Новий Модуль Документ

Оновлено: 10.03.2020

Монографії та навчальні посібники

1. Ковальов В.В. Державне регулювання інвестиційної діяльності в аграрній сфері / В.В. Ковальов // К.: ІАЕ УААН, 2003. – 182 с.

2. Ковальов В.В. Основи фінансової діяльності у рибництві / Н.С. Танклевська, Ю.В. Пилипенко, В.В. Ковальов, Є.С. Подаков, В.Г. Фалей // Навчальний посібник – Херсон: Олді-плюс, 2008. – 238 с.

3. Ковальов В.В., Ковальова К.І. Методика викладання економіки в школі / В.В. Ковальов, К.І. Ковальова // навч. посіб. – К.: Видавництво Ліра-К, 2012. – 184 с.

4. Ковальов В.В.  Теоретичні аспекти державного регулювання економічного зростання / В.В. Ковальов, О.М. Федорчук, К.В. Мельникова // Стратегія економічного розвитку: держава, регіон, підприємництво: колективна монографія / За ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2 томах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Т.2. – С. 23-34.

5. Ковальов В.В. Корпоративне управління як передумова економічного зростання  / В.В. Ковальов О.М. Федорчук, К.В. Мельникова // Корпоративне управління процеси, стратегії, технології: колективна монографія / За ред. К.С. Шапошникова та ін.  – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 198-212.

6. Ковальов В.В., Федорчук О.М. Прогнозування потреби у матеріально-технічних ресурсах для підприємств виробничої інфраструктури аграрного сектору / Моніторинг інфраструктури аграрної сфери: Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств: монографія [Ковальов В.В.  та ін.] - Одеса: ОНЕУ, 2017. – С. 347-354.

7. Ковальов В.В., Федорчук О.М., Олексенко С.О. Економіка південного Регіону: проблеми, стратегії, моніторинг: колективна монографія [Федорчук О.М., Ковальов В.В., Олексенко С.О. та ін.] - Херсон: Видавничий дім Гельветика, 2017. – С. 137-160.

8. Ковальов В.В.,  Федорчук О.М. Продуктивність праці на підприємстві та резерви її підвищення [Ковальов В.В. та ін.] Сучасний стан та пріоритети розвитку системи обліку, оподаткування й аналізу виробничо-економічної діяльності суб’єктів господарювання агропромислового сектору економіки: [колективна монографія] / за заг. ред. Л.О. Мармуль. – Херсон: Айлант, 2018. – С. 226-235.

 

Публікації

1. Ковальов В.В. Теоретична сутність оцінки інвестиційних проектів  / В.В. Ковальов, К.М. Байша, К.С. Фадєєва К.С. // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 96. – Херсон: Гринь Д.С., 2016. – С.3-8.

2. Ковальов В.В. Підходи до оцінки економічних результатів діяльності підприємств / В.В. Ковальов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика». – 2014. – №7. – С.59-61.

3. Ковальов В.В. Сутність економічних результатів діяльності господарюючих суб’єктів / В.В.Ковальов // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – 2014.-  № 15(4). – С. 124 – 126

4. Ковальов В.В.  Економічна сутність збалансованої системи показників/ В.В. Ковальов // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – 2015.-  № 18(7). –Т1 – С. 26-29

 

Конференції

1. Ковальов В.В. Управління капіталом господарюючого суб’єкта  / В.В. Ковальов, С. Гриб // Всеукраїнській науково – практичній конференції «Теорія та практика менеджменту: реалії і перспективи розвитку» - Херсон, ХДАУ – 2016. – С. 9-11.

2. Ковальов В.В. Екологістика: теоретичний аспект / В.В. Ковальов  // зб. мат. всеукр. наук. - практ. інтернет конф. « Логістика майбутнього: ефективні рішення для торгівлі»» (13 березня 2019 р.) / Київ, КНТЕУ. - 2019. – С. 132-134.

3. Ковальов В.В. Шляхи удосконалення процесу управління збуту продукції на підприємствах аграрної сфери / В.В. Ковальов // зб. мат. міжн наук. - практ. конф.  «Сучасні тренди та перспективи логістики, маркетингу, збутової діяльності плодоовочівництва в епоху цифрових технологій» присвячена 35-річчю Економічного факультету (20-21 вересня 2019 р.). - Херсон: ХДАУ, 2019. – С. 219-220.

