Оновлено: 16.09.2021

Діючі наукові об`єднання студентів Херсонського державного університету 

 

Кафедра

Проблемна група / науковий гурток / СКТБ

Назва наукового об’єднання

Керівник

З якого часу діє

№ протоколу засідання кафедри, на якому створено наукове об`єднання

Факультет біології, географії і екології

Кафедра ботаніки

науковий гурток

Рослини нашого міста

Загороднюк Н.В.

09.10.2014

№ 3

науковий гурток

Campanula

Захарова М.Я.

02.10.2017

№ 3

Кафедра біології людини та імунології

проблемна група

Цитоекологічні дослідження на модельних системах

Сидорович М.М.

04.09.2017

№ 2

проблемна група

Науково-дослідна група «ФЛТ» (фізіологія людини і тварин)

Гасюк О.М.

04.09.2017

№ 2

проблемна група

Науково-дослідна група для досліджень в галузі фізіології ВНД

Спринь О.Б.

04.09.2017

№ 2

проблемна група

«Генетичний клуб»

Лановенко О.Г.

04.09.2017

№ 2

проблемна група

Науково-дослідна група «Гістологія та біотехнології»

Шкуропат А.В.

02.10.2017

№ 2

Факультет економіки і менеджменту

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин

проблемна група

 

Актуальні проблеми світової і національної економіки

Ушкаренко Ю.В.

04.09.2017

№ 2

Кафедра фінансів, обліку і  підприємництва

проблемна група

Особливості розвитку підприємств регіону

Мохненко А.С.

05.11.2013

№ 3

Кафедра менеджменту і адміністрування

проблемна група

 

Удосконалення системи управління потенціалом суб’єктів господарювання в умовах нестабільного бізнес-середовища

Макаренко С.М.

04.09.2017

№ 3

Кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

проблемна група

Функціональне харчування в умовах соціального захисту населення України

Орленко О.В.

04.09.2017

№ 2

проблемна група

Актуальні проблеми розвитку туристичного краєзнавства на Півдні України

Макієнко О.А., Сидорович Є.С.

04.09.2017

№ 2

Кафедра технологічної та професійної освіти

проблемна група

Розробка дидактичних засобів до проведення занять з технічних дисциплін

Саух О.М.

11.10.2004

№ 3

проблемна група

«Графіка»

Чепок Р.В.

04.10.2010

№ 3

проблемна група

Дизайн-студія «Стиль»

Шкворець О.В.

04.09.2017

№ 2

Факультет іноземної філології

Кафедра англійської мови та методики її викладання

проблемна група

Актуальні напрями сучасної лінгвістики

Димитренко Л.В.

02.10.2017

№ 2

Кафедра німецької та германської філології

 

 

проблемна група

Структурно-семантичний, лінгвокультурологічний та когнітивно-дискурсивний аспекти дослідження мовно-мовленнєвих одиниць сучасної німецької мови

Солдатова С.М.

02.10.17

№2

проблемна група

Функціонально-семантичний, когнітивний, комунікативно-прагматичний та соціокультурний аспекти романських мов у синхронії та діахронії

Єрмоленко І.І.

02.10.17

№2

Кафедра слов`янської філології

 

проблемна група

Актуальні проблеми слов’янської філології

Руденко Л.М., Михайловська Г.О.

04.09.17

№2

Кафедра практики іноземних мов

проблемна група

Актуальні проблеми методики викладання англійської мови у загальноосвітній школі

 Колкунова В.В.

04.09.17

№2

проблемна група

Актуальні питання країнознавства та краєзнавства

Шелдагаєва Г.О.

01.10.17

№2

Кафедра перекладознавства та прикладної лінгвістики

проблемна група

Сучасні тенденції в філології

Шапошник О.М.

04.09.1-17

№2

Соціально-психологічний

Кафедра загальної та соціальної психології

проблемна група

Соціально-психологічні технології розвитку особистості

Яцюк А.М.,

 Олійник Н.О.

