Вимоги до публікацій

Оновлено: 26.12.2014

Заявки (ПІБ, тема доповіді, напрям роботи конференції), авторські довідки (ПІБ, науковий ступінь, учене звання, місце роботи, посада, контактний телефон, e-mail) та тексти статей обсягом до 0,5 друк. арк. (анотації українською, російською та англійською мовами, перелік літератури, УДК, зовнішня рецензія, рецензія наукового керівника (для аспірантів) у друкованій та електронній версіях просимо надсилати до 15 лютого 2015 р. за адресою: 00073, м. Херсон, вул. 40-років Жовтня, 27, Херсонський державний університет, кафедра педагогіки початкової освіти (з поміткою конференція) та на     e-mail: Вартість однієї сторінки публікації у фаховому виданні України «Педагогічні науки» становить        25 грн. Cтатті учасників, які мають науковий ступінь доктора наук, буде опубліковано безкоштовно.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірці тез конференції (тези від 3 до 5 стор. тексту). Вартість збірки тез становить 100 грн.

Розмір організаційного внеску складає 100 грн., що включатиме витрати на розсилку та надання матеріалів, програму, сертифікат тощо.

Кошти перераховувати на картковий рахунок:

4405 8858 2349 7927 (Приватбанк).

Отримувач: Юрчук Юрій Юрійович

Обов’язково вказати власне ПІБ.

Чек зберігати та надіслати скан-копію (окремим файлом) на e-mail: разом із заявкою, статею чи тезами.

Термін прийому заявок та матеріалів до видання триватиме до 15 лютого 2015 р. Зразки оформлення додаються.

Зразок оформлення статей

 

Вимоги до оформлення тексту доповіді у збірнику матеріалів конференції

Загальний обсяг доповіді – 3-5 сторінок. Матеріали подаються в друкованому та електронному варіантах на CDу форматі Word 97 /2003:

- тип шрифту Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1,5;

- усі поля на сторінці по 2 см, відступ на абзац 1,25 см;

- на початку у правому куті – прізвище, ім’я, по батькові автора (повністю); нижче – назва організації (без скорочень), місто, країна; нижче через інтервал у центрі – назва доповіді (маленькими літерами, жирним шрифтом 14 розміру); нижче, через два інтервали, друкується текст;

- ілюстрації мають бути виконані з використанням стандартних програм пакету МS Office (Word, Excel,  PowerPoint);

- список літератури є обов’язковим і додається після тексту доповіді, джерела зазначаються в алфавітному порядку (4-5 джерел);

- посилання на кожне літературне джерело є обов’язковим і наводиться у квадратних дужках;

- на окремій сторінці – обов’язково вказати відомості про автора - прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, посаду, установу (повністю), адресу для листування, контактний телефон.

 

 

Правила для авторів статей фахового збірника наукових праць

„Педагогічні науки”

Матеріали до збірника наукових статей мають бути представлені  у друкованому вигляді обсягом не менше 8-10 сторінок формату А-4 в одному примірнику та електронному варіанті. Мова друку українська. Рукопис статті має бути підписаний автором (авторами).

Електронний варіант виконувати в редакторові WordforWindows 6/97 Шрифт - TimesNewRoman, розмір 14. Міжрядковий інтервал - 1,5. Розміри берегів: зліва – 25 мм, справа – 15 мм,  верхній і нижній – по 20 мм. Папір – білий. Аркуші не перегинати і надсилати разом з диском.

Статті аспірантів приймаються із рецензією наукового керівника, авторів без наукових звань – з рецензією доктора педагогічних наук або двох кандидатів педагогічних наук.

Автори статей несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають зазначеним вимогам.

Текст статті повинен відповідати вимогам до фахових видань, внесених до переліків ВАК України (постанова ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1), і мати такі елементи:

-         постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

-         аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

-         формулювання цілей статті (постановка завдання);

-         виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

-         висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Список використаної літератури можна складати в алфавітному порядку або в порядку використання джерел, а посилання на них у тексті робити у квадратних дужках за таким зразком: [5, с. 175 ] – перша цифра – порядок джерела в Літературі, а друга – номер сторінки.

Слід також правильно обирати індекс УДК. Із цією метою варто користуватися розділом 37 „Универсального десятичного классификатора”, який має назву „ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ. ДОЗВІЛЛЯ”.

Бажаючим подати матеріали до збірника наукових праць „Педагогічні науки” слід також представити відомості про авторів статті на окремому аркуші та в окремому файлі на дискеті (прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи (навчання), посада, вчений ступінь та звання, адреса, контактні телефони тощо).

 

При оформленні матеріалів статті слід дотримуватися такого зразка:

 

УДК 378.094.371.388                                                             Дзюбата З.І.

ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Статтю присвячено обґрунтуванню доцільності та ефективності використання особистісного, діяльнісного, комунікативного, компетентнісного, системного та інтегратив­ного підходів до формування комунікативних умінь майбутніх учителів.

Ключові слова: особистісний підхід, діяльнісний підхід, комунікативний підхід, системний підхід, інтегративний підхід.

(Текст статті)

…………………………………………………………………………………

 

Література:

…………………………………………………………………………………

 

 

Дзюбата З.И.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Статья посвящена обоснованию целесообразности и эфективности личностного, деятельного, коммуникативного, компетентностного, системного и интегративного подходов к формированию коммуникативных умений будущих учителей.

Ключевые слова: личностный подход, деятельный подход, коммуникативный подход, компетентностный подход, системный подход, интегративный подход.

 

Dzjubata Z.I.

PEDAGOGICAL APPROACHES TO FORMING OF COMMUNICATIVE SKILLS

OF FUTURE TEACHERS

The article in devoted to the substantiation of the expedience and the effectiveness of individual approach, activity approachcommunicative approach, competent approach, system approach, and integrative to the formation of communication skills of future teachers.

Key words: individual approach, activity approach communicative approach, competent approach, system approach, integrative approach.