Наукова робота

Оновлено: 13.03.2020

      Науково-дослідна діяльність на кафедрі педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова

         Науково-дослідна діяльність на кафедрі педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова здійснюється відповідно до законодавчих актів України і спрямована на розв’язання найбільш актуальних завдань, пов’язаних із забезпеченням інтеграції освітнього процесу, науки та виробництва, органічної єдності змісту освіти й програм наукової діяльності, гуманізацію та гуманітаризацію освіти і науки.

 Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрі педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова

  1. «Технології підготовки та перепідготовки  керівників навчальних закладів».

державний реєстраційний номер 0118U003996, термін виконання – 03.2018-03.2023 рр., керівник – д. пед. н., проф.  Федяєва В.Л. 

Мета: Визначення шляхів, форм, методів, змісту, технологій підготовки та перепідготовки менеджерів освіти в умовах реформування управлінської складової навчальних закладів.

      2. «Історико-педагогічні основи розвитку освіти в Україні та зарубіжжі».

державний реєстраційний номер 0119U101069, термін виконання – 03.2019-03.2024 рр., керівник – д. пед. н., проф. Слюсаренко Н.В.

Мета: Наукове обґрунтування  теоретико-методичних основ розвитку освіти в Україні та зарубіжжі й доцільності використання продуктивних ідей історико-педагогічного досвіду в сучасних закладах освіти.

      3.  «Поняття «феномен» у предметному науковому полі педагогіки».

державний реєстраційний номер 0119U101728, термін виконання – 05.2019-05.2024 рр., керівник – д. пед. н., проф. Федяєва В.Л. 

Мета: Обґрунтувати теоретичні основи розгляду поняття «феномен» у наукових дослідженнях з історії педагогіки, історії соціального виховання та історії етнокультурної традиції у педагогіці.  

          Результати розробки цих науково-дослідних робіт відображено у тематиці наукових праць професорсько-викладацького складу, докторантів та аспірантів кафедри.

        Колектив кафедри підтримує багаторічні зв’язки з академічними науковими установами та закладами вищої освіти України, зокрема такими як: Інститут педагогіки НАПН України; Інститут проблем виховання НАПН України;  Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України імені Івана Зязюна; Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди; Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка; Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського; Рівненський державний гуманітарний університет; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди»; Уманський державний педагогічний інститут імені Павла Тичини; ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського; Євразійський гуманітарний інститут  (м. Астана, Казахстан).

          Певним внеском кафедри у розвиток науково-дослідної, науково-методичної та науково-практичної роботи є щорічне проведення наукових конференцій:

 2019 рік

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка у вимірі соціокультурних досліджень», 10-11 квітня 2019 року.

Педагогіка у вимірі соціокультурних досліджень / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 10-11 квітня 2019 р. – Херсон: Айлант, 2019. – 160 с.

- Круглий стіл «Наукова школа кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова в соціокультурному історичному просторі ХДУ», 11 листопада 2019 рік.  https://www.youtube.com/watch?v=sj7h9plYXXI

- Круглий стіл «Педагогічна династія Голобородько в освітньому просторі Херсонщини», 28 листопада 2019 рік.  https://www.salonbuduar.ru/video/NPX0N0oRPZ8

- 1 Міський Конгрес сім'ї «Щаслива родина – міцна Україна!», 04 жовтня 2019 року

2018 рік

- Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Підготовка управлінських кадрів в контексті нового Закону України «Про освіту» (2017 р.)», 22-23 березня 2018 року

Підготовка управлінських кадрів в контексті нового закону України «Про освіту» (2017 р.) / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 22-23 березня 2018 р. – Херсон: ХДУ, 2018. – 330 с. http://www.kspu.edu/About/GeneralChair/ChairPedagPsychology/12.aspx

 2017 рік

- Всеукраїнська (із міжнародною участю) науково-практична конференція «Педагогічна наука в Україні за роки незалежності: здобутки, прорахунки, перспективи», 15-16 листопада 2017 року

Педагогічна наука в Україні за роки незалежності: здобутки, прорахунки, перспективи / Матеріали Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції, (15-16 листопада 2017р, м. Херсон). –  Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 280 с.

