Путівник студента 2020/2021

Оновлено: 11.05.2021

SAPERE AUDE!

Херсонський державний університет

студентский путівник

2020|2021


Межі світу у кожної людини свої. Чим ширше коло наших інтересів, вище рівень освіченості, нестримніша жага пізнавати нове - тим безмежнішим і відкритішим стає для нас сучасний світ. Херсонський державний університет один із найстаріших навчальних закладів Херсонщини. Спираючись на найкращі академічні традиції і найновіші досягнення, наш університет впевнено крокує у майбутнє. І сьогодні є визнаним флагманом вищої освіти в регіоні. В його стінах ми прагнемо створити якомога комфортніше середовище для капіталізації і розвитку наших студентів, для їх відпочинку і дозвілля. Адже свою головну місію бачимо не лише в тому, щоб давати глибокі знання, а й у тому, щоб творити Людину. Шановні студенти! Цей Путівник ми створили саме для того, аби ви більше дізналися про ті безмежні можливості, які надає вам Alma mater. Щоб кожен із вас зміг вибудувати у стінах ХДУ власну траєкторію зростання. Адже студентські роки завжди будуть в житті людини тією першою важливою сходинкою, яка веде до вершин знань, до розширення світоглядних кордонів. В добру путь!

Олександр Співаковський

ректор Херсонського державного університету, професор


Інформаційно-комунікаційне середовище ХДУ

Міжнародні проєкти:
Внутрішні
проєкти:
Сервіси:
Національні проєкти:
Сайти фахових видань:

Міжнародна діяльність

Кількість закордонних партнерів: 27. Серед них університети з таких країн як: Республіка Австрія, Республіка Болгарія, Республіка Білорусь, Литовська Республіка, ФРН, Республіка Польща, Республіка Хорватія, Румунія, Туреччина, Узбекистан, Чеська Республіка. Реалізація програми «Подвійний диплом»: програми подвійних дипломів це спільні освітні програми українських і закордонних університетів, які дають можливість українським студентам одночасно проходити навчання за інтегрованими навчальними програмами у двох навчальних закладах різних країн та отримати два дипломи українського та європейського університетів. Згідно Програми «Подвійний диплом» студент навчається одночасно за спільними навчальними програмами двох університетів і є студентом обох навчальних закладів. Періоди навчання визначаються сторонами та узгоджуються відповідно до спільних навчальних планів. Метою реалізації програм подвійних дипломів в Університеті є забезпечення можливостей студентам Херсонського державного універ- ситету не тільки набути досвід навчання в закордонному університеті та розширити можливості професійної підготовки, але й підняти свій рівень конкурентоспроможності при майбутньому працевлаштуванні.

Співпраця ХДУ за програмою «Подвійний диплом» наразі відбувається з Поморською Академією вм. Слупськ (Республіка Польща) на 4 факультетах:

 • педагогічний факультет (013 Початкова освіта);
 • факультет іноземної філології (014.02 Середня освіта (мова і література німецька, англійська), 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська));
 • факультет комп'ютерних наук, фізики та математики (121 Інженерія програмного забезпечення,122 Комп'ютерні науки);
 • факультет культури і мистецтв (025 Музичне мистецтво) (бакалавриат та магістратура).

Участь за програмою академічної мобільності Erasmus+ відбувається з 3 зво:

 • Університет Адама Міцкевича м. Познань (Республіка Польща) за напрямом підготовки «091 Біологія»;
 • Університет Альпен-Адрія м. Клагенфурт (Республіка Австрія).

Реалізація програм академічної мобільності з зарубіжними університетами:

 • Поморська Академія вм. Слупськ (Республіка Польща);
 • Університет Адама Міцкевича м. Познань (Республіка Польща);
 • Університет Альпен-Адрія м. Клагенфурт (Республіка Австрія);
 • Університет Томаша Бати в Зліні (Чеська Республіка);
 • з 2020 року за програмою «Mevlana» з Університетом Аланія Алааддін Кейкубат та Університетом ім. Сулеймана Деміреля (Туреччина).

Місце університету в національних та міжнародних рейтингах у 2020 році:

 • Ранг ХДУ в рейтингові вишів України «Топ-200 Україна» - 55;
 • Рейтинг университетів по показникам Scopus 2020 року 82;
 • Ранг ХДУ в консолідованому рейтингові вишів України 75;
 • Ранг ХДУ в Міжнародному рейтингові Webometrics of universities 6498;
 • uniRank University Ranking Tм - 60.

