Бібліотека кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики

Оновлено: 15.04.2020

Науково - методична література видана викладачами кафедри інформатики 

Співаковський О. В., Осипова Н. В., Львов М. С., Бакуменко К. В. Основи алгоритмізації та програмування. Обчислювальний експеримент. Розв’язання проблем ефективності в алгоритмах пошуку та сортування: Навчальний посібник. – Херсон: Айлант. – 2010. – 100 с.: іл. 

У посібнику запропоновано модель вивчення основ алгоритмізації та програмування з використанням інтегрованого середовища, де на відміну від традиційного підходу головна увага приділяється задачі аналізу на всіх стадіях процесу проєктування та реалізації алгоритмів. Описано новий підхід до вивчення поняття складності алгоритмі та вивченню властивостей алгоритмів і вибору оптимального алгоритму , що має величезне значення для порівняння різних алгоритмів і використання їх для розв’язання практичних задач. Головна увага приділяється проведенню обчислювального експерименту для вивчення складності та мажорованості алгоритмів сортування  з використанням інтегрованого середовища WEBOAP (weboap.kspu.edu), розробленого у НДІ ІТ Херсонського державного університету.

Посібник призначений для викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, вчителів з інформатики та учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Гуржій А. М., Бондаренко В. В., Співаковський О. В., Ягієв Ш. І. Всеукраїнські та міжнародні олімпіади з інформатики в задачах та рішеннях: Посібник. – Видання друге, доповнене і перероблене. – Херсон: Айлант. – 2007. – 57c.:іл.

У посібнику описані правила проведення олімпіад з інформатики, органiзацiйнi питання проведення змагань, механізми та принципи відбору задач. Розглянуто i проаналізовано завдання Всеукраїнських та міжнародних олімпіад з інформатики різних років, наведено рекомендації до розв'язування олiмнiадних задач та їх рішення. Посібник орієнтований на учнів старших класів загальноосвiтнiх навчальних закладів, студентів та вчителів з інформатики.

Співаковський О. В., Федорова Я. Б., Глущенко О. О., Кудас Н. А. Управління інформаційними Технологіями вищих навчальних закладів: Методичний посібник. Видання друге, доповнене  і перероблене. – Херсон: Айлант, 2007. – 300 с.: іл.

 В даному доповненому виданні посібника « Управління інформаційними технологіями вищих навчальних закладів» розглянуто університет як корпорацію по обслуговуванню освітніх інтересів студентів. Таке визначення дозволяє змістити акцент діяльності вищого навчального закладу від простої передачі знань від викладача  - студентам, до створення середовища, що створює практично необмежені можливості використання студентами та професорсько-викладацьким складом інформаційно-комунікаційний ресурсів з метою задоволення їх інтелектуальних потреб.Значну увагу присвячено питанням побудови матриці і моделі структури управління інформаційними технологіями, дослідженню причин, що обумовлюють необхідність використання ІТ в діяльності організацій

В даному виданні посібника вказані конкретні кроки та рішення для перетворення інформаційних технологій в стратегічний актив установи.

   

Львов М. Алгебра з комп’ютером / М. Львов, Н.Львова. – К.: Шк. світ, 2007. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

Посібник містить докладний опис програмно-методичного комплексу ТерМ ( скорочено ТерМ або ПКМ ТерМ ) та методику викладання цього комплексу під час вивчення алгебри у 7-9-х клаcах ЗНЗ України.

Розглянуто розв’язання багатьох вправ та завдань.

Посібник можна ефективно використовувати учням та вчителям під час вивчення алгебри та як довідничок користувача. Може стати у пригоді й для самостійного розв’язання задач, вправ курсу алгебри у 7-9-х класах.

  Бєляєв Ю. І., Співаковський О. В.,Щедролосьєв Д. Є. Інформаційно-аналітична система керування вищим навчальним закладом “Університет”; прикладний аспект. -  Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – 132 с.

 У посібнику розглянуті питання системи управління вищим навчальним закладом, у тому числі основний внутрішній документ ВНЗ - штатний розпис, планування основних фінансових надходжень та видатків навчального закладу, управління персоналом та контингентом, правове забезпечення ВНЗ та безпеки інформаційно-аналітичної системи (далі - IAC) вищого навчального закладу.

Посібник призначено для ректорів, проректорів, деканів, керівників відділів i служб навчальних закладів, науковців i спеціалістів iз розробки та впровадження інформаційних систем, викладачів i студенів, широкого кола читачів, які цікавляться проблемами інформатизації українського освітньо-наукового простору.

 Співаковський О. В., Щедролосьев Д. Є.Чаловська Н. М., Глущенко О. О., Федорова Я. Б., Кудас Н. А. Інформаційні технології в управлінні вищими навчальними закладами (прикладний аспект): Методичний посібник. Видання друге – Херсон: Айлант, 2005. – 208 с.

 У посібнику розглянуті питання системи документообігу вищого навчального закладу, у тому числі: основний внутрішнiй документ ВНЗ - штатний розпис, планування основних фінансових надходжень та видаткiв навчального закладу, управлення персоналом та контингентом, правове забезпечення ВНЗ та безпеку інформаційно-аналітичної системи (далi - IАС) вищого навчального закладу.

Посібник призначено для ректорів, проректорів, деканів, керівників відділів i служб навчальних закладів, науковців i спеціалістів iз розробки та впровадження iнформацiйних систем, викладачів i студентів, широкого кола читачів, які цікавляться проблемами інформатизації українського освiтньо - наукового простору.

 

Гуржій А. М., Бондаренко В. В., Співаковський О. В., Ягієв Ш. І. Міжнародні олімпіади з інформатики – Херсон: Айлант. 2005, 284 с.: іл.

