Навчально-методична робота

Оновлено: 29.01.2020

На кафедрі ботаніки викладачами читається ряд нормативних курсів ботанічного циклу природничо-математичних дисциплін. Заняття проводяться для студентів факультету біології, географії і екології та для студентів і слухачів інших факультетів Херсонського державного університету.

   

З програмами, планами лекцій, лабораторних, практичних та семінарських занять,  завданнями для самопідготовки та списками рекомендованої літератури можна ознайомитись на сторінках кафедри ботаніки в бібліотеці Херсонського Віртуального університету. Матеріали знаходяться в теках з назвою відповідної нормативної чи варіативної дисципліни. Нижче наведено їх перелік з посиланням на місце розташування навчально-методичного комплексу дисципліни на сторінках Херсонського віртуального університету. 

Рівень вищої освіти "бакалавр". Спеціальності 091 Біологія, 014.05 Середня освіта (біологія), 014.05 Середня освіта (біологія та здоров'я людини)

Рівень вищої освіти "магістр". Спеціальність 091 Біологія (за освітно-професійною програмою "Біологія")

Обов'язкові дисципліни

Вибіркові (варіативні) дисципліни

 

Рівень вищої освіти "магістр" Спеціальність 091 Біологія (за освітно-науковою програмою "Ботаніка")

Біобезпека, біозахист та біоетика

Філогенетичні системи та методи систематики

"Основи степознавства"

"Методика культивування грибів"

"Науково-дослідницький практикум з біології"

Теорія і практика формування екологічної культури. Дидактика екології.

"Фітопатологія"


Для ознайомлення магістрів-біологі з переліком навчальних дисциплін - рекомендуємо переглянути Навчальний план магістрів за спеціальністю 091 Біологія (за ОПРП Біологія) 091 Біологія маг 1,5 18-19 (1).xls (116.5 Kb)

 Викладачі кафедри є керівниками навчальних (польових) практик студентів-біологів 1-го, 2-го та 3-го курсу , виробничих практик студентів 4-го курсу, що здобувають ступінь вищої освіти "бакалавр" за спеціальностями 091 Біологія, 014.05 Середня освіта (біологія та здоров'я людини), виробничих практик магістрантів. Під керівництвом викладачів кафедри студенти виконують курсові та випускні роботи з ботаніки, бріології, ліхенології, заповідної справи, мікробіології, екології, методики навчання біології.

   
   

 

Навчально-методичний доробок викладачів кафедри ботаніки

 Підручники та посібники 

 1. Бойко М.Ф., Ходосовцев О.Є. Мохоподібні та лишайники.- Навч. пос. з методики визначення мохоподібних і лишайників. - Херсон: Айлант, 2001.- 68 с.
 2. Бойко М.Ф., Чорний С.Г. Екологія Херсонщини.- Херсон: Терра, 2001. - 156 с.
 3. Литвиненко О.І., Пугачова Н.І., Ігнатюк Л.М. Матеріали до особистісно-орієнтованого оцінювання досягнень учнів загальноосвітніх шкіл. – Херсон, 2000. – 28 с.
 4. Бойко М.Ф., Чорний С.Г., Блінова О.Є., Кошелєва В.Д., Речицький О.Н. та ін. Підготовка магістрів в Інституті природознавства Херсонського державного університету: Навчально-методичний посібник. - Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. - 88 с.
 5. Бойко М.Ф., Мельник Р.П., Мойсієнко І.І., Ходосовцев О.Є. Польовий практикум з дисциплін кафедри ботаніки. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2004. - 92 с.
 6. Шмалєй С.В., Івашина Г.О., Кошелєва В.Д., Бойко М.Ф. та ін. Дипломні роботи з дисциплін природознавства: Методичний посібник. - Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. - 52 с.
 7. Шмалєй С.В., Бойко М.Ф., Івашина Г.О., Кошелєва В.Д. та ін. Екстерни Інституту природознавства: Методичні рекомендації. - Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. - 120 с.
 8. Карташова І.І. Методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи студентів психолого-природничого факультету вищого навчального закладу денної і заочної форми навчання з курсу "Шкільний курс біології та методика його викладання. - Херсон, 2002. - 98 с.
 9. Карташова І.І., Квасницька Технологія уроку: Метод. посібник. - Херсо:, Літера, 2003. - 96 с.
 10. Карташова І.І. Ботаніка для вчителя і учня (історія, дивовижне, пізнавальне). - Херсон: ПП Вишемірський, 2006. - 196 с.
 11. Карташова І.І. Котовська Т.М. Формування екологічно мотивованої діяльность молодших школярів. - Херсон: РІПО, 2009. - 90 с.
 12. Карташова І.І., Квасницька Технологія уроку: Метод. посібник. - Херсо:, Літера, 2003. - 96 с.
 13. Карташова І.І., Мойсієнко І.І., Мельник Р.П. Методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи студентів психолого-природничого факультету вищого навчального закладу денної і заочної форми навчання з курсу "Шкільний курс біології та методика його викладання. - Херсон, 2003. - 84 с.

Програми та методичні рекомендації 

 1. Бойко М.Ф. Програма. Ботаніка. Для студ. ден., заоч. та екст. форми навч. вищ. пед. навч. закл. зі спеціальності 8.010103.ПМСО. ”Біологія”: Херсон: Айлант, 2000.- 19 с.
 2. Бойко М.Ф. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять з ботаніки (систематика прокаріотів, грибів, нижчих рослин – водоростей ). -Херсон: Айлант, 2000.- 24 с.
 3. Бойко М.Ф.. Самостійна робота студентів з ботаніки (систематики прокаріотів, грибів та рослин). Метод. реком. - Херсон: Айлант, 2000.- 19 с.
 4. Бойко М.Ф. Основи наукових досліджень. Біологія: Метод. реком. - Херсон: Айлант, 2001.- 12 с.
 5. Бойко М.Ф. Лабораторний практикум для студентів-біологів. Систематика прокаріотів, грибів, водоростей. - Херсон: Айлант, 2001.- 36 с.
 6. Бойко М.Ф. Основи флористики і геоботаніки.: Метод. матеріали.- Херсон: Вид-во ХДПУ, 2002.-16 с.
 7. Бойко М.Ф. Заповідна справа: Навчально-методичні рекомендації для студентів денної, заочної та екстернатної форми навчання спеціальності 8.070801. "Екологія. Охороно навколишнього середовища". - Херсон: Вид-во ХДУ, 2004. - 28 с.
 8. Бойко М.Ф., Мойсієнко І.І. Ботаніка. Систематика фотосинтезуючих прокаріотів, грибів, рослин. Лабораторний практикум. - Херсон: Вид-во ХДПУ, 2002.- 52 с.
 9. Богдан О.В. Зошит для виконання лабораторних робіт з ботаніки (для студентів спеціальності “Екологія” денного та заочного відділення). - Херсон: Айлант, 2007. - 90 с.
 10. Москов М.В., Венгер С.С., Москова Т.М. Зошит до викладання лабораторного практикуму з фізіології рослин.-Херсон, 1999.-105 с.
 11. Москов М.В., Венгер С.С., Москова Т.М. Зошит польової практики з фізіології рослин.-Херсон, 1999.-62 с.
 12. Венгер С.С. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робот з мікробіології ХДПУ.-Херсон, 2001-31с.
 13. Венгер С.С., Москов М.В. Навчально-методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт з дисципліни "Фізіологія рослин" (для студентів біологічних спеціальностей). - Херсон: Вид-во ХДУ, 2004. - 40 с.
 14. Бойко М.Ф., Мойсієнко І.І. Екологічна стежка “Плавні Нижнього Дніпра”.: Метод. реком. для проведення екскурсій – Херсон: Стар, 2000. - 6 с.
 15. Бойко М.Ф., Мойсієнко І.І. Екологічна стежка: Урочище “Вірьовчина балка” у м. Херсоні. Методичні рекомендації для проведення екскурсій. - Херсон: Стар, 2000. - 6 с.
 16. Москов М.В. Фізіологія рослин. Навчально-методичний посібник для студентів заочного відділення за спеціальністю “Біологія”. – Херсон, 2000. – 99 с.
 17. Павлова Н.Р. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу біогеографії. - Херсон, 2001. – 33 с.
 18. Бойко М.Ф., Павлова Н.Р. Систематика рослин та грибів. Лабораторний практикум для студентів-біологів. - Херсон: Айлант, 2008. - 96 c.