Сторінка відділу міжнародних ініціатив та проєктної діяльності на сайті ХДУ http://www.kspu.edu/InternationalActivities/ DInternatRelations.aspx

Група у Facebook з актуальними конкурсами, грантами, стипендіями https://www.facebook.com/IROUKRAINEKSU


Співробітництво, партнерство, обмін досвідом


Місце університету в національних та міжнародних рейтингах у 2020 році


Університет в соцмережах


Загальна інформація про університет

Херсонський державний університет багатопрофільний заклад вищої освіти зі столітньою історією, який надає класичну університетську осві- ту за різноманітними галузями знань і спеціальностями та є культурно- освітнім центром півдня України.

Херсонський державний університет засновано 1917 році.

Наша місія

ХДУ розширює можливості для реалізації персональної освітньої траєкторії розвитку студентів.

Наші ключові цінності

1.Студентсько-орієнтоване навчання.

2.Якість сервісу має бути висока й забезпечена скрізь однаково.

3.Забезпечення вільного доступу студентів до всіх ресурсів університету, у межах законодавства.

4.Орієнтація на результати виміру задоволеності студентів.

5.Формування культури взаємоповаги, взаєморозуміння.

Наше бачення

Херсонський державний університет має стати центром підготовки висококваліфікованих спеціалістів у галузі освіти, культури Херсонського регіону. Наші студенти та випускники повинні мати критичне мислення, робити значний внесок у розвиток суспільства та держави шляхом реалізації власної професійної кар'єри.


Структура університету

Щоб ознайомитися з переліком факультетів та відділів університету, а також їхньою діяльністю перейдіть за посиланням, просканувавши QR-коди:

Структура
Факультети
Відділи

Наукові досягнення викладачів та здобувачів вищої освіти

Науковці Херсонського державного університету виконують дослідження в сучасних науково-дослідних лабораторіях:
Активних форм навчання біології та екології
Оздоровчі технології у спеціальній освіті
Оздоровчі технології у спеціальній освіті
Аналітичного контролю
Педагогічних досліджень та інноваційно освітніх технологій
Розвитку сім'ї та гендерних ресурсів
Археологічна
Проблеми професійного становлення фахівця у галузі соціальної роботи
Синтезу біологічно активних речовин
Біорізноманіття та екологічного моніторингу ім. Й.К.Пачоського
Медикобіологічних основ фізичного виховання та спорту
Соціологічна Соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології
Екології рослин, охорони довкілля та раціонального природокористування
Молекулярної біології
Технологія навчання державної мови в освітніх закладах південно східного регіону України
З проблем управління якістю навчання з використанням інформаційно- комунікаційних технологій
Психолінгвістичні особливості сучасної реклами Таврійського регіону
Українська література в англомовному світі
Інтродукції рослин (Агробіостанція ботанічний сад)
Розививального навчання
Фізика твердого тіла
Фізіології кровообігу
Центр прогнозно-планових ініціатив Таврійського регіону

Спеціалізована вчена рада Д67.051.03

із захисту дисертацій на здобуття накового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук зі спеціальностей:

13.00.02 - теорія та методика навчання (українська мова)

13.00.02 - теорія та методика навчання (російська мова)

Голова спецради - Пентилюк М.І.

Спеціалізована вчена рада Д67.051.02

із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальностей:

13.00.02-теорія та методик навчання(математика);

13.00.04 - теорія та методика професійної освіти

Голова спецради - д.пед.н.проф. Співаковський О.В.

Спеціалізована вчена рада Д67.051.05

Із захисту дисертации на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

зі спеціальності 10.02.04 -германські мови

Голова спецради - д.філол. н.проф. Бєлєхова Л.І.

Керівний склад Херсонського державного університету створює умови для розвитку науки як важливого чинника успішного інноваційного розвитку нашої країни, як підгрунтя для підготовки конкурентоспроможних спеціалістів.

В університеті діють сучасні науково-дослідні лабораторії, у яких наукові колективи виконують госпдоговірні науково-дослідні роботи. Наприклад, протягом 2020 року обсяг досліджень здійснено на суму більше ніж 510 тисяч гривень. Замовники досліджень підприємства та організації міст Києва, Миколаєва, Херсона, а , а також Херсонської області.

Окрім того, за результатами роботи наукових колективів на території Херсонської області було створено 3 національні природні парки: «Олешківські піски» (2010) «Нижньодніпровський» (2015) «Кам'янська Січ» (2019).

Було отримано 32 свідоцтва про реєстрацію авторського права на винахід.

У 2020 році відбувся захист 5 дисертацій на здобуття наукових ступенів, а саме: 2 доктора наук, 1 кандидата наук та 2 доктора філософії.

В університеті діє три спеціалізовані вчені ради, які у 2019 році пройшли перереєстрацію.


Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених

Діяльність Наукового товариства в університеті це також створення сприятливих умов для науково-дослідної ро- боти й інноваційної діяльності студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених університету, об'єднання їхніх зусиль для розв'язання актуальних проблем сучасної науки. До науково-дослідної роботи у 84 наукових об'єднан- нях (проблемних групах та наукових гуртках) у 20192020 роках було залучено 1449 студентів університету. У цей період у 24 науково-дослідних лабораторіях університету науковці разом із студентами продовжували дослідженн ня важливих теоретичних і практичних проектів (загалом у них взяли участь 238 студентів).

За ініціативи Наукового товариства у 20192020 роках на базі ХДУ проведено 1 міжнародну, 9 всеукраїнських таб: регіональних конференцій молодих учених і аспірантів.

Під час святкування Дня науки в Херсонському державному університеті відбулася розширена вчена рада, на якій було вручено почесні грамоти та подяки науково-педагогічним працівникам, науковим керівникам.

У травні 2020 року, у рамках Днів науки, в університеті стартував новий проект «Міжнародний науковий пікнік «План тформа успіху» у форматі PED на платформі ZOOM.

Спікери з різних країн (США (Нью-Йорк), Китай, Італія (Мілан), Польща, Грузія), дослідники з питань міжнародних комунікацій, автори дослідницьких ініціатив, засновник та керівник Нго, «Euro-Atlantik Communications, магістр фі- лософії, блогери, менеджери, юристи, спортсмени та IT- спеціалісти з управління проектами, поділилися з учасни- ками власним досвідом та розповіли, як реалізувати ідеї, досягати поставлених цілей та стати успішним.

Початком наукової діяльності студента є участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді, Усеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, апробація наукових досліджень на студентських наукових конференціях, підготовка: до друку студентських публікацій, зокрема в збірниках ХДУ. Таку діяльність щороку планує Наукове товариство сту- дентів, аспірантів, докторантів і молодих учених університету, а також обговорює на засіданнях питання діяльності студентських наукових об'єднань, створених на кафедрах університету, участь студентів університету в наукових заходах міжнародного рівня тощо.

З метою активізації наукової роботи студентів як найважливішого чинника формування фахівців нового типу, згідно з наказом МОН України, на базі університету проводився Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальностей галузі знань “Гендерні дослідження" та галузі знань “Загальна та соціальна психологія".

Для участі в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт конкурсними комісіями факультетів реко- мендовано та направлено 94 наукові роботи студентів за 121 науковим напрямом.

Запрошено на підсумкові конференції 70 студентів. Переможцями й призерами конкурсів стали 25 студентів уні- верситету за 20 науковими напрямами.

Молоді вчені університету беруть участь у грантових програмах та програмах академічної мобільності. Зокрема, стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених призначено аспірантові Валерію Дармостукові.


Наукові школи, які функціонують у ХДУ
В університеті плідно працюють 11 наукових шкіл за керівництва провідних учених.
1.Наукова підготовка фахівців у системі неперервної професійної освіти (д.пед.н., проф. Барбіна Єлизавета Сергіївна).
7.Технології формування комунікативнопрофесійної компетенції майбутніх фахівців гуманітарної сфери в умовах стандартизованої мови освіти (д.пед.н., проф. Пентилюк Марія Іванівна).
2.Лінгвокогнітивні та комунікативнопрагматичні аспекти дослідження тексту (д.філол.н., проф. Бєлєхова Лариса Іванівна).
8.Фундаментальні та прикладні проблеми освітньої галузі (д.пед.н., проф. Слюсаренко Ніна Віталіївна).
3.Психологія соціальної мобільності особистості (д.психол.н., проф. Блинова Олена Євгенівна).
9.Інформаційнокомунікаційні технології в освіті (д.пед.н., проф. Співаковський Олександр Володимирович).
4.Філогенія, таксономія, різноманіття та охорона фіто-, бріо- та ліхенобіоти Північного Причорномор'я (д.б.н., проф. Бойко Михайло Федосійович).
10.Теорія та практика кримінального процесу та криміналістики (д.ю.н., проф. Стратонов Василь Миколайович).
5.Інноваційні технології викладання іноземних мов у середніх та вищих закладах України (д.пед.н., проф. Заболотська Ольга Олександрівна).
11.Соціалізація дитини в сім'ї: теорія, історія, практика (д.пед.н., проф. Федяєва Валентина Леонідівна).
6.Комунікативно-діяльнісний підхід у формуванні мовної компетентності учнів (д.пед.н., проф. Михайловська Галина Олександрівна).

Участь ХДУ в наукових заходах
(конференціях, круглих столах тощо)

Важливим аспектом наукової діяльності є презентація, апробація, обговорення результатів наукового пошуку, що відбувається під час конференцій, круглих столів тощо. На базі університету у 2020 році проведено 23 наукові та науково-практичні конференції, серед них міжнародного рівня 5, усеукраїнського 14 та регіонального 4.

