Загальна інформація

Оновлено: 29.03.2021

Закладка «Силабуси освітніх компонентів ОП Право» містить силабуси освітніх компонентів Освітньою-професійної програми «Право» з підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

 

Якщо у Вас є пропозиції до проєктів силабусів за ОП "Право", Ви можете пройти коротке опитування

Дякуємо Вам!

Сілабуси освітніх компонентів ОП "Право"

Оновлено: 27.04.2021

Силабуси освітніх компонентів

 

Сілабуси для здобувачів, які вступили на ОП 2020             Сілабуси для здобувачів, які вступили на ОП 2019       Сілабуси для здобувачів, які вступили на ОП 2018       Сілабуси для здобувачів, які вступили на ОП 2017  Проєкти силабусів за ОП 2020
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

 

Обов'язкові компоненти ОП

ОК2 Історія України та української культури

ОК 2_IUUK

 ОК1 Філософія

ОК 1_Filosofiia

 ОК16 Нотаріат та адвокатура України

ОК 16_Notariat Ta Advokatura

 1.3.6. Кримінальний процес

ОК 1.3.6_Krim_proces

 ОК1 Практична філософія

ОК 1 Практ.філософія

ОК3 Українська мова (за

професійним спрямуванням)

ОК 3_Ukr mova

 ОК4  Іноземна мова

ОК 4 Іnozemna mova

ОК20 Цивільне та сімейне право

ОК 20 Civilne ta simeyne pravo

 

1.3.7. Криміналістика

ОК 1.3.7_Kryminalistyka

ОК2 Історія України та української культури

ОК2 Історія України

ОК4 Іноземна мова

ОК 4_Inozemna Mova

ОК6 Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності,

основи охорони праці та цивільний захист)

ОК 6_BJD

ОК21 Кримінальне право

ОК 21 Krimin_pravo

 

1.3.8. Цивільний процес

ОК 1.3.8_Civilny_proces

ОК3 Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК3 Укр.мова

ОК5 Безпека життєдіяльності

(безпека життєдіяльності, основи охорони праці

та цивільний захист) та

екологічна безпека

ОК 5_BJD

 ОК7 Фізичне виховання

ОК 7_FIZ VIH

 ОК23 Кримінальний процес 

ОК 23_Krimin_proces

 1.3.14. Кримінально-виконавче право

ОК 1.3.14 KVP

ОК4  Іноземна мова

ОК4 Іноз.мова

ОК6 Фізичне виховання (д.ф.н.)/Теоретичні основи фізичного виховання (з.ф.н.)

ОК 6_FIZ VIH

 ОК11 Конституційне право

ОК 11_Konstytutsiine Pravo

 ОК25 Цивільний процес

ОК 25_Tsyvilnyi Protses

 1.3.15. Правові основи підприємницької діяльності

ОК 1.3.15_POPD

ОК5  Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці та цивільний захист)

 ОК5 БЖД

ОК7 Логіка

OK 7_Logika

 ОК12  Державне право зарубіжних країн

ОК 12_DPZK

 ОК26 Господарське право 

ОК 26_Hospodarske Pravo

 

Курсові роботи з фахових дисциплін:

цивільне та сімейне право; кримінальне

право; цивільний процес; кримінальний процес

Metod.recomendacii

ОК7 Логіка

ОК7 Логіка

ОК8 Теорія держави і права

ОК 8 TDP

 ОК16 Судові та правоохоронні органи України

ОК 16_SPOU

 ОК27 Господарський процес

ОК 27_Hospodarskyi Protses

 

ОК8 Теорія держави і права

ОК8 Теорія держави і права

ОК9 Конституційне право

ОК 9 Konstytutsiyne pravo

 ОК19 Академічна доброчесність

ОК 19_Akademichna Dobrochesnist

 ОК28 Аграрне та екологічне право

ОК 28 Agrarne_ta_ecologicne

 

ОК9 Конституційне право

ОК9 Констит. право

ОК10 Історія держави і права:

