Історія факультету

Оновлено: 23.09.2019

Рішення про створення в Херсонському педагогічному інституті нової спеціальності “Вчитель початкових класів” було прийнято Міністерством освіти Української РСР 26 березня 1977 р. Цей день вважається днем народження факультету.

Уже в 1978 р. на І курс денного навчання прийшли 100 студентів, наступного року – 125, а у 1980 році було відкрито на факультеті і заочне відділення. У зв’язку з розширенням мережі дитячих закладів у Херсонській області та відсутністю висококваліфікованих кадрів дошкільної освіти у 2004 році було ліцензовано спеціальність “Дошкільне виховання”.

Сьогодні факультет щорічно приймає понад 100 студентів денної та 120 студентів заочної форм навчання. Студентський склад є різноплановим: випускники шкіл, педучилищ та ліцею при ХДУ, учителі шкіл та дошкільних закладів, які мають бажання підвищити свою кваліфікацію або змінити спеціалізацію. Головне, що об’єднує всіх, - це бажання навчатися, щоб у майбутньому присвятити себе роботі з дітьми, бути невтомним сіячем на освітянській ниві.

Педфаківський викладацький колектив – це душа педфаку, носії традицій, його мозок, науково-методичне ядро. Це люди особливої вдачі, покликані до найсвятішої справи на землі – вчити першого вчителя та вихователя.

Пріоритетним для системи вищої освіти є формування культури особистості на засадах інтеграції, компетентності та духовності професіонала. Участь вищої освіти України в Болонських перетвореннях ставить перед вузами конкретні завдання підготовки конкурентноспроможного професіонала.

У 1996-1997 навчальному році на факультеті початкової освіти Херсонського державного університету була відкрита спеціальність “Початкове навчання. ПМСО. Англійська мова і література”, що викликано підвищенням інтересу до вивчення іноземних мов з раннього віку. Для цього існувало серйозне психологічне обґрунтування.

З 1997-1998 навчального року розпочалася підготовка студентів зі спеціальності “Початкове навчання. Дефектологія. Логопедія”. Обстеження дітей області засвідчило, що більше 50% учнів початкової школи мають логопедичні порушення, і тільки 10% спеціалістів має дефектологічну освіту.

З 1998 року започатковано підготовку студентів зі спеціальності “Початкове навчання. ПМСО. Українська мова і література”.

З 2003 року здійснено набір на спеціальності “Початкове навчання. Спеціалізація: основи інформатики” і “Початкове навчання. Спеціалізація: українознавство”.

У 2004 році з ліцензуванням спеціальності “Дошкільне виховання” активно розвивається цей напрям педагогічної підготовки. Прогнозування потреб регіону щодо спеціалістів профілю – одне із стратегічних завдань факультету і системи педагогічної освіти.

На факультеті створюються умови для повної реалізації принципу - іти від зацікавлень і потреб особистостей студентів, школи (тобто особистісно-орієнтований підхід). Майбутній учитель повинен бути носієм широкого спектру загальнолюдських цінностей. У цьому процесі особлива роль відводиться викладачам факультету, які повинні допомогти студенту обрати стратегію одержання педагогічної освіти у двох стрижневих напрямах. По-перше, це становлення особистості самого студента факультету початкової освіти у всій сукупності його індивідуальних якостей і, по-друге, та конкретна сфера соціального досвіду, яка надалі стане засобом і змістом його професійно-педагогічної взаємодії з вихованцями.  

В основу діяльності факультету покладено принципи гуманної педагогіки: пізнання студентами у педагогічному процесі себе як людини; збігу інтересів студентів із загальнолюдськими інтересами; неприпустимості використання в педагогічному процесі засобів, що здатні спровокувати студента на антисоціальні вияви; надання студентам необхідного простору для найкращого вияву індивідуальності; визначення якостей особистості, яка формується (її освіти і розвитку) залежно від якості самого педагогічного процесу.

Становленню нових спеціальностей і спеціалізацій сприяє співпраця з видатними вченими України: заступником директора Інституту корекційної педагогіки та спеціальної психології, завідувачем кафедри логопедії Київського Національного університету ім. М.П. Драгоманова, доктором педагогічних наук, професором Шеремет М.К.; завідувачем лабораторії вікової та педагогічної психології інституту психології АПН України професором В.В. Клименко, завідувачем відділом аспірантури Київського міжнародного університету, доктором педагогічних наук, професором Артемовою Л.В.

Інтелектуальному потенціалу держави, який би відповідав світовому рівню, необхідні спеціалісти з розвинутими власними творчими, дослідницькими здібностями, які володіють методологією пізнання, науковими методами самостійного розв’язання дослідницьких педагогічних завдань, обізнані з новітніми педагогічними та інформаційними технологіями як у вітчизняній, так і зарубіжній теорії і практиці шкільної освіти. Для досягнення цієї мети в 1995 році на факультеті відкрито магістратуру. Першим магістром педагогіки стала випускниця факультету, директор Херсонської ЗОШ №56 Микитюк С.В.

У 1997р. розпочато роботу екстернатної форми навчання.

