Відділення по роботі з іноземцями

Оновлено: 21.09.2021

Порядок

прийому іноземців на навчання до підготовчого відділення

Офісу доуніверситетської підготовки, післядипломної освіти та роботи з іноземцями

Херсонського державного університету

        Прийом іноземців на навчання до підготовчого відділення для іноземних громадян Офісу доуніверситетської підготовки, післядипломної освіти та роботи з іноземцями (далі – Офіс) Херсонського державного університету (далі – ХДУ) здійснюється згідно із Законами України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII (із змінами), «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (із змінами), «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 № 3773-VI (із змінами), «Про закордонних українців» від 04.03.2004 № 1528-IV (із змінами), «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 08.07.2011 № 3671-VI (із змінами), Указом Президента України «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова» від 03.06.1994 № 271/94, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства» від 11.09.2013 № 684 (із змінами), наказом Міністерства освіти і науки України «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства» від 01.11.2013 № 1541 (із змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.11.2013 за № 2004/24536.
        Прийом на навчання на 2021-2022 навчальний рік до підготовчого відділення для іноземних громадян Офісу здійснюється упродовж навчального року.
        Початок навчання - 01.10.2021. Завершення навчання - 30.06.2022.
       Іноземці можуть навчатися на підготовчому відділенні для іноземних громадян Офісу за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України та чинним законодавством. 

       Організацію та проведення прийому іноземців на навчання до підготовчого відділення для іноземних громадян здійснює Офіс. Іноземці, які прибувають до України з метою навчання на підготовчому відділенні для іноземних громадян, мають отримати від ХДУ запрошення на навчання.

     Механізм видавання запрошень на навчання іноземцям, визначений у Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 року № 1541 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11.12. 2015 № 1272).
      Запрошення на навчання оформляється Офісом за попереднім зверненням іноземця до ХДУ на підставі поданих ним у паперовому вигляді копій таких документів:
      1) закордонного паспортного документа іноземця (переклад українською мовою нотаріально завірений);
      2) документа про здобутий рівень освіти з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) (переклад українською мовою нотаріально завірений);
      3) письмової згоди на оброблення персональних даних.
    Офіс видає оригінал зареєстрованого в електронному журналі запрошення іноземцю або уповноваженій ним особі для оформлення в’їзду іноземця в Україну з метою навчання на підготовчому відділенні для іноземних громадян. Запрошення заповнюється українською та англійською мовами друкованим способом. Запрошення діє 6 (шість) місяців з дати його видавання. Для іноземців країн візового режиму, перед в’їздом в Україну, обов’язкове отримання візи типу «D».
     Запрошені на навчання до ХДУ іноземці, які отримали в’їзну візу в Україну, повинні завчасно повідомити Офіс про дату та місце прибуття для забезпечення (в разі необхідності) зустрічі. Офіс, в свою чергу, забезпечує своєчасне інформування відповідного органу Прикордонної служби України щодо деталей прибуття запрошеного іноземця в Україну, а також надає відомості про особу, уповноважену ХДУ на зустріч іноземця та його супроводження до навчального закладу, з обов’язковим зазначенням прізвища, ім'я та по батькові такої особи, паспортних даних та даних контактного зв’язку.
     Навчання іноземців на підготовчому відділенні для іноземних громадян здійснюється за денною формою.
     Для вступу до підготовчого відділення для іноземних громадян іноземець особисто подає до Офісу заяву у паперовій формі. До заяви іноземець додає:
     1) оригінал закордонного паспортного документа або документа, що посвідчує особу без громадянства;
     2) копію закордонного паспортного документа або документа, що посвідчує особу без громадянства (переклад українською мовою нотаріально завірений);
     3) оригінал документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
     4) копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (переклад українською мовою нотаріально завірений);
     5) оригінал додатку до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
   6) копію додатку до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності) (переклад українською мовою нотаріально завірений);
     7) оригінал полісу медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
     8) копію полісу медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (переклад українською мовою нотаріально завірений);
     9) 4 фотокартки розміром 30 х40 мм;
     10) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);
     11) оригінал медичної довідки або медичного сертифікату про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, виданий не пізніше ніж за 2 (два) місяці до в’їзду на навчання Україну;
    12) копію медичної довідки або медичного сертифікату про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, виданий не пізніше ніж за 2 (два) місяці до в’їзду на навчання Україну (переклад українською мовою нотаріально завірений);
    13) запрошення на навчання. В усіх документах повинні бути однакові (до букв) прізвище, ім’я, по батькові. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються. Документи, що не відповідають зазначеним вимогам, подані не у повному переліку або такі, що містять помилки та виправлення, до розгляду Офісом не приймаються. Зарахування іноземців на навчання до підготовчого відділення для іноземних громадян Офісу здійснюється за наказом ректора ХДУ.

