Науково-дослідна лабораторія кафедри

Оновлено: 27.11.2020

ПОЛОЖЕННЯ  науково-дослідної лабораторії "Міжкафедральна науково-дослідна лабораторія розвивального навчання"

ПАСПОРТ  науково-дослідної лабораторії "Міжкафедральна науково-дослідна лабораторія розвивального навчання"

ПЛАН РОБОТИ ЛАБОРАТОРІЇ

НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАВДАННЯ ЛАБОРАТОРІЇ

Основні напрями діяльності НДЛ:

  Мета:

Проведення досліджень відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» в галузі освіти, напрям Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави».

1 Наукова компонента:

1.1 Проведення наукових досліджень з наукових проблем методики навчання математики.

1.2 Створення тимчасових та довгострокових творчих колективів для вирішення наукових проблем у галузі освіти.

1.3 Впровадження  результатів наукових досліджень у практичну діяльність гімназій, ліцеїв, коледжів, профільної школи, педагогічних ЗВО.

1.4 Підвищення h-індексу  співробітників НДЛ шляхом  публікацій в міжнародних та фахових виданнях з педагогіки, психології, математики.

2 Освітянська компонента:

2.1 Впровадження результатів досліджень в освітній процес, створення навчальних посібників тощо.

2.2 Створення постійно діючих семінарів з проблем математичної освіти.

2.3 Залучення студентів до проведення наукових досліджень

2.4 Участь у підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів

3 Інноваційна компонента:

3.1 Створення і реєстрація об’єктів інтелектуальної власності

3.2 Створення інноваційних структур для трансферу технологій

Основні завдання НДЛ:

- проведення соціологічних досліджень;

-проведення експериментальних досліджень;

- розробка нових і адаптація існуючих технологій навчання математики;

- підготовка дисертаційних досліджень;

- розробка спецкурсів і спецсемінарів;

- створення спеціального неперіодичного видання та публікація наукових робіт (статей);

- підготовка методичних матеріалів для студентів  педагогічних ЗВО, коледжів, ліцеїв, гімназій.

- популяризація знань: участь членів лабораторії у семінарах, курсах перепідготовки

адміністративних, педагогічних кадрів, виступи перед учнями шкіл, студентами вищих

закладів освіти.

- обґрунтування наукової теми для участі у конкурсі на держбюджетне фінансування.


Перелік нормативних, організаційних й методичних документів

науково-дослідної лабораторії

«Міжкафедральна науково-дослідна лабораторія розвивального навчання» 

 

Назва документа

Вид робіт, під час проведення яких застосовуються документи

Прим.

1

2

3

4

1.

Положення про науково-дослідну лабораторію «Міжкафедральна науково-дослідна лабораторія розвивального навчання»

Діяльність лабораторії

http://www.kspu.edu/About/Faculty/FPhysMathemInformatics/

ChairAlgGeomMathAnalysis/Laboratory.aspx

 

2.

 

Закон України від 05.09.2017 №2145-VIIІ «Про освіту»

Залучення учасників освітнього процесу до процедури дослідження у галузі методики навчання математики в педагогічних ЗВО, коледжах, ліцеях, гімназіях південного регіону України та обробки результатів дослідження

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

 

3.

Закон України від 1 липня 2014 року №1556-VII «Про вищу освіту»

Залучення учасників освітнього процесу до процедури дослідження у галузі методики навчання математики в педагогічних ЗВО, коледжах, ліцеях, гімназіях південного регіону України та обробки результатів дослідження

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

4.

Закон України від 01 липня 2020 року №463-IX «Про повну загальну середню освіту»

Залучення учасників освітнього процесу до процедури дослідження у галузі методики навчання математики в педагогічних ЗВО, коледжах, ліцеях, гімназіях південного регіону України та обробки результатів дослідження

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

 

           

5.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр.

Залучення учасників освітнього процесу до процедури дослідження у галузі методики навчання математики в педагогічних ЗВО, коледжах, ліцеях, гімназіях південного регіону України та обробки результатів дослідження

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text

6.

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст.

Залучення учасників освітнього процесу до процедури дослідження у галузі методики навчання математики в педагогічних ЗВО, коледжах, ліцеях, гімназіях південного регіону України та обробки результатів дослідження

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text

 

7.

Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.)