09.10.2017

№ 3

Кафедра  практичної психології

проблемна група

Ресурси життєздійснення особистості

Шебанова В.І.

02.10.2017

№ 3

Кафедра  соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології

проблемна група

Розвиток людини в адаптивному освітньому середовищі

Копилова С.В.

01.09.2017

№ 1

проблемна група

Удосконалення роботи з вразливими групами населення

Коршун Т.В.

01.09.2017

№ 1

Факультет культури і мистецтв

Кафедра культурології

проблемна група

Театральне мистецтво та освіта

 Лимаренко Л.І.

04.09.2017

№ 2

Кафедра образотворчого мистецтва і дизайну

проблемна група

Графіка і сучасність

 Курак С. П.

04.09.2017

№ 2

проблемна група

Об’єм та сучасні форми втілення

Гоноболіна О. Ч.

04.09.2017

№ 2

Кафедра інструментального виконавства

проблемна група

Студентські наукові студії з інструментознавства

Марцинковський

С.Л.

06.09.2017

№ 2

проблемна група

Актуальні проблеми українського музикознавства

  Старюченко Н.А.

06.09.2017

№ 2

Педагогічний факультет

Кафедра філології

 

проблемна група

Наукові засади професійного засвоєння лінгводидактичної термінології

 Нагрибельна І.А.,

 Мельничук Ю.Ю.

04.09.2017.

№ 2

Кафедра природничо-математичних дисциплін та логопедії

проблемна група

Сучасні технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

Кабельнікова Н.В.

21.08.2017

№ 1

проблемна група

Природнича освіта як складова підготовки майбутніх педагогів у галузі дошкільної та початкової освіти

 БорисенкоН.М., Бальоха А.С.

21.08.2017

№ 1

проблемна група

Технології математико-інформатичної освіти у початковій освіті

 Саган О.В., Раєвська І.М.

21.08.2017

№ 1

Кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти

проблемна група

Організація процесу навчання в умовах інформаційно-комунікацій-ного середовища

Пєтухова Л.Є., Коткова В.В., Воропай Н.А.

04.09.2017

 №2

Медичний факультет

Кафедра медицини та фізичної терапії

проблемна група

Фізична реабілітація у спорті

 Васильєва Н.О.

02.10.2017

№ 3

проблемна група

Технології фізичної реабі-літації при захворюваннях опорно-рухового апарату

 Козій Т.П.

02.10.2017

№ 3

проблемна група

Застосування традиційних та нетрадиційних методів фізичної реабілітації при різних нозологіях

 Гурова А.І.

02.10.2017

№ 3  

проблемна група

Фізична реабілітація осіб з сенсорними дериваціями

 Карпухіна Ю.В.

02.10.2017

№ 3

проблемна група

Вплив фізичного навантаження на здоров`я людини

Карпухіна Ю.В.

02.10.2017

№ 3

проблемна група

Фізична реабілітація осіб з обмеженими можливостями

Таран І.В.

02.10.2017

№ 3

Кафедра корекційної освіти

проблемна група

Нейропсихологічний підхід у дефектології

 Яковлева С.Д.

02.10.2017

№ 3

проблемна група

Психолого-педагогічне вивчення дітей з особливи-ми освітніми потребами

 Полещук С.В.

02.10.2017

№ 3

науковий гурток

Логопедичний гурток

 Глущенко І.І.

02.10.2017

№ 3

Кафедра хімії та фармації

проблемна група

Екологічний моніторниг довкілля та дослідження нових бальнеологічних ресурсів України

 Шевряков М.В.

 Рябініна Г.О.

02.10.2017

№ 3

проблемна група

Дослідження та змістово-методичне забезпечення процесу навчання хімії у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах

 Іванищук С.М.

 Вишневська Л.В.