    Навчання на підготовчому відділенні здійснюється за договором, укладеним іноземцем з навчальним закладом. Оплата освітньої послуги, що надається іноземцям, здійснюється за договором на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. У разі зарахування на навчання неповнолітніх осіб договір на навчання укладають їх батьки або законні представники. ХДУ забезпечує своєчасне подання документів до територіальних органів чи підрозділів Державної міграційної служби України для оформлення зарахованим на навчання іноземцям, в установленому законодавством порядку, посвідок на тимчасове проживання на період навчання. Для проживання, за бажанням іноземця, можливе надання місця у гуртожитку ХДУ з обов'язковою реєстрвцією за місцем проживання . Порядок прийому іноземців на навчання до Херсонського державного університету Прийом на навчання іноземців до Херсонського державного університету (далі – ХДУ) здійснюється згідно із Законами України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII (із змінами), «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (із змінами), «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 № 3773-VI (із змінами), «Про закордонних українців» від 04.03.2004 № 1528-IV (із змінами), «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 08.07.2011 № 3671-VI (із змінами), Указом Президента України «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова» від 03.06.1994 № 271/94, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства» від 11.09.2013 № 684 (із змінами), наказом Міністерства освіти і науки України «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства» від 01.11.2013 № 1541 (із змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.11.2013 за № 2004/24536.
     Прийом на 2021-2022 навчальний рік здійснюється:
    1) двічі на рік - з 14.07. 2021 по 01.11.2021 та з 01.02.2022 по 01.03.2022;
    2) упродовж року для підготовки в аспірантурі, ад’юнктурі, докторантурі.
   Іноземці можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, чинним законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність. Прийом іноземців до ХДУ на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до ХДУ за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями), перелік яких знаходиться в Правилах прийому до ХДУ на 2021-2022 навчальний рік. Організацію та проведення прийому іноземців для здобуття відповідного ступеня вищої освіти у ХДУ здійснює Офіс до університетської підготовки, післядипломної освіти та роботи з іноземцями (далі – Офіс). Іноземці, які прибувають до України з метою навчання, мають отримати від ХДУ запрошення на навчання. Механізм видавання запрошень на навчання в Україні іноземцям визначено у Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 року № 1541 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11.12. 2015 № 1272). Запрошення на навчання оформляється Офісом за попереднім зверненням іноземця до ХДУ на підставі поданих ними у паперовому вигляді копій таких документів:
     1) закордонного паспортного документа іноземця (переклад українською мовою нотаріально завірений);
     2) документа про здобутий рівень освіти з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки (переклад українською мовою нотаріально завірений);
     3) письмової згоди на оброблення персональних даних.
  Для реєстрації запрошень іноземцям, які навчатимуться за міжнародними договорами та державними програмами, а також за програмами міжнародної академічної мобільності, договорами міжнародного співробітництва навчальних закладів, УДЦМО разом із заповненим запрошенням в електронній формі подаються електронна копія листа-пояснення ХДУ щодо зазначених підстав навчання іноземця та електронні копії документів. Офіс видає оригінал зареєстрованого в електронному журналі запрошення іноземцю або уповноваженій ним особі для оформлення в’їзду іноземця в Україну з метою навчання. Запрошення заповнюється українською та англійською мовами друкованим способом.Запрошення діє 6 (шість) місяців з дати його видачі. Для іноземців країн візового режиму, перед в’їздом в Україну, обов’язкове отримання візи типу «D». Запрошені на навчання до ХДУ іноземці, які отримали в’їзну візу в Україну, повинні завчасно повідомити Офіс про дату та місце прибуття для забезпечення (в разі необхідності) зустрічі. Офіс, в свою чергу, забезпечує своєчасне інформування відповідного органу Прикордонної служби України щодо деталей прибуття запрошеного іноземця в Україну, а також надає відомості про особу, уповноважену ХДУ на зустріч іноземця та його супроводження до навчального закладу, з обов’язковим зазначенням прізвища, ім'я та по батькові такої особи й паспортних даних та даних контактного зв’язку.
     Навчання іноземців здійснюється за денною та заочною формами здобуття освіти. Для вступу до ХДУ іноземець особисто подає до Офісу заяву у паперовій формі.
     До заяви іноземець додає:
     1) оригінал закордонного паспортного документа або документа, що посвідчує особу без громадянства;
     2) копію закордонного паспортного документа або документа, що посвідчує особу без громадянства (переклад українською мовою нотаріально завірений);
     3) оригінал документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
     4) копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (переклад українською мовою нотаріально завірений);
     5) оригінал додатку до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
   6) копію додатку до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності) (переклад українською мовою нотаріально завірений);
    7) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра;
     8) оригінал полісу медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
     9) копію полісу медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (переклад українською мовою нотаріально завірений);
    10) 4 фотокартки розміром 30 х40 мм;
    11) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);
    12) оригінал медичної довідки або медичного сертифікату про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, виданий не пізніше ніж за 2 (два) місяці до в’їзду на навчання Україну;
     13) копію медичної довідки або медичного сертифікату про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, виданий не пізніше ніж за 2 (два) місяці до в’їзду на навчання Україну (переклад українською мовою нотаріально завірений);
     14) запрошення на навчання.
     Іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені правилами прийому до закладу вищої освіти та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність. В усіх документах повинні бути однакові (до букв) прізвище, ім’я, по батькові. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються. Документи, що не відповідають зазначеним вимогам, подані не у повному переліку або такі, що містять помилки та виправлення, до розгляду Офісом не приймаються.
    Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних іспитів та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, котрі надають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.
      Вступні випробування проводяться:
     1) для іноземців, які претендують на зарахування за рівнем вищої освіти бакалавр – з конкурсних предметів, в тому числі української мови, як мови навчання, відповідно до Правил прийому для здобуття вищої освіти в ХДУ в 2021 році. Результати вступних випробувань оцінюються за 200-бальною шкалою.
     2) для іноземців, які претендують на зарахування за рівнем вищої освіти магістр – з вступних випробувань відповідно Правил прийому для здобуття вищої освіти в ХДУ в 2021 році. Результати вступних випробувань оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
    Строки проведення вступних випробувань встановлюються Приймальною комісією за поданням Офісу.

