Перелік науково-дослідних робіт та наукових послуг кафедр

Оновлено: 30.09.2021

Орієнтовний перелік науково-дослідних робіт та наукових  послуг кафедр Херсонського державного університету, які можуть бути запропоновані юридичним та фізичним особам на договірних умовах

Перелік науково-дослідних робіт та наукових послуг Виконавець
Факультет біології, географії та екології
Проведення лабораторних аналізів і досліджень зразків методами світлової мікроскопії, морфометричним аналізом гістологічних зображень кафедра біології людини та імунології
Виготовлення та аналіз мікроскопічних препаратів тваринних об’єктів для наукової та навчальної роботи
Кров: дослідження загального клінічного аналізу крові; дослідження венозної крові на LE-клітини; визначення часу згортання крові та тривалості кровотечі; визначення груп крові за системою АB0 та визначення резус приналежності крові людини
Біохімічні дослідження венозної крові: білірубін загальний, прямий та непрямий; АЛТ, АСТ, лужна фосфатаза, альфа-амілаза, загальний білок, сечовина, креатинин, сечова кислота, холестерин, тригліцериди. визначення протромбінового індексу у плазмі крові
Дослідження із застосуванням технології імуно-ферментного аналізу.
Надання консультацій щодо розмноження та догляду за мишами, щурами та мурчаками в лабораторних умовах та в умовах домашнього розведення
Фітотестування та оцінка якості питної води
Проведення медико-біологічної експертизи стану здоров’я людини
Надання консультацій співробітникам фітнес центрів та приватним особам щодо розробки оздоровчих тренувальних програм на основі визначення діагностичних показників (гормональний фон)
Підготовка наукових обґрунтувань необхідності створення об’єктів природно-заповідного фонду кафедра ботаніки
Розробка схем, програм формування екологічної мережі, схем, обґрунтувань та менеджмент-планів Смарагдової мережі
Проведення оцінки впливу на довкілля
Проведення екологічної експертизи в сфері охорони довкілля
Розробка кадастрової документації на об’єкти природно-заповідного фонду, об’єкти рослинного світу інші природні об’єкти
Оцінка запасу та розробка лімітів на використання природних ресурсів (наприклад: очерету, лікарських рослин, білих грибів тощо)
Інвентаризація біорізноманіття різних територій
Проведення інвентаризації зелених насаджень
Підготовка проєктів та менеджмент планів територій
Біоіндикація ступеня забруднення атмосферного повітря та інших природних екосистем
Моніторинг стану природних екосистем та об’єктів
Підготовка іншої екологічної документації в сфері охорони довкілля
Наукове консультування в сфері ботаніки, ліхенології та охорони довкілля
Проведення екскурсій в природу
Підготовка науково-популярних матеріалів (буклетів, постерів, презентацій, статей, брошур, книг, радіо- та кінопередач) присвячених природі
Розробка баз даних, картування та розробка ГІС-документації рослинного світу та ліхенобіоти
Виготовлення гербарних зразків, впорядкування гербарних колекцій
Розробка та реалізація програм i заходiв для збереження окремих видів тварин або їх груп, у тому числі внесених до Червоної книги України та міжнародних переліків рідкісних i тих, що перебувають під загрозою зникнення кафедра географії та екології
Участь у проведенні інвентаризації водно-болотних та інших угідь національного, регіонального i місцевого значення, розробка i вжиття заходів щодо їх охорони та відновлення
Розробка науково обгрунтованих нормативів та лімітів використання об'єктів тваринного світу та забезпечення невиснажливого використання диких тварин та їх відтворення
Оцифровка (векторизація) картографічного матеріалу екологічного спрямування
Оцінка впливу на навколишнє та соціальне середовище
Розробка проєктів санітарно-захисних зон (СЗЗ)
Проєктування баз екологічних даних
Створення тематичних екологічних карт
Оцінка впливу берегозахисних споруд на стан берегової зони
Проведення розрахунків допустимого рекреаційного навантаження на рекреаційно-туристичні об’єкти та зони
Розробка пішохідних туристичних маршрутів по Закарпаттю, Херсонській та Миколаївській областям для самодіяльних туристів (кроки маршрутів, опис місцевості, кошторис, тривалість переходів)
Проведення краєзнавчих екскурсій (ностальгічний туризм, індустріальний туризм, тифлотуризм, етнотуризм тощо)
Розробка туристичних маршрутів по Херсону, Херсонській області і Півднем України
Розробка стратегій розвитку об’єднаних територіальних громад
Проведення соціологічних досліджень
Написання аналітичних звітів соціологічного та громадсько-політичного спрямування
Проведення тренінгів та семінарів громадсько-політичного та культурно-мистецького спрямування
Розробка та облаштування музейних експозицій
Проведення гендерних досліджень
Соціологічна експертиза управлінських рішень
Геоінформаційне моделювання та картографування геоекосистем
Розробка  і проведення комплексної соціологічної і культурно-географічної характеристики регіону (міста)
