, які викладає: "Педагогіка", "Психологія", "Педагогіка і психологія вищої школи"


ORCID: http://publication.kspu.edu/persons/540/ 

 

ФЕДЯЄВА ВАЛЕНТИНА ЛЕОНІДІВНА

доктор педагогічних наук, професор

Тема дисертаційного дослідження: «Теорія і практика виховання дітей в сім’ї в Україні (кінець ХІХ початок ХХ століття)»  зі спеціальності  13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. 

Коло наукових інтересів: сімейне виховання в контексті історичної ретроспективи, розробка науково-педагогічного супроводу підготовки вчителів і соціальних працівників до роботи із сім’єю в умовах сьогодення, історія розвитку школи та педагогічної думки України в світовому науково-освітньому просторі, правові аспекти підготовки управлінських кадрів для закладів освіти.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Історіографія дослідження», «Методи наукових досліджень та планування експерименту», «Нормативно-правове забезпечення функціонування освіти», «Правові аспекти управління навчальним закладом», «Педагогіка і психологія вищої школи з методикою викладання фахових дисциплін»

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Vyv4yx8AAAAJ&hl=uk

https://orcid.org/0000-0002-8658-1875

Коло наукових інтересів: історія педагогіки, методологія історико-педагогічного дослідження, педагогічна персоналія, історія сім'ї та сімейного виховання.

Публікації:

 