2016 рік

- Всеукраїнська (із міжнародною участю) науково-практична конференція «Підготовка менеджерів освітньої галузі в умовах децентралізації управлінських структур: світовий досвід», 10-11 листопада 2016 року

Підготовка менеджерів освітньої галузі в умовах децентралізації управлінських структур: світовий досвід / Матеріали Всеукраїнської (з міжн. уч.) наук.-практ. конф.,  10-11  листопада  2016.  –  Херсон : «Видавничий дім «Гельветика», 2016.   –  208 с.

        Кафедра є колективним членом Української Асоціації імені Василя Сухомлинського. Викладачі кафедри щорічно беруть активну участь в організації та проведенні Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю», а також у роботі щорічного Всеукраїнського науково-методологічного семінару НМПБ України  імені В.О. Сухомлинського.

       У рамках співпраці із Миколаївським національним університетом ім. В.О. Сухомлинського щорічно проводиться Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Наука. Студентство. Сучасність».

          На кафедрі навчаються 7 аспірантів (денна форма) за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки: Пислар О.О., Писларь А.Б., Павлова О.С., Коваленко О.М., Хотєнов І.М., Кан О.Ю., Сібаров С.Д. У 2019 році завершили навчання (заочна форма) – аспіранти Донець І.В. та Іщенко А.М.

         Викладачі кафедри мають охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності.

Перелік свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова

 

 

 

ПІП автора

 

Вид, назва твору

свідоцтва

Дата реєстрації

1

Федяєва В.Л.

Книга «Сімейна педагогіка: Хрестоматія. Том І»

28825

19.05.2009

2

Федяєва В.Л.

Книга «Сімейна педагогіка: Хрестоматія. Том ІІ»

28824

19.05.2009

3

Федяєва В.Л.

Монографія «Сімейне виховання в історичній ретроспективі (друга половина ХІХ – ХХ століття»

36167

20.12.2010

4

Федяева В.Л.

Кравченко Т.В.

 

Літературно-письмовий твір «Статеве виховання школярів: сторінками історії (20-30-ті роки ХХ століття): Хрестоматія»

47239

15.01.2013

5

Корольова І.І.

Блах В.С.

Навчально-методичний посібник «Моніторинг результатів освітньо-наукового процесу у вищих навчальних закладах»

54631

06.05.2014

 

6

Слюсаренко Н.В.

 

Навчально-методичний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів «Ґендерний підхід до організації навчально-виховного процесу сучасної школи».

84715

22.01.2019

7

Блах В. С.

Літературно-письмовий твір наукового характеру «Навчально-методичний посібник з курсу «Інтелектуальна власність». Для студентів денної, заочної, екстернатної форм навчання»

87094

21.03.2019

8

Корольова І. І.

Навчально-методичний посібник «Естетичне виховання студентської молоді у процесі культуротворчої діяльності»

87221

25.03.2019

         Науково-педагогічні працівники кафедри підвищують кваліфікацію шляхом наукового стажування:   

2019 рік

Щербина В. Ю.

Стажування у Херсонському національному технічному університеті з 04 листопада по 24 грудня 2019 року.

Тема стажування: Інноваційні технології, форми, методи та засоби навчання під час викладання дисциплін психолого-педагогічного циклу, сертифікат  від 24.12.2019 р. № 412.

 Федяєва В. Л.

Стажування на базі Державної вищої професійної школи ім. Вітелон, м. Легніца, Польща з 09 по 18 вересня 2019 року.

Тема стажування: «Інноваційні технології підготовки магістрів (менеджерів освіти): європейський досвід».

 Шипко А.Л.

 Стажування у Херсонському національному технічному університеті з 01 квітня по 30 квітня 2019 року.

Тема стажування: формування громадянської компетентності студентів під час вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу, свідоцтво № 391 від 30.04.2019

2018 рік

Федяєва В. Л.

Наукове стажування для освітян на базі Університету Кардинала Стефана Вишинського, м. Варшава, Польща з 05 по 11 листопада 2018 року.

Тема стажування: «АD (Академічна доброчесність)», сертифікат реєстраційний номер WP-26/02

 Корольова І. І., Блах В. С., Александрова Г. М.

Опанування навчального курсу зі спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» в Центрі післядипломної освіти Херсонського державного університету з 15 листопада 2017 року по 15 червня 2018 року. Свідоцтва про підвищення кваліфікації: АА 02125609/000277-18, АА 02125609/000274-18, АА 02125609/000272-18.

 2017 рік

Федяєва В. Л.

