Матеріали конференцій

Оновлено: 22.11.2016

Матеріали конференцій:

 1. Спиваковский А.В., Крекнин В.А. О конечной примарной группе, разложимой в произведение циклической и элементарной Абелевой подгрупп //Тезисы XVIII-ой Всесоюзной алгебраической конф. - Ч. 1.-Кишинев. -1985.- С. 284 (135,82 KB)
 2. Спиваковский А.В., Крекнин В.А. О конечных группах, имеющих С-сепарирующие подгруппы //Тезисы XVIII-ой Всесоюзной алгебраической конференции - Ч. 1.- Кишинев, 1985.- С.285
 3. Спиваковский А.В. Об одном критерии инвариантости в конечной 2-группе// Тезисы XVIII-ой Всесоюзной алгебраической конференции - Ч. 2.- Кишинев. 1985.- С. 183
 4. Спиваковский А.В., Крекнин В.А. Конечные Р-группы, с матрешками дополняемых подгруп //Тезисы Х-го Всесоюзного симпозиума по теории групп. – Гомель, 1986.- С. 129
 5.   Співаковський О.В., Ковтушенко А.П. Про принципи створення алгоритмічного і програмного забезпечення навчальних курсів //Тези обласної наук.-практ. конф.- Херсон, 1987.- С. 80
 6. Спиваковский А.В., Гребенникова Т.В. Графическая система ДВК–2М //Тезисы обласной науч. -практ. конф.- Херсон, 1988.- С. 124
 7.   Співаковський О.В. Програмно-методичний комплекс для курсу лінійної алгебри в педінституті//Тези республик. наук. - практ. конф. - Київ. -1991.- С. 13
 8.   Співаковський О.В., Зайцева Т.В., Смирнова Є.Н. З досвіду викладання курсу методики інформатики у вищій школі //Матер. межвуз. науч-пр. конф. (29-30 жовтня 1991 р.) „Використання сучасної інформаційної технології у навчальному процесі”, Київ: КДПИ, 1992. - С. 121-125
 9. Спиваковский А.В. Реализация проєкта "Экономика и менеджмент" на Украине//Тезисы докладов І Укр. науч. - метод. конф – Одеса, 1992.- С. 222-224
 10. Співаковський О.В., Зварич В.В. Про сучасні технології доступу до правової інформації//Матер. Міжнар.наук.-пр. конф. – Херсон, 1999.-С.69-73
 11. Співаковський О.В., Лещинський О.Л., Працьовитий М.В. Теоретичні основи розробки педагогічних технологій вивчення фундаментальних курсів вищої математики //Матер. VIII-ої Міжн. наук. конф. їм. академіка М. Кравчука. - Київ, 2000.-С. 541
 12. Співаковський О.В., Тихонова В.В., Лещинський О.Л. Про використання математичних комп'ютерних пакетів при вивченні вищої математики //Матеріали VIII-ої Міжн. конф. їм. академіка М. Кравчука – Київ, 2000. – С. 546
 13. Співаковський О.В., Тищенко Г.І., Чорний С.Г. Моніторинг земельних ресурсів за допомогою ГІС-технологій. - Миколаїв: Вид-во МФ Наука, 2000.-С. 87-91
 14. Спиваковский А.В. О необходимых предпосылках создания и развития дистанционного образования в высших учебных заведениях //Матер. Міжнар. наук. - прак. конф. “Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи” – Херсон, 2001. – С. 131-133
 15.   Співаковський О.В., Лещинський О.Л. «Про місце алгебраїчної освіти студентів, що навчаються за економічним напрямком на фізико-математичних факультетах педагогічних знань //Всеукр. конф. «Алгебраїчні методи дискретної математики (теорія і методологія) у Луганськом державному педагогічному університеті ім. Тараса Шевченко” - Луганськ, 2002.
 16. Ermolayev Vadim, Spivakovsky Alexandre, Zholtkevych Grygoriy UnIT-NET IIDE : Infrastructure nationale ukrainienne pour l’intraechange de donnees electroniques //Institut Universitaire de Technologie Nice-Cote d’Azur Universite Nice-Sophia Antipolis.– CNR’IUT 2004.– Tome 1 Sciences et Techniques de l’Ingenieur.– PP. 113-121
 17. Співаковський О.В., Булат А.В. Модель виконання проєктів інформатизації освіти.//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Розробка систем програмного забезпечення:виклики часу та роль у інформаційному суспільстві".– Київ.– 2005.– С. 53
 18. Співаковський О.В., Львов М. С., Щедролосьєв Д. Є. Інформаційна система управління вищим навчальним закладом як платформа реалізації управління академічним процесом.- Вісник Харківського національного університету. Серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління», 2005.
 19. Співаковський О.В., Львов М.С., Круглик В.С. Робоче місце вчителя в сучасній інформаційній системі управління навчальним процесом.- Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи”: Тези доповідей. - Херсон: Айлант, 2005. 96 с.
 20. Співаковський О.В. Майбутнє шкільної інформатики. Тенденції розвитку освітніх інформаційно-комунікативних технологій.- Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи”: Тези доповідей. - Херсон: Айлант, 2005. 96 с.
 21. Спиваковский А.В., Владимирова М.В. К вопросу о стратегическом планировании качества образования. //Вісник Харківського національного технічного університету №703. Серія „Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління”. Випуск 5. - 2005. – С. 67-73 
 22. A. Spivakovskyy, M. L’vov, V. Kruglik, Functional requirements, architecture and prototype of systems of academic subject studying support , Матеріали Європейської конференції „Computer simulation in information and communication engineering CSICE’o5”, Sofia, Bulgaria: King, 2005. - С. 149-154 
 23. A. Spivakovskyy M. L’vov, V. Kruglik, N. Kushnir, A. Grabowski, Z doswiadczenia opracowania oprogramowania edukacyjnego, Навчально-методичний посібник «Informatyka w edukacji I kulture», Cieszyn, 2005 – C. 28-36 (741,51 KB)
 24.   Співаковський О.В., Круглик В.С. Особливості використання інформаційних технологій при вивченні математики //Матеріали Всеукраїнських науково-практичних конференцій "Міжпредметні зв'язки в процесі викладання у школі і вищому навчальному закладі" - Херсон 2002-2005. - С.67-72
 25. Алфьоров Є., Максимович М., Осипова Н., Співаковський О. Середовище демонстрації як інструментальний засіб для організації обчислювального експерименту / New Informational Technologies in Education for All: e-education: матеріали п’ятої міжнародної конф. «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: інноваційні методи та моделі», Київ, 23-24 листопада 2010р./ Міжнарод.науково-навч.центр інформ.технологій та систем НАН і МОН Укр. – К.: IRTC, 2010. - C. 139 - 145.
 26. Інформаційно-комунікаційні технології навчання: Стратегія розвитку і досвід упровадження - 16.03.2011 Програма.pdf