 1. Goshtanar I., Fedyayeva V.  Lehrerbildung bei Herbart und Suchomlinski im Vergleich  / I. Goshtanar, V. Fedyayeva / In : Wie lernt man erziehen? Zur Didaktik der Pädagogik / Rainer Bolle,  Wolfgang Halbeis: Monographie. – FORMAT Druckerei  &Verlagsgesellschaft mbH, Garamond Verlag Jena, Edition Paideia, 2016. – 327 S.
 2. Liudmyla, SHELESTOVA, Iryna, KOSTYRIA, Valentina, FEDYAEVA, Svіtlana, BRYCHОK, Maryna, BOHOMOLOVA, Iryna, TOMASHEVS’KA Formation of the Leadership Position of Professionals in Higher Education Institutions Postmodern Openings, 11(2 Supl 1), 145-160 (Wos).
 3. Pavelkiv, K, Fedyaeva V, Butenko N. Partnership Pedagogy: practical experience of the EU countries and issues of implementation in Ukraine. Pedagogia de parceria experiência prática dos países da UE e questões de implementação na Ucrânia Laplage Em Revista, 7(Extra-D), JUL.AUG 2021. P.175-186. Pavelkiv, K. ., Fedyaeva , V. ., Butenko, N. ., Tombulatova, I. ., & Borysiuk, I. . (2021). Pedagogia de parceria: experiência prática dos países da UE e questões de implementação na Ucrânia. Laplage Em Revista, 7(Extra-D), p.175-186. https://doi.org/10.24115/S2446-622020217Extra-D1082p.175-186 (Wos).
 4. Ph. D. Olena Sagan, Ph. D. Yaroslav Nahrybelniy, Dr. Inna Nahrybeina, Dr. Valentyna Fediaieva, Dr. Natalia Liba DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A SYSTEM-FORMING ELEMENT OF DIGITAL DIDACTICS Fecha de Recepción: 14 de junio de 2020 – Fecha Revisión: 24 de junio de 2020 Fecha de Aceptación: 28 de septiembre 2020 – Fecha de Publicación: 01 de octubre de 2020. Р.284-290 (Wos).
 5. Валентина Федяєва, Марія Пентилюк КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ ДИТИНИ ЯК МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В РОДИННОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Інноватика у вихованні. Том 2 № 11 (2020). С.35-47 (категорія В).
 6. Федяєва В.Л.   Педагогічна культура батьків в науковій спадщині В. Сухомлинського // В.О.Сухомлинський в роздумах сучасних українських педагогів: монографія / укл.: О.В.Сухомлинська, О.Я. Савченко; авт.кол.: О.В.Сухомлинська, О.Я Савченко, В.С.Курило, І.Д.Бех та інш. – Луганськ: Вид-во «ЛНУ імені Тараса Шевченко», 2012. – С. 365-373.
 7. Федяєва В.Л.  Актуальні проблеми сімейного виховання в контексті історичної ретроспективи // Педагогічний альманах /[зб. наук. праць / ред. кол. В. В. Кузьменко (голова) та ін.]. – Херсон, 2011. – Вип. 10. – С. 294 – 299.
 8. Федяєва В.Л.  Вплив наукових ідей давньогрецьких філософів на розвиток теорії та практики виховання дітей у сім’ї // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: [зб.наук.праць / ред. кол.. Бутенко В.Г. та ін..]. – Вип.1(4). – Херсон: Видавництво «Олди-плюс», 2011. – С.206 – 210. Фахове видання, Постанова ВАК України №01-05/2 від 23.02.2011р.
 9. Федяєва В.Л.  Дитиноцентрична концепція сімейного виховання В. Сухомлинського // Сімейне виховання в історичній ретроспективі (друга половина ХІХ – ХХ століття): монографія / В. Л. Федяєва. – Херсон: РІПО, 2010. – С.167 – 193.
 10. Федяєва В.Л.  Дитиноцентрична концепція сімейного виховання у науковому доробку В. О. Сухомлинського // Педагогічний дискурс : [зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура]. – Хмельницький : ПП Балюк І. Б., 2011. – Вип. 10. – С. 496 – 500.
 11. Федяєва В.Л.  До проблеми сімейного виховання у доробку педагогів-просвітників другої половини ХІХ століття // Педагогічні науки: [зб. наук. праць / ред. кол. Барбіна Є.С., Федяєва В.Л. та ін.]. – Вип. 58. - Ч.2 - Херсон : Видавництво ХДУ, 2011. –С. 34-38.
 12. Федяєва В.Л.  Научно-педагогическое наследие М.В.Ломоносова в исследованиях ученых Украины // Отечественная и зарубежная педагогика. - №2. – 2011. – С.42 – 49.
 13. Федяєва В.Л.  Павлиська школа В,Сухомлинського як зразок реалізації завдання – від творчого педагога до творчого учня //  «В.Сухомлтнський: у діалозі з сучасністю» Кіровоград,27-28 вересня, 2013
 14. Федяєва В.Л.  Педагогічна освіта батьків другої половини ХХ століття: теорія, історія, перспективи розвитку // Педагогічний альманах: [зб. наук. праць / ред. кол. В. В. Кузьменко (голова) та ін.]. – Херсон, 2011. – Вип. 11. – С. 277 – 283.
 15. Федяєва В.Л.  Питання дошкільного виховання у науковій спадщині Єфима Аркіна // Педагогічні науки: [зб. наук. праць / ред. кол. Барбіна Є.С., Федяєва В.Л. та ін.]. – Вип. 58.- Ч.1.- Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. –С. 24-29
 16. Федяєва В.Л.  Сімейне виховання у науковій спадщині зарубіжних учених кінця ХІХ – початку ХХ століття // Педагогічні науки: [зб. наук. праць / ред. кол. Барбіна Є.С., Федяєва В.Л. та ін.]. – Вип. 57.- Херсон : Видавництво ХДУ, 2011. –С. 12-16. (Фахове видання, бюлетень ВАК України №3 від  10 лютого 2010 р.)
 17. Федяєва В.Л. Актуальні проблеми сімейного виховання в контексті історичної ретроспективи // Педагогічний альманах /[зб. наук. праць / ред. кол. В. В. Кузьменко (голова) та ін.]. – Херсон, 2011. – Вип. 10. – С. 294 – 299.
 18. Федяєва В.Л. Аналіз уроків – основа успішності методичної роботи директора Павлишської школи В.Сухомлинського // Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. Вип.  № 10, Рівне, 2019р., С. 103-111
 19.  Федяєва В.Л. Батьки і нова українська школа: шляхи партнерства Збірник наукових праць. «НАУКОВІ ЗАПИСКИ»  Серія: Педагогічні науки, 2018. –­  Випуск 173 С. 58-62
 20. Федяєва В.Л. Дитиноцентрична концепція сімейного виховання у науковому доробку В. О. Сухомлинського // Педагогічний дискурс : [зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура]. – Хмельницький : ПП Балюк І. Б., 2011. – Вип. 10. – С. 496 – 500.
 21. Федяєва В.Л. Дитинство: підходи до вивчення в наукових розвідках французького історика Ф. Арієса (1914 – 1984) // Історико-педагогічний альманах : [зб. наук. праць / ред.кол.О. В. Сухомлинської (голова) та ін.]. – Умань, 2012. – Вип. 1. – С. 73 – 76.
 22. Федяєва В.Л. До проблеми систематизації джерельної бази дослідження теорії, історії та практики сімейного виховання // Педагогічний дискурс: збірник наукових праць / гол. ред. І.М. Шоробура. – Хмельницький ХГПА, 2013. – Вип.15. – С.707-710.
 23. Федяєва В.Л. До проблеми сімейного виховання у доробку педагогів-просвітників другої половини ХІХ століття // Педагогічні науки: [зб. наук. праць / ред. кол. Барбіна Є.С., Федяєва В.Л. та ін.]. – Вип. 58. - Ч.2 - Херсон : Видавництво ХДУ, 2011. –С. 34-38
 24. Федяєва В.Л. Досягнення і прорахунки педагогічної науки в університетській освіті кінця ХХ – початку ХХІ ст. Науково-практичне видання «Вища школа» 5-6 (155), Київ 2017, С. 32-41. /
 25.  Федяєва В.Л. Крос-культурний підхід в історико-педагогічних дослідженнях/ Науковий журнал ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. (Освітній простір України. Вип. 16, Івано-Франківськ, 2019 р., С. 37-45
 26.  Федяєва В.Л. Наукова спадщина Фрідріха Фребеля (1782 – 1852) у сучасному прочитанні сімейної педагогіки // Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. Вип.  № 9, Рівне, 2019р., С. 51-57 
 27. Федяєва В.Л. Педагогічна наука в класичних університетах України за роки незалежності: досягнення та втрати / Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Випуск № 72. т.1 – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С.46-50.
 28. Федяєва В.Л. Педагогічна освіта батьків другої половини ХХ століття: теорія, історія, перспективи розвитку // Педагогічний альманах: [зб. наук. праць / ред. кол. В. В. Кузьменко (голова) та ін.]. – Херсон, 2011. – Вип. 11. – С. 277 – 283.
 29. Федяєва В.Л. Перспективні напрямки розвитку освітнього менеджменту  як складової педагогічної науки в Україні / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [“Підготовка менеджерів освітньої галузі в умовах децентралізації управлінських структур: світовий досвід”], (Херсон 10-11 листопада 2016 р.) – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С.30-39.
 30. Федяєва В.Л. Питання дошкільного виховання у науковій спадщині Єфима Аркіна // Педагогічні науки: [зб. наук. праць / ред. кол. Барбіна Є.С., Федяєва В.Л. та ін.]. – Вип. 58.- Ч.1.- Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. –С. 24-29.
 31. Федяєва В.Л. Питання сімейного виховання у науковій спадщині Я. Чепіги // Педагогічний альманах: [зб. наук. праць / ред. кол. В. В. Кузьменко (голова) та ін.]. – Херсон, 2011. – Вип. 12.-  Ч.2 – С. 286 – 290.
 32. Федяєва В.Л. Практика виховання дітей в українській селянській родині ХІХ століття // Психолого-педагогічні проблеми сільської початкової школи : [зб. наук. праць УДПУ імені Павла Тичини / ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : Жовтий О.О., 2011. – Вип. 39. – Ч. 2. − С. 250−256.
 33. Федяєва В.Л. Проблеми сім’ї і сімейного виховання у працях політичного діяча раннього радянського періоду (1917 – 1941)О. Колонтай (1872 – 1952 // Історико-педагогічний альманах : [зб. наук. праць / ред.кол.О. В. Сухомлинської (голова) та ін.]. – Умань, 2012. – Вип. 2. – С. 65 – 67.
 34. Федяєва В.Л. Сімейне виховання у науковій спадщині зарубіжних учених кінця ХІХ – початку ХХ століття // Педагогічні науки: [зб. наук. праць / ред. кол. Барбіна Є.С., Федяєва В.Л. та ін.]. – Вип. 57.- Херсон : Видавництво ХДУ, 2011. –С. 12-16.
 35. Федяєва В.Л. Сучасна модель сімейного виховання з погляду історичної ретроспективи // Педагогічний альманах: [зб. наук. праць / ред. кол. В. В. Кузьменко (голова) та ін.].– Херсон, 2011. – Вип. 12. Ч.1 – С. 10 – 15.
 36.  Федяєва В.Л. Сучасні підходи до підготовки управлінських кадрів за магістерською програмою «Управління навчальним закладом (ЗА ТИПОМ)» / Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – Випуск 28. – С.187 - 193.
 37.  Федяєва В.Л. Творча спадщина О. Захаренка у підготовці менеджерів освітньої галузі / В.Л. Федяєва. - Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». [наук. журнал] – Випуск №11. – Черкаси, 2017. –  С. 138-143.
 38. Федяєва В.Л., Бутенко Н.І. Робота з молодими вчителями у педагогічній спадщині В.Сухомлинського у вимірі сьогодення.  Соціальна робота та соціальна освіта. 2021.№1(6). С.251-260. (категорія В).
 39. Федяєва В.Л., Щербина В.Ю. Педагогіка в системі професійної освіти. Нова педагогічна думка.№3. 2021. С.23 – 31 (категорія В).
 40. Федяєва В. Л. Технологія роботи з науковим текстом за магістерськими програмами у вищій школі [Текст] / В.Л. Федяєва // Педагогічні науки: зб. наук. праць  – Херсон, 2017. – Вип. 78. т.1 – С.182-187. http://www.ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_78/part_1/11.pdf.

