Тематика досліджень представників наукової школи

Оновлено: 28.10.2021

Тематика досліджень представників наукової школи

1.     Матвєєва Катерина Сергіївна  кандидат педагогічних наук, доцент,
захистила дисертацію на тему «Підготовка майбутніх фахівців економічного профілю  до міжнародної професійної діяльності» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти 13.09. 2013 р.
2.     Кузнецова Наталія Володимирівна захистила дисертацію  на тему «Методика навчання англійського діалогічного мовлення обдарованих старшокласників профільної школи»
зі спеціальності 13.00.02.- теорія і методика навчання (германські мови)  24. 06. 2014 р.
3.     Бачинська (Бронетко) Ірина Анатоліївна захистила дисертацію  на тему «Методика формування лінгвосоціокультурної компетенції учнів старших класів загальноосвітніх шкіл засобами електронного підручника» зі спеціальності 13.00.02.- теорія і методика навчання (германські мови)
05.04. 2015 р.
4.     Ленюк Наталія Михайлівна захистила  дисертацію  на тему «Методика формування німецькомовної компетентності студентів технічних спеціальностей  у процесі самостійної роботи»
зі спеціальності 13.00.02.- теорія і методика навчання (германські мови) 3.07.2015 р.
5.     Кулікова (Литвиненко) Ірина Юріївна захистила дисертацію  на тему «Методика навчання студентів технічних спеціальностей англомовного читання на засадах інтеграції» зі спеціальності 13.00.02.- теорія і методика навчання (германські мови) 6.09.2015
6.     Ляшенко Уляна Ігоріївна захистила дисертацію  на тему «Педагогічні умови підготовки майбутніх суднових механіків у процесі вивчення професійно-орієнтованих  дисциплін» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти  27.05.2016 р.
7.     Барсук Світлана Леонідівна захистила дисертацію  на тему «Педагогічні умови формування іншомовного професійного мовлення  майбутніх судноводіїв  на засадах комунікативно-когнітивного підходу» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти  28.12.2016 р.
8.     Смутченко Ольга Сергіївна захистила дисертацію  на тему «Формування субкультури майбутніх учителів іноземних мов в умовах полілінгвального освітнього середовища»  зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, 20.11.2020 р. науковий ступінь – доктор філософії.
9.     Ізмайлова Оксана Андріївна  закінчила аспірантуру зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика  професійної освіти  і підготувала  дисертацію з теми: «Методика формування дискурсивної компетентності студентів мовних закладів вищої освіти»