Аспіранту

Оновлено: 16.04.2020

Загальна характеристика освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в галузі 05 Соціальні та поведінкові науки зі спеціальності 051 Економіка 

Освітньо-наукова програма (ОНП) підготовки докторів філософії поширюється в Херсонському державному університеті.

Фахівець рівня  доктор філософії

галузь науки   05 Соціальні та поведінкові науки

спеціальність 051 Економіка

освітнього рівня: ІІІ (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

кваліфікації: доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю «Економіка»

з узагальненим об’єктом діяльності: наука, вища освіта, сфера державного управління, бізнес, неприбуткові організації.

з нормативним терміном навчання (денна/заочна форма): чотири роки.

Зміст освітньо-наукової програми

Освітньо-наукова програма передбачає такі складові:

1. Професійна теоретична підготовка, що забезпечує підвищення освітнього рівня за відповідною спеціальністю.

До складу теоретичної підготовки включаються:

– обов’язкові навчальні дисципліни (ОНД), які забезпечують підвищення професійної майстерності майбутньої викладацької та дослідницької діяльності;

дисципліни за спеціальністю (051 Економіка), призначення яких полягає у забезпеченні професійного освітньо-наукового рівня;

– дисципліни вільного вибору аспіранта дозволять отримати додаткові знання, що підвищать їхній загальноосвітній рівень і поглиблять знання у відповідних фахових спрямуваннях.

2. Професійна практична підготовка (аспірантська практика) дозволить закріпити отримані знання щодо викладацької майстерності на практиці.

3. Науково-дослідницька робота разом з теоретичною забезпечує відповідний освітньо-науковий рівень, необхідний для здійснення самостійної науково-дослідницької діяльності.

4. Підготовка та захист дисертаційної роботи, разом з теоретичною та практичною підготовкою, а також науково-дослідницькою роботою забезпечують відповідний освітньо-науковий  рівень.

Розподіл змісту освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії та максимальний навчальний час за циклами наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1

Цикли дисциплін

Навчальних годин

Кредитів

1.

Професійна теоретична підготовка

1320

44

1.1.

Обов’язкові навчальні дисципліни

600

20

1.2.

Дисципліни за спеціальністю (051 Економіка)

330

11

1.3.

Дисципліни вільного вибору аспіранта

390

13

2

Аспірантська практика

180

6

3

Науково-дослідницька робота

Х

Х

4

Підготовка та захист дисертаційної роботи

Х

Х

Разом

1500

50


Нормативний зміст освітньо-професійної програми
  1. Система знань у вигляді переліку дисциплін з мінімальною кількістю навчальних годин/кредитів їх вивчення (наведено у навчальному плані).
  2. Анотація цих дисциплін, що складаються зі змістовних модулів.
  3. Присвоєння кваліфікації «доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю «Економіка» здійснюється після виконання освітньої частини ОНП в повному обсязі і захисту дисертаційної роботи доктора філософії.
  4. Вибіркова частина ОНП підготовки доктора філософії складається з дисциплін вільного вибору аспіранта, запропонованих Херсонським державним університетом, факультетами та кафедрами, відповідно до навчального плану.
  5. Університет має право у встановленому порядку змінювати назви навчальних дисциплін.
Підсумкова атестація аспіранта

Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників, передбачених освітньо-науковою  програмою підготовки доктора філософії в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю 051 «Економіка» та захисту дисертаційної роботи доктора філософії.

Присвоєння наукового ступеня доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю «Економіка» здійснює спеціалізована вчена рада відповідного наукового спрямування. В окремих випадках, згідно з чинним Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. (ст. 6.3, 30.5.5), створюється разова спеціалізована вчена рада у складі 6-7 фахівців відповідного профілю, з яких не менше двох мають бути працівниками інших вищих навчальних закладів або наукових установ. Персональний склад такої ради затверджується Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Робоча програма з дисципліни "Моделі глобальної економіки".docx (41.7 Kb)