 Участь у конференціях

УІІІ Міжнародна науково-практична конференція і ХХІІ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості» (Херсон, 24-25.09.2015 р.).

Участь у ІХ Міжнародній науково-практичній конференції у ХХІІІ Всеукраїнських педагогічних читаннях «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю:Щоб у серці жила Батьківщина» (15-16 вересня, 2016 року. м. Луцьк) ХІХ Всеукраїнські педагогічні читання В.О. Сухомлинський у діалозі з сьогоденням», (22 вересня 2017 року, м. Житомир)

ІІ Всеукраїнські педагогічні читання «Ян Амос Коменський – великий педагог минулого ( до 425-річчя від дня народження)» (м. Херсон, 24 березня 2017 року).

Всеукраїнського науково-практичного семінару «Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921)» (17 травня 2017 року , м. Київ)

Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція «Педагогічна наука в Україні за роки незалежності: здобутки, втрати, перспективи» (м. Херсон, 10-11 листопада 2017 р.).

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Підготовка управлінських кадрів в контексті нового Закону України «Про освіту» (2017 р.)» (м. Херсон, 22-23 березня 2018 р.)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Нова українська школа – діалог з В. О. Сухомлинським», (м. Херсон, 25 квітня 2018 р.).

Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка у вимірі соціокультурних досліджень» / Херсонський державний університет. 10-11 квітня 2019 р. – Херсон.

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Українські педагоги про національно-патріотичне виховання». – Київ, 18 травня 2016 р. – С.41 – 42

Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція «Підготовка менеджерів освітньої галузі в умовах децентралізації управлінських структур: світовий досвід». – Херсон, 10-11 листопада, 2016. – С.117 – 120

ХІІІ Международна научно-практическая конференция молодых исследователей «Содружество наук  –  2017» / Барановичиский государственный университет. – Барановичи. – 2017. – С.174 – 183.

Всеукраїнська науково-практичної конференція ПЕДАГОГІЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ: ЗДОБУТКИ, ПРОРАХУНКИ, ПЕРСПЕКТИВИ 10-11 квітня 2019 р. – Херсон: «Видавничий дім «Гельветика», 2019 – С. 213 -216

Х Міжнародна науково-практична конференція та ХХV Всеукраїнські педагогічні читання «Творча спадщина Василя Сухомлинського у вітчизняному та міжнародному вимірах». – 4-5 жовтня 2018 р. – Кропивницький, Павлиш.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка у вимірі соціокультурних досліджень» / Херсонський державний університет. 10-11 квітня 2019 р. – Херсон.

Науково-методологічний семінар з історії освіти «Історіографія як важливий складник досліджень з історії освіти: європейський і вітчизняний виміри». – 23 жовтня 2018 р. – Київ.

Х Міжнародна науково-практична конференція та ХХV Всеукраїнські педагогічні читання «Творча спадщина Василя Сухомлинського у вітчизняному та міжнародному вимірах». – 4-5 жовтня 2018 р. – Кропивницький, Павлиш.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка у вимірі соціокультурних досліджень» / Херсонський державний університет. 10-11 квітня 2019 р. – Херсон.

Науково-методологічний семінар з історії освіти «Історіографія як важливий складник досліджень з історії освіти: європейський і вітчизняний виміри». – 23 жовтня 2018 р. – Київ.

ХХХVІІІ Міжнародна інтернет-конференція «Світовий розвиток науки і техніки». – 23 грудня 2019 р.

XXVІІ Всеукраїнські педагогічні інтернет-читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Ідеї Василя Сухомлинського крізь призму сучасних освітніх практик: набутий досвід і перспективи» Київ-Рівне-Бровари 30 вересня 2020 року

Круглий стіл «До 30-річчя Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського (пам’яті О.Я.Савченко присвячується)», 24 березня 2021 року

Регіональна  науково-практична Інтернет-конференція «Сім’я: батьки-дитина в умовах змішаного навчання»  (дистанційна форма проведення), 29 квітня 2021 року

VІ Всеукраїнський науково-методологічний семінар з історії освіти «Понятійно-термінологічний апарат історико-педагогічних досліджень: історія і сучасні підходи» (до Всеукраїнського фестивалю науки – 2021), 19 травня 2021 року

 


 

 

 

СЛЮСАРЕНКО НІНА ВІТАЛІЇВНА

доктор педагогічних наук, професор

Тема дисертаційного дослідження:«Теорія і практика трудової підготовки дівчат у школах України (кінець ХІХ – ХХ століття)»  зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання

Коло наукових інтересів:педагогіка загальноосвітньої та вищої школи, історія педагогіки, соціальна педагогіка, історія трудової підготовки, методика трудового навчання.

 

Навчальні дисципліни, які викладає: «Педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Управління навчальною та виховною діяльністю», «ґендерологія та фемінологія», «ґендерна рівність: за і проти».

Список публікацій за останні роки:

1. Кузьменко В. В. Василь Сухомлинський: життєвий шлях та педагогічні погляди / В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко, Г. М. Кондратенко, О. В. Рідкоус. – Херсон: КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти”, 2013. – 112 с

2. SlysarenkoN.V.Problemyprzygotowaniamłodzieżydopracyzawodowejwtwórczej  spuściźnieukraińskichpedagogów / N.V.Slysarenko // Zbiorraportownaukowych. ”Scienceodteoriidopraktyki”. (29.03.2013 – 31.03.2013) – Sopot: Wudawca: Sp. Z o.o. ”Diamond trading tour”, 2013. –S. 19-25.

3. Слюсаренко Н.В. Становление и развитие в школах Украинытрудовой подготовки девочек/ Н.В.Слюсаренко // Международный научный альманах. Выпуск 18 : сборник статей преподавателей, аспирантов и магистрантов / под. ред. М.В.Воронцовой, Н.С.Пивневой. – Таганрог-Актюбинск: Изд-ль А.Н.Ступин, 2013. – С. 68-79.

4. Слюсаренко Н.В. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання / Н.В.Слюсаренко // Збірник наукових праць. Педагогічний альманах / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. / КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». – Херсон, 2013. – Вип. 18. – С. 32-37.

5. Кузьменко В., Слюсаренко Н. Василь Сухомлинський про розвиток творчої особистості учня / Василь Кузьменко, Ніна Слюсаренко // Наукові записки / ред. кол.: В.В.Радул, С.П.Величко та ін. – Випуск 123. – Том І. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – С. 64-67. – (Серія: Педагогічні науки).

