Круглик Владислав Сергійович

Оновлено: 30.03.2022

 

Профілі:

Citation Metrics (Google Scholar)

 Scopus 

 
Посада:

Професор кафедри інформатики та кібернетики Мелітопольського державного університету, доктор педагогічних наук, професор кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ


Науковий ступінь:

Доктор педагогічних наук

Вчене звання:   

Професор кафедри


Освіта: 

2003 р.  Херсонський державний університет; Факультет фізики, математики та інформатики.


Мови: 

Українська, російська, англійска, французька


Наукові інтереси: 
  • веб-програмування;
  • викладацька діяльність;
  • математика;
  • інформатика.

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

 

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Співавтори

Requirements to student and teacher information system

Стаття

Інформаційні технології в освіті : зб. наук. пр. / гол. ред. О. В. Співаковський та ін. Херсон : Вид-во ХДУ, 2013. Вип. 14. С. 80–85. Index Copernicus

 

Концепція програмного забезпечення підтримки самостійного навчання.

Стаття

Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія. Ялта : РВНЗ «Кримський гуманітарний університет», 2013. Вип. 41. Ч. 1. С. 306–309.

Фахове видання

 

Семантичні електронні підручники та особливості їх впровадження

Стаття

Інформаційні технології в освіті : зб. наук. пр. / гол. ред. О. В. Співаковський та ін. Херсон : Вид-во ХДУ, 2013. Вип. 15. С. 179–184. Index Copernicus

 

Концепція програмного забезпечення підтримки вивчення мов та технологій програмування

Стаття

Інформаційні технології в освіті : зб. наук. пр. / гол. ред. О. В. Співаковський та ін. Херсон : Вид-во ХДУ, 2013. Вип. 16. С. 95–99. Index Copernicus

 

Організація спільної роботи студентів над дипломним проектом 

Стаття

Інформаційні технології в освіті : зб. наук. пр. / гол. ред. О. В. Співаковський та ін. Херсон : Вид-во ХДУ, 2014. Вип. 18. С. 90–95. Index Copernicus

 

Teaching algorithmization and programming using python language

Стаття

Інформаційні технології в освіті : зб. наук. пр. / гол. ред. О. В. Співаковський та ін. Херсон : Вид-во ХДУ, 2014. Вип. 20. С. 13–23. Index Copernicus

Lvov M.

До захисту докторської дисертації

Preparation of future web developers to knowledge certification and employment in universities of Ukraine

Стаття

Інформаційні технології в освіті : зб. наук. пр. / гол. ред. О. В. Співаковський та ін. Херсон : Вид-во ХДУ, 2015. Вип. 23. С. 7–21. Index Copernicus

Osadchyi V.

The Concepts of Software Development for OOP and BAP Self-Learning Courses 

Стаття

ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer: Proceedings of the 13th International Conference ICTERI 2017 (May 15–18, 2017, Kyiv). Kyiv, 2017. P. 340–347. URL: http://ceur-ws.org/Vol-1844/10000340.pdf. Scopus

Zhmurko A.,

Lvov M.

Эффективная организация содержания профессиональной подготовки для повышения уровня квалификаций будущих веб-программистов

Стаття

Образовательные технологии и общество. Казань : ФГБОУВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», 2015. Т. 18. № 4. С. 540–558.

Осадчий В. В.

Анализ эффективности методов разработки алгоритмов для решения математических задач в процессе профессиональной подготовки программистов

Стаття

Известия на ТУ-Сливен. 2015. № 6. С. 35–40.

Осадчий В. В.

Аналіз змісту та організації підготовки фахівців з програмної інженерії в університетах США

Стаття

Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / гол. ред. І. М. Шоробура. Хмельницький : ХГПА, 2016. Вип. 20. С. 107–114.

Фахове видання

Index Copernicus

Осадчий В. В.,

Симоненко С. В.

Аналіз змісту дисципліни «Вступ до спеціальності» в професійній підготовці інженерів-програмістів

Стаття

Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія «Педагогіка». Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. № 1 (16). С. 25–32.

Фахове видання

Index Copernicus

 

Дистанційні технології навчання як засіб професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів

Стаття

Молодь і ринок. Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2016. № 6 (137). С. 79–84.

Фахове видання

 

Проблема оновлення профілів освітніх програм підготовки інженерів-програмістів

Стаття

Молодь і ринок. Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2016. № 7 (138). С. 89–93.

