Практика студентів

Оновлено: 16.01.2021

                               Практика студентів IІ-ІV курсів спеціальності 227 Фізичнатерапія, ерготерапія

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти

    Підготовка фахівців за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія першого (бакалаврського) та другого (иагістерського) рівнів освіти передбачає проведення клінічної (навчальна), навчальної (реабілітаційні технології)та виробничих практик в лікувально-оздоровчих закладах міста Херсона.

   Студенти, які навчаються за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія проходять практики в:

   1. КНП "Херсонська міська клінічна лікарня імені О.С. Лучанського";

   2. КНП "Херсонська міська клінічна лікарня імені А.і О. Тропіних";

   3. Херсонському обласному центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідідністю Херсонської обласної ради;

   4. Херсонському обласному кардіологічному диспансері;

   5. КНП "Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня";

   6. КНП "Херсонська обласна лікарня імені Є.Є. Карабелеша";

  7. КНП "Херсонський обласний центр громадського здоров'я";

 8. КЗ "Херсонський обласний онкологічний диспансер";

 9. КЗ "Обласна лікарня відновного лікуваня" Херсонської обласної ради;

10. ФОП Кузьмін Андрій Анатолійович;

11. ФОП Пшеніцин Віталій Микколайович;

12. Центр реабілітації "Движение".

Практика студентів спеціальності 222 Медицина  СВО "Магістр"

Студенти, які навчаються аа спеціальностяю 222 Медицина проходять практики в:

   1. КНП "Херсонська міська клінічна лікарня імені О.С. Лучанського";

   2. КНП "Херсонська міська клінічна лікарня імені А.і О. Тропіних";

   3. КНП "Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня";

   4. КНП "Херсонська обласна лікарня імені Є.Є. Карабелеша";

  5. Херсонській обласній клінічній лікарні.

                            Навчальна (оздоровчо-реабілітаційна) практика

              Навчальна (оздоровчо-реабілітаційна) практика із фізичної реабілітації є продовженням лекційних та практичних (лабораторних) курсів дисциплін спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія. Практика дає дійсну уяву про організацію і роботу спеціальних оздоровчих закладів. Поглиблення теоретичних знань доповнюється практичними навичками.

Відповідно до навчального плану спеціальності 227 Фізична терапія ерготерапія навчальна (оздоровчо-реабілітаційна) практика проводиться у 4 семестрі, її тривалість становить 2 тижні.

    Навчальна (оздоровчо-реабілітаційна) практика організовується з відривом від навчання і дозволяє у спеціальних оздоровчих закладах ознайомити студентів:

– з роботою, статутом та правилами внутрішнього розпорядку, матеріально-технічною базою спеціальних оздоровчих закладів;

– з основними напрямами роботи спеціалістів на базах практики, об’єктом і предметом роботи, програмами, планами;

– з документацією та правилами її оформлення;

– з сучасними тенденціями науково-технічного прогресу, їх суттю та врахуванням у практичній діяльності;

– з фаховою літературою, яка знаходиться в бібліотеках спеціальних оздоровчих закладів;

– з передовим досвідом роботи фахівців.

      Навчальна (оздоровчо-реабілітаційна) практика передбачає відвідування спеціальних оздоровчих закладів і ознайомлення студентів з практичним курсом масажу, з роботою кабінетів функціональної діагностики, фізіотерапії, з проведенням лікувальної фізичної культури при різних захворюваннях, з роботою кабінету антропометрії (де навчаються робити антропометричні виміри), роботу з фондами бібліотек спеціальних оздоровчих закладів тощо.

      Навчальна (оздоровчо-реабілітаційна) практика організується на базах спеціальних оздоровчих закладів м. Херсона, з якими підписані угоди про співпрацю та договорами про проведення практики.

   Загальне керівництво навчальною (оздоровчо-реабілітаційною) практикою здійснює завідувач практиками медичного факультету. Кафедрою медицини та фізичної терапії призначається груповий керівник практики.

Навчальна (реабілітаційні технології) практика

Навчальна практика з фізичної реабілітації є одним із засобів забезпечення ефективності  та якості підготовки майбутніх фахівців із відновлення здоров’я людини. Навчальна (реабілітаційні технології) практика організується на базах спеціальних оздоровчих закладів м. Херсона, з якими підписані угоди про співпрацю та договорами про проведення практики.

Навчальна практика доповнює і поглиблює теоретичну та практичну підготовку студентів, створює умови для закріплення  набутих та отримання нових умінь і навичок, необхідних при оздоровленні та реабілітації дітей з обмеженими можливостями.

У процесі практики студенти проводять корекційно-реабілітаційну роботу з дітьми-інвалідами різних нозологій. Під час проходження практики студенти проводять обстеження фізичного стану дітей, складають реабілітаційні програми з урахуванням віку, нозології та етапу реабілітаційного періоду.

Програма реабілітації включає в себе:

1.Паспортні дані.

2.Дані суб’єктивного дослідження (бесіда з батьками, робота з історією хвогоби):

а) скарги;

б) анамнез захворювання (Anamnesis morbi);

в) анамнез життя (Anamnesis vitae);

3. Дані антропометричних показників та медико-біологічного дослідження (див. додаток І, ІІ) за картами обстеження Херсонського обласного центра соціальної реабілітації дітей-інвалідів:

а) «Індивідуальна карта обстеження фізичного стану та рухливих здібностей дитини із затримкою психомовного розвитку»;

б) «Індивідуальна карта обстеження фізичного стану та розвитку рухових навичок дитини з церебральним паралічем, вродженими вадами розвитку головного мозку, тяжкими ураженнями функцій опорно-рухливого апарату».

