Нормативно-правова база та корисні посилання

Оновлено: 30.05.2022

Nakaz.MON.Pro.zatv.Poryadku.pryyomu.VO.2022-392-27.04.2022.pdf (2.1 Mb)

Nakaz.MON.vnesennya.zmin.400-02.05.2022.pdf (174.7 Kb)

Корисні посилання:

https://mon.gov.ua/ua/tag/vishcha-osvita

http://kno.rada.gov.ua/

https://khersontest.org.ua/

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text