Фахове видання

 

Класифікація професійної діяльності інженера-програміста на основі аналізу ринку праці

Стаття

Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Харків: УІПА, 2016. № 50–51. С. 57–63.

Фахове видання

Index Copernicus

 

Аналіз програм підготовки інженерів-програмістів у вищих навчальних закладах США

Стаття

Молодь і ринок. Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2016. № 9 (140). С. 43–49.

Фахове видання

 

Аналіз змісту і структури підготовки інженерів-програмістів у провідних вищих навчальних закладах Європи

Стаття

Молодь і ринок. Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2016. № 10 (141). С. 40–43.

Фахове видання

 

Аналіз змісту професійної підготовки інженерів-програмістів

Стаття

Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Харків: УІПА, 2016. № 52–53. С. 101–110.

Фахове видання

Index Copernicus

Осадчий В.В.

Особенности использования дистанционных технологий в процессе обучения программированию будущих ИТ-специалистов

Тези

Университетская наука. University Science. «Достижения, исследования, практика вузовской науки». Минеральные Воды : СКФ БГТУ им. В. Г. Шухова, 2016. № 2. С. 126–129.

Осадчий В. В.

Структура професійної компетентності майбутнього інженера-програміста

Стаття

Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / гол. ред. І. М. Шоробура. Хмельницький : ХГПА, 2016. Вип. 21. С. 69–74.

Фахове видання

Index Copernicus

Осадчий В.В.

Засоби формування компетентності з програмування у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів

Тези

Людина, природа, техніка у ХХІ столітті : зб. матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф. (17–18 листопада 2016 р.). Полтава : ФОП О. І. Кека, 2016. C. 31–32.

 

До сутності поняття «професійна компетентності інженера-програміста»

Тези

Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2016) : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 1–2 грудня 2016 р., м. Суми : у 2 ч. Суми : ФОП Цьома С.П., 2016. Ч. 1. C. 40–42.

 

Програмно-методичний комплекс для вивчення основ алгоритмізації та програмування майбутніми інженерами-програмістами

Тези

Інформаційні технології в навчальному процесі 2016 : матеріали наук.-практ. Інтернет-конф. / упоряд.: Д. А. Покришень, М. В. Матюшкін, Є. С. Закревська. Чернігів : ЧОІППО ім. К. Д. Ушинського, 2016. C. 21–23.

 

Satisfaction of qualification requirements of employers applied to software engineers in the process of training at higher educational institutions

Стаття

Інформаційні технології в освіті : зб. наук. пр. / гол. ред. О. В. Співаковський та ін. Херсон : Вид-во ХДУ, 2017. № 1 (30). С. 71–80. Index Copernicus

 

Аналіз сучасного стану професійної підготовки інженерів-програмістів в Україні

Стаття

Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія «Педагогіка». Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. № 1 (18). С. 138–145.

Фахове видання

Index Copernicus

 

Теоретико-методологічні аспекти формування професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів

Тези

Підвищення якості освіти: стан, проблеми, перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук. конф. (27–28 квітня 2017 р.). Кривий Ріг : КДПУ, 2017. C. 34–37.

 

Міждисциплінарний підхід у професійній підготовці майбутніх програмістів

Стаття

Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа та ін. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. № 27. С. 46–51.

Фахове видання

Осадчий В. В.

Аспекти навчання майбутніх інженерів-програмістів парадигмам програмування

Тези

Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2017) : тези доповідей VI Міжнар. наук.-практ. конф. (25–27 травня 2017 р.). Луцьк : Інф.-вид. від. Луцького НТУ, 2017. С. 56–58.

 

Методологічні основи розробки концепції педагогічної системи професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у ВНЗ

Стаття

Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / за ред. проф. Т. Степанової. Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2017. № 2 (57). С. 273–279.

Фахове видання

 

Аналіз зарубіжних досліджень методів підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності

Стаття

Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / гол. ред. Г. В. Локарєва. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017. № 1 (28). С. 110–117.

Фахове видання

 

Веб-орієнтовані навчальні середовища у професійній підготовці майбутніх інженерів–програмістів

Стаття

Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology. Мелітополь : МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. Т. 5. № 2. С. 19–22. Index Copernicus

 

Аналіз сучасного стану професійної підготовки інженерів-програмістів у педагогічних дослідженнях

Тези

Наукова думка інформаційного століття : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 19 червня 2017 р. у м. Дніпро / відп. за випуск М. А. Голденблат; ГО «Європейська наукова платформа». Одеса : Друкарик, 2017. Т. 6. С. 9–15.