    Іноземці зараховуються в межах ліцензованого обсягу спеціальності, за результатами конкурсного відбору, для здійснення якого обчислюються бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та визначеного ХДУ мінімально необхідного для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.
     Мінімальна кількість балів із загальноосвітніх предметів є однаковою як для вступників – громадян України, так і для вступників – іноземців.
   Умовою зарахування іноземців на навчання до ХДУ для здобуття вищої освіти на відповідному рівні є володіння ним українською мовою на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, що підтверджується результатами вступного випробування. Якщо іноземець не володіє мовою навчання на достатньому рівні, університет пропонує йому пройти мовну підготовку для вступу у ВНЗ України на підготовчому відділенні для іноземних громадян Офісу.
        Накази про зарахування іноземців на навчання видаються ректором ХДУ на підставі рішення Приймальної комісії.
        Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
        Строки зарахування іноземців встановлюються Приймальною комісією за поданням Офісу.
    Прийом іноземців на навчання за міжнародними договорами України та державними програмами здійснюється на підставі направлення МОН у порядку, передбаченому цими договорами та програмами. Якщо іноземці, які навчатимуться за міжнародними договорами та державними програмами, потребують мовної підготовки для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, вони зараховуються на підготовче відділення для іноземних громадян Офісу відповідно до листів-направлень МОН.
Навчання здійснюється за договором, укладеним іноземцем з навчальним закладом.

   Оплата освітніх послуг, що надаються ХДУ іноземцям, здійснюється за договорами (контрактами) на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. У разі зарахування на навчання неповнолітніх осіб договори (контракти) на навчання укладають їх батьки або законні представники.При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.05.2015 за № 614/27059. Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства впродовж 1 (першого) семестру. За результатами процедури визнання ХДУ приймає рішення щодо продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури визнання, або щодо відрахування іноземця. У разі встановлення неавтентичності наданого документа про здобутий освітній рівень ХДУ відраховує такого іноземця. ХДУ забезпечує своєчасне подання документів до територіальних органів чи підрозділів Державної міграційної служби України для оформлення зарахованим на навчання іноземцям в установленому законодавством порядку посвідок на тимчасове проживання на період навчання.
   Для проживання, за бажанням іноземця, можливе надання місця у гуртожитку ХДУ. Іноземці, в тому числі закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, у тому числі за рахунок коштів державного або місцевого бюджету.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном тел. +38 (050) 876-46-03