02.10.2017

№ 3

проблемна група

Сучасні ресурсозберігаючі технології  та аналітичний контроль якості харчових продуктів і лікарських препаратів

 Пилипчук Л.Л.,

 Попович Т.А.

02.10.2017

№ 3

Факультет комп`ютерних наук, фізики та математики

Кафедра фізики та методики її навчання

проблемна група

Нові технології в шкільній і вузівській дидактиці

Єрмакова-

Черченко Н.О.

28.08.2017

№ 1

проблемна група

Фізика твердого тіла та фізичні моделі в механіці та електриці та розрахунки на їх основі

 Івашина Ю..К.

28.08.2017

№ 1

проблемна група

Використання комп’ютерних технологій в фізиці

 Немченко О..В.

 

28.08.2017

№ 1

проблемна група

Розвиток мислення учнів при навчанні фізики

 Коробова І..В.

 

28.08.2017

№ 1

проблемна група

Проектування навчального процесу з фізики

Гончаренко Т.Л.

28.08.2017

№ 1

проблемна група

Фізичні основи екологічної освіти

Куриленко Н.В.

28.08.2017

№ 1

проблемна група

Нові технології навчання астрономії у середній та вищій школах

Кузьменков С.Г.

28.08.2017

№ 1

Кафедра алгебри, геометрії та математичного аналізу

науковий гурток

Науковий гурток з алгебри та геометрії, алгебри та теорії чисел, числових систем

Григор`єва В.Б.,

 Котова О.В.

02.10. 2017

№ 3

науковий гурток

Науковий гурток з методики навчання математики, історії математики, наукових основ шкільного курсу математики

 Таточенко В.І.,  Кузьмич Л.В.

02.10. 2017

№ 3

науковий гурток

Науковий гурток з математичного аналізу

 Самойленко В.Г.,

 Плоткін Я. Д.

02.10. 2017

№ 3

Факультет фізичного виховання та спорту

Кафедра олімпійського та професійного спорту

проблемна група

Формування позитивного ставлення учнів до занять з фізичної культури

 Шалар О.Г.

02.10.2017

№3

проблемна група

Проблеми та перспективи побудови навчально-тренувального процесу спортсменів в різних видах спорту

 Стрикаленко Є.А.

02.10.2017

№3

Кафедра медико-біологічних основ фізичного вихо-вання та спорту

проблемна група

Вплив фізичних вправ на організм людини

Ромаскевич Ю.О.

02.10.2017

№ 2

Кафедра теорії  та методики фізичного виховання

проблемна група

Відбір і прогнозування у спорті

 Маляренко І.В.

 

02.10.2017

№ 2

проблемна група

Розвиток особистості засобами туристсько-краєзнавчої діяльності

Грабовський Ю.А.

02.10.2017

№ 2

Факультет української філології та журналістики

 

 

Кафедра української літератури

проблемна група

Неоміфологізм в українській і зарубіжній літературах та методика його вивчення

Демченко А.В., Чухонцева Н.Д.,

Бондаренко Л.Г.,

Цепкало Т.О.

04.09.2017

№ 2

проблемна група

Поетика письменників Херсонщини та діаспори

 Немченко І.В.

04.09.2017

№ 2

проблемна група

Художні виміри українського модернізму

Бахтіарова Т.В., Корівчак Л.Д.

04.09.2017

№ 2

Кафедра мовознавства

проблемна група

Структурно-семантичний аналіз англомовних текстів

 Мелконян В.М.

04.09.2017

№ 2

проблемна група

Професійні горизонти майбутнього вчителя-словесника

 Окуневич Т.Г.

04.09.2017

№ 2

Кафедра соціальних комунікацій

проблемна група

Історія становлення української преси

 Рембецька О.В., Загороднюк В.С., Орлова Н.В.

04.09.2017

№ 2

проблемна група

Мовні аспекти сучасного медійного простору

Юріна Ю.М.

04.09.2017

№ 2

проблемна група

Проблеми журналістики в інформаційному просторі

Орлова Н.В., Соломахіна А.Ф.

04.09.2017

№ 2

Кафедра української мови

проблемна група

Лінгвостилістика художнього мовлення

 Гайдученко Г.М., Тихоша В.І.

04.09.2017

№ 2

проблемна група

Актуальні проблеми лінгвістики

 Карабута О.П., Климович С.М.

04.09.2017

№ 2

проблемна група

Соціолінгвістичний аспект дослідження мови

 Мартос С.А

04.09.2017

№ 2

Історико-юридичний факультет

Кафедра галузевого права

проблемна група

Актуальні проблеми кримінального законодавства України

Алябов Ю.В.

04.10.2017

№ 2

Кафедра історії та теорії національного і міжнародного права

проблемна група

Історія та теорія української державності

Задорожня Н.О., Задорожня О.В.

02.10.2017

 №5

проблемна група

Держава і суспільство

Томіліна Ю.Є.

02.10.2017

№5

Кафедра історії, археології та методики викладання

проблемна група

Проблеми античної археології Півдня України

Нємцев С.О.

02.10.2017

 №5

проблемна група

Актуальні проблеми історії України

Водотика С.Г.

02.10.2017

№5

Кафедра адміністративного і  господарського права та правоохоронної діяльності

проблемна група

Наукова майстерня «Актуальні проблеми адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у соціально-економічній, адміністративно-політичній сферах та правоохоронній діяльності»

Петренко Н.О.

04.09.2017

№2

 

Загальноуніверситетська кафедра світової літератури та культури імені проф. О. Мішукова

проблемна група

Європейський літературний процес ХІХ- початку ХХ століття: жанри, персоналії, проблематика

 Горбонос О.В.

01.09.2017

№ 2

проблемна група

Проблеми типології реалізму в зарубіжній літературі

 Клімчук О. В.

01.10.2014

№ 2

 

Загальноуніверситетська кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова

проблемна група

Педагогічний менеджмент і конкурентоспроможність педагогічних кадрів

Корольова І.І.

04.09.2017

№ 2

науковий гурток

«Шлях до себе»

Александрова Г.М.

04.09.2017

№ 2

 

Оновлено: 16.09.2021

Новостворені наукові об`єднання студентів Херсонського державного університету  

Кафедра

Проблемна група / науковий гурток / СКТБ

Назва наукового об’єднання

Керівник

З якого часу діє

№ протоколу засідання кафедри, на якому створено наукове об`єднання

Педагогічний факультет

Кафедра філології

 

Кафедра природничо-математичних дисциплін та логопедії

науковий гурток

Англійський мовленнєвий етикет

Валуєва І.В.

29.08.2019

№1

науковий гурток

Сучасні орієнтири філологічної науки

Мироненко О.В.

29.08.2019

№1

науковий гурток

«Виднокрай»

Сидоренко Н.І.

29.08.2019

№1

проблемна група

Актуальні проблеми дошкільної освіти

Полєвікова О.Б., Цюпак І.М.

29.08.2019

№1

проблемна група

Актуальні проблеми психології дитинства

Казаннікова О.В., Лось О.М.

29.08.2019

№1

Медичний факультет

Кафедра корекційної освіти

проблемна група

Психолого-педагогічне консультування, діагностика та корекція наявності порушень психофізичного розвитку дітей та молоді за результатами комплексного психофізичного обстеження

Лаврикова О.В.

03.06.2019

№10

проблемна група

Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями розумового розвитку

Товстоган В.С.

03.06.2019

№10

Факультет комп`ютерних наук, фізики та математики

Кафедра інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики

проблемна група

STEM як засіб розвитку природничо-математичної освіти

Кушнір Н.О., Осипова Н.В., Валько Н.В.

29.08.2019

№1

проблемна група

Автоматизований фінансовий консультант

Кобець В.М., Самчинська Я.Б., Михайлова В.О., Кузьмін В.В.

29.08.2019

№1