Наукова діяльність

Оновлено: 03.10.2016

Наукові інтереси:  Конкурентоспроможний розвиток підприємств в сучасних умовах господарювання

Основні публікації: 

Монографії

1. Мохненко А.С. Становлення малого бізнесу регіону та підтримка його розвитку / Мохненко А.С. – Херсон: Айлант, 2003. – 112 с.

2. Мохненко А.С. Конкурентоспроможний розвиток фермерських господарств України / Мохненко А.С. – Херсон: Айлант, 2010. ­– 324 с.

 

Статті у виданнях України, що включено 
до міжнародних науко метричних баз:

1. Мохненко А.С. Конкурентоспроможність фермерських господарств регіону / А.С. Мохненко //  Економіка. Управління. Інновації: Електронне наукове фахове видання. – Житомирський державний університет імені Івана Франка. – 2012. – № 1 (7). –  С. 205-210.

Журнал індексується і реферується у науко метричних базах: РІНЦ (Росія), Google Scholar.

2. Мохненко А.С. Особливості реалізації організаційно-економічних змін на вітчизняних підприємствах / А.С. Мохненко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». –  2014. – № 3(75). – С. 9-13.

 Журнал індексується і реферується у науко метричній базі РІНЦ (Росія).

3. Мохненко А.С. Критерії оцінки конкурентоспроможності аграрних підприємств / А.С. Мохненко // Економіка. Управління. Інновації: Електронне наукове фахове видання. – Житомирський державний університет імені Івана Франка. – 2014. – № 1 (11). – С. 758-767.

Журнал індексується і реферується у науко метричних базах: РІНЦ (Росія), Google Scholar.

4. Мохненко А.С. Система прийняття управлінських рішень на підприємстві в умовах економічної кризи / А.С. Мохненко // Вісник економічної науки України. – 2015. – № 2 (29). – С. 62-65.

Журнал індексується і реферується у науко метричних базах: РІНЦ (Росія), Google Scholar.

 

Публікації в наукових фахових виданнях:

1. Мохненко А.С. Підвищення якості сільськогосподарської продукції фермерських господарств / А.С. Мохненко // Бізнес-навігатор. – Херсон: МУБіП. – 2011. – № 22. – С. 85-91.

2. Мохненко А.С. Фактори конкурентоспроможності фермерських господарств / А.С. Мохненко // Бізнес-навігатор. – Херсон: МУБіП. –2011. – № 23. – С. 159-163.

3. Мохненко А.С. Стан і тенденції розвитку фермерських господарств / А.С. Мохненко // Таврійський науковий вісник. – Херсон: Айлант, 2011. – № 76. – С. 267-272.

4. Мохненко А.С. Місце і роль фермерських господарств в аграрній сфері економіки / А.С. Мохненко // Таврійський науковий вісник. – Вип. 77. – Херсон: Грінь Д.С., 2011. – С. 295-298.

5. Мохненко А.С. Менеджмент якості продукції фермерських господарств / А.С. Мохненко // Бізнес-навігатор:. – Херсон: Міжнародний університет бізнесу і права. – 2012. – № 26. – С. 85-91.

6. Мохненко А.С. Система формування і прийняття управлінських рішень у виробництві в умовах ризику і невизначеності / А.С. Мохненко // Таврійський науковий вісник. – Вип. 78. – Херсон: Грінь Д.С., 2012. – С. 238-244.

7. Мохненко А.С. Аналіз ефективності функціонування фермерських господарств регіону / А.С. Мохненко // Бізнес-навігатор. – Херсон: Міжнародний університет бізнесу і права. – 2012. – № 27. – С. 71-77.

8. Мохненко А.С. Методичні підходи оцінки конкурентоспроможності фермерських господарств / А.С. Мохненко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – вип. 21. – Кіровоград: КНТУ, 2012. –  С. 40-45.

9. Мохненко А.С. Нові форми управління фінансовими ресурсами фермерських господарств / А.С. Мохненко // Таврійський науковий вісник. – Вип. 79. – Херсон: Грінь Д.С., 2012. – С. 280-284.

10. Мохненко А.С. Функціонування і розвиток фермерських господарств в аграрній сфері економіки / А.С. Мохненко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв: Миколаївський державний аграрний університет. – 2012. – Вип. 1 (65). – С. 26-30.

11. Мохненко А.С. Перспективи розвитку м’ясного скотарства у фермерських господарствах / А.С. Мохненко // Таврійський науковий вісник. –  Вип. 81. – Херсон: Грінь Д.С., 2012. – С. 416-420.

12. Мохненко А.С. Інвестиційне забезпечення розвитку сільського господарства регіону / А.С. Мохненко // Таврійський науковий вісник. – Вип. 82. – Херсон: Грінь Д.С., 2012. – С. 311-317.

13. Мохненко А.С. Концептуальна схема прийняття управлінських рішень в агросфері / А.С. Мохненко // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький: Університет  економіки і підприємництва. – 2012. –  № 6(16). – С. 238-242.

14. Мохненко А.С. Теоретичні основи виникнення, еволюція та сутності фермерських господарств / А.С. Мохненко // Науковий вісник Херсонського державного університету, Серия: Економічні науки. – Вип. 2. – Херсон: Гельветика, 2013. – С. 9-12.