Реалізація принципу інформатизації освітнього простору потребувала створення постійнодіючого сайту факультету, у межах якого відтворено сайт-сторінки кафедр. З 2002 року сайт представляє інформацію як про історію факультету, спеціальності та спеціалізації; кадровий потенціал кафедр, так і про міжнародні зв’язки, науково-практичні конференції, семінари, кращих студентів. На сайт-сторінках кафедр розміщено навчально-методичні матеріали з дисциплін, що викладаються; інформацію про наукову, виховну роботу зі студентами, організацію різних видів навчальних практик тощо.

З іншого боку, високий рівень та якість навчального процесу забезпечуються постійною працею викладачів факультету над вдосконаленням своєї педагогічної майстерності та підвищенням рівня наукової підготовки.

Щорічно зростає науковий потенціал факультету. Кафедрами започатковані щорічні педагогічні читання з актуальних проблем дошкільної освіти та розвитку логопедичної науки. Факультет активно співпрацює зі школами м. Херсона і області, регіональним інститутом післядипломної освіти, Миколаївським державним університетом ім. В.О. Сухомлинського та Одеським південно-українським державним педагогічним університетом ім.К.Д. Ушинського,.

З 2004 року розпочала роботу науково-дослідна лабораторія педагогічних досліджень та інноваційних технологій під керівництвом професора Б.М. Андрієвського. 

Найкращі випускники факультету заохочуються до продовження навчання в магістратурі та аспірантурі.

Факультет також опікується проблемою набуття студентами практичного досвіду роботи, а також створює умови для плідної співпраці з вчителями міста та області. Останнім часом став базою для проведення курсів з підвищення кваліфікації вчителів-логопедів Херсонщини, також створено благодійний діагностично-корекційний центр розвитку дитини.

Традиційним для факультету став моніторинг професійної майстерності студентів-випускників. Для досвідчених вчителів-практиків, викладачів університету, керівників навчальних закладів (роботодавців) студенти показують фрагменти уроків. Цей інноваційний захід створює плідний контакт органів освіти і вузу під час призначення на роботу.

Факультет дошкільної та початкової освіти бере активну участь у міжнародних проєктах і програмах. Підписано угоди про співпрацю в галузі дошкільної та початкової освіти з Фрьобель-семінаром (м.Кассель, Німеччина), Вищою педагогічною академією ім. Яна Длугоша (м.Ченстохово, Польща) та Барановичським державним педагогічним університетом (м. Барановичі, Білорусь).

Студенти факультету мають можливість відчути інтеграційні процеси через стажування, педагогічну практику в інших країнах світу. Беруть участь у роботі університетського Євроклубу, конкурсах есе та перекладах поетичних творів з англійської мови.

Педагогічний вуз – це своєрідний стартовий майданчик, на якому вихованці починають шлях у велике життя. І від того, яким буде цей майданчик, залежить їхнє майбутнє. Творчу особистість майбутнього вчителя, яка так потрібна сучасній школі, може сформувати тільки відповідне потенційно-активне середовище.

За 36 роки існування факультету не одним поколінням студентів та викладачів створено певні традиції, збереження і збагачення яких важливо саме сьогодні, якщо врахувати вкрай несприятливі соціально-економічні реалії в країні.

У нас є всі умови для розвитку художньої творчості. Гордістю факультету є зразковий академічний хор, у якому беруть участь студенти всіх курсів. Хор відкриває всі значні свята університетського масштабу, був переможцем мистецьких фестивалів.

Активна участь студентів у художніх оглядах, творчих конкурсах та різноманітних заходах була в різні роки відзначена дипломами лауреатів фестивалів. Серед найкращих колективів факультету - вокальний ансамбль “Тавричаночка”, вокальний ансамбль викладачів “Мрія”, хореографічний колектив “Зорецвіт”.

Увагу шанувальників прикладного мистецтва завжди привертають цікаві та різноманітні виставки творчих робіт: вишивка, живопис, графіка, вироби з природного матеріалу, зразки різних технік плетіння, різьба тощо.

Враховуючи сучасні вимоги до освітян, факультет зміцнює і модернізує матеріальну базу. Дуже допомагає нашим студентам факультетська профільна бібліотека, у якій майбутні вчителі знайомляться з найновішими педагогічними виданнями. Маємо також доступ до мережі Інтернет, використовуємо інформаційні технології в навчальному процесі.

З перших років заснування факультету почали розширюватись і зміцнюватись зв’язки зі школами і органами народної освіти. Зараз факультет повністю сформувався і разом з іншими факультетами вирішує проблеми розбудови освіти в Україні.

Випускники педагогічного факультету працюють у багатьох регіонах України - Київській, Житомирській, Кіровоградській, Запорізькій областях.

За більш ніж 40 років факультет підготував для освітянських закладів тисячі спеціалістів, серед яких – заслужені вчителі України, відмінники народної освіти, вчителі-методисти, вчителі вищої категорії, науковці. Випускники факультету працюють у школах та дошкільних закладах, обіймають керівні посади в установах освіти, займаються науково-методичною та науковою діяльністю.

Меню