Проведення соціальної діагностики суспільно-політичної і соціально-економічної ситуації, що склалася в регіоні (в місті)
Проведення тренінгу (навчання) для соціологічної групи,яка проводить збір інформації і обробку результатів соціологічних досліджень (кількісних і якісних)
Проведення внутрішнього корпоративного моніторингу в корпорації чи організації по вивченню корпоративної ідентичності як основи формування корпоративної солідарності персоналу
Медичний факультет
Контроль за станом стічних вод підприємств та організацій м. Херсона та області кафедра хімії та фармації
Синтез і дослідження біологічної активності нітрогеновмісних гетероциклічних сполук та їх похідних
Консультації щодо здорового способу життя  кафедра фізичної терапії та ерготерапії
Консультації щодо здорового харчування
Консультації щодо застосування масажу та фізичної активності для оздоровлення широких верств населення
  кафедра медицини
Факультет української й іноземної філології та журналістики
Підготовка до складання тесту з англійської мови для отримання сертифікату на рівень знань мови В2 Cambridge University Certificate (CAE, IELTLS) кафедра англійської мови та методики її викладання
Підготовка до складання тесту з методики викладання англійської мови для отримання міжнародного сертифікату Кембриджського університету (CELTA, DELTA)
  кафедра німецької та романської філології
Надання перекладацьких послуг шляхом забезпечення усного та писемного перекладу польською мовою кафедра слов’янської філології та світової літератури імені професора О.Мішукова
Надання перекладацьких послуг шляхом забезпечення усного та писемного перекладу російською мовою
Проведення сертифікатних курсів вивчення  слов`янських (польської, російської як іноземної) мов для вітчизняних та іноземних слухачів
Проведення курсів вивчення  польської  мови для школярів міста Херсона та Херсонської області на базі кабінету польської мови та культури з метою подальшого вступу на наш факультет та підготовки до навчання за програмою подвійних дипломів у Поморській академії
Дубляж фільмів українською, польською, російською  мовами
Надання перекладацьких послуг  писемного перекладу наукових статей викладачів університету кафедра англійської філології та прикладної лінгвістики
Організація та проведення занять для викладачів університету щодо підготовки до складання іспиту з англійської мови рівня В2
Організація навчання іноземних мов (англійської, турецької, іспанської) для різних верств населення
Надання послуг усного та писемного перекладу англійською мовою
Надання послуг усного та писемного перекладу турецькою мовою
Надання послуг усного та писемного перекладу іспанською мовою
Створення англомовної сторінки сайту
Складання анотацій до наукових статей англійською мовою кафедра української філології та журналістики
Переклад шляхом забезпечення усного та писемного перекладу англійською, українською мовами
Сертифіковані курси з медіа грамотності та основ професійного мовлення журналіста
Переклад і редагування текстів (наукових, публіцистичних, художніх)
Надання консультації та довідок щодо відповідності власних імен формам, зафіксованим у кодифікованих виданнях
Факультет психології, історії та соціології
Індивідуальних консультації та соціально-психологічних тренінги з питань професійної орієнтації та професійного вибору кафедра психології
Електоральні очікування громадян України: соціально-психологічний вимір
Психологічний супровід людей «третього віку» (геріатричні центри, пансіонати)
Соціально-психологічний клімат колективу: адаптація, медіація конфліктів, професійне вигорання (комерційні та державні установи)
Психологія рекламної діяльності підприємств (рекламні агенції, комерційні установи)
Створення програм і концепцій соціально-економічного спрямування кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології
Дорадчі послуги з фінансово-економічних питань
Розробка програм соціологічних досліджень
Проведення роботи з фокус-групою
Консультування з питань застосування законодавства у сфері прав дитини
Проведення лекцій, практичних та тренінгових занять щодо проблематики прав дитини в різних сферах життєдіяльності
Проведення лекцій, практичних та тренінгових занять з проблематики організації та проведення соціальної роботи з різними групами населення
Консультативна та методична допомога в організаційно-методичних питаннях правових аспектів здійснення соціальної роботи
Проведення лекцій, практичних та тренінгових занять з проблематики проведення соціального супроводу клієнтів соціальних служб
Консультативна та методична допомога в проведенні оцінки потреб клієнта соціального супроводу
Проведення лекцій, практичних та тренінгових занять з проблематики організації адвокації різних груп клієнтів соціальної роботи
Консультативна та методична допомога в плануванні та реалізації різних стратегій адвокатування інтересів клієнтів соціальних служб
Створення концепцій,стратегій, програм соціального спрямування