4. Складання індивідуальної реабілітаційної програми дитини на основі матеріалів дослідження, що включатиме комплексний підхід до фізичної реабілітації.

5. Виконання індивідуальної реабілітаційної програми з погодженням керівника практики та лікаря реабілітаційного закладу:

–                  фізіотерапевтичні процедури (ампліпульстерапія, електрофорез, парафіно-озокеритолікування, застосування небулайзеру);

–                  масаж (лікувальний, сегментарно-рефлекторний, вібромасаж, віброаукустичний масаж, гідромасаж);

–                  комплекси лікувальної фізкультури (лікувальна гімнастика (динамічно-пропріоцептивна корекція у рефлекторно-навантаженому пристрої «Гравістат»), лікування положенням, механотерапія, гідрокінезотерапія, трудотерапія).

6. Результати реабілітації і оцінка ступеня відновлення.

7. Список літератури.

Виконуючи призначення лікаря, студент-практикант добирає засоби і форми лікувальної фізичної культури, розробляє методику застосування фізичних вправ на ранніх етапах лікування, планує і виконує програму подальшого функціонального відновлення і фізичної дієздатності хворого, виявляє і розширює резервні можливості організму, тренує його і повертає до активної участі у житті суспільства.

Під час практики перевіряється рівень наукової підготовки студентів. Вони вивчають документацію хворих, етіологію та патогенез захворювання, ведуть дослідницьку діяльність, складають та виконують індивідуальну програму реабілітації.

Відповідно до навчального плану спеціальності 6.010203 Здоров’я людини для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» передбачено навчальну практику на 3 курсі у 6 семестрі тривалістю 2 тижнів (16 червня – 27 грудня) – 60 годин, яка відбудеться у Херсонському обласному центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Студент зобов’язаний працювати не менше 6 годин на день.

Загальне керівництво практикою забезпечує завідувач практиками факультету природознавства, здоров’я людини і туризму. Кафедрою здоров’я людини призначається груповий керівник практики (старший викладач Таран І. В.).

Виробнича практика

     Виробнича практика з фізичної реабілітації є одним із засобів забезпеченння ефективності та якості підготовки майбутніх фахівців із відновлення здоров'я людини.

    Виробнича фізично-реабілітаційна практика доповнює та поглиблює теоретичну та практичну підготовку студентів, створює умови для закріплення набутих та отримання нових умінь і навичок, необхідних при оздоровленні та реабілітації людей.

    В процесі практики студенти проводять корекційно-реабілітаційну роботу з різним контингентом населення. Під час проходження практики студенти складають реабілітаційні програми для хворих людей з урахуванням віку, етапу реабілітаційного періоду та різної нозології. Програма реабілітації включає в себе:

   1. Паспортні дані.

   2. Дані суб'ктивного дослідження:

     а) скарги;

     б) анамнез захворювання;

     в) анамнез життя.

   3. Приблизний режим дня хворого.

   4. Дані об'єктивного дослідження (температура тіла, шкіра, підщкірна клітковина, набряки, лімфатична система, фукнціональні проби, оглядання ділянки серця, пальпація вен тощо).

   5. Методи, форми і засоби, які були застосовані:ї

     - комплекси лікувальної фізкультури;

     - лікувальний масаж;

     - фізіотерапевтичні процедури.

   6. Результати реабілітації і оцінка ступення відновлення здоров'я хворого.

   7. Список літератури.


Пам’ятка студента-практиканта 4 курсу СВО "бакалавр" та ІІ куру СВО "Магістр"  на виробничу практику з фізичної реабілітації зі спеціальності. doc (39 Kb)

Переддипломна практика

           Переддипломна практика є одним з важливих елементів підготовки спеціалістів з фізичної реабілітації.

Переддипломна практика спрямована на вдосконалення дослідницьких та творчих якостей студентів, а також їх ознайомлення з практичними питаннями організації наукових досліджень в галузі фізичної реабілітації. Під час переддипломної практики перевіряється рівень наукової підготовки студентів, їх знань, вмінь і навичок щодо проведення досліджень, спрямованих на всебічне вивчення морфофункціональних особливостей, адаптаційних реакцій біологічних об’єктів, фізіологічних, психофізіологічних особливостей осіб з особливими потребами, розробки нових методик та засобів фізичної реабілітації та корекції, а також оцінку ефективності запропонованих заходів; оволодіння основними методами і засобами біологічних досліджень, обробкою отриманої статистичної інформації.

Переддипломна практика студентів спеціальності 227 Фізична реабілітація (СВО "бакалавр") та спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія (СВО "магістр") організується на базі кафедри медицини та фізичної реабілітації. Набуті знання та вміння студенти використовують при оформленні та захисті дипломних робіт.

Переддипломна практика проводиться у 7 семестрі (СВО "Бакалавр") та ІІІ семестрі (СВО "магістр"). Загальне керівництво переддипломною практикою здійснює завідувач практиками медичного факультету .  Випускною кафедрою призначаються групові керівники переддипломної практики, які є керівниками випускних робіт студентів.