 

Методи професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у зарубіжній науковій думці

Тези

Альманах науки. Київ : ФОП Камінська А. П., 2017. № 4. 2017. С. 44–47.

 

Дистанційне навчання як форма організації професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів

Тези

Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 23–24 червня 2017 р.). Херсон : Гельветика, 2017. C. 78–80.

 

Перспективні напрями та умови, необхідні для розвитку системи підготовки програмістів до професійної діяльності

Тези

Сучасна педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 
14–15 липня 2017 р.). Київ : ГО «КНОПтП», 2017. C. 42–45.

 

Formation of professional competences of future engineer programmers in the process of independent educational activity

Стаття

Інформаційні технології в освіті : зб. наук. пр. / гол. ред. О. В. Співаковський та ін. Херсон : Вид-во ХДУ, 2017. № 2 (31). С. 55–68. (Index Copernicus)

 

Онлайн-система ліцензування програмного забезпечення

Тези

Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. праць. - Мелітополь: ФОП Однорог. – Вип.10 – 2018. – С. 139-146

Жильников А.С.

Сравнение  уровней   квалификации  стандарта образования  украины  с  Европейским  стандартом

Тези

Сучасний рух науки: тези доп. III міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 2018. С. 188-195

Єремєєв В.С.

Прокоф’єв Є.Г.,

Development of a software product for forecasting the entrance of applicants to higher educational institutions

Стаття

Ukrainian Journal

of Educational Studies and

Information Technology Vol. 6, № 3, 2018, р. 55-69.

Режим доступу: https://www.uesit.org.ua/index.php/itse/article/view/204/189

DOI: https://doi.org/10.32919/uesit.2018.03.06

В. Осадчий,

Д. Букреєв

 

Формування змісту гуманітарної і соціально-економічної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у закладах вищої освіти

Стаття

Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія «Педагогіка». Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2018. № 21. С. 25–32.

DOI: https://doi.org/10.33842/2219-5203-2018-2-21-140-145

Фахове видання

Index Copernicus

 

Система забезпечення якості професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у закладах вищої освіти України

Стаття

Инженерные и образовательные технологии, 2018, 6 (4). с. 58-65.

ISSN 2307-9770

DOI https://doi.org/10.30929/2307-9770.2018.06.04.06

 

Особливості розробки програмного засобу для прогнозування вступу абітурієнтів до закладів вищої освіти

Стаття

Вчені записки Таврійського Національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2019. Т.30 (69). №1. С.110-114.

ISSN: 2663-5941 (Print), 2663-595X (Online)

Index Copernicus

В. Осадчий,

І. Сердюк,

К. Осадча,

Д. Букреєв

 

Внутрішній портал вчителя як засіб оптимізації навчального процесу загальноосвітньої школи

Стаття

Інженерні та освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал [Електронний журнал] – Кременчук: КрНУ, 2019. – Вип. 1 (7). – 114 с. – С. 89-108. – Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua

DOI 10.30929/2307-9770.2019.07.01.09

Осадчий В.В.,

Сердюк І.М.,

Купчак Є.О., Прокоф’єв Є.Г.,

Бурцева Є.О.

 

Increase of the Level of Graphic Competence Future Bachelor in Computer Sciences in the Process of Studying Three-Dimensional Modeling

Стаття

15th International Conference ICTERI 2019 ICT in Education, Research, and Industrial Applications:  Integration, Harmonization, and Knowledge Transfer June 12-15, 2019, Kherson–Ukraine – Springer, Cham, 2019. p. 17-28. – Режим доступу: http://ceur-ws.org/Vol-2393/paper_378.pdf

SCOPUS

Hanna Chemerys,

Kateryna Osadcha,

Viacheslav Osadchyi

Особливості розробки програми з AR для розміщення об'єктів на мапі

Стаття

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2019. – Випуск 2(115). - С. 134-139.

ISSN 1995-0519 (print)
ISSN 2072-8263 (online)

DOI: 10.30929/1995-0519.2019.2.134-139

Index Copernicus

Осадчий В.В.

Прокоф’єв Є.Г.

Сердюк І.М. Кошельніков В.В.

Інноваційні технології в сфері підготовки фахівців технічних спеціальностей

 

тези

Перспективи розвитку машинобудування та транспорту: збірник тез доповідей І-ї Міжнародної науково-технічної конференції. - Вінниця. - 2019. - С. 363-365

Осадчий В.В.

Прокоф’єв Є.Г.

Сердюк І.М.

Автоматизація процесу програмування на прикладі генератора адміністративної панелі на основі SPA

 

Тези

Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. праць. - Мелітополь: ФОП Однорог. – Вип.11. – 2019. – С. 122-125

Жильников А.С.

 

Застосування модулю Turtle у нестандартних завданнях з програмування мовою Python

 

Тези

Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. праць. - Мелітополь: ФОП Однорог. – Вип.11. – 2019. – С. 172-174

Прядко А.С.

Особливості розробки програмного комплекса автоматизації закладів «HORECA»

 

Стаття

«Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки». Том 30 (69) № 6, 2019, С. 95-100

ISSN 2663-5941 (Print)

ISSN 2663-595X (Online)

DOI https://doi.org/10.32838/2663-5941/2019.6-1/17

Фахове видання

ndex Copernicus International

Осадча К.П.

Прокоф’єв Є.Г.

Ліхачов Д.С.

Прядко А.О.

Особливості розробки програмного забезпечення доповненої реальності для відображення інтерактивної фурнітури з можливістю керування об’єктами

Стаття

«Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки». Том 30 (69) № 6, 2019. С. 128-132

ISSN 2663-5941 (Print)

ISSN 2663-595X (Online)

DOI https://doi.org/10.32838/2663-5941/2019.6-1/23

Фахове видання

ndex Copernicus International

Осадчий В.В.

Єремєєв В.С.

Ліхачов К.С.

Іванов О.А.

Формирование компетентности в области програм-мирования  у  будущих  инженеров-программистов

Стаття

Интеграция  образования.  2019.  Т.  23,  №  4. С. 588–607.

DOI: https://doi.org/10.15507/1991-9468.097.023.201904.588-607

Осадчий В.В.

 

Development of a chatbot for informing students of the schedule

Стаття

Proceedings of the 2ndStudent Workshop on Computer Science & Software Engineering(CS&), Kryvyi  Rih,  Ukraine, November 29, 2019, p.128-137. Режим доступу:

http://ceur-ws.org/Vol-2546/paper08.pdf

ISSN 1613-0073

Priadko A.O., Osadcha K.P., Kruhlyk V.S., Rakovych V.A

Використання засобів доповненої реальності в навчальному процесі

Стаття

«Інноваційна педагогіка» Випуск 22, 2020

До друку

Круглик В.С.

Прокоф’єв Є.Г.

Медведев Є.Л. Маринов А.В.

Особливості розробки CRM системи для міжнародного туроператора

Стаття

«Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки». Том 31 (70) № 1, 2020. С. 79-85

ISSN 2663-5941 (Print)

ISSN 2663-595X (Online)

DOI https://doi.org/10.32838/2663-5941/2020.1-1/14

Фахове видання

ndex Copernicus International

Єремєєв В.С.

Прокоф’єв Є.Г.

Сердюк І.М.

Тригуб І.Є.

Realities and prospects of distance learning at higher education institutions of Ukraine

Стаття

Ukrainian Journal

of Educational Studies and

Information Technology Vol. 8, № 1, 2020, р. 1-16.

ISSN: 2521-1234

Режим доступу: https://uesit.org.ua/index.php/itse/article/view/265/220

https://doi.org/10.32919/uesit.2020.01.01

S. Voloshinov

V.Osadchyi

K. Osadcha

S.Symonenko

The role of information and communication technologies in epidemics: an attempt at analysis

Стаття

Ukrainian Journal

of Educational Studies and

Information Technology Vol. 8, № 1, 2020, р. 62-82.

ISSN: 2521-1234

Режим доступу: https://uesit.org.ua/index.php/itse/article/view/276/231

DOI: https://doi.org/10.32919/uesit.2020.01.06

V.Osadchyi

K. Osadcha

 

Авторські свідоцтва

Науковий твір «Інтегроване середовище контролю знань студентів з економіко-математичних дисциплін нормативної частини для вищих навчальних закладів для спеціальності 6.050100 “Економіка підприємства”, 6.050101 “Економічна теорія”».

 

№ 52039; заявл. 05.11.2013.

Львов М. С., Співаковський О. В., Дубіна Г. Г., Вінник М. О., Яцюта В. О., Синякова К. М., Тюхтенко Н. А., Ковальов В. В., Максимович М. Б., Кобець В. М., Песчаненко В. С., Кльонов Д. М., Паєнтко Т. В., Григор’єва В. Б., Михайлова В. О., Пришевський Д. І

Комп’ютерна програма «Програмний засіб навчального призначення “Терра Математика: Алгебра, 8 клас”».