Проведення тренінгів щодо специфіки організації соціального замовлення соціальних послуг ( на регіональному рівні)
Розробка програм, проведення моніторингу якості соціальних програм (проектів) на локальному рівні (за умови створення команди експертів)
Проведення тренінгів з питання миротворчої діяльності
Консультування з проблем місцевих громад та ОТГ
Створення програм соціально-політичного  спрямування
Створення програм соціального спрямування.Проведення тренінгів щодо виявлення рівня підготовленості осіб з особливими потребами до вступу до ВЗО
Проведення семінарів-практикумів для соціальних педагогів та дефектологів на базі спеціальних закладів
Проведення соціологічних досліджень
Розробка програм соціологічних досліджень, їх організація, розробка інструментарію
Лекції, практичні та тренінгові заняття з проблем соціології
Створення програм соціального спрямування
Консультування  з питань соціального захисту учасників воєнних конфліктів та їх родин
Соціологічні дослідження потреб ринку праці та працевлаштування випускників ЗВО; соціального забезпечення внутрішньо переміщених осіб
Проведення тренінгів  щодо особливостей особистої презентації на ринку праці
Надання консультацій щодо нормативно-правового забезпечення зазначених категорій
Проведення соціологічних досліджень (різні напрями)
Створення програм соціального спрямуванняПроведення семінарів-практикумів щодо роботи з дітьми групи ризику для соціальних педагогів закладів освіти
Лекції, практичні та тренінгові заняття з проблем конфліктології
Проведення тренінгів щодо специфіки соціально-педагогічної роботи
Розробка та облаштування експозицій музеїв для державних, комунальних та приватних установ кафедра історії, археології та методики викладання
Оновлення експозиції національно-визвольних змагань краєзнавчого музею м. Херсона
Генеалогічні дослідження
Історичний дизайн
Розробка наукових тем для вивчення історії установ, організацій, культових споруд
Консультування обласних та районних адміністрацій щодо політики історичної пам’яті
Консультування державних і громадських установ щодо написання історичної складової сайтів
Редагування та науковий супровід написання історії міст, сіл, установ та організацій
Консультування обласних та районних адміністрацій щодо декомунізації, дерусифікації та відзначення історичних ювілеїв
Експертні послуги регіональному центру оцінювання якості знань
Участь у складанні програми післядипломної та другої вищої освіти
Розробка історичних туристичних маршрутів м. Херсоном та Херсонської області
  кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук
Факультет бізнесу і права
Надання інформаційно-консультаційних послуг земельних питань та бізнес процесів кафедра фінансів, обліку та підприємництва
Надання інформаційно-консультаційних послуг з фінансового та бізнес планування
Надання інформаційно-консультаційних послуг з питань обліку та аудиту на підприємстві
Надання консультативної допомоги майбутнім водіям до складання іспитів у територіальному сервісному центрі МВС України.
Надання консультативної допомоги в розробці дизайну спеціального одягу.
Дослідження конкурентного середовища підприємств і організацій кафедра економіки, менеджменту та адміністрування
Моніторинг регуляторних актів Європейського Союзу
Організація дитячого бізнес-табору
Розробка інвестиційних проектів розвитку підприємства кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
Розробка бізнес-планів
Розробка програм розвитку персоналу
Розробка систем мотивації персоналу
Проведення маркетингових досліджень щодо аналізу конкурентного середовища підприємств
Проведення SWOT- аналізу підприємств готельно-ресторанного бізнесу з метою визначення стратегії розвитку підприємства
Розробка інструкції та технологічних карт для ресторанних господарств відповідно до НАССР
Дослідження ресурсного потенціалу туризму на Херсонщині
Розробка екскурсійних турів для туристичних агентств
Криміналістичні дослідження кафедра галузевого права
Кримінологічні дослідження
Судові експертизи
Молодіжна політика
Проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо їх відповідності  Конституції України, актам чинного законодавства України.
Тлумачення змісту нормативно-правових актів, розробка рекомендацій щодо їх правильного застосування
Виступи, доповіді, презентацій з актуальних проблем державотворення, чинного законодавства, юридичної практики
Надання висновків, експертних оцінок за зверненням працівників правоохоронних органів щодо фактів порушення чинного законодавства України
Розробка проектів установчих документів підприємств, установ, організацій
Правове забезпечення розвитку підприємництва кафедра публічного та  міжнародного права та правоохоронної діяльності
Медіація при вирішенні спорів в колективі
Соціальний захист громадян
Трудові спори
Медіація при вирішенні спорів в колективі
Соціальний захист громадян
Трудові спори
Проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо їх відповідності  Конституції України, актам чинного законодавства України.
