Науково-дослідна лабораторія кафедри

Оновлено: 03.03.2023

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

ПОЛОЖЕННЯ  науково-дослідної лабораторії "Міжкафедральна науково-дослідна лабораторія розвивального навчання"

ПАСПОРТ  науково-дослідної лабораторії "Міжкафедральна науково-дослідна лабораторія розвивального навчання"

ПЛАН РОБОТИ ЛАБОРАТОРІЇ

НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАВДАННЯ ЛАБОРАТОРІЇ

Основні напрями діяльності НДЛ:

  Мета:

Проведення досліджень відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» в галузі освіти, напрям Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави».

1 Наукова компонента:

1.1 Проведення наукових досліджень з наукових проблем методики навчання математики.

1.2 Створення тимчасових та довгострокових творчих колективів для вирішення наукових проблем у галузі освіти.

1.3 Впровадження  результатів наукових досліджень у практичну діяльність гімназій, ліцеїв, коледжів, профільної школи, педагогічних ЗВО.

1.4 Підвищення h-індексу  співробітників НДЛ шляхом  публікацій в міжнародних та фахових виданнях з педагогіки, психології, математики.

2 Освітянська компонента:

2.1 Впровадження результатів досліджень в освітній процес, створення навчальних посібників тощо.

2.2 Створення постійно діючих семінарів з проблем математичної освіти.

2.3 Залучення студентів до проведення наукових досліджень

2.4 Участь у підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів

3 Інноваційна компонента:

3.1 Створення і реєстрація об’єктів інтелектуальної власності

3.2 Створення інноваційних структур для трансферу технологій

Основні завдання НДЛ:

- проведення соціологічних досліджень;

-проведення експериментальних досліджень;

- розробка нових і адаптація існуючих технологій навчання математики;

- підготовка дисертаційних досліджень;

- розробка спецкурсів і спецсемінарів;

- створення спеціального неперіодичного видання та публікація наукових робіт (статей);

- підготовка методичних матеріалів для студентів  педагогічних ЗВО, коледжів, ліцеїв, гімназій.

- популяризація знань: участь членів лабораторії у семінарах, курсах перепідготовки

адміністративних, педагогічних кадрів, виступи перед учнями шкіл, студентами вищих

закладів освіти.

- обґрунтування наукової теми для участі у конкурсі на держбюджетне фінансування.


Перелік нормативних, організаційних й методичних документів

науково-дослідної лабораторії

«Міжкафедральна науково-дослідна лабораторія розвивального навчання» 

 

Назва документа

Вид робіт, під час проведення яких застосовуються документи

Прим.

1

2

3

4

1.

Положення про науково-дослідну лабораторію «Міжкафедральна науково-дослідна лабораторія розвивального навчання»

Діяльність лабораторії

http://www.kspu.edu/About/Faculty/FPhysMathemInformatics/

ChairAlgGeomMathAnalysis/Laboratory.aspx

 

2.

 

Закон України від 05.09.2017 №2145-VIIІ «Про освіту»

Залучення учасників освітнього процесу до процедури дослідження у галузі методики навчання математики в педагогічних ЗВО, коледжах, ліцеях, гімназіях південного регіону України та обробки результатів дослідження

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

 

3.

Закон України від 1 липня 2014 року №1556-VII «Про вищу освіту»

Залучення учасників освітнього процесу до процедури дослідження у галузі методики навчання математики в педагогічних ЗВО, коледжах, ліцеях, гімназіях південного регіону України та обробки результатів дослідження

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

4.

Закон України від 01 липня 2020 року №463-IX «Про повну загальну середню освіту»

Залучення учасників освітнього процесу до процедури дослідження у галузі методики навчання математики в педагогічних ЗВО, коледжах, ліцеях, гімназіях південного регіону України та обробки результатів дослідження

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

 

           

5.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр.

Залучення учасників освітнього процесу до процедури дослідження у галузі методики навчання математики в педагогічних ЗВО, коледжах, ліцеях, гімназіях південного регіону України та обробки результатів дослідження

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text

6.

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст.

Залучення учасників освітнього процесу до процедури дослідження у галузі методики навчання математики в педагогічних ЗВО, коледжах, ліцеях, гімназіях південного регіону України та обробки результатів дослідження

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text

 

7.

Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.)

Залучення учасників освітнього процесу до процедури дослідження у галузі методики навчання математики в педагогічних ЗВО, коледжах, ліцеях, гімназіях південного регіону України та обробки результатів дослідження

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF#Text

 

8.

Проєкт концепції математичної освіти України

Залучення учасників освітнього процесу до процедури дослідження у галузі методики навчання математики в педагогічних ЗВО, коледжах, ліцеях, гімназіях південного регіону України та обробки результатів дослідження

https://lib.iitta.gov.ua/711990/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%

D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F%20%

D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1

%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0

%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8.pdf

9.

Концепція нової української школи наказ МОН України від 14.12. 2016р. № 988-р 

Залучення учасників освітнього процесу до процедури дослідження у галузі методики навчання математики в педагогічних ЗВО, коледжах, ліцеях, гімназіях південного регіону України та обробки результатів дослідження

http://xn----7sbabjc3a3bjjerupj8d7f5fj.org/fond/f_032_3.html

 

10.

Постанови Кабінету міністрів України від 14.11.2018 № 952 «Про деякі категорії осіб з особливими освітніми потребами»

Залучення учасників освітнього процесу до процедури дослідження у галузі методики навчання математики в педагогічних ЗВО, коледжах, ліцеях, гімназіях південного регіону України та обробки результатів дослідження

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/952-2018-%D0%BF#Text

 

11.

Розпорядження Кабінету міністрів України від 22.08.2018 № 584-р «Деякі питання участі України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2021»

Залучення учасників освітнього процесу до процедури дослідження у галузі методики навчання математики в педагогічних ЗВО, коледжах, ліцеях, гімназіях південного регіону України та обробки результатів дослідження

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-2018-%D1%80#Text

 

12.

Розпорядження Кабінету міністрів України  від 13.12.2017 № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017—2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»

Залучення учасників освітнього процесу до процедури дослідження у галузі методики навчання математики в педагогічних ЗВО, коледжах, ліцеях, гімназіях південного регіону України та обробки результатів дослідження

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-2017-%D1%80#Text

 

13.

Статут Херсонського державного університету (нова редакція)

Затверджений наказом МОН України від 08.08.2019 № 1083

Ведення документації

http://www.kspu.edu/About/StatuteKSU.aspx

 


Науковий керівник НДЛ: завідувач кафедри алгебри, геометрії та 
математичного аналізу, кандидат педагогічних наук, доцент Таточенко В.І.
Склад наукового колективу, задіяного в роботі НДЛ:
 1. Науковий керівник НДЛ , завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент Таточенко В.І.
 2. Доктор фізико-математичних наук, професор Савченко О.Г.
 3. Кандидат фізико-математичних наук, професор Кузьмич В.І.
 4. Кандидатка педагогічних наук, доцентка Кузьмич Л.В.
 5. Кандидатка педагогічних наук, ст. викладачка Григор`єва В.Б.
 6. Кандидат фізико-математичних наук, доцент Плоткін Я.Д.
 7. Кандидатка фізико-математичних наук, доцентка Котова О.В.

Науково-дослідна робота (роботи), що виконується на базі лабораторії

1.             Основні наукові результати:

-          публікації:

 

 1.  

V I Kuz’mich,

L V Kuzmich,

A G Savchenko,

K V Valko

Geometric interpretation and visualization of particular geometric concepts at metric spaces study

Journal of Physics: Conference SeriesVolume 2288XIV International Conference on Mathematics, Science and Technology Education 18/05/2022 - 20/05/2022 Kryvyi Rih, Ukraine

V I Kuz'mich et al 2022 J. Phys.: Conf. Ser. 2288 012024

https://doi.org/10.1088/1742-6596/2288/1/012024

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2288/1/012024

8/6

0,35/

0,27

 1.  

V. Kiosak,

A. Savchenko,

L. Kusik

On the properties of Ricci solitons

American Institute of Physics Conference Proceedings. – 2022. – V. 2522. – Is. 1. –  AIP  Conference Proceedings 2522, 120006 (2022) – P. 120006-1 – 120006-7;   https://doi.org/10.1063/5.0100792

7/

4,67

0,3/0,1

 1.  

V. Kiosak,

A. Savchenko,

L. Makarenko

Invariant transformations that preserve mappings

American Institute of Physics Conference Proceedings. – 2022. – V. 2522. – Is. 1. – AIP  Conference Proceedings 2522, 120003 (2022) – P. 120003-1 – 120003-9;   https://doi.org/10.1063/5.0100787

9/3

0,4/

0,13

 1.  

Bartkov Maxim, Katkova Tetiana, Kruglyk Vladyslav, Murtaziev Ernest, Kotova Olha

Hazelcast Vs. Ignite:

Opportunities for Java Programmers

IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No.2, February 2022 Р. 406-412. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.2.52

7/1,4

0,3/

0,06

 1.  

К. В. Валько,

В. І. Кузьмич,

Л. В. Кузьмич,

О. Г. Савченко

Інтерпретація взаємного розміщення точок метричного простору за допомогою графічних засобів

Фізико-математична освіта. – 2022. – Т.34. –  № 2. – С. 7 – 11.

ІSSN 2413-158X (online)

ISSN 2413-1571 (print)

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-034-2-001

 

5/

3,75

0,26/

0,195

 1.  

Osadchyi, V., Valko, N., Kuzmich, L., Abdullaeva, N.

Research on the impact of specialized STEM education on later education choices.

Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 10(2), 57–68.

ISSN: 2521-1234 (online)

https://doi.org/10.32919/uesit.2022.02.05

12/3

0,5/

0,125

 1.  

Koniukhov, S., Krasheninnik, I., Osadcha, K.,

Lavrov, E., Kotova, O

Professional Training of Bachelors in Information Technologies based on
Education for Sustainable Development Principles

In Proceedings of the 1st Symposium on Advances in Educational Technology (AET 2020) - Volume 1, 2022. Pages 354-364

ISBN: 978-989-758-558-6

DOI: 10.5220/0000155000003364

11/2,2

0,46/

0,092

 1.  

Балакова О.Р.

Задача Ердеша-Секереша для многокутників

Магістерські студії. Альманах. Вип. 22, 2022. – Херсон – 453 с. – С. 354-355  ISBN 978-617-7090-91-4

2

0,24

 1.  

Барболіна А.С.

Методичні особливості вивчення теми «Піраміда» в шкільному курсі стереометрії профільного рівня

Магістерські студії. Альманах. Вип. 22, 2022. – Херсон – 453 с. – С. 356-359  ISBN 978-617-7090-91-4

4

0,48

 1.  

Гаран І.О.

Формування дослідницьких математичних умінь майбутніх вчителів математики в процесі вивчення теорії рядів

Магістерські студії. Альманах. Вип. 22, 2022. – Херсон – 453 с. – С. 362-365  ISBN 978-617-7090-91-4

4

0,48

 1.  

Гошкович С.В.

Числа Мерсенна та числа Ферма

Магістерські студії. Альманах. Вип. 22, 2022. – Херсон – 453 с. – С. 367-369  ISBN 978-617-7090-91-4

3

0,36

 1.  

Марецький І.С.

Вивчення основ комбінаторики  у профільній школі

Магістерські студії. Альманах. Вип. 22, 2022. – Херсон – 453 с. – С. 372-374  ISBN 978-617-7090-91-4

3

0,36

 1.  

Поспілько С.О.

Обернені тригонометричні функції в шкільному курсі математики

Магістерські студії. Альманах. Вип. 22, 2022. – Херсон – 453 с. – С. 387-389  ISBN 978-617-7090-91-4

3

0,36

 1.  

Соловйова А.О.

Розв’язування систем рівнянь у курсі алгебри і початків аналізу профільного рівня за допомогою онлайн платформи Geogebra

Магістерські студії. Альманах. Вип. 22, 2022. – Херсон – 453 с. – С. 389-392  ISBN 978-617-7090-91-4

4

0,48

 1.  

Фіалковська Л.В.

Чисельні методи та розв’язування алгебраїчних рівнянь за методом Лобачевського

Магістерські студії. Альманах. Вип. 22, 2022. – Херсон – 453 с. – С. 396-398  ISBN 978-617-7090-91-4

3

0,36


-          участь у наукових заходах міжнародного та усеукраїнського рівня:

V. I. Kuz’mich,

L.V. Kuzmich,

A. G. Savchenko

K. V. Valko

Geometric interpretation and visualization of particular geometric concepts at metric spaces study

Journal of Physics: Conference SeriesVolume 2288XIV International Conference on Mathematics, Science and Technology Education 18/05/2022 - 20/05/2022 Kryvyi Rih, Ukraine

https://doi.org/10.1088/1742-6596/2288/1/012024

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2288/1/012024

8/6

0,35/

0,26

Валько К.В., Кузьмич В.І., Кузьмич Л.В., Савченко О.Г.

Використання платформи «geogebra 3d» при вивченні тетраедра та плоского розміщення точок

 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн конференції «Зростаюча конкурентоспроможна особистість в умовах діджиталізації суспільства». – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2021. С. 18-25.

http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/15807

8/6

0,35/

0,26

Koniukhov, S., Krasheninni, I.,

Osadcha, K.,

Lavrov, E.,

Kotova, O

Professional Training of Bachelors in Information Technologies based on
Education for Sustainable Development Principles

In Proceedings of the 1st Symposium on Advances in Educational Technology (AET 2020) - Volume 1, 2022. Pages 354-364

ISBN: 978-989-758-558-6

DOI: 10.5220/0000155000003364

11/2,2

0,46/

0,092

Карпенко К.В.

Коваріантні функтори у категорії компактів та неперервних відображень

The 7th International scientific conference « Modern research in world science» (October 02-04, 2022). – SPC «Sci-conf.com.ua», Lviv, Ukraine, 2022. – 1320 с. - С. 355-359

5

0,6

Барболіна А.С.

Шляхи мотивації вивчення стереометрії здобувачів освіти різної профільної спрямованості

Концептуальні шляхи розвитку освіти та педагогічної науки. Матеріали науково-практичної конференції (м. Чернігів, 16-17 вересня 2022р.). – Одеса: Видавництво  «Молодий вчений», 2022. – 124 с. - С. 20-24

5

0,6

Соловйова А.О.

Використання методу перевернутого навчання під час вивчення алгебри та початків аналізу на профільному рівні

Концептуальні шляхи розвитку освіти та педагогічної науки. Матеріали науково-практичної конференції (м. Чернігів, 16-17 вересня 2022р.). – Одеса: Видавництво  «Молодий вчений», 2022. – 124 с. - С. 40-43

4

0,48

Шеремет Т.Л.

Методика підготовки до ЗНО з математики засобами веб-ресурсів

Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали ХХV Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукової, Є.О. Романенка. м. Рига (Латвія): ГО «ВАДНД», 07 жовтня 2022 р. 487 с. – С. 336-339

4

0,48

Медведська В.О.

Поведінка функції, що визначає розмірність просторів Хn

Принципи і методи математичної підготовки в багаторівневій системі вищої освіти: сучасний та історичний погляд здобувачів і молодих вчених: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених. – Харків: ХНАДУ.- 2022. – 183 с. – С. 134-137

4

0,48

Міхашан О.В.

Вивчення поняття паралельності у шкільному курсі геометрії в умовах неформальної освіти як сучасний напрямок розвитку математичної компетентності

Проблеми педагогічної освіти: реалії сьогодення, нові ідеї та перспективи. Матеріали науково-практичної конференції (м. Полтава, 25-26 листопада 2022 р.). – Одеса: Видавництво «Молодий вчений», 2022. – 52 с. – С. 19-21

ISBN: 978-617-8074-29-6

3

0,18

Контактна інформація:

науковий керівник НДЛ Таточенка В.І.  

Електронна адреса:  

Звітування лабораторії

Оновлено: 30.04.2020

ЗВІТ ЗА 2019 рік