15. Мохненко А.С. Формування маркетингової діяльності підприємств / А.С. Мохненко, К.М. Байша // Науковий вісник Херсонського державного університету, Серия: Економічні науки. – 2014. – № 8. – Ч. 7. – С. 116-120.

 

Публікації за результатами участі у конференціях:

1. Мохненко А.С. Основні напрямки підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств / А.С. Мохненко // Європейські інтеграційні процеси в Україні: стан, проблеми та перспективи: Матеріали Всеукраїнської практичної конференції, (Херсон, 11 жовтня 2011р.). – Херсон: Вид-во ХДУ, 2011. – С. 75-76.

2. Мохненко А.С. Правове забезпечення функціонування фермерських господарств / А.С. Мохненко // Розвиток правової держави і громадянського суспільства в Україні: проблеми теорії і практики: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Херсон, 17 листопада 2011р.)] – Херсон: Вид-во ХДУ, 2011. – С. 122-123.

3. Мохненко А.С. Основні джерела фінансування фермерських господарств / А.С. Мохненко // Фінансова система України: стан, проблеми, перспективи: Матеріали                ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 18 квітня 2012р.]. – Херсон: Ред.-вид. Центр "Колос", 2012. – С. 156-159.

4. Мохненко А.С. Оценка конкурентоспособности фермерских хозяйств регина / А.С. Мохненко // Экономика, управление и право: проблемы и перспективы развития регионов: Материалы II  Международной научно-практической конференции (Нижний Новгород, 20 апреля 2012р.). – Нижний Новгород: Издатель А.А. Серов, 2012. – С. 96-99.

5. Мохненко А.С. Формування територіально-виробничого кластеру в АПК регіону / А.С. Мохненко // Актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік,  аудит та оподаткування: Матеріали всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, (Херсон, 18 жовтня 2012р.). – Херсон: Грінь Д.С., 2012. – С. 50-54.

6. Мохненко А.С. Формування територіально-виробничих кластерів / А.С. Мохненко // Сталий розвиток економіки: проблеми та перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, (Львів, 6 листопада 2012р.). – Львів: «СПОЛОМ», 2012. – С. 62-64.

 

7. Мохненко А.С. Інституційне забезпечення інвестиційного розвитку сільського господарства / А.С. Мохненко // Стратегічні напрями розвитку національної економіки у посткризовий період: Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, (Львів, 18-19 березня 2013р.). – Львів: «СПОЛОМ», 2013. – С. 177-181.

8. Мохненко А.С. Розвиток фермерських господарств в сучасних умовах господарювання / А.С. Мохненко // Стратегія підвищення ефективності та конкурентоспроможності аграрного сектора економіки: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, (Херсон, 22-23 травня 2013р.). – Херсон: Колос., 2013. – С. 86-88.

9. Мохненко А.С. Информационное обеспечение деятельности предприятия / А.С. Мохненко // Информационные технологии в экономике, бизнесе и управлении: Материалы международной научно-практической конференции, (Тамбов, 20 февраля2014 г.). – Тамбов: Издат. дом ТГУ, 2014. – С. 48-52.

10. Мохненко А.С. Використання інформаційних технологій у підготовці майбутніх економістів / А.С. Мохненко // Инновационные технологии в подготовке специалистов экономического профиля: Материалы международной научно-практической конференции, (Симферополь, 3-4 апреля 2014г.). – Симферополь: ПП «Предприятие Феникс», 2014. – С. 108-111.

11. Мохненко А.С. Оцінка конкурентоспроможності підприємств регіону / А.С. Мохненко // Конкурентоспроможність в  умовах  глобалізації: реалії, проблеми, перспективи: Матеріали VIII заочної міжнародної науково-практичної конференції, (Житомир, 17 квітня 2014р.). – Житомир: Вид-во ЖФ КІБІТ, 2014. – С. 89-92.

12. Мохненко А.С. Особливості фінансового менеджменту та основні джерела фінансування підприємств / А.С. Мохненко // Сучасні тенденції розвитку менеджменту і бізнес-адміністрування в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (Херсон, 23-24 травня 2014р.). – Херсон: Вид-во ХДУ, 2014. – С. 89-92.

13. Мохненко А.С. Концептуальна схема прийняття управлінських рішень в умовах ризику / А.С. Мохненко // Пріоритети та механізми розвитку національної економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (Львів, 26  травня 2014р.). – Львів: «СПОЛОМ», 2014. – С. 43-48.

14. Мохненко А.С. Інформаційне забезпечення діяльності підприємства / А.С. Мохненко // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: теорія, методологія, організація: Матеріали всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції,  (Херсон, 28-29  жовтня 2014р.). – Херсон: ПП Вишемирський, 2014. – С. 124-126.

15. Мохненко А.С. Аудит діяльності підприємств / А.С. Мохненко // Актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, аудит та фінансування: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, – Херсон: РВВЦ „Колос”, 2015. – С.20-23.

16. Мохненко А.С. Регіональна спрямованість малого підприємництва / А.С. Мохненко // Актуальні питання економічного розвитку в сучасних умовах: Матеріали всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, (Херсон, 22 квітня 2016 р.) Херсон: 2016. – С. 127-130.

17. Мохненко А.С. Аудит діяльності туристичних підприємств / А.С. Мохненко //  Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту: Матеріали інтернет- конференції, 24-25 травня 2016 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2016. – С. 125-127. 

Меню

Кількість відвідувань