Конференція ICTERI («ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках»), уперше проведена у 2001 році, стала традиційною в нашому університеті. На сьогодні ICTERI рецензована Міжнародна конференція з комп'ю- терних наук, яка об'єднала інтелектуалів багатьох країн науковців та практиків, зацік��влених у технологічному прогресі й бізнес-застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій та інфраструктур. Молоді науковці Хер- сонського державного університету є постійними учасникамизаходів міжнародного рівня, зокрема, на платформі Webex, де проходив Форум Мереж ЄС, до якого долучились лідери Євроклубів, координатори Європейських ін- формаційних центрів і Team Europe Ukraine.


Наукові фахові видання університету

В університеті функціює 10 наукових фахових видань, які включено до категорії «Б»:
«Information Technologies in Education»;
«Науковий вісник Херсонського державного університету Серія «Економічні науки»;
«Збірник наукових праць «Педагогічні науки»;
«Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки»;
«Чорноморський ботанічний журнал»;
«Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація»;
«Природничий альманах (біологічні науки)»;
«Інсайт: психологічні виміри суспільства»;
«Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки»;
«Південний архів (філологічні науки)».

Кількість студентів

За всіма напрямами та спеціальностями в університеті (з урахуванням коледжу та училище) навчається:
Рівні підготовки (бакалавр, магістр, доктор філософії) В університеті на якісно високому рівні реалізуються програми підготовки:

Первинна профспілкова організація студентів ХДУ

Первинна профспілкова організація студентів Херсонського державного університету це добровільна неприбуткова громадська організація студентів, аспірантів і докторантів університету, метою якої є представництво, здійснення та захист навчальних, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Для ефективної роботи організації на кожному факультеті існує профспілкове бюро, на засіданнях якого обговорюються актуальні питання та проблеми, що стосуються студентського життя факультету та університету. Голови профспілкових бюро факультетів та голова профбюро аспірантури й докторантури формують профспілковий комітет студентів ХДУ керівний орган ППОС, який сьогодні є потужною та згуртованою командою активістів.

Склад профспілкового комітету студентів ХДУ:

Голова профкому студентів Руденко Ангеліна
Заступниця голови профкому студентів Бабінець Іванна
Факультет біології, географії і екології Клименко Ольга
Педагогічний факультет Кілочок Валерія
Факультет бізнесу і права Дука Микола
Факультет української й іноземної філології та журналістики Маркова Ірина
Факультет культури і мистецтв Глімбоцька Альона
Медичний факультет Кривенко Анна
Факультет психології, історії та соціології Варпахович Анжеліка
Факультет комп'ютерних наук, фізики та математики Фіалковська Любов
Факультет фізичного виховання та спорту Чепеляк Ксенія
Профбюро аспірантури та докторантури Ревенко Євгенія

Ми в соціальних мережах:

Instagram - @profkom_ksu

FaceBook - @ProfkomKSU


Соціально-психологічна служба

Соціально-психологічна служба Херсонського державного університету є окремим структурним підрозділом та діє на підставі положення про соціально-психологічну службу, що затверджене вченою радою університету.Метою соціально-психологічної служби є підвищення рівня розвитку особистісного та професійного потенціалу майбутнього фахівця та забезпечення психологічної підтримки студентів, науковопедагогічного складу та співробітників закладу.

Основними напрямами роботи є:

1.Психодіагностичний. У навчальному році планується та проводиться по 2 психодіагностичні дослідження: дослідження мотивації до нав- чання студентів перших курсів ХДУ та дослідження психологічного благополуччя студентів різних курсів у процесі навчальної діяльності.

2.Консультативний, передбачає проведення індивідуальних консультацій для студентів, науково-педагогічного складу та співробітників уні- верситету, жителів міста.

3.Тренінговий, включає проведення тренінгів різної тематики за планом та за запитом студентів, кураторів або адміністрації факультетів.

4.Соціально-волонтерський напрям. На базі Служби створена школа волонтера «Почуємо. Зрозуміємо. Допоможемо». Кожен студент нашого університету може приєднатися до дружньої команди волонтерів, має змогу проявити себе та допомогти тим, хто цього потребує.

5.Сектор соціальної інклюзії передбачає соціально-психологічний супровід студентів з особливими освітніми потребами.

6.Профорієнтаційний напрям охоплює роботу з учнями загальноосвітніх закладів та окремо зі студентами- випускниками. Протягом року фахівці Служби проводять різноманітні заходи профорієнтаційного плану для учнів шкіл міста та області. Для студентів-випускників проводяться тренінги присвячені підготовці до співбесіди та успішного її проходження, освоєння навичок само презентації, правильного написання резюме. Також соціально-психологічна служба є базою практики для студентів спеціальностей психологія, соціальна робота, соціальна педагогіка та соціології

7.Зв'язки з громадськістю, що передбачає активну співпрацю фахівців Служби з державними та громадськими організаціями міста та області.