6. Слюсаренко Н.В. Психолого-педагогічна підготовка як засіб соціалізації майбутніх учителів / Н.В.Слюсаренко // Социальная работа в России: тенденции и перспективы: сборник материалов II Международной научно-практической конференции. Часть 1. – Таганрог: Изд-ль А.Н. Ступин, 2013. – С. 268-273.

7. Слюсаренко Н.В. Класифікація джерельної бази дослідження з трудової підготовки дівчат / Н.В.Слюсаренко // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред.. І.М.Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2013. – Вип. 15. – С. 658-664.

8. Слюсаренко Н.В. Організація виховної роботи з учнями загальноосвітньої школи з урахуванням ґендерних аспектів / Н.В.Слюсаренко // Педагогические основы становления субъектности в образовательном пространстве: проблема, поиск, решение: сборник научных трудов участников Международной научно-практической конференции / под ред. Р.К. Серёжниковой (г. Биробиджан, 29 октября 2013 г.). – Биробиджан: ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 2013. – С. 36-43.

9.Слюсаренко Н.В. Творчий розвиток особистості в ігровій діяльності // Теоретико-методичні основи вдосконалення системи освіти та поліпшення її кадрового забезпечення : психолого-педагогічний аспект : колективна монографія / В.В. Кузьменко, Є.П. Голобородько, Н.В. Слюсаренко та ін. ; за ред. В.В. Кузьменка, Н.В. Слюсаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – С. 190-217.

10. Слюсаренко Н. В. Вітчизняні педагоги другої половини ХХ століття про трудову підготовку підростаючого покоління : монографія / Н. В. Слюсаренко. – Херсон: КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти”, 2014. – 195 с.

11. Кузьменко В.В. Життя віддане праці. Пам’яті академіка Д.О.Тхоржевського (1930 – 2002 рр.) / Кузьменко В.В., Слюсаренко Н.В., Тхоржевська Т.Д. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – 51 с.

12. Слюсаренко Н.В.Науково-методична лабораторія трудового навчання, креслення та основ безпеки життєдіяльності : історія та сьогодення / Н.В.Слюсаренко, Г.М.Гаврилюк. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – 65 с.

13. Кузьменко В.В., Слюсаренко Н.В. Внесок В.К.Сидоренка у розвиток вітчизняної педагогічної науки / В. В. Кузьменко, Н.В.Слюсаренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 45: збірник наукових праць / за заг. ред. Д.Е.Кільдерова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 161-166.

14. Слюсаренко Н. Внесок І.Ткаченка в організацію ефективної трудової підготовки школярів / Ніна Слюсаренко // Наукові записки / Ред. кол. В.В.Радул, С.П.Величко та ін. – Випуск 131. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. – С. 30-35. (Серія: Педагогічні науки).

15. Слюсаренко Н. Опікунсько-виховна діяльність державних органів та освітніх закладів УРСР в 50-60-ті роки ХХ століття / Ніна Слюсаренко, Валентина Дереш // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки  (ХІХ-ХХІ ст.).  Т. 4. Теорія і практика опікунської педагогіки в Україні та Польщі (ХІХ-ХХІ ст.) : зб. наук. пр. / за ред. Д. Герцюка і І. Мищишин. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 24-33.

16. Слюсаренко Н.В. Післядипломна освіта як середовище розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін / Н. В. Слюсаренко // Збірник наукових праць. Педагогічний альманах / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. / КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». – Херсон, 2014. – Вип. 22. – С. 111-117.

17. Слюсаренко Н. Освітній простір України та Польщі / Ніна Слюсаренко // Незалежність Республіки Польща, незалежність України - шлях до євроінтеграції: матеріали міжнародного круглого столу (м. Хмельницьк, 10 листопада 2014 р.).  – Хмельницький : Науково-видавничий відділ, 2014. – С. 104-106.

18. Кузьменко В.В., Слюсаренко Н.В. Життєвий шлях та наукові здобутки професора В.К.Сидоренка / В.В.Кузьменко, Н. В. Слюсаренко // Збірник наукових праць. Педагогічний альманах / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. / КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». – Херсон, 2014. – Вип. 24. – С. 270-277.

19. Слюсаренко Н.В. Формування толерантності та поваги до жінки у спадщині Василя Сухомлинського / Н.В. Слюсаренко, О.В. Кохановська // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник науквих праць / за ред. О.Я.Савченко, О.В. Сухомлинської. – Випуск 1.47. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2014. – С. 250-254.

20. Василь Сухомлинський: життєвий шлях та педагогічні погляди. Друге видання перероблене і доповнене / [Кузьменко В. В., Слюсаренко Н. В., Кондратенко Г. М., Рідкоус О. В.]. – Херсон: КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти”, 2015. – 112 с.

21. Слюсаренко Н.В. Василь Сухомлинський про працю та трудову підготовку підростаючого покоління / Н.В.Слюсаренко // Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського та актуальні проблеми сьогодення : колективна монографія / В.В. Кузьменко, Г.М.Сагач, Н.В. Слюсаренко та ін. ; за ред. В.В. Кузьменка, Н.В. Слюсаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – С. 53-78.

22. Кузьменко В.В., Слюсаренко Н.В.Внесок Д.О.Тхоржевського у розвиток трудової підготовки молоді України/ В. В. Кузьменко, Н.В.Слюсаренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 52 : збірник наукових праць. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – С. 126-133.

23. Слюсаренко Н.В.Гіпатія: Жінка і вчений/ Н. В. Слюсаренко // Збірник наукових праць. Педагогічний альманах / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. / КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». – Херсон, 2015. – Вип. 25. – С. 291-295.

24. Слюсаренко Н. В. Компетентностный подход при формировании социокультурной личности будущего судоводителя / Н. В.Слюсаренко, Л. В.Липшиц // Вестник Приамурского государственного университета имени Шолом Алейхема. – 2015. – № 1(18). – С. 100-108.

25. Слюсаренко Н.В. Реалізація потреби у спілкуванні у професійній діяльності фахівців морської галузі / Н.В.Слюсаренко // Таврійський вісник освіти. – 2015. – № 2 (45). – Частина 2. – С. 152-155.

26. Слюсаренко Н.В. Потреба у спілкуванні як основа суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників педагогічного процесу у вищій школі (у контексті ідей В. Сухомлинського) / Н.В.Слюсаренко, М.В.Кульбацька // Збірник наукових праць. Педагогічний альманах / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. / КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». – Херсон, 2015. – Вип. 26. – С. 196-203.

27. Слюсаренко Н. Суб'єкт-суб'єктний підхід до організації педагогічного процесу / Ніна Слюсаренко, Марія Кульбацька // Людинознавчі студії : зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» / ред. кол. М. Чепіль (головний редактор) та ін. Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Випуск 1/33. – С. 194-201.

28. Слюсаренко Н.В. Теоретичні аспекти формування у студентів умінь і навичок міжкультурного спілкування при вивченні іноземної мови / Н.В.Слюсаренко, М.В.Кульбацька // Збірник наукових праць. Педагогічний альманах / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. / КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». – Херсон, 2015. – Вип. 27. – С. 109-116.

