13.00.04 - теорія та методика професійної освіти

Оновлено: 04.11.2010

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

I. Формула спеціальності:

Галузь педагогічної науки, яка досліджує мету, зміст, методи, засоби, організаційні форми та засоби професійної освіти.

Напрями досліджень із цієї спеціальності визначаються класифікаційними ознаками, наявність яких в об'єкті та предметі дисертаційного дослідження є обов'язковою умовою для цієї спеціальності.

Класифікаційні ознаки спеціальності:

- за рівнем організації педагогічного процесу: професійно-технічна освіта, вища освіта, післядипломна освіта, дистанційна освіта, самоосвіта, освіта дорослих; професійне навчання на виробництві;

- за видами об'єктів педагогічного впливу: учні професійно-технічних училищ, студенти (курсанти) вищих навчальних закладів усіх спеціальностей, спеціалісти; слухачі системи післядипломної фахової освіти; слухачі центрів зайнятості та навчальних підрозділів на виробництві;

- за структурною складовою педагогічної науки: історія та теорія професійної освіти, часткові дидактики;

- за галузевою складовою педагогічної науки: (за галузями підготовки фахівців): усі види галузевої освіти;

- за характером досліджень: фундаментальні, прикладні, порівняльні;

- за психофізичним станом суб'єктів освіти: суб'єкти освіти в нормі, суб'єкти освіти з особливими потребами.

II. Напрями досліджень:

1. Історія розвитку професійної освіти та її окремих галузей.

2. Теоретико-методологічні основи професійної освіти.

3. Порівняльна професійна педагогіка.

4. Проблеми сучасного підручника для професійної освіти.

5. Теорія та методика ступеневої освіти у професійних навчальних закладах.

6. Теорія та методика вивчення дисциплін професійно-орієнтованих циклів у професійно-технічних вищих навчальних закладах.

7. Теорія та методика професійного навчання дорослого й незайнятого населення.

8. Стандартизація у професійній освіті.

9. Інноваційні процеси у професійній освіті.

10. Післядипломна освіта фахівців.

11. Педагогічні засади професійно-творчого розвитку особистості в системі неперервної професійної освіти.

12. Педагогічна майстерність у професійній підготовці фахівців.

13. Науково-дослідна робота студентів у процесі фахової підготовки.

14. Теорія та методика організації навчально-виробничої, виробничої та навчальної практик у професійно-технічних і вищих навчальних закладах.

15. Підготовка та перепідготовка фахівців у системі дистанційної освіти.

16. Педагогічні технології в неперервній професійній освіті.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: педагогічні науки.