8.Науково-дослідницький, Служба стає потужною базою для проведення наукових досліджень,бере участь в організації Міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах, навчальних програмах.

Працівниками Служби є психологи та соціальні працівники, кожен з яких представляє окремий напрям роботи:

Нікітенко Ганна Олегівна керівниця служби, куратор консультаційного напряму роботи служби;

Доманчук Дар'я Сергіївна фахівець із соціальної роботи, куратор сектора соціальної інклюзії;

Ревенко Світлана Павлівна - провідний фахівець, куратор психодіагностичного напряму роботи служби;

Теніченко Катерина Олегівна фахівець із соціальної роботи, куратор групових форм роботи;

Швець Тетяна Михайлівна провідний фахівець соціально-психологічної служби, куратор соціально-просвітницьких форм роботи.

Наша адреса: пров. Інженера Корсакова, 47 (5 навчальний корпус ХДУ) ауд. 411

Телефон: 095-413-31-00; 050-950-31-34. Електронна адреса:

Посилання на сторінки у соціальних мережах: Соціально-психологічна служба ХДУ

Посилання на профіль:
https://www.facebook.com/groups/542407699551429 @psychology_ksu

Посилання на профіль:
https://instagram.com/psychology_ksu?igshid=1uoo82nbdgiqu


Наукова бібліотека

Наукова бібліотека є освітнім, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом університету, здійснює науково-інформаційний супровід освітньої і науково-дослідницької діяльності та надає інформаційні, аналітичні і сервісні послуги. Фонд Наукової бібліотеки налічує 500 тисяч документів. Комфортні читальні зали оснащені мультимедійним обладнанням, Wi-Fi. Загальна пло- ща Наукової бібліотеки 1555,5 м2.

Структура Наукової бібліотеки уніфікована, має три відділи:
 • інформаційно-бібліографічний;
 • комплектування та наукового оброблення документів;
 • обслуговування користувачів та зберігання фондів.

Розклад роботи Наукової бібліотеки:

 • абонемент видавання літератури (головний корпус),
  понеділок-п'ятниця 8.00 - 17.15;
 • універсальна читальна зала № 1 (головний корпус),
  понеділок-п'ятниця 8.00 - 17.15;
 • читальна зала № 5 (корпус № 5),
  понеділок-п'ятниця 8.00 - 17.15;
 • коворкінг-зала (головний корпус),
  понеділок-п'ятниця 8.00 - 18.00, субота 10.00 - 16.00;
 • конференц-зала (головний корпус),
  понеділок-п'ятниця 8.00 - 18.00,субота 10.00 - 16.00.

 

Бази даних власної генерації, що мають постійний відкритий доступ в мережі Інтернет:

Електронний каталог eLibrary http://elibrary.kspu.edu/

Електронний архів-репозитарій наукових публікацій працівників та студентів Херсонського державного університету eKhSUIR http://ekhsuir.kspu.edu/


Доступ до баз даних в локальній мереж з усіх IP адрес університету:

Наукова бібліотека ХДУ в соціальних мережах:
Інформаційно-бібліотечне обслуговування користувачів:
 • реєстрування користувачів;
 • консультування щодо ресурсів та послуг бібліотеки;
 • видавання документів;
 • інформаційний супровід освітньої дціяльності;
 • надавання довідок;
 • міжбібліотечний абонемент.

Інформаційно-бібліографічне та інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності:
 • науково-інформаційний супровід наукової діяльності;
 • формування тематичних бібліографічних списків;
 • визначення класифікаційних індексів наукових робіт (визначення індексів УДК та авторських знаків);
 • забезпечення ідентифікації наукового об'єкту;
 • інформаційна діяльність з питань академічної доброчесності;
 • технічна перевірка текстів на ознаки плагіату;
 • організація та проведення семінарів, тренінгів та інших заходів;
 • складання каталогів для особистих бібліотек.


Контакти та наявності сторінок у соціальних мережах:
 • 73000 Україна, м. Херсон,
 • вул. Університетська, 27
 • Тел.: ++++++++++++++79212285443
 • Email:

Директорка Наукової бібліотеки Нателла АРУСТАМОВАДистанційне навчання в ХДУ

У Херсонському державному університеті функціонує дві система дистанційного навчання, що дає можливість студенту отримати доступ до навчальних матеріалів з усіх дисциплін. Окрім того, ці система передбачають проведення тестового контролю за результатами опрацювання кожної теми з метою закріплення та перевірки знань студентів.

Як користуватись системою дистанційного навчання «KSUOnline»? Як користуватись системою дистанційного навчання «Херсонський віртуальний університет»?

Дистанційне навчання в ХДУ


Можливості для студентів ХДУ!

Протягом навчального року студенти денної форми навчання (бюджет), окрім академічної стипендії, мо- жуть отримувати стипендії:

Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Херсонської обласної ради, Верховної Ради України для соціальних категорій, Херсонської міської ради, Героїв Небесної Сотні.

Умови отримання відмінне навчання, наукова робота та активна участь у громадському житті.В кінці кожного семестру (окрім 1 курсу) за результатами навчання студент може звернутись до деканату факультету з пакетом документів для участі у конкурсі (копія залікової книжки за останні два семестри, відгук студради факультету, копії сертифікатів, грамот тощо)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1045 «Деякі питання виплати соціаль- них стипендій студентам вищих навчальних закладів» та постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних закладах, наукових установах» виплачується стипендія студентам соціальних категорій (якщо вони не отримують академічну стипендію) за такими соціальними категоріями:

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 • постраждалі ЧАЕС;
 • учасники бойових дій та діти учасників бойових дій;
 • діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісті) або помер внаслідок поранення в АТО;
 • діти-інваліди та особи з інвалідністю І-ІІІ групи;
 • студенти із сімей, які отримують допомогу як малозабезпечені;
 • внутрішньо переміщенні особи.

Соціальна категорії «діти-сироти» отримує соціальну стипендію незалежно від отримання академічної стипендії, а також виплати на харчування, підручники та одяг.


Спортивні клуби

Спортивний клуб проводить заходи, що спрямовані на популяризацю фізкультури та споту, працюють сукції з видів спорту:

В університеті функціонують дві спортивні зали, тренажерна зала, сучасний спортивний майданчик, басейн, який відповідає сучасним вимогам. Існують університетські Ліги волейбольна, баскетбольна, футбольна. Щорічно проводяться Чемпіонати вишу з різних видів спорту, включаючи настільний теніс та більярд. Інформація про діяльність спортклубу розміщується на головній сторінці ХДУ та Телеграмі.


Басейн ХДУ

З 30 листопада 2020 року у зв'язку з карантином вихідного дня був введений новий розклад роботи басейна. Інформацію (контакти, адреса, розклад роботи) про басейн можна знайти на сайті Басейн ХДУ, у соціальних мережах(FaceBook).

Контакти: адреса - вул. Університетська, 27, м. Херсон.Тел.32-67-84


Одноразова адресна грошова допомога випускникам:

Випускники університету, які навчалися на денній формі навчання, за державним замовленням, здобули ступінь бакалавра або магістра та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти мають право на отримання одноразової адресної грошової допомоги у п'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму;


Сприяння працевлаштуванню студентів і випускників:

Студенти і випускники протягом навчання в університеті мають змогу знайомитись з вакансіями для працевлаштування за посиланням


Соціальний проект розвитку активних видів туризму «Мандруймо Херсонщиною»

Соціальний проект був започаткований викладачами кафедри туризму ХДУ навесні 2017 року до 100-ліття Херсонського державного університету. Своє місією ініціатори проекту бачили формування нової якості соціального та фізичного буття індивідуума як результат особистісного переосмислення ним свого ставлення до природи, історії, культури рідного краю на основі використання активних форм проведення дозвілля. Крім того, проект розглядався як «майданчик» для соціальної комунікації у сфері туристичного краєзнавства.

Мета проєкту:
 • популяризація активних видів туризму серед мешканців та гостей Херсонщини;
 • оцінка потенційних туристичних об'єктів, розробка та систематизація туристично-екскурсійних маршрутів з різними видами активного пересування пішохідним, велосипедним, водним, комбінованим;
 • активізація зусиль громади щодо охорони довкілля, збереження природної та культурної спад- щини Херсонщини.

Мета проєкту:
 • Херсонський державний університет.
 • Херсонська обласна організація Національної спілки краєзнавців України

Координатори проєкту:
 • Сидорович Єгор Сергійович кандидат історичних наук, cтарший викладач кафедри готельноресторанного та туристичного бізнесу Херсонського державного університету, член Національної спілки краєзнавців України, журналіст незалежного громадсько-політичного тижневика «Вгору».
 • Макієнко Олексій Анатолійович кандидат історичних наук, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Херсонського державного університету, голова Херсонської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, секретар комісії з туристичного краєзнавства Національної спілки краєзнавців Украї
 • Яровий Вадим Федорович доктор економічних наук, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Херсонського державного університету, відповідальний секретар Херсонської обласної організації Національної спілки краєзнавців України.

Цільова аудиторія: мешканці та гості Херсонської області.