29. Слюсаренко Н. В. Роль жінки в історії розвитку суспільства: від витоків до сучасності / Н. В.Слюсаренко // Розвиток освіти в Україні та зарубіжжі : колективна монографія / В.В. Кузьменко, Н.В. Слюсаренко, І.Я  Жорова та ін. ; за ред. В.В. Кузьменка, Н.В. Слюсаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – С. 91-110.

30. Слюсаренко Н.В. Становлення та розвиток трудової підготовки дівчат у школах України кінця ХІХ–ХХ століття : монографія.Друге видання перероблене і доповнене / Н.В.Слюсаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – 466 с.

31. Плахотнік О. В., Слюсаренко Н. В. Тенденції удосконалення професійної підготовки фахівців вищої школи / О. В.Плахотнік , Н. В.Слюсаренко  // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Випуск 29. – С. 87-96.

32. Слюсаренко Н. В. Періоди розвитку системи формування освітньої складової фахівців із трудової підготовки в Україні (50-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.) / Н. В.Слюсаренко, Ю. В.Кузьменко // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Випуск 29. – С. 261-267.

33. Слюсаренко Н.В.Народна освіта в Херсонській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Н.В.Слюсаренко // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної краєзнавчої конференції «Минуле і сучасність: Херсонщина. Таврія. Каховка» (16-17 вересня 2016 р.) / упоряд. М.В.Гончар. – Каховка–Херсон : Гілея, 2016. – С. 141-143.

34. Слюсаренко Н.В. Досвід підготовки фахівців технологічної освіти в Херсонській губернії кінця ХІХ – початку ХХ століття / Н.В.Слюсаренко // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 23-24 вересня 2016 року). – Тернопіль : ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2016. – 84-86.

35. Слюсаренко Н.В. Теоретические предпосылки становлення и развития педагогического дизайна / Н. В.Слюсаренко, И. Г. Матросова  // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Випуск 31. – С. 264-271.

36. Слюсаренко Н. Василь Сухомлинський про працю і трудове виховання дітей / Ніна Слюсаренко // Справи сімейні. – 2016. – № 5 (221). – С. 22-23. Василь Сухомлинський про працю і трудове виховання // Справи сімейні. - 2016. - № 5 (221). - С. 22-23.

37. Слюсаренко Н. Трудове виховання у Павлиській школі / Ніна Слюсаренко // Справи сімейні. – 2016. – № 7 (223). – С.16-17. Трудове виховання у Павлиській школі //  Справи сімейні.  - 2016. - № 7 (223). - С.16-17.

38. Слюсаренко Н. В. Діяльність класного керівника щодо формування особистості учня / Н. В.Слюсаренко  // Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління навчальними закладами : матеріали ІІ Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-методичної конференції (18 листопада 2016 року, м. Херсон) : в 2 ч. / за ред. Кузьменка В. В., Слюсаренко Н. В. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 2016. – Ч. 2. – С. 106-110.

39. Слюсаренко Н.В. О понятии «профессионально ориентированное общение будущих социальных педагогов» / Н.В.Слюсаренко, Т.А. Савченко // Доклады Казахской академии образования. – № 3. – 2016. – С. 55-62.

40. Слюсаренко Н.В. Сравнительный анализ подходов к педагогическому моделированию в отечественной и зарубежной образовательной практике / Н. В.Слюсаренко, И. Г. Матросова  // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Випуск 32. – С. 54-59.

41. Слюсаренко Н. В. Освітній простір майбутнього менеджера освітньої галузі / Н. В.Слюсаренко // Підготовка менеджерів освітньої галузі в умовах децентралізації управлінських структур: світовий досвід : матеріали Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції (10-11 листопада 2016 року, м. Херсон). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. –  С. 41-43.

42. Слюсаренко Н.В. Роль національної культури у формуванні полікультурної особистості / Н.В.Слюсаренко // ІІ Дунайські наукові читання: духовно-творча константа особистості : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю педагогічного факультету Ізмаїльського державного гуманітарного університету (23 вересня 2016 року, м. Ізмаїл) : в 2 т. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ ; «СМИЛ», 2016. – Т. 2. – С. 72-74.

43. Слюсаренко Н.В. Гендерное воспитание – вызов времени / Н.В.Слюсаренко //  Современные проблемы гуманитарных и социальных наук : материалы международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию Независимости Республики Казахстан / под общей редакцией А.К. Кусаинова (9 декабря 2016 года, г. Астана.). – Астана : Евразийский гуманитарный институт, 2016. – С. 177-179.

44. Слюсаренко Н.В. Подготовка будущих педагогов к организации воспитательной работы со школьниками / Н.В.Слюсаренко // Модернизация содержания педагогического образования: проблема и пути решения : сборник статей / под общей редакцией д.пед. наук, профессора Р.К. Серёжниковой. – Калуга : КГУ им. К.Э. Циолковского, 2016. – С. 211-219

45. Слюсаренко Н.В. Пути формирования информационной культуры у студентов гуманитарных специальностей / Н. В.Слюсаренко, И. Г. Матросова  // Вестник Таганрогского института управления и экономики. – 2016. – № 2 (24). – С. 121-124.

46. Слюсаренко Н. «Чоловічий погляд» на жіночу освіту (друга половина ХІХ століття) / Н.Слюсаренко, О. Кохановська // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи : збірник матеріалів ІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції (10 березня 2017 р., Баку – Ужгород – Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Дрогобич : По́світ, 2017. – С. 330-332.

47. Слюсаренко Н.В. Професійна підготовка вчителів трудового навчання в умовах євроінтеграції / Н. В.Слюсаренко, Ю. В.Кузьменко // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. – Випуск 33. – С. 139-145

48. Слюсаренко Н.В. Організація, функціонування та управління школою за Я. А. Коменським / Н.В.Слюсаренко // Ян Амос Коменський – великий педагог минулого (до 425-річчя від дня народження) : матеріали II всеукраїнських педагогічних читань (24 березня 2017 року, м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. – С. 238-241.

49. Слюсаренко Н.В. Управління виховною діяльністю / Н.В.Слюсаренко // Актуальні проблеми управління закладами освіти : колективна монографія / за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. – С. 149-166.


 


 

 

  

 

БЛАХ ВАЛЕРІЯ СЕРГІЇВНА

кандидат педагогічних наук, доцент, керівник відділу з питань інтелектуальної власності  

Тема дисертаційного дослідження:  «Наукове обґрунтування змісту та методики викладання курсу «Обладнання для обробки харчових продуктів» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання

Коло наукових інтересів: удосконаленняметодики викладання дисциплін психолого-педагогічного спрямування у вищій школі розробка науково-методичного супроводу підготовки управлінських кадрів для закладів освіти, захист інтелектуальної власності в умовах сьогодення.