4. Ковальов В.В., Ковальова К.І. Економічні результати діяльності суб’єктів господарювання/ В.В. Ковальов, К.І. Ковальова // Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 16-18 жовтня 2019 р. / Упоряд. Т. Казакова. – Херсон, вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. – С.148-149

5. Ковальов В.В. Політика управління витратами господарюючого суб’єкта / Ковальов В.В. // Актуальні питання економічного розвитку в сучасних умовах: Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Усеукраїнської науково-практичної Інтернет - конференції (29-30 березня 2018 р.). - Херсон: ХДУ, 2018. С. 16-17

6. Ковальов В.В., Ковальова К.І. Напрями вирішення проблем освітнього менеджменту / В.В. Ковальов, К.І. Ковальова // Сучасні проблеми менеджменту : матеріали XIV міжнар. наук.-практ. конф. - К. : Нац. авіац. ун-т, 2018. С. 245 - 247

7. Ковальов В.В. / Теоретичні аспекти збалансованої системи показників господарюючого суб’єкта / В.В. Ковальов // Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 10-11 листопада 2016 р. / Упоряд. К. Мельникова. – Херсон, вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2016. – С.148-149

8. Ковальов В.В., Кузьменко А.В. Політика управління витратами господарюючого суб’єкта / В.В. Ковальов, А.В.Кузьменко //Актуальні питання економічного розвитку в сучасних умовах: Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Усеукраїнської науково-практичної Інтернет - конференції (29-30 березня 2018 р.). - Херсон: ХДУ, 2018. - С. 16-17.

9. Ковальов В.В., Москаль А.О. Управління діловою активністю підприємства / В.В. Ковальов, А.О. Москаль //Актуальні питання економічного розвитку в сучасних умовах: Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Усеукраїнської науково-практичної Інтернет - конференції (29-30 березня 2018 р.). - Херсон: ХДУ, 2018. - С. 18-19.

10. Ковальов В.В. Державне регулювання економного зростання /В.В. Ковальов // Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних  процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 2-3 листопада 2017 р. / Упоряд. К. Мельникова. –Херсон, вид-во ПП Вишемирський В.С., 2017. – С. 13-14.

11. Ковальов В.В. Процес економічного управління підприємством в сучасних умовах / В.В. Ковальов // Актуальні процеси економічного розвитку в сучасних умовах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, Херсон, 22 квітня 2017 р. / Упоряд. К. Мельникова, В. Петренко. – Херсон, 2017. – С. 56-58.

12. Ковальов В.В., Ковальова К.І. Система управління якістю послуг господарюючих суб’єктів: теоретичний аспект / В.В. Ковальов, К.І. Ковальова // Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку: матеріали 2-ої Всеукраїнської наук.-практ. конф. / упоряд. Федорова Т.В., Боліла С.Ю. – Херсон., ХДАУ. - 19.05.2017: тези доповідей. – 2017. С. 232-234.

13. Ковальов  В.В., Петренко В.С.  Сутність зовнішнього венчуру / В.В. Ковальов , В.С. Петренко //Міжнародна науково-практична інтернет-конференції «Економічні перспективи підприємництва в Україні», Херсон, 25-27 жовтня 2017 р. / Упоряд. В. Гурочкіна , – Ірпінь, 2017. – 208-210 с.

14. Ковальов В.В., Ковальова К.І. Міжнародний досвід підготовки фахівців з економіки / В.В. Ковальов, К.І. Ковальова //Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції «Викладання економічних дисциплін в умовах глобалізації та європейської інтеграції України» 02 червня 2017 р. – Харків : ХНАДУ, 2017. – 122 с. – С.91-92

15. Ковальов  В.В. Бенчмаркінг як інструмент сучасного менеджменту / В.В. Ковальов  // Актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, аудит та оподаткування матеріали Всеукра\нської науково-практичної інтернет-конференції. - 22-23 листопада 2018 р. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. – С. 21-22.

 

Новий Модуль Навігації

Новий Кількість відвідувань