Соціальний проект розвитку активних видів туризму «Мандруймо Херсонщиною»

Основні напрями реалізації проекту:
 • Проведення наукових та охоронних експедицій на території Херсонської області.
 • Організація активних пішохідних прогулянок (теренкурів) у межах міста Херсона та області.
 • Організація велосипедних прогулянок у передмістях Херсона й суміжних районах Херсонської області.
 • Організація водних прогулянок у пониззі Дніпра з використанням байдарок, каяків, яхт та інших
плавзасобів.
 • Організація тематичних автобусно-пішохідних екскурсій на Півдні України.

Очікувані результати
 • Залучення мешканців та гостей Херсонщини до активних форм проведення дозвілля.
 • Розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів у регіоні.
 • Активізація краєзнавчого руху та пам'яткоохоронної роботи, формування екологічної свідомості населення.
 • Підвищення рівня туристичної привабливості Херсонщини.


Освітній процес

Графік навчального процесу 2020-2021 н.р.
Розклад дзвінків
Графік навчального процесу для студентів денної та заочної форми навчання різних освітніх рівнів
Розклад занять

Як студенти ХДУ впливають на якість навчального процесу?

Оцінювання науково-педагогічних працівників на підставі анонімного анкетування здобувачів вищої освіти «Викладач очима студентів» відбувається з метою оцінки педагогічних якостей викладача та його орієнтованості на студентоцентрований підхід з використанням онлайн сервісу Feedback 2.0 http://feedback.ksu.ks.ua/


Результати опитування здобувачів на підставі комп'ютерного анкетування «KSU feedback» аналізуються конкурсною комісією при оцінювання науково-педагогічних працівників щодо якості викладання ними освітньої компоненти (теми, курсу, навчальної дисципліни, практики).


Результати опитування впливають на конкурсний бал науково-педагогічних працівників при проходженні ними конкурсів на вакантні посади кафедр університету. Викладач з вищими конкурсними балами має перевагу при виборі на посаду


У відповідності до Порядку опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освіти та освітнього процесу в ХДУ (наказ від 27.12.2019 № 1129-Д) здобувачі всіх освітніх програм проходять опитування із використанням гугл-форм за результатами вивчення кожної освітньої компоненти та проходження практик кожного семестру, щодо критеріїв якості освітніх програм щорічно, що дозволяє враховувати їх пропозиції при вдосконаленні освітніх компонент і освітнього процесу за кожною освітньою програмою за посиланням


Як студенти ХДУ впливають на якість навчального процесу?

Відділом забезпечення якості освіти спільно із гуманітарним відділом, за координації профільних проректорів, ініціюються та реалізовуються опитування потенційних абітурієнтів з метою виявлення вподобань майбутніх абітурієнтів.

Результати опитування, що містять як закриті, так і відкриті питання, систематизуються та узагальнюються відділом забезпечення якості освіти http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/QAssurance.aspx


і надаються гарантам освітніх програм, які враховують пропозиції здобувачів при перегляді освітніх програм. Перегляд ОП відбувається не рідше 1 разу на 2 роки згідно до Положення про освітню програму http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/?id=e19c25b4-0d57-4e4a-877b-c212e7499d73

Для перегляду ОП проводяться опитування здобувачів вищої освіти й консультації з роботодавцями щодо відповідності ОП професійним потребам майбутніх фахівців і вимогам ринку праці, що дає змогу наблизити профіль ОП до реальних потреб здобувачів освіти та запитів суспільства, збільшити придатність майбутніх випускників до працевлаштування.


Академічна доброчесність

З питань порушення академічної доброчесності студенти можуть звернутись до контактних осіб.

Контактні особи з питань дотримання принципів академічної доброчесності:

Арустамова Нателла Артемівна директорка Наукової бібліотеки (0552) 32-67-51; внутрішній 293, 180.

Блах Валерія Сергіївна керівниця відділу з питань інтелектуальної власності (0552) 32-67-08; внутрішній 285.

Кобець Віталій Миколайович керівник відділу забезпечення якості освіти (0552) 32-67-92; внутрішній - 126.


Антикорупція

З метою запобігання та виявлення корупції в Херсонському державному університеті введено посаду уповноваженої особи ректора з питань запобігання та виявлення корупції.
З будь-якими питаннями та проблемами звертайтесь на електронну адресу-довіри.


Людський капітал

Більш детально ознайомитись із умою участі у програмі «Розвиток людського капіталу в Херсонській області» можна за посиланням:

Проект програми
Виконання програм
Приймальна комісія


Нормативно-правова база регулювання навчального процесу у ХДУ

Закони України
Положення в університеті
Накази МОН
Листи МОН

Випускники ХДУ 1990-2020 рр.

