Назва Розмір Дата модифікації Кількість переходів

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Оновлено: 17.10.2019

ПРО ВИДАННЯ

 Збірник наукових праць “Педагогічні науки” – це науково-практичний журнал педагогічного напряму, заснований у 2003 році.

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 23957-13797 ПР від 26 квітня 2019 р.

Періодичність виходу журналу - 4 рази на рік.

Centre International de l'ISSN: Print 2413-1865, Online 2663-2772.

Збірник наукових праць «Педагогічні науки» є фаховим виданням на підставі Наказу МОН України № 241 від 09.03.2016 року (додаток № 9).

Збірник розміщено на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: «Збірник наукових праць «Педагогічні науки»

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Google Scholar.


Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща). 

Згідно п.п. 2.1, 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» від 17 жовтня 2012 року № 1112, статті опубліковані у журналі, прирівнюються до публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію.

У журналі висвітлюються актуальні питання методології та історії педагогіки, теорії і практики навчання, теорії і практики виховання, теорії і методики професійної освіти, соціальної педагогіки, сучасних педагогічних технологій та інших галузей педагогічної науки. Журнал інформує також про події наукового життя та педагогічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з педагогічної тематики.

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії збірника входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найпотужнішими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Така співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових статей, проведення на базі видання круглих столів. У виданні містяться науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих педагогічних питань.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам надрукувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки на науковців, але й на практиків, які знайдуть в ньому чимало корисного для своєї діяльності.

Рубрики журналу

 

Рубрики збірника:

  1. Методологія та історія педагогіки
  2. Теорія і практика навчання
  3. Теорія і практика виховання
  4. Теорія і методика професійної освіти
  5. Соціальна педагогіка
  6. Сучасні педагогічні технології
  • Збірник інформує також про події наукового життя та педагогічну освіту в Україні.
  • Подає рецензії наукових праць та підручників з педагогічної тематики.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Загальні вимоги:

Послідовність розміщення структурних елементів у науковій статті:

1. Вказується мовою статті:

·         назва;

·         прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);

·         науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), посада, місце роботи/навчання, електронна адреса;

·         код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;

·         анотація та ключові слова.

Обсяг анотації: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів). До анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

2. Вказується англійською мовою для статей українською та українською для статей іншими мовами :

    назва;

    прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);

    науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), посада, місце роботи/навчання, електронна адреса;

    код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;

    анотація та ключові слова.

Обсяг анотації англійською мовою: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів). До анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

3. Текст статті:

Вступ (Introduction) є обов'язковою частиною роботи, в якій автор вказує новизну теми та актуальність наукових рішень. Мета дослідження повинна бути чітко вказана поряд з науково-дослідницькими завданнями. Необхідно вказати методологію дослідження, логіку уявлення дослідженого матеріалу.

Основний текст повинен бути поділеним на змістовні розділи з окремими заголовками (до 4-6 слів).

Стаття повинна містити висновки з проведеного дослідження (Conclusions), в яких представлені розгорнуті конкретні висновки за результатами дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

4. Література.

Бібліографічний опис списку оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». За умови неправильного оформлення списку використаних джерел стаття може бути відхилена рецензентами.

5. References.

Оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт). Наприклад:

1. Doktorovych, M.O. (2010). Nepovna sim’ia: osoblyvosti roboty sotsialnoho pedahoha [An incomplete family: the particulars of the work of a social teacher]. Kyiv: Shkilnyi svit [in Ukrainian].

Транслітерація імен та прізвищ з української мови здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Провпорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55.

Транслітерація з російської мови здійснюється відповідно до ГОСТ 7.79-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом.

Правила оформлення посилання на літературу та бібліографічного опису:

Посилання на літературу подаються у тексті тільки в круглих дужках відповідно до прикладу:

Відсутність батьків протягом великого проміжку часу є депривуючим чинником, який впливає на розвиток особистості дитини (Докторович, 2010). 

Якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку, наприклад (Димнова, 2002: 25–27).

Технічні вимоги:

·         обсяг статті – 10–20 сторінок, формату А-4, набраних в редакторі Microsoft Word;

·         шрифт тексту – TimesNewRoman, розмір 14, через інтервал 1,5; поля з усіх сторін – 20 мм;

·         якщо стаття містить таблиці і (або) рисунки, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – TimesNewRoman, розмір 12. Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.

Мова публікацій: українська, англійська, російська.

·    До видання приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів, студентів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

·     Авторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними дослідженнями із дотриманням правил цитування та посилань. Подання cвідомо неправдивої інформації або ж плагіату є неприйнятним та неетичним. Окрім того, до друку приймаються лише статті, які не публікувались раніше в інших журналах.

·         Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування і відхилення статей.

·         За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор.

Передрук (перевидання) матеріалів видання дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

 

 

 ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 37.014.623

 3. Теорія і практика виховання

ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ В ЯКОСТІ ЗАСОБІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

Лаппо Вікторія Володимирівна,

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри педагогіки і психології

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

E-mail

orcid.org/___________

 

Анотація українською мовою. 

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Ключові слова: 5–10 слів чи словосполучень.

 

REREQUISITES OF USE INTERNET RESOURCES AS A MEANS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF STUDENTS

Lappo Viktoriia Volodymyrivna,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Associate Professor at the Department of Pedagogy and Psychology

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

E-mail

orcid.org/___________

Анотація англійською мовою. 

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Key words: 5–10 слів чи словосполучень.

 

Вступ (вказується новизна теми та актуальність наукових рішень).

1. Теоретичне обґрунтування проблеми

2. Методологія та методи

3. Результати та дискусії

Висновки (розгорнуті конкретні висновки за результатами дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку).                                                                           

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Докторович М.О. Неповна сім’я: особливості роботи соціального педагога. Київ : Шкільний світ, 2010. 128 с.

 

REFERENCES:

1. Doktorovych, M.O. (2010). Nepovna sim’ia: osoblyvosti roboty sotsialnoho pedahoha [An incomplete family: the particulars of the work of a social teacher]. Kyiv: Shkilnyi svit [in Ukrainian].

 

Процедура рецензування

Після надання автором статті в редакцію журналу «Збірник наукових праць «Педагогічні науки» вона проходить двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind review): рецензенти не знають, хто є автором, автори не знають, хто є рецензентом.

Рецензування здійснюється одним з членів редакційної колегії, який є визнаним фахівцем у галузі знань за тематикою представленої роботи.

Об'єктивні рецензенти ретельно оцінюють якість наданого рукопису.

Рецензенти перевіряють рукописи на предмет обґрунтованості обраної дослідницької методології і процедур. Крім того, вони здатні виявити неетичні дії або плагіат.

В процесі рецензування рецензенти оцінюють якість роботи, грунтуючись на:

- дотриманні структурних вимог наукової статті;

- дотриманні редакційних конвенцій: заголовки, анотації та посилання повинні бути чіткими, інформативними, точними, повними, автори повинні бути ідентифіковані за інституційною приналежностю і адресою;

- дотриманні технічних вимог для публікації статті в журналі.

Після проходження рецензування автори отримують лист-підтвердження про прийняття статті до друку.


ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для опублікування статті необхідно надіслати електронною поштою до редакції збірника наступні матеріали:

 

 

У разі успішного рецензування статті і позитивної перевірки на академічну доброчесність необхідно надіслати відскановану електронну копію підтвердження сплати редакційного збору.

 

Увага! Статті студентів редакція до друку не приймає.

 

Матеріали необхідно надіслати в електронному вигляді на адресу: 

 

Приклади підпису файлів: Попов_Інформація_про_автора, Попов_стаття, Попов_квитанція.

 

Поштова розсилка видання запланована в місячний термін після рекомендації до друку Вченою Радою університету.


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОВІДКИ ПРО АВТОРА

 

Прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів)

 

Відомості про наукового керівника:
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада)
заповнюється у разі відсутності наукового ступеня

 

Рубрика журналу

 

Місце роботи (навчання), науковий ступінь, вчене звання, посада

 

Контактний телефон

 

E-mail

 

Поштова адреса (за зразком: вул. Сонячна, б. 3, кв. 6, м. Херсон, 73000)

 


Контактна інформація

Редакція збірника наукових праць “Педагогічні науки”

Херсонський державний університет
м. Херсон, вул. Університетська 27, каб. 313
Телефон редакції: +38 (068) 813 02 68
Електронна пошта:  
Сторінка збірника: www.ps.stateuniversity.ks.ua 
Сторінка Університету: www.kspu.edu