Залучення учасників освітнього процесу до процедури дослідження у галузі методики навчання математики в педагогічних ЗВО, коледжах, ліцеях, гімназіях південного регіону України та обробки результатів дослідження

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF#Text

 

8.

Проєкт концепції математичної освіти України

Залучення учасників освітнього процесу до процедури дослідження у галузі методики навчання математики в педагогічних ЗВО, коледжах, ліцеях, гімназіях південного регіону України та обробки результатів дослідження

https://lib.iitta.gov.ua/711990/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%

D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F%20%

D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1

%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0

%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8.pdf

9.

Концепція нової української школи наказ МОН України від 14.12. 2016р. № 988-р 

Залучення учасників освітнього процесу до процедури дослідження у галузі методики навчання математики в педагогічних ЗВО, коледжах, ліцеях, гімназіях південного регіону України та обробки результатів дослідження

http://xn----7sbabjc3a3bjjerupj8d7f5fj.org/fond/f_032_3.html

 

10.

Постанови Кабінету міністрів України від 14.11.2018 № 952 «Про деякі категорії осіб з особливими освітніми потребами»

Залучення учасників освітнього процесу до процедури дослідження у галузі методики навчання математики в педагогічних ЗВО, коледжах, ліцеях, гімназіях південного регіону України та обробки результатів дослідження

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/952-2018-%D0%BF#Text

 

11.

Розпорядження Кабінету міністрів України від 22.08.2018 № 584-р «Деякі питання участі України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2021»

Залучення учасників освітнього процесу до процедури дослідження у галузі методики навчання математики в педагогічних ЗВО, коледжах, ліцеях, гімназіях південного регіону України та обробки результатів дослідження

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-2018-%D1%80#Text

 

12.

Розпорядження Кабінету міністрів України  від 13.12.2017 № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017—2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»

Залучення учасників освітнього процесу до процедури дослідження у галузі методики навчання математики в педагогічних ЗВО, коледжах, ліцеях, гімназіях південного регіону України та обробки результатів дослідження

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-2017-%D1%80#Text

 

13.

Статут Херсонського державного університету (нова редакція)

Затверджений наказом МОН України від 08.08.2019 № 1083

Ведення документації

http://www.kspu.edu/About/StatuteKSU.aspx

 


Науковий керівник НДЛ: завідувач кафедри алгебри, геометрії та 
математичного аналізу, кандидат педагогічних наук, доцент Таточенко В.І.
Склад наукового колективу, задіяного в роботі НДЛ:
  1. Науковий керівник НДЛ , завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент Таточенко В.І.
  2. Доктор фізико-математичних наук, професор Савченко О.Г.
  3. Кандидат педагогічних наук, доцент Кузьмич Л.В.
  4. Кандидат педагогічних наук, ст. викладач Григор`єва В.Б.
  5. Кандидат фізико-математичних наук, професор Кузьмич В.І.
  6. Кандидат фізико-математичних наук, доцент Плоткін Я.Д.
  7. Кандидат фізико-математичних наук, доцент Котова О.В.
  8. Кандидат фізико-математичних наук, доцент Бистрянцева А.М.

Науково-дослідна робота (роботи), що виконується на базі лабораторії

1.             Основні наукові результати:

-          публікації:

Кузьмич Л.В.

Інтерпретації, модель, методи доведень та досліджень – шляхи реалізації міжпредметних зв’язків  при вивченні математики.

Вісник Херсонського національного технічного університету. № 2(69). Ч.2.. – Херсон: «ОЛДІ-ПЛЮС», 2019.– С. 280-287. (Фахове видання, наказ МОНУ від 11.07.16 р. № 820).

 

8

4

Григор`єва В.Б.,

Самойленко В.Г.

Особливості введення поняття інтегралу Рімана під час викладання математичного аналізу учителям математики.

Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи – Випуск 68: збірник наукових праць/ м-во освіти і науки України, Нац. Пед. ун-т імені М.П. Драгоманова – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – С.176 – 182.   

 

7

0,84

Кузьмич В.І.,

Кузьмич Л.В.

Побудова прямолінійно розміщених множин при вивченні метричних просторів

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 9(382). – Луцьк, 2018, с. 30-36.

 

7

0,32

Кузьмич В.І.,

Кузьмич Л.В.