Сторчеус Руслан Олександрович (11.01.1979 25.08.2014) командир батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Херсон , який героїчно загинув під Іловайськом 25 серпня 2014 року. Указом президента України нагороджений орденом За мужність ІІІ ступеня (посмертно). Випускник 2001 року психологоприродничого факультету спеціальності географія та біологія

Береш Олександр Михайлович (12.10.1977-29.02.2004) абсолютний чемпіон Європи (2000 рік), срібний та бронзовий призер літніх Олімпійських ігор в Сіднеї зі спортивної гімнастики (2000 рік), заслужений майстер спорту. Нагороджений орденом За заслуги ІІІ ступеня. Випускник ХДПУ 2000 року. Загинув в автокатастрофі.

Нікітін Юрій Вікторович триразовий чемпіон Європи, бронзовий призер чемпіонату світу (2003), чемпіон Олімпійських ігор в Афінах зі стрибків на батуті (2004). Нагороджений орденом За заслуги ІІІ ступеня. Випускник ХДУ 2002 року

Чернявський Василь Васильович ректор Херсонської державної морської академії, доктор педагогічних наук, професор. Випускник ХДПУ 1999 року.

Кільдеров Дмитро Едуардович доктор педагогічних наук, професор, декан інженерно-педагогічного факультету Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ). Випускник ХДПУ 1999 року

Кияновський Артем Олександрович директор навчально-виховного комплексу Школа гуманітарної праці Херсонської обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, депутат Херсонської міської ради. Випускник ХДПІ 1991 році

Растьогін Михайло Юрійович заступник директора з науковометодичної роботи Херсонського фізико-математичного ліцею, вчитель фізики та астрономії вищої категорії, вчитель-методист, кандидат педагогічних наук, входить в топ-50 «Global Teacher Prize Ukraine». Випускник ХДУ 2003 року

Песчаненко Володимир Сергійович завідувач кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики, доктор фізикоматематичних наук, професор, голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій. Випускник ХДУ 2004 року.

Авраменко Валентин Євгенович український письменник-фантаст. Випускник ХДПІ 1995 року.

Кабачій Роман український історик, журналіст, публіціст, медіаексперт. Випускник ХДПУ 2000 року


Випускники ХДУ 1990-2020 рр.

Галл-Савальська Олена Ігорівна народна артистка України, провідна актриса Херсонського обласного академічного музичнодраматичного театру ім. М. Куліша. Випускниця ХДУ 2003 року.

Голякова Тетяна Федорівна народна артистка України, солістка балету Національної опери України імені Тараса Шевченка, лауреат міжнародних конкурсів артистів балету ім. Сержа Лифаря, ім. Рудольфа Нурієва, лауреат Премії Міжнародного фонду Сержа Лифаря, лауреат Премії імені Анатолія Шекери у галузі хореографічного мистецтва. Випускниця ХДУ 2004 року.

Іванов Дмитро Олексійович генеральний директор холдингу "Автопланета", депутат Херсонської міської ради VII скликання. Випускник ХДУ 2002 року.

Романченко Віктор Дмитрович український співак, рок-музикант, переможець ІІ сезону музичного талант-шоу “Х-Фактор”. Випускник ХДУ 2002 року.

Олексюк Олег Васильович голова обласного об'єднання Всеукраїнського товариства “Просвіта”, член Національної Спілки письменників України та Національної спілки журналістів України, заслужений працівник культури України. Випускник ХДПУ 1999 року.

Михайловський Сергій український актор, заслужений артист України, прорвідний майстер сцени. Випускник ХДУ 2005 року.

Децик Олександр Сергійович український історик. Директор інформаційного агентства “Укрінформ”(2011-2014). Член колегії Державного комітету телебачення і радіомовлення України. Випускник ХДПУ 2001 року.

Романов Роман Анатолійович засновник Bosch Service “Автопланета”, член Наглядової ради ХДУ, стейкхолдер університету. Випускник ХДПІ 1995 року.

Пономарьов Олексій Михайлович старший викладач кафедри музичного мистецтва, заслужений діяч мистецтв України, художній керівник вокального ансамблю “General VOICE”, композитор, аранжувальник,співак, музичний продюсер. Випускник ХДУ 2008 року

Омельчук Сергій Аркадійович перший проректор, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри слов’янської філології,голова науковотехнічної ради університету, дійсний член Української академії акмеології, член Всеукраїнської асоціації викладачів української мови і літератури, відмінник освіти України, заслужений діяч науки науки і техніки України. Випускник ХДПІ 1997 року


Корисна інформація

Усі умови вступу можна знайти за посиланням:
Центр післядипломної освіти
Студмістечко
Підготовчі курси в університеті:
Басейн
Сайт фотоальбому

Матеріально-технічна база

https://www.youtube.com/watch?v=O8Zr0pEkiZMКонтакти


Херсонський державний університет

73000 Україна, м. Херсон, вул. Університетська 27

Тел.:+380 552 326705, 326731

Факс:+380 552 492114

Email:Приймальна комісія

Тел.:+380 552 494375, +38 095 59 29 149, +38 096 61 30 516

Email: