Періодичні наукові видання кафедри

Оновлено: 10.11.2020

"Чорноморський ботанічний журнал" включений до Переліку наукових фахових

 видань України (категорія Б), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних 

робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства

 освіти і науки України 17.03.2020 р. № 409). Індекс міжнародної реєстрації: ISSN 1990-553X

(для друкованої версії); ISSN 2308-9628 (для електронної версії).

"Чорноморський ботанічний журнал" публікує матеріали з усіх питань ботаніки,

мікології і ліхенології, фітоекології, геоботаніки, географії рослин,

історії флори і рослинності, еволюції рослинного світу, філогенії  рослин,

грибів і лишайників, ресурсознавства, інтродукції рослин,

методики ботанічних досліджень, історії ботанічної науки,

заповідної справи, охорони рослинного світу, загальної созології.

До друку приймаються оглядові статті, статті, в яких висвітлюються теоретичні та

практичні питання, результати експериментальних досліджень, статті 

зі списками видів рослин, грибів і лишайників, таблиці геоботанічних описів.

Статті та повідомлення про результати наукових досліджень, а також

 матеріали про події наукового життя,  публікуються у відповідних розділах.

 

Навчальні програми нормативних та вибіркових дисциплін

освітньо-професійної програми «Біологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти (2019 рік)


Збірник навчальних програм для спеціальності

091 Біологія рівня вищої освіти «магістр»: навчальний посібник /під ред.

Н.В. Загороднюк. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2019. – 96 с.,

Збірка навчальних програм 091 Біологія магістратура 2019.pdf (685.1 Kb)