Вивчення властивостей прямолінійно та плоско розміщених множин точок метричного простору

Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки»: збірник наукових праць. Випуск № 9. 2018. – Черкаси: Видавництво Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 2018, с. 77-89.

 

13

0,59

Кузьмич В.І.,

Кузьмич Л.В.

Побудова прямолінійно та плоско розміщених множин, при вивченні метричних просторів

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені

М. П. Драгоманова. Серія № 3. Фізика і математика у вищій і середній школі. - Випуск 20: збірник наукових праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. -  С. 44-52.       

 

9

0,41

Кузьмич В.І.

Геометричні властивості метричних просторів

Укр. мат. журн, 2019, том 71, № 3, с. 382-399.

 

18

0,89

Кузьмич В.І.

Формування у школярів понять відстані та прямолінійності засобами метричної геометрії

Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2019. Випуск 42. С. 43–50.

 

8

0,36

Кузьмич В.І.,

Валько М.І.,

Валько П.М.,

Яковенко Т.О.
Про спільну точку операторів Прикладні питання математичного моделювання. № 1. 2018. – Херсон: Херсонський національний технічний університет. – С. 19-26.

 

8

0,36

 

-          участь у наукових заходах міжнародного та усеукраїнського рівня:

 

Дурман А.А, 

Таточенко В.І.

 

Шляхи активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів загальноосвітньої школи на уроках математики. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції [«Реалії і перспективи природничо-математичної підготовки у закладах освіти »] - Херсон: Видавництво ПП В.С. Вишемирський.  – 2019. –24-27 с.

4

0,5

Сінолуп О.Ю., Таточенко В.І.  Вивчення геометричних величин, їх обчислювання та вимірювання в шкільному курсі математики.  Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції [«Реалії і перспективи природничо-математичної підготовки у закладах освіти»] - Херсон: Видавництво ПП В.С. Вишемирський.  – 2019. – 33-34 с.

2

0,25

Таточенко В.І.  Актуальні проблеми  підготовки майбутніх вчителів математики  в умовах постіндустріально-го суспільства. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції [«Реалії і перспективи природничо-математичної підготовки у закладах освіти»] - Херсон: Видавництво ПП В.С. Вишемирський.  – 2019. –81-84 с. 

4

0,5

Котова О.В., Плоткін Я.Д. Співвідношення між коефіцієнтами лоранівського розкладі узагальненої резольвенти лінійного оператора.   Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції [«Реалії і перспективи природничо-математичної підготовки у закладах освіти»] - Херсон: Видавництво ПП В.С. Вишемирський.  – 2019. –72-74 с. 

3

0,38

Кузьмич Л.В., Валько Н.В. Інтерпретації, модель, методи доведень та досліджень – шляхи реалізації міжпредметних зв’язків  при вивченні математики. Збірник матеріалів XX міжнародна конференція з математичного моделювання – Херсон: ХНТУ, 2019. – 118 с. – С. 65.

1

0,5

Петренко К.І., Бистрянцева А.М.

Використання властивостей функцій як один із нестандартних методів розв’язування рівнянь та нерівностей в курсі алгебри старшої школи

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції ”Реалії і перспективи природничо-математичної підготовки у закладах освіти” (12–13 вересня 2019 р., м. Херсон). – Херсон, 2019. – С. 31–32.

2

0,25

Кузьмич В.І., Кузьмич Л.В. Елементи геометризації метричного простору Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО–2019). – Черкаси: Видавництво ФОП Гордієнко Є.І., 2019. – С. 116-117. 

2

0,09

Кузьмич В.І. Використання засобів метричної геометрії при формуванні основних геометричних понять на уроках геометрії Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності». – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2019. – С. 105-108.

4

0,18

Таточенко В.І., Малихіна В.В. Координати та вектори на площині та в просторі Пошук молодих. Випуск 19: Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції [«STEM-освіта як напрям модернізації методики навчання природничо-математичних дисциплін у середніх і вищих навчальних закладах»], (Херсон, 18-19 квітня 2019 р.)/ укладач В.Д. Шарко: ПП Вишемирський В.С., 2019.- С. 50-52

3

1,02

Контактна інформація:

науковий керівник НДЛ Таточенка В.І.  

Тел. 0954207305

Електронна адреса:  

Звітування лабораторії

Оновлено: 30.04.2020

ЗВІТ ЗА 2019 рік