 У посібнику описані правила проведення олімпіад з інформатики, органiзацiйнi питання проведення змагань, механізми та принципи відбору задач. Розглянуто i проаналізовано завдання Міжнародних олімпіад з інформатики різних років, приведено рекомендації до розв'язування олiмнiадних задач та їх рішення. Посібник орієнтований на учнів старших класів загальноосвiтнiх навчальних закладів, студентів, та вчителів з інформатики.

 

Гуржий А. М., Львов М.С., Співаковський О.В. Основи програмування. – К.: видавнича група BHV, 2004. – 288 с.

В першій частині цієї книги викладаються основи алгоритмізації та процедурного програмування мовою Паскаль. Велику увагу приділено формуванню структурного стилю програмування. Другу частину присвячено основам методологи об'єктно-орiєнтованого програмування, об'єктно-орiєнтованим засобам мови Object Pascal i техніці їх використання. Стисло розглянуто основи методології об'єктно-орiєнтованого проєктування. Книга містить велику кiлькiсть учбових прикладів i вправ. В заключній главі другої її частини пропонується орієнтовна програма лабораторного практикуму з об'єктно-орiєнтованого програмування.

Книгу призначено студентам педагогічних вищих навчальних закладів, які вивчають основи програмування, іншим категоріям читачів.

 Співаковський О. В. Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей : монографія. – Херсон: Айлант, 2003, 228 с.

 Монографію присвячено дослідженню проблем інформатизації процесу підготовки майбутніх учителів математики в умовах вищої школи. З'ясовано науково-педагогічні передумови використання iнформацiйних технологій у системі навчання студентів вищої математики; уперше проаналізовано теорію i практику використання сучасних iнформацiйних технологій в освiтi; розкрито i обґрунтовано наукову сутність i методику навчання лiнiйної алгебри студентів математичних спеціальностей педагогічних університетів з використанням сучасних iнформацiйних технологій; теоретичні основи i алгоритм вибору програмних засобів, мови й систем програмування в процесі опанування курсу “Світ лiнiйної алгебри”, вихiднi концептуальні положення побудови системи навчання лiнiйної алгебри, дидактично-методичне забезпечення вивчення математики з використанням iнформацiйних технологій, перспективи використання сучасних iнформацiйних технологічних рішень у процесі підготовки майбутніх учителів математики.

Співаковський О. В. Лінійна алгебра з використанням інформаційних технологій: Навч. посібник. – Херсон: Айлант, 2003. – 190 с.

 Ця книга є навчальним посібником з курсу лінійної алгебри. Вона може бути використана при вивчення відповідного розділу алгебри в університетах і педагогічних університетах, а також у курсі вищої математики технічних університетів. Коло користувачів пропонованого навчального посібника є досить широким, оскільки лінійна алгебра є одним з найважливіших розділів математики і для багатьох прикладних теорій та наук є однією з базисних математичних дисциплін. Достатньо надати, що найважливіші математико-економічні моделі та методи є по суті лінійними.Даний посібник призначається для методичного забезпечення навчального процесу, у якому практичні заняття з лінійної алгебри проводиться з застосуванням комп’ютерних технологій.

Для студентів вищих навчальних закладів і технікумів, а також слухачів інститутів підвищення кваліфікації.

Львов М. С., Співаковський О. В.Вступ до об’єктно-орієнтовного програмування: Навчальний посібник. – Херсон: Айлант, 2001. – 210 с.: іл.

Посібник призначений для студентів педагогічних ВУЗiв, які вивчають вiдповiдну дисципліну, учителів інформатики середніх i середніх спеціальних учбових закладів, а також для інших категорій читачів, які вивчають програмування.

Співаковський  О. В., Лещинський О. Л. Навчальна програма «Світ лінійної алгебри». – Херсон: Вид-во Херсонського педагогічного університету, 2001. – 42 с.  

 В даному посібнику на прикладі навчальної програми «Світ лiнiйної алгебри» описано iдеологiю підготовки сучасних навчальних програм.

Рекомендовано аспірантам та викладачам вищих навчальних закладів.

   

Співаковський О. В., Крекнін В. А., Черниш К. В. Збірник задач і вправ з лінійної алгебри: Навчальний посібник. – Херсон: Айлант, 2000. – 206 с.

Використання комп'ютерної техніки дає можливість студентам під час практичного заняття виконати значно більше завдань, ніж при традиційних формах навчання. Для забезпечення студентів необхідним навчальним матеріалом викладачу потрібно мати велику кiлькiсть однотипних завдань. Запропонований збірник містить близько 800 задач i вправ з основних тем лiнiйної алгебри, які можна використовувати при проведенні навчальних занять з курсу лiнiйної алгебри, а також для складання індивідуальних та контрольних завдань.

Для студентів вищих педагогічних вузів та університетів.

М. С. Львов, А. В. Спиваковский, С. В. Белоусова. Основы программирования на языке Паскаль. Учебное пособие – Херсон 1997.- 154 с.

 В книге описан и используется в основном стандарт языка. Исключение состав­ляют графические средства модуля GRAPH Turbo Pascal v.6 и некоторые другие сред­ства (например, строки). Отличительной особенностью книги является то, что языковые конструкции излагаются параллельно с изложением методов построения и анализа эффективных алгоритмов, что способствует глубокому усвоению языка, стиля и техники процедурного программирования. Каждый параграф содержит набор задач для самостоятельного решения, либо для решения на практических занятиях под руководством преподавателя.

Пособие предназначено для будущих программистов, студентов высших и средних специальных учебных заведений, профессия которых связана с индустрией информатики, а также учителей информатики. Книга также будет полезной широкому кругу читателей, желающих овладеть основами программирования.