Стажування в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАН України з  25 жовтня по 25 листопада 2017 року.

Тема стажування: «Сучасні технології підготовки менеджерів освітньої галузі», довідка № 01-08/357 від 27.11.2017

 Чабан О. В.

 Стажування у Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського з 02 жовтня по 02 листопада 2017 року.

Тема стажування: «Організація самостійної роботи студентів з дисципліни «Педагогіка»», сертифікат Серія АБ № 211

 Бутенко Н. І.

 Стажування у Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського з 02 жовтня по 02 листопада 2017 року.

Тема стажування: «Майстерність викладання  дисципліни  «Педагогіка»», сертифікат Серія АБ №210

Юркова Т. Ф.

 Стажування у Херсонському національному технічному університеті з 05 травня по 05 червня 2017 року.

Тема стажування: «Управління освітнім процесом під час викладання дисциплін професійної та практичної підготовки»,  свідоцтво №278 від 07.06.2017

Слюсаренко Н. В.

 Стажування в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті з 14 листопада 2016 року по 14 травня 2017 року.

Тема стажування: «Удосконалення рівня фахової компетентності у галузі управління освітою»,  свідоцтво ПК 02125467/000012-17, видане 19.05.2017

2016 рік

Слюсаренко Н. В.

Стажування за Міжнародною освітньою програмою підвищення кваліфікації державних службовців у сфері європейської інтеграції та державного управління з 09 по16 квітня 2016 року, Португалія–Іспанія.

Корольова І. І.

Стажування у Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського з 11 квітня по 24 червня 2016 року

Тема стажування: «Особливості професійної підготовки майбутніх менеджерів освітньої галузі»,  сертифікат Серія АБ №128.

       Колектив кафедри досліджував і досліджує різноаспектні сучасні  наукові проблеми: естетичного виховання студентів та школярів; педагогічної майстерності та сучасних освітніх технологій; вищої освіти в контексті світового й європейського освітнього простору; історії педагогіки; соціальної педагогіки; теорії, історії, практики виховання дітей в сім’ї; формування особистості та професійних якостей майбутнього педагога; туризму і краєзнавства; психології управління; освітнього менеджменту. Ці питання постійно обговорюються на засіданнях кафедри та науково-методичному семінарі.

       У 1998 році при кафедрі педагогіки було засновано збірник наукових праць «Педагогічні науки», вийшло 89 випусків. Головними редакторами збірника у різні періоди були д.п.н., проф. Кузьменко В.В., д.п.н., проф. Барбіна Є.С., д.п.н., проф. Федяєва В.Л. До роботи редколегії було залучено як українських, так і закордонних  учених, зокрема: професора Андрієвського Б.М., професора Пентилюк М.І., Ліду Ху (Китай), Римантаса Сташиса (Литва), Шароту Софію (Болгарія) та ін. Високий рівень наукових публікацій, плідна робота редколегії дали змогу включити збірник у грудні 2016 року до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus.

        На кафедрі працюють наукові школи, які спрямовані на підготовку висококваліфікованих кадрів вищої школи, розробляючи актуальні проблеми сучасної педагогічної науки.

        Наукова школа доктора педагогічних наук, професора Федяєвої Валентини Леонідівни "Соціалізація дитини в сім'ї: теорія, історія, практика". Основний склад наукової школи: Василева Г.В. – к.п.н., доцент; Чабан О.В. – к.п.н., доцент; Щербина В.Ю. – к.п.н., доцент кафедри; Кравченко Т.В. – к.п.н., доцент; Єсьман І.В. – к.п.н., доцент; Фатєєва К.В. – к.п.н.; Самосудова-Грозова О.Б. – к.п.н., доцент; Токарєва О.В. – к.п.н; Фесенко Г.А. – к.п.н.; Глухов І.Г. – к.п.н., доцент; Дембровська Г.М. – к.п.н. та аспіранти.

            Наукова школа доктора педагогічних наук, професора Слюсаренко Ніни Віталіївни "Фундаментальні та прикладні проблеми освітньої галузі". Основний склад наукової школи: Кузьменко Ю.В. – д.п.н., доцент, професор кафедри; Панагушина О.Є. – к.п.н., доцент; Мороз Н.С. – к.п.н.; Матросова І.Г. – к.п.н., доцент; Сліпіч Ю.В.– к.п.н., доцент; Філончук З.В. – к.п.н., доцент; Султанова Н.В. – д.п.н., доцент, професор кафедри; Савюк А.М. – к.п.н.; Кохановська О.В. – к.п.н., доцент; Безушко С.В. – к.п.н., доцент; Дереш В.С. – к.п.н; Гончар М.В. – к.п.н., доцент; Гаврилюк Г.М. – к.п.н.; Сотер М.В. – к.п.н.; Ліпшиць Л.В. - к.п.н.; Навроцька М.М. - к.п.н.та аспіранти. 

 

               До 2019 року успішно функціонувала наукова школа доктора педагогічних наук, доцента, професора кафедри Яцули Тетяни Володимирівни "Підготовка студентів вищих навчальних закладів до взаємодії зі школами у просторі їх вільного часу". Основний склад наукової школи: Швецова І.В. – к.п.н.; Полєвіков І.О. – к.п.н.; Шевчук І.В. – к.п.н.; Бранецька М.С. – к.п.н.; Дягилева О.С. – к.п.н. та аспіранти.

             З 2002 року на кафедрі виконувалися науково-дослідні роботи, що фінансувалися за рахунок коштів державного бюджету МОН України:

             - Актуальні проблеми підготовки вчителя сучасної школи  (2001 – 2005 рр.) (науковий керівник – проф. Федяєва В.Л.):

            -  Сучасні технології управління науково-дослідною роботою вищого навчального закладу (2004 – 2007 рр.) (науковий керівник – проф. Бєляєв Ю.І.);

            -  Підготовка вчителя в системі неперервної педагогічної освіти (2006 – 2008 рр.) (науковий керівник –  професор Федяєва В.Л.);

            -  Провідні тенденції підготовки фахівців у галузі освіти в контексті Болонського процесу (2009 – 2011 рр.) (науковий керівник –  проф. Федяєва В.Л.);

            -  Моніторинг освітньо-наукового простору як фактор інноваційного розвитку вищого навчального закладу (2012 – 2014 рр.) (науковий керівник – проф. Барбіна Є.С.);

            -  Сучасні виховні технології соціалізації дитини в умовах Європейської глобалізації (2012 – 2014 рр.) (науковий керівник – проф. Федяєва В.Л.);

            -  Сучасні технології підготовки майбутніх менеджерів освітньої сфери в контексті єдиного європейського простору“ (2015 – 2017 рр.) (науковий керівник – проф. Федяєва В.Л.).

 

 

      Робота над цими проєктами дала можливість наповнити зміст підготовки майбутніх фахівців новими науковими матеріалами. Результати дослідження знайшли своє відображення в нових підручниках, посібниках, навчальних програмах та планах підготовки фахівців для різних типів навчальних закладів України.


Праці викладачів кафедри

Студентська наукова конференція "Актуальні проблеми соціальної психології"

Оновлено: 25.05.2016

         Цього року першокурсники долучилися до загальноуніверситетських заходів святкування Дня науки: кафедрою педагогіки, психології й освітнього менеджменту було проведено студентську наукову конференцію «Актуальні проблеми соціальної психології» . Участь у конференції брали студенти першого курсу факультету природознавства, здоров’я людини і туризму. Присутніх  привітали зі святом та побажали нових творчих пошуків завідувач кафедри, доцент Корольова Ірина Іванівна, кандидат психологічних наук Александрова Ганна Михайлівна, кандидат педагогічних наук Чикалова Тетяна Григорівна.

       Студенти підготували цікаві доповіді з проблем соціалізації студентської молоді, політичної та економічної соціалізації підростаючого покоління, вікових особливостей соціалізації особистості, зв’язку соціальної психології та медицини та ін. Поставлені проблеми обговорювалися жваво та з цікавістю. Найактивнішими були Борисенко Руслан, Ляшенко Марія, Горват Марія, Гараненко Крістіна, Воробйова Олена, Дмитрова Даша,  Олейник Анна, Пилипенко Анастасія, Каплін Олексій.

         Особливий інтерес викликав виступ студентки 131 групи Гараненко Крістіни, який супроводжувався нестандартною презентацією.

     Сподіваємося, що початкові наукові кроки, зроблені першокурсниками саме у дні науки, стануть впевненішими за роки навчання в університеті.

Відбулася студентська наукова конференція «Актуальні проблеми педагогіки»

Оновлено: 21.04.2016

24 листопада 2015 року в Херсонському державному університеті  загально ніверситетською кафедрою педагогіки, психології та освітнього менеджменту було проведено студентську наукову конференцію «Актуальні проблеми педагогіки».

На конференції обговорювалися питання, присвячені педагогічним аспектам організації самостійної роботи школярів, формуванню пізнавальних інтересів у навчанні, активізації впливу стилів поведінки батьків на виховання школярів, особливостям сімейного виховання дитини з обмеженими можливостями, інтерактивним методам навчання, впливу мультфільму як ефективного засобу розвитку і виховання дитини, впливам інтернету та ґаджетів на життя підлітків, педагогічним конфліктам та шляхам їх вирішенням та ін.

Учасниками заходу були науково-педагогічні працівники загально університетської кафедри педагогіки, психології та освітнього менеджменту та студенти факультету іноземної філології.

На урочистому відкритті із вітальним словом виступили:

  • Яцула Тетяна Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту.
  • Корольова Ірина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту.
  • Швецова Ірина Вікторівна –кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту.
  • Підвівши підсумкам конференції, студентів нагородили грамотами за кращі доповіді, презентації та виступи.

 

Новий Модуль Документ

Оновлено: 21.04.2016

Методологический семинар

24 Июн 2015, Автор: sgt

«Целостное развитие личности в современном информационном обществе» — под таким названием в Херсоне прошел методологический семинар, в котором приняли участие все ведущие ученые города.

Обсуждали насущные проблемы образования и воспитания в УВК «Школа гуманитарного труда» ХОС. Именно это место для такой серьезной масштабной работы было выбрано не случайно. Ведь, как известно, ШГТ – единственное учебное заведение в области, которое по приказу Министерства образования ведет эксперимент Всеукраинского масштаба, являясь на протяжении многих лет научным центром по разработке (и внедрению новаций в образовательный процесс) нового содержания образования. Ведь, как говориться, прогресс не стоит на месте, поэтому не секрет, что и эта сфера, так же как и многие другие, давно требует радикальных изменений.

Современное общество нуждается в ответе на вопрос — какие знания нужны?

С появлением интернета с одной стороны процесс обучения стал более доступным, с другой наоборот — такой широкий доступ к информации не всегда правильно используется. Задача состоит в том, чтобы сохранить у детей желание получать интересные знания, при этом, не отвлекаясь на сор, который «гуляет» в интернете. В этом поможет воспитание у них критичности к поступающей информации. Но и этого не достаточно. Необходимо ориентировать подрастающее поколение так, чтобы они не ограничивались лишь компьютерной жизнью, а видели красоту мира посредством посещения музеев, галерей, театров, заинтересовать их живым общением, привить желание послужить обществу, своему государству.

Именно эти вопросы стали предметом обсуждения всей научной элиты города.

 «Сегодня, как никогда, становится очень актуальным сохранение человеческого лица перед новыми вызовами цивилизации. Очень важно переосмысление духовной жизни при новых технологиях. И то, какими ориентирами мы сумеем наделить наше образование, что мы сможем сделать, такое поколение мы и получим…» — такими словами открыл семинар директор УВК «Школа гуманитарного труда», депутат областного совета Артем Александрович Кияновский.

Особенно приятно и то, что новоизбранный ректор  Василий Стратонов начал свою деятельность с постановки научных проблем. Он высказал свое убеждение, что все ученые ХДУ должны максимально вносить свою лепту в развитие системы образования.

Но не только научные сотрудники этого ВУЗа заинтересовались темой данного семинара. Активное участие в обсуждении взяли ученые ХНТУ, Академии непрерывного образования, Морской Академии – все професора, которые занимаются вопросами воспитания и образования.

Такого глубокого и всестороннего подхода к решению вопроса целостности развития личности не ожидали даже сами инициаторы.

«…цілісність… ми не завжди готові цілісно сприймати людину. Навіть ми, науковці. Ми не враховуємо генофонду, оточення, смислу життя і багато ще чого. А це дуже важливо, адже кожна людина приходить з певною місією. Тож, виховання сьогодні зводиться до того, щоб забезпечити умови, щоб людина оптимально виконала свою місію, бо кожна людина неповторна і талановита. Це треба знати, цьому треба сприяти.» — поделилась своими мыслями доктор педагогических наук, профессор Евдокия Голобородько, которая 65 лет своей жизни посвятила образованию.