На допомогу студентам: навчально-методичні та наукові праці викладачів кафедри

Оновлено: 26.01.2021

 ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! 

  Викладачі кафедри пропонують свої навчально-методичні роботи  для використанні в освітньому процесі. Посилання на ці джерела:

Адміністративне право України. Повний курс: підручник / за ред. Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018, 446 с. 

http://sipl.com.ua/?p=5749

Адміністративне право України. Повний курс: підручник / за ред. Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Видання друге. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019, 520 с.

http://sipl.com.ua/wp-content/uploads/2019/02/%D0%90%D0%9F%D0%A3-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-26.02.2019.pdf

Адміністративне право України. Повний курс: підручник / за ред. В. Галунька, О. Правоторової. Видання третє. Київ:  Академія адміністративно-правових наук, 2020. 466 с.

http://sipl.com.ua/?p=7239

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисциплін кафедри історії та теорії права і держави : навч. посіб. – Херсон: Видавничій дім «Гельветика», 2017. – 164 с.

http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/5952 

Збірник навчальних програм з дисциплін кафедри історії та теорії національного і міжнародного права : метод. посібник / Н.О. Задорожня, В.М. Галунько, М.М. Новікова та ін. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 192 с.

http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/8864 

Єщук О.М. Адміністративно-правова охорона: теорія, практика та перспективи розвитку: монографія / Херсон.: Грінь Д.С. 2017. – 396 с. 

http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/6835/%d0%84%d1%89%d1%83%d0%ba%20%d0%9c%d0%9e%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%a0%d0%90%d0%a4%d0%86%d0%af%2019.09.2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Навчально-методичний посібник «Словник законодавчих термінів з господарського права України» (для студентів спеціальності 6.030401 «Правознавство» ступеня вищої освіти «бакалавр») [Текст] / А.А. Казанчан, О.Ю. Волкович, І.М. Риженко та інші; За заг. ред. І.М. Риженко. – Херсон, 2017.

http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/6837

Петренко Н.О. Підсудність справ господарським судам України : монографія / Н.О. Петренко. – Херсон : Грінь Д. С., 2017. - 230 с.

http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/6836?show=full

Викладачі кафедри пропонують свої наукові роботи для використанні в освітньому процесі. Посилання на ці джерела:

Olena Volkovych. Olha Bezpalova, Maryna Dzhafarova, Kateryna Rudoi, Olga Minchenko 

Police Competence as a Subject of Countering and Combating Illicit Drug Trafficking // Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues - Volume 23, Issue 4, 2020 p.1-6. (Scopus)

https://www.abacademies.org/articles/police-competence-as-a-subject-of-countering-and-combating-illicit-drug-trafficking-9459.html

Капарулін Ю.В.

Єврейські аграрні поселення на Півдні України: походження та зміна топонімів під впливом державної політики  // Ідеологія і політика. – Вип. 1 (15). – Мілан, 2020. – С. 172-187. (Scopus)

https://www.ideopol.org/contested-names-re-naming-and-place-name-politics-in-post-socialist-countries-%e2%80%95-issue-115-2020/

Капарулін Ю.В.

The Holocaust in the South Ukraine: the Response of Survived Jews of Kalinindorf District after Occupation  // Colloquia Humanistica, Vol. 9, Warsaw: Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences, 2020, p.153-190 (Scopus)

https://ispan.waw.pl/journals/index.php/ch/

Olga Pravotorova, Nataliia Yefremova, Svitlana Popova, Irina Kazanchuk, Vladislav Honcharenko, Vitalina Babenko

The Innovation Development in China in the Context of Globalization (Scopus)

http://wseas.org/wseas/cms.action?id=23195

Петренко Н.О

Стадії позовного провадження господарського судочинства // Вчені записки Таврійського національного університету імені  В.І. Вернадського Серія: Юридичні науки. 2020. № 2. С.141-146.

http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/2_2020/part_1/2-1_2020.pdf

Петренко Н.О.

Щодо запровадження електронного правосуддя при вирішенні господарських спорів // Актуальні проблеми держави і права. 2020.№ 85. С.197-201.

http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/13186

Галаган О.Я.

Правові питання регламентації роботи міжнародних морських екіпажів в карантинних умовах, пов’язаних з пандемією коронавірусу (COVID-19) // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2020.№ 2. С.182-185.

http://apnl.dnu.in.ua/2_2020/40.pdf

Галаган О.Я.

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) та її роль у забезпеченні функціонування комунікаційних систем навігації // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2020.№ 1. С.298-303.

http://law.journalsofznu.zp.ua/archive/visnik-1-2020/47.pdf

Капарулін Ю. В.

Хроніка Херсонського гетто (1941 р.) // Місто, Історія, Культура, Суспільство City History, - Вип. 9 (2). – К., 2020. – С. 88-104.

http://mics.org.ua/journal/index.php/mics/article/view/130

Риженко І.М., Галаган О.Я.

International Legal Regulation of Space Tourism  // Advanced Space Law, Volume 5, 2020 - 83-90 p.

http://asljournal.org/journals/2020-5/ASL_vol_5_RyzhenkoHalahan.pdf

Риженко І.М., Чуприна Л. М.

Правове регулювання фінансового моніторингу в державному секторі  // Восточно Европейский Научный Журнал, Выпуск: 62, Том: 3, Страницы в выпуске: 70-75

https://eesa-journal.com/2020/11/27/legal-regulation-of-financial-monitoring-in-the-public-sector-70-75/

Правоторова О.М., Беззубов Д.О.

Вплив транснаціональних корпорацій на нормативну базу світового ринку космічних послуг та технологій  // The Impact of Transnational Corporations on the Regulatory Framework for the World Market for Space Services and Technologies. Advanced Space Law, Volume 6, 2020 - 4-12 p.

http://asljournal.org/6-1/http://asljournal.org/journals/2020-6/ASL_vol_6_BezzubovPravotorova.pdf

Волкович О.Ю.

Європейські засади взаємовідносин України та НАТО та вивчення досвіду нейтралітету у зовнішніх відносинах окремих держав // Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. - №1 (43).- 2020. С. 31-35.

https://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/668