Історія держави і права України

Історія держави і права зарубіжних країн

ОК 10_Istotia derjavu i prava

 

ОК20 Адміністративне право

 ОК 20_Admin.pravo

 ОК29 Правові основи інвестиційної діяльності та фінансове право

ОК 29_POID.FP

 

 

ОК10 Історія держави і права:

Історія держави і права України

Історія держави і права зарубіжних країн

ОК10 Історія держави і права

ОК11 Судові та правоохоронні

органи України

ОК 11 SPOU

 ОК21 Цивільне та сімейне право

ОК 21 _Cuvil ta sim. pravo

 

Курсові роботи з фахових дисциплін:

цивільне та сімейне право, кримінальне право, господарський процес

 Metod.recomendacii

 

 ОК11 Судові та правоохоронні органи України

ОК11 Судові та правоох.органи

ОК12 Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні.

Муніципальне право

ОК 12_DBMS

 ОК22 Кримінальне право

ОК 22 Kriminal pravo

   

ОК12 Державне будівництво та самоврядування в Україні. Муніципальне право

ОК12 ДБіМС

ОК13 Адміністративне право 

ОК 13 Admin. pravo

ОК 23  Трудове право та право соціального забезпечення

ОК 23 Trudove pravo

   

ОК13 Адміністративне право

ОК13 Адмін. право

ОК14 Юридична деонтологія

ОК 14 Yurid.deontologia

 ОК27 Господарське право

ОК 27_Gospodarske pravo

   

ОК14 Юридична деонтологія

ОК14 Юр.деонтологія

ОК15 Державне право зарубіжних країн

ОК 15_DPZK

 ОК31 Адміністративна відповідальність

 

   

ОК15 Державне право зарубіжних країн

ОК15 Держ.пр. заруб.країн

ОК16 Сучасні інформаційні

технології у професійній діяльності

ОК 16_SITPD

 Курсові роботи з фахових дисциплін: теорія

держави і права, конституційне право, історія

держави і права: (історія держави і права України, історія держави і права зарубіжних країн),

державне будівництво та самоврядування в Україні. Муніципальне право

Metod.recomendacii

   

ОК16 Сучасні інформаційні технології у професійній діяльності

ОК16 СІТуПД

       

ОК17 Академічна доброчесність

ОК17 Академ.доброчесність

       

ОК18 Фінансове право

ОК18 Фін.право

       

ОК19 Податкове право

ОК19 Податк.право

       

ОК20 Господарське право

ОК20 Господ.право

       

ОК21 Цивільне та сімейне право

ОК21 Цив. та сім.право

       

ОК22 Трудове право

ОК22 Труд.право

       

ОК23 Кримінальне право

ОК23 Крим. право

       

ОК24 Право Європейського Союзу

ОК24 Право ЄС

       

ОК25 Господарський процес

ОК25 Господ.процес

       

ОК26 Адміністративне судочинство

ОК26 Адмін.судочинство

       

ОК27 Кримінальний процес

ОК27 Крим.процес

       

ОК28 Аграрне та земельне право

ОК28 Аграр.та зем.право

       

ОК29 Судова експертологія

ОК29 Суд.експертологія

       

ОК30 Нотаріат та адвокатура України

ОК30 Нотаріат і адвок-ра

       

ОК31 Цивільний процес

ОК31 Цив.процес

       

ОК32 Правова статистика

ОК32 Прав.статистика

       

ОК33 Виконавче провадження

ОК33 Викон.провадж-ня

       

ОК34 Міжнародно-правовий механізм захисту прав людини

ОК34 Міжн.прав.мех-зм

       

ОК35 Міжнародне право (публічне, приватне)

ОК35 Міжнар.право

       

ОК36 Криміналістика

ОК36 Криміналістика

Архів на навчально методичні комплекси з дисциплін розташовані за посиланням 

https://drive.google.com/open?id=1e3JH28HrRACa_zQLhzQcBQ_FM0lPhN6e

Модуль Навігації