 Навчальні дисципліни, які викладає: «Педагогіка», «Психологія», «Педагогіка і психологія вищої школи», «Інтелектуальна власність», «Патентознавство».

Список публікацій за останні роки:

1. Блах В.С. Моніторингові дослідження сучасних тенденцій розвитку науково-дослідної роботи студентів ВНЗ / В.С.Блах // Інновації у підготовці фахівців технологічної, професійної освіти та готельно-ресторанного бізнесу // Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської  науково-практичної конференції. – Херсон: Айлант, 2013. – C.75-77.

2. Кузьменко В.В. О.І.Гедвілло – фундатор професійної підготовки вчителів трудового навчання на Херсонщині / В.В.Кузьменко, Н.В.Слюсаренко, В.С.Блах // Таврійський вісник освіти: наук.-мет. журн. – 2013. - №4 (44). - С.280-283.

3. Корольова І.І. Моніторинг результатів освітньо-наукового процесу у вищих навчальних закладах (навчально-методичний посібник) (лист МОНУ №1-11-18276 від 27.11.2013 р.) / І.І.Корольова, В.С. Блах. – Херсон: ХДУ, 2013. – 112 с.

4. Пат. 81153 Україна, МПК (2013.01) А01К 59/00. Медогонка / В.І.Чепок, Р.В.Чепок , І.О.Носова,  О.І.Скирденко, В.О.Скирденко, В.С.Блах ; заявник та власник Херсонський державний університет. – №u 201214383; заявл. 17.12.2012; опубл.25.06.2013, Бюл. №12.

5. Пат. 89881 Україна, МПК (2014.01) А01К 59/00. Медогонка / В.І.Чепок, Р.В.Чепок , І.О.Носова,  О.І.Скирденко, В.О.Скирденко, В.С.Блах ; заявник та власник Херсонський державний університет. – № а 2013 15141; заявл. 24.12.2013; опубл.12.05.2014, Бюл. №9.

6. Блах В.С.  Моніторинг науково-дослідної роботи педагога в інклюзивній школі / В.С.Блах // Методичні аспекти інклюзивної педагогіки : матеріали регіонального семінару (14 травня 2014 р., м.Умань). – Умань: Алмі, 2014. – С.8-10.

7. Корольова І.І. Шляхи здійснення моніторингу науково-дослідної роботи в системі професійної підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах / І.І.Корольова, В.С.Блах // Міжнародний науковий журнал «Sсienceand Educationa New Dimension. Pedagogy and Psychology, II(18), Issue: 37, 2014. – Р.69-73.

8. Збірка авторських навчальних програм з психолого-педагогічних дисциплін напряму підготовки 0101 «Педагогічна освіта» і для непедагогічних галузей знань, що передбачають присвоєння педагогічних кваліфікацій (бакалавр, спеціаліст, магістр): Науково-методичне видання / ХДУ ; уклад. Г.М.Александрова, Н.І.Бутенко, В.В.Єлькіна, І.І.Корольова, В.С.Блах, Т.В.Кравченко, О.В. Сараєва, Н.М.Стеценко, В.Л.Федяєва, А.Л. Шипко. - Херсон: Айлант,  2014. – 96 с.

9. Пат. 97906 Україна, МПК В23В 29/12 (2006.01) Різцетримач / Р.В.Чепок , В.І.Чепок, І.О.Носова,  О.І.Скирденко, В.О.Скирденко, В.С.Блах; заявник та власник Херсонський державний університет. – № u 201411462; заявл. 21.10.2014; опубл.10.04.2015, Бюл. №7.

10. Пат. 103568 Україна, МПК В65G 69/20 (2006.01) Спосіб усунення злежуваності сипучого матеріалу / В.Д.Михайлик, В.І.Чепок, С.Є.Селіванов, В.С.Блах, В.В.Подобєда; заявник та власник Херсонський державний університет. – № u 201505392; заявл. 02.06.2015; опубл.25.12.2015, Бюл. №24.

11. Блах В.С. Інтерактивне навчання як засіб підвищення ефективності підготовки менеджерів освітньої сфери в умовах магістратури / В.С.Блах // Педагогічний альманах : зб. наук. праць.  – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Вип. 32. – С. 200-204.


 


БУТЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертаційного дослідження:  «Формування в учнів естетичного ставлення до природи в процесі сільськогосподарської праці» зі спеціальності 13.00.01– теорія та історія педагогіки

Коло наукових інтересів: формування педагогічної майстерності майбутніх учителів

 Навчальні дисципліни, які викладає: «Педагогіка», «Педагогічна творчість», «Методика виховної роботи в закладах освіти».

Список публікацій за останні роки:

1. Бутенко, Н.І. Авторська программа з курсу «Методика організації волонтерських груп» [Текст ] : посібник / Н.І.  Бутенко  //Збірка авторських навчальних програм з психолого-педагогічних дисциплін напряму підготовки 0101 «Педагогічна освіта» і для непедагогічних галузей знань, що передбачають присвоєння педагогічних кваліфікацій (бакалавр, спеціаліст, магістр). –  Херсон: Айлант, 2014. – С.16-21.

2. Бутенко, Н.І.  Вариативность подходов в определении валеологичемкого воспитания  [Текст ] / Н.І.  Бутенко   //Вестник Алтайского государственного педагогического университета : естественные и точные науки. – Барнаул: АлтГПУ, 2015. – Вып.25. –  С.68-75 ,m

3. Бутенко, Н.І. Василь Сухомлинський про моральний сенс педагогічної діяльності. [Текст ] / Н.І.   Бутенко   // В.Сухомлинський  у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції і ХХІІ Всеукраїських педагогічних читань (24-25 вересня 2015р. м. Херсон): в з ч. / за заг.ред. А.М. Зубка. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія непевної освіти», 2015. – Ч.1. – С.75-78.

4. Бутенко, Н.І. Використання спадщини минулого як психолого-педагогічна проблема [Текст ] / Н.І.  Бутенко   //Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи. –   Суми: Ярославна, 2014.- С.172-178

5. Бутенко, Н.І. Еколого - валеологічне виховання студентів університетів: вітчизняний  та  зарубіжний досвід  [Текст ] / Н.І Бутенко   //Теорія і методика виховання: науково-педагогічний вісник.- Херсон:  Грінь Д.С., 2015. –Вип. 1(5). – С. 47-  59.

6. Бутенко, Н.І. Методи професійної підготовки майбутнього вчителя . [Текст ] / Н.І.   Бутенко   // Pedagogika 2014. Osiągnięć, projekty hipotezę.( 29.12.2014 -30.12.2014 /Kraków). – Kraków  Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – 86-90.

7. Бутенко, Н.І. Педагогічна майстерність в розвитку [Текст ] / Н.І.  Бутенко  //   Pedagogika. Teoria. Praktyka.( 29.11.2014 - 30.11.2014 /Szczecin). – Szczecin Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour» . – Часть 3/2, 2014. – С.126-131.

8. Бутенко, Н.І. Теорія та практика педагогічної майстерності [Текст ] / Н.І.  Бутенко  //Zbiór raportów naukowych. „Science - od teorii do praktyki”. (29.03.2013 - 31.03.2013 ) . – Sopot: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. -  С.139 -142  ,- t.3/3)

9. Бутенко, Н.І. Управлінська майстерність в організації  валеологічного виховання[Текст ] /Н.І. Бутенко   // Підготовка менеджерів освітньої галузі в умовах децентралізації управлінських структур: світовий досвід : матер.всеукр. ( з міжнародною участю) наук.-прак. конф.( м.Херсон, 10-11 листопада 2016 р.)- Херсон:  Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С.168-171.

10. Бутенко, Н.І. Формування культури здоров’я  студентів ВНЗ. [Текст ] / Н.І.   Бутенко  // Pedagogika. Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki( 30.08.2016 - 31.08.2016  Zakopane) . – Zakopane Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour»,  2016. – С.115-116

11. Бутенко, Н.І. Якісні показники  навчально-виховного процесу-результат педагогічної майстерності вчителів [Текст ] / Н.І Бутенко  // Pedagogika. Nauka wczoraj, dziś, jutro.( 30.05.2015 - 31.05.2015  Warszawa). - Warszawa Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – С.35-39.


 


 .

 


 


 

ФОМІНА ІРИНА СЕРГІЇВНА

КАНДИДАТ ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК, СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ

Тема дисертаційного дослідження: «Психологічні особливості сприйняття художнього образу студентами гуманітарних спеціальностей» 13.00.09 – теорія та історія педагогіки

Коло наукових інтересів:


 Навчальні дисципліни, які викладає: 

Список публікацій за останні роки:

 1. Фоміна  І.С. Художній образ як модель, що породжує думки і вчинки людини //Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України  / За ред. С.Д. Максименка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 2009. – Том. X, Вип.15. – С.100-111.
 2. Фоміна  І.С.  Художнє сприйняття як складова процесу розвитку високоморальної особистості// Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. Т. XI, част. 5. – К., 2009. – С.59-66.
 3. Фоміна  І.С.  Особливості сприйняття художнього твору // Таврійський вісник освіти. Науково-методичний журнал № 2 (26) Частина 1. – Херсон, 2009. – С.201-209.
 4. Фоміна  І.С.  Особливості художнього сприйняття літератури   // Актуальні проблеми практичної психології. Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Частина I. – Херсон, ПП Вишемирський В.С., 2009. – С.195-201.
 5. Фоміна  І.С.  Сприйняття предметності як основа побудови художнього образу  // Образование и наука 21 век – 2010. Материали за 6-а международна научна практична конференція (17-25-ти октомври, 2010) Том 13. Филологични науки. София. «Бял ГРАД БГ» ООД. – 2010 – С.23-27.
 6. Фоміна  І.С.  Художнє сприйняття і його значення у формуванні естетичної свідомості майбутніх учителів        // Педагогіка вищої та середньої школи. Збірник наукових праць. Випуск 30. – Кривий Ріг. – 2010. – С.371-375.
 7. Фоміна  І.С.  Сприйняття художнього образу як передумова психологічного здоров’я особистості// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал» 1 (3) СумДПУ ім.       А.С. Макаренка. – Суми, 2010. – С.11-20
 8. Фоміна  І.С. Сприйняття художнього образу в контексті особистісного розвитку людини // Актуальні проблеми практичної психології. Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Частина I.– Херсон, ПП Вишемирський В.С., 2010. – С.88-91.
 9. Фоміна  І.С.  Художньо-естетичне сприйняття як засіб пізнання особистості //Психологічний тренінг у мистецтві, культурі, освіті. Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції / Міністерство освіти і науки України; Херсонський державний університет; Факультет культури і мистецтв; Кафедра психології та педагогіки мистецької освіти (8-9 жовтня 2010 року) – К.-Херсон: Просвіта, 2010. – С.6-11.

10. Фоміна  І.С.  Дослідження здатності людини перетворювати елемент довкілля на одиницю художнього образу в рамках вивчення духовності особистості     // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка. Т.XIII, част. 4. – К., 2011. – С. 60-67.

11. Фоміна  І.С.  Здатність творення художнього образу як складова творчого  потенціалу особистості// Вісник Одеського Національного університету імені І.І. Мечнікова. Том 16 Випуск 11, Частина 1. – Психологія. – Одеса., 2011. – С. 32-37.

12. Фоміна  І.С. Психологічні особливості сприйняття художнього образу у дослідженні креативності особистості //   VEDAATECHNOLOGIE: KROKDOBUDOUCNOSTI – 2011. Materialy VII mezinarodnivedecko-prakticka conference 27.02.2011-05.03.2011 – Dil 12. Psychologie a sociologie: Praha. Publishing House «Educationandscience» s.r.o. – 2011 – s.12-18.

13. Фоміна  І.С. Дослідження творчого потенціалу малої групи на прикладі     вивчення креативності особистості      // Психологічні перспективи. Спеціальний випуск: Актуальні проблеми психології малих, середніх та великих груп. Збірник наукових праць Інституту соціальної та політичної психології НАПН України – Т. 1. Особистість і мала група. – 2012. – С. 98–104.

14. Фомина И.С. Психологические особенности исследования восприятия художественного образа студентами гуманитарных и творческих специальностей         // Вестник по педагогике и психологи ЮжнойСибири. Научный журнал №2. – Москва-Черногорск, 2014. – С.111-119.

15. Фоміна  І.С.  Дослідження образів сприймання художнього тексту     // Збірник наукових тез учасників Міжнародної науково-практичної конференції: «Тенденції розвитку психології та педагогіки» (6-7 листопада 2015 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології, 2015. – 140 с.

16. Фоміна  І.С. Художній образ як категорія психологічної науки // MATERIALY VI MIEDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-PRAKTYCZNEY «OSOBOWOSC, SPOLECZENSTWO, POLITYKA» 11-12 marca 2017 roku. Lublin Wudawnictwo Naukowe Wyzszej Szkoly Ekonomss s Snnowacji w Lublinie 2017.

17. Фомина И.С. Значение художественного восприятия для эстетического сознания личности // The Importance of the Htrcehnion of Art for the Development of Aestetic Consciousness of an IndividualSocial Studies: Thejry and Practice Vol.2,No .1/2017 Edukacja w teorii, badaniniach s praktyce spolecznej. Akademia Pomorska w Slupsku


 

 
ЩЕРБИНА ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ

кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертаційного дослідження: «Особливості виховання дітей у сім’ї Півдня України ХІХ століття» зі спеціальності 13.00.01– загальна педагогіка та історія педагогіки

Коло наукових інтересів: особливості  сімейного виховання у діахронічному вимірі в історії української та зарубіжної педагогіки.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Педагогіка», «Психологія».

Список публікацій за останні роки:

1. Щербина, В.Ю. «Нормальна сім’я» у психолого-педагогічній науці / В.Ю. Щербина // Педагогічні науки: [зб. наук. праць] / Відп. ред. Барбіна Є.С. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2014. – Вип.66

2. Щербина, В.Ю. В.Сухомлинський про формування толерантності у сім’ї / В.Ю. Щербина // VII Міжнародна науково-практична конференція та ХХІ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: вчимося толерантності». – Миколаїв. – 25-26 вересня 2014 р.

3. Щербина, В.Ю. Військово-патріотичне виховання в училищах морського профілю Півдня України в ХІХ столітті в науковій спадщині М. Лазарєва (1788-1851) / В.Ю. Щербина // Педагогічні науки: [зб. наук. праць] / Відп. ред. Барбіна Є.С. – Херсон : Видавництво ХДУ,  2015. – Вип.68.

4. Щербина, В.Ю. Влив сім’ї на розвиток творчих здібностей дитини / В.Ю. Щербина // Наукові записки / Ред.кол.: В.В.Радул, С.П.Величко та ін. – Вип.123. – Т.1-2. – (Серія: Педагогічні науки). – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. : матеріали VI Міжнародних та ХХ Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: розвиток творчої особистості» : 27-28 вересня. – Кіровоград – Павлиш, 2013.– С.231 – 238.

5. Щербина, В.Ю. Воспитание детей в пролетарской семье Юга Украины в начале ХХ века: историографический аспект / В.Ю. Щербина // Категория-социального в современной педагогике и психологии // Материалы 2-й научно-практической конференции (заочной (с международным участием: 2-3 апреля 2014 г. в 2 частях / отв. Ред. А.Ю. Нагорнова. Часть 1. – Ульяновск : SIMJET, 2014. – С.105-110.

6. Щербина, В.Ю. Вплив шлюбно-сімейних стосунків на сімейне виховання в умовах Півдня  України ХІХ століття / В.Ю. Щербина // Педагогічні науки: [зб. наук. праць] / Відп. ред. Барбіна Є.С. – Херсон : Видавництво ХДУ,  2015. – Вип.51. – С. 35 – 39.

7. Щербина, В.Ю. Роль батьків у вихованні потреб дитини у педагогічній спадщині В.Сухомлинського / В.Ю. Щербина // Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції і  ХХІІ Всеукраїнських педагогічних читань  «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості». – Херсон, 2015

8. Щербина, В.Ю. Специфика этнорегионализции семейной политики в Украине / В.Ю. Щербина //  ХІ Международная научно-практическая конференция молодых исследователей «Содружестве наук - 2015» / Барановичиский государственный університет. – Барановичи. – 2015.

9. Щербина, В.Ю. Становлення поліетнічних сімей в умовах Півдня України ХІХ століття / В.Ю. Щербина // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Херсонщина у контексті соціокультурної історії України (до 70-річчя Херсонської області. – Херсон. – 26 вересня 2014 р.

10. Щербина, В.Ю. Формування особистості дитини у сім’ї розлучених батьків як психолого-педагогічна проблема / В.Ю. Щербина // Методологічний семінар «Цілісний розвиток особистості учня в інформаційному просторі сучасної школи». – Херсон, 2015

11. Щербина, В.Ю. Виховання дітей у сім’ї на зламі століть: етнорегіональний аспект [Текст] : монографія / В.Ю.  Щербина. –  Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 189 с.ЮРКОВА ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертаційного дослідження: «Формування у підлітків ціннісного ставлення до природи в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи» зі спеціальності 13.00.07 – теорія та методика виховання

Коло наукових інтересів: екологічне виховання в контексті історичної ретроспективи, розробка активних організаційно-педагогічних форм і методів екологічної освіти і виховання, педагогічні умови забезпечення підготовки студентів до екологічної освіти учнів загальноосвітньої школи.

Навчальні дисципліни, які викладає:«Педагогіка», «Педагогіка і психологія вищої школи», «Психологія».

Список публікацій за останні роки:

1. Шляхи удосконалення підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін (екологічний аспект) [Текст] / Т.Ф. Юркова // Актуальні питання теорії та практики психологічної підготовки майбутніх фахівців: матер. Всеукраїнської наук.-прак. конф. (м. Хмельницький, 25-26 квітня 2013 р. /.- Хмельницький національний університет.- 2013.-С.211-212.

2. Гуманістичні основи навчально-виховного процесу в творчій спадщині А.С. Макаренка [Текст] / Т.Ф. Юркова // Витоки педагогічної майстерності: зб.наук.праць. –Полтава., 2013. Випуск 12.-400 с.

3. Проблема морального виховання у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського [Текст] / Т.Ф. Юркова // Педагогіка А.С. Макаренка в полікультурному освітньому  просторі: матер. Міжнар. наук.-прак. конф., (м.Полтава, 12-14 березня 2013 р.) / Полтавський державний педагогічний університет.-Полтава, 2013.- с.

4. Особливості організації естетичного виховання учнів засобами природи «Педагогіка А.С. Макаренка в полікультурному освітньому  просторі» // Педагогічні науки: зб.наук.праць .– Херсон., 2014.-Вип.61.- С. 175-179.

5.  Формування морально-духовних цінностей учнів підліткового віку [Текст] / Т.Ф. Юркова // Педагогічний альманах: зб. наук. праць.- Херсон., 2015.-Випуск 26.- с.

6. Вплив українського фольклору на формування екологічних цінностей підлітків [Текст] / Т.Ф. Юркова // Педагогічні науки:зб.наук.праць.– Херсон.,  2015. – Випуск LXVIII.- с.

7.  Деякі аспекти підготовки фахівців екологічного спрямування[Текст] / Т.Ф. Юркова // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 21-22 квітня 2015 р.) Хмельницький національний університет.-Хмельницький, 2015. –с.34-39

8. До проблеми екологічної підготовки фахівців[Текст] / Т.Ф. Юркова //  Управління якістю підготовки фахівців (частина 1): матер. Міжнар. Наук.-метод. конф. (м. Одеса 23-24 квітня 2015 р.) Одеса, 2015.- с.

9. Формування національної самосвідомості засобами народної педагогіки як психолого-педагогічна проблема [Текст] / Т.Ф. Юркова //  Духовна культура української молоді: реальний стан та перспективи розвитку: матер. наук.-практ. конф. (м. Херсон) ,Херсонський державний університет.- Херсон, 2015.- с.

10. Основні та духовні завдання у формуванні ціннісного ставлення особистості до природи [Текст] / Т.Ф. Юркова //  Актуальні психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: матеріали наук.-практ.конф. (м. Хмельницький, 20-21 квітня 2016 р.) / Хмельницький національний університет.– Хмельницьки, 2016.