 

№ 52883; заявл. 30.12.2013.

Львов М. С., Співаковський О. В., Песчаненко В. С., Крекнін В. А., Грабовський А. Ю., Вінник М. О., Шишко Л. С., Черненко І. Є., Пуляєв С. В., Кльонов Д. М., Блинов І. О., Сервуля М. Ю.

Комп’ютерна програма «Онлайн репозиторій електронних освітніх ресурсів».

 

№ 52884; заявл. 30.12.2013.

Співаковський О. В., Львов М. С., Вінник М. О., Пуляєв С. В., Сервуля М. Ю., Федянін П. К., Кутецький Д. В., Плечій О. О.

Комп’ютерна програма «Програмний засіб навчального призначення “Терра Математика: Алгебра, 7 клас”».

 

№ 52886; заявл. 30.12.2013.

Львов М. С., Співаковський О. В., Песчаненко В. С., Крекнін В. А., Грабовський А. Ю., Вінник М. О., Шишко Л. С., Черненко І. Є., Пуляєв С. В., Кльонов Д. М., Блинов І. О., Сервуля М. Ю.

Комп’ютерна програма «Web-сервіс побудови рейтингів науковців ВНЗ за даними наукометричних систем та баз даних. Версія 2.0».

 

№ 59133; заявл. 01.04.2015.

Співаковський О. В., Вінник М. О., Полторацький М. Ю., Тарасіч Ю. Г., Панасенко О. С., Бородашкін Д. С., Шмарова Г. О.

Літературний твір навчально-методичного характеру "Unix-подібні операційні системи"

 

№ 86170 від 19.02.2019

 

Наумук І.М., Сердюк І.М., Прокоф’єв Є.Г.

Літературний твір навчально-методичного характеру "Медіаосвіта та медіаграмотність"

 

№ 86034 від 19.02.2019

 

Наумук І.М., Сердюк І.М., Прокоф’єв Є.Г.

Комп’ютерна програма "Система підтримки прийняття рішень для прогнозування фінансових показників університету"

 

№ 87244 від 26.03.2019

 

Прокоф’єв Є.Г., Сіциліцин Ю.О., Коровін О.С.

Виявлення та аналізу дефектів поверхонь

 

№ 87532 від 08.04.2019 

Муждабаєв А.

Навчально-методичні посібники

Комп’ютерні засоби комунікації

 

Херсон: «ВКФ “СТАР” ЛТД», 2014.

Вінник М. О.

Навчальні посібники

Основы алгоритмизации и программирования на языке Python

 

Херсон: Айлант, 2015.

Львов М. С., Спиваковский А. В.

Монографії

Система підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності у вищих навчальних закладах

 

Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017.

 

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з курсу "Обробка зображень та мультимедіа"

 

Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2017.

Брянцева Г. В., Брянцев О. А.

Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з курсу "Об’єктно-орієнтоване програмування"

 

Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2017.

Осадчий В. В.

Методичні рекомендації з курсу "Тестування програмного забезпечення"

 

Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2017.

Осадчий В. В.

Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з курсу "Управління IT-проектами"

 

Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2017.

Осадчий В. В.

Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з курсу "Візуальне програмування"

 

Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2017.

Осадчий В. В.

Методичні рекомендації для виконання практичних і лабораторних робіт з курсу "Вступ до спеціальності програміста (Введення до програмування)"

 

Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2017.

Осадчий В. В.

Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з курсу "Веб-програмування"

 

Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2017.

Осадчий В. В.

Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з курсу "Системне програмування"

 

Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2017.

Конюхов С. Л.

Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з курсу "Адміністрування комп’ютерних мереж"

 

Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2017.

Осадчий В. В.

Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з курсу "Інтелектуальні інформаційні системи" 

 

Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2017.

Осадчий В. В.

Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з курсу "Інформаційні мережі"

 

Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2017.

Осадчий В. В.

Методичні рекомендації з курсу "Стандартизація та сертифікація програмного забезпечення. Модуль 1. Сертифікація програмного забезпечення"

 

Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2017.

Осадчий В. В.

Методичні рекомендації з курсу "Стандартизація та сертифікація програмного забезпечення. Модуль 2. Тестування та верифікація програмного забезпечення"

 

Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2017.

Осадчий В. В.

Телефон:
 +380952579204
Адреса електронної пошти: 

Новий Модуль Навігації