Науково-дослідна лабораторія синтезу біологічно активних сполук

Оновлено: 29.11.2021

Перелік документів

Паспорт лабораторії

Положення про лабораторію синтезу біологічно активних речовин

Склад проблемної групи

План роботи 

Звіт про рпоботу 

 

Керівник: Речицький Олександр Наумович кандидат хімічних наук, доцент

 


Основні напрями та завдання діяльності науково дослідної лабораторії

 

Проведення досліджень відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» в галузі «Природничі науки»

 

Завдання:

 

1. Проведення наукових досліджень з проблем синтезу речовин, які володіють специфічною реакційною здатністю і високою біологічною активністю і можуть бути використанні у сільському господарстві та у медицині.

 

2. Створення тимчасових та довгострокових творчих колективів для вирішення наукових проблем у галузі Хімія, Фармація, промислова фармація.

 

3. Впровадження  результатів наукових досліджень у практичну діяльність:

 

- рекомендації стосовно використання синтезованих речовин у сільському господарстві;

 

- опублікування наукових статей, наукових доповідей, наукових повідомлень про науково-дослідну роботу за результатами дослідницької діяльності із залученням студентів та отримання науково-практичних результатів у формі курсових та випускних робіт.

 

4. Підвищення h-індексу співробітників НДЛ шляхом публікацій в міжнародних та фахових виданнях.

 

5.  Впровадження результатів досліджень в освітній процес, створення навчальних посібників, вдосконалення лекційних курсів та циклів лабораторних робіт із дисциплін «Органічна хімія», «Методи синтезу неорганічних та органічних сполук», «Біологічна хімія», «Методологія органічного синтезу», «Фармацевтична хімія».


Науково-дослідна робота, що виконуеться на базі лабораторії

Аналіз наукової літератури з метою виявлення оптимальних методик синтезу похідних 1,4-дигідропіридину піримідину, біциклічнихбіссечовин, нітрогеновмісних гетероциклічних сполук з флуоровмісними замісниками біля атому Нітрогену, впливу різноманітних замісників в різних положеннях на біологічну активність.

З метою дослідження біологічної активності синтез нітрогеновмісних гетероциклічних сполук: 4-арил-1,4-дигідропіридинів (1,4-ДГП) і 4-арилфуро-, 4-арилдифуро-  4-арилпіроло- та 4-арилдипіроло-1,4-дигідропіримідинів, октахлородифуропіридинів. біциклічних біосечовин зі спіросистемою гетероциклів (спірокарбон) та з конденсованими гетероциклами (табод, рацемат), комплексних сполук спірокарбону з солями біометалів, з органічними та неорганічними кислотами. Синтезів аналогів спірокарбону, використовуючи в якості реагентів в різноманітних комбінаціях сечовину та її похідні, ацетон та різноманітні диненасичені кетони.

Використовуючи бромопохідні піромідинону та калієві солі похідних тіофеліну синтез похідних пурину.

Дослідження впливу похідних 4-арил-1,4-дигідропіридину, 4-арил-піримідинону, спірокарбону на проростання насіння та ріст проростків сільськогосподарських рослин.

Науково-дослідна лабораторія “Синтез біологічно активних сполук” (науковий керівник доц. Речицький О.Н.)  займається синтезом нітрогенвмісних гетероциклічних сполук, що володіють біологічною активністю.

Дослідження властивостей одержаних речовин показало, що більшість із них мають високу біологічну активність, й можуть знайти використання у різних сферах господарської діяльності. Глибоке дослідження одержаних препаратів на різних біологічних об’єктах тваринного та рослинного походження свідчить про те, що більшість препаратів зміцнює імунну систему організму на клітинному рівні, таким чином підвищують стійкість біологічних об’єктів до різного виду стресових та негативних впливів зовнішнього середовища.


Склад наукового колективу, задіяного в роботі НДЛ

1 Решнова Світлана Федорівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

2. Пилипчук Людмила Львівна, кандидат біологічних наук, доцент.

3. Повстяной Вячеслав Михайлович, кандидат хімічних наук, доцент.

4. Гришко Артем Ігорович, ст. лаборант.

5. Студенти спеціальності 102 Хімія першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти:

Кириченко Ольга, другий (магістерський) рівень вищої освіти, 2 курс;

Дзиговська Катерина, другий (магістерський) рівень вищої освіти, 2 курс;

Резниченко Олена, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 4 курс;

Шушковський Вадим, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 3 курс.

 

   
   

Новий Модуль Навігації

Новий Контакти

У разі виникнення потреби у виконанні досліджень у Синтезі біологічно активних сполук за зазначеними напрямками –
звертайтесь за адресою: 73000, м. Херсон, вул. Університетська 27 (головний корпус ХДУ, 8 поверх ауд.802, 803.)

телефоном: (0552)49-12-69

Email: alex_r@ksu.ks.ua

          sony@ksu.ks.ua