Тлумачення змісту нормативно-правових актів, розробка рекомендацій щодо їх правильного застосування          
Виступи, доповіді, презентацій з актуальних проблем державотворення, чинного законодавства, юридичної практики
Розробка проектів колективних договорів підприємств, установ, організацій
Розробка проектів правил внутрішнього трудового розпорядку підприємств, установ, організацій
Розробка проектів трудових договорів (контрактів)
Проблеми інтеграції України в міжнародний та Європейський правовий простір.
Співвідношення міжнародного та національного права України
Проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо їх відповідності  Конституції України, актам чинного законодавства України.
Тлумачення змісту нормативно-правових актів, розробка рекомендацій щодо їх правильного застосування
Виступи, доповіді, презентацій з актуальних проблем державотворення, чинного законодавства, юридичної практики
Факультет фізичного виховання та спорту
Дослідження та комплексна оцінка фізичного стану різних верств населення з визначенням кількісного рівня соматичного здоров’я, фізичного розвитку та фізичної працездатності. Контингент: учнівська та студентська молодь, відвідувачі спортивно-оздоровчих закладів кафедра медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту
Розробка технології підвищення кваліфікації тренерів-викладачів та інструкторів з ігрових видів спорту та туризму кафедра олімпійського та професійного спорту
Розробка технології підвищення кваліфікації суддів з ігрових видів спорту та туризму
Розробка технології організації та планування навчально-тренувальних зборів з ігрових видів спорту та туризму для тренерів
Організація тренувальних занять з ігрових видів спорту для дітей
Організація спортивно-масових змагань та свят
Курси підвищення кваліфікації для тренерів-викладачів та інструкторів із спортивних ігор та скелелазіння
Організація спортивно-масових свят кафедра теорії та методики фізичного виховання
Розробка технології підвищення кваліфікації інструкторів з фізичної культури та спорту дитячих оздоровчих таборів Херсонської області
Організація рекреаційно-оздоровчої роботи інструкторів з фізичної культури та спорту дитячих оздоровчих таборів Херсонської області.
Організація роботи інструкторів з фізичної культури та спорту дитячих оздоровчих таборів Херсонської області
Організація рекреативно-туристичної діяльності з різними групами населення
Тренінг з функціонального багатоборства
Курси підвищення кваліфікації для тренерів-викладачів та інструкторів оздоровчого фітнесу
Педагогічний факультет
Соціально-психологічний тренінг щодо згуртованості колективу кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф.Є. Петухова
Психологічні консультування щодо вирішення конфліктних ситуацій в організаціях та на підприємствах
Педагогічна просвіта батьків
Розробка методики проведення ігрових видів діяльності в сім’ї
Організація та проведення семінарів для молоді з питань вступу до шлюбу
Проведення циклу лекцій з особливостей виховання дітей в умовах сьогодення
Сучасну підходи до планування та проведення педагогічного експерименту в навчальних закладах різного рівня та типу
Консультування щодо оформлення заявки на реєстрацію авторського права на твір
Консультування щодо оформлення патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок
Проведення консультацій з гендерних питань
  кафедра педагогіки та психології дошкільної та початкової освіти
Організація семінару-тренінгу з методики навчання інформатики в початкових класах кафедра теорії та методики дошкільної та початкової освіти
Організація семінару-тренінгу «Професійний Blended learning викладач. Змішане навчання»
Переклад та редагування текстів українською, російською та англійською мовами
Складання наукових анотацій англійською мовою
Наукове обґрунтування медико-психолого-педагогічного супроводу інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами кафедра спеціальної освіти
Нейропсихологічна діагностика та корекція особистості учнів з особливими освітніми потребами
Психологічна та педагогічна діагностика дітей раннього та дошкільного віку з порушеннями психофізичного розвитку
Наукове обґрунтування впровадження сучасних методів логопедичної корекції складних мовленнєвих вад
Факультет комп’ютерних наук, фізики та математики
Вивчення основ робототехніки та програмування кафедра інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики
Наукові гуртки для школярів різного віку: «Астрономія і астрофізика», «Загадкові природні явища», «Альтернативна енергетика» кафедра фізики та методики її навчання
Організація та проведення наукових лекторіїв з астрономії та астрофізики, фізики наносвіту, екскурсій до лабораторій кафедри та астрономічної обсерваторії, для вчителі, учнів, батьків та всіх бажаючих
Дослідження інноваційних технологій (надання консультативних послуг з використання енергозберігаючих технологій в господарській та побутовій діяльності, нанотехнологій тощо)
Розробка діагностувальних методик і статистична обробка результатів педагогічних та соціальних опитувань
  кафедра алгебри, геометрії та математичного аналізу
Факультет культури і мистецтв
  кафедра культурології
  кафедра музичного мистецтва
  кафедра хореографічного мистецтва
  кафедра образотворчого мистецтва і дизайну
Загальноуніверситетські кафедри
  кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук