Новий Модуль Документ

Оновлено: 16.12.2021

Петухова Любов ЄвгенівнаПрофіль Google Scholar 

  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=1VSCM78AAAAJ

Профіль ORCID 

 https://orcid.org/0000-0002-0751-6961

Інші профілі (Scopus, WoS)

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56290142800

http://publication.kspu.edu/persons/413/

Коло наукових інтересів: 

Модель трисуб`єктної дидактики, індивідуальна освітня траєкторія, підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти.

Публікації у виданнях, індексованих у науково-метричних базах Scopus і Web of Science:

1. Historical approach to modern learning environment In: Ermolayev, V., Mallet, F., Yakovyna, V., Kharchenko, V., Kobets, V., Korniłowicz, A., Kravtsov, H., Nikitchenko, M., Semerikov, S., Spivakovsky, A.: Proc. 15th Int. Conf. on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (ICTERI2019) //  Volume II: Workshops, Kherson, Ukraine, June 12-15 (2019). CEUR-WS .org, Vol. 2393, online, http://ceur-ws.org/Vol-2393/ URL:https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85069544266&origin=resultslist [In English] (Scopus)

2. ICT as a key instrument for a balanced system of pedagogical education In: Ermolayev, V., Mallet, F., Yakovyna, V., Kharchenko, V., Kobets, V., Korniłowicz, A., Kravtsov, H., Nikitchenko, M., Semerikov, S., Spivakovsky, A.: Proc. 16th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer //Volume I: Main Conference, ICTERI 2020; Kharkiv; Ukraine; 6 October 2020 до 10 October 2020   Volume 2740, 2020, Pages 307-321, online, URL:https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85096419582&origin=resultslist  [In English] (Scopus)

 

Статті в фахових виданнях:

1. Відкрите навчання як альтернатива класно-урочній системі Я. Коменського// Педагогічний альманах. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. – Випуск 34. – С. 260-265. (у співавторстві) (фахове видання).

2. Використання можливостей web-мультимедіа енциклопедії при вивченні курсу «Історія педагогіки» //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». - К: Гнозис, 2017. - Вип. 21. – Кн. 3. – Том І (75). – С. 186-196 (у співавторстві) (фахове видання).

3. Практико-орієнтовний підхід до підготовки майбутніх фахівців дошкільної галузі у контексті педагогічної спадщини Ф. Фребеля// Молодий вчений спецвипуск № 10.2(50.2) жовтень, 2017. - С.74-78 (фахове видання)

 

Навчальні посібники/монографії.

1. Формування професійної компетентності кадрового потенціалу дошкільної та початкової освіти у системі трансформаційних процесів: колективна монографія / за заг.ред. Л.Є.Петухової. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2018.

2. Фребельпедагогіка. Хрестоматія. Практикум. Навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти, закладів системи післядипломної освіти / укладачі: Петухова Л.Є., Анісімова О.Е., - Херсон: ТОВ «Борисфен-про», 2018 – 276 с. ISBN 978-966-630-084-7

3. Використання дидактичного матеріалу «Дари Фребеля» у роботі з дітьми дошкільного віку: навчальний посібник. – Херсон: ТОВ «Борисфен-про», 2019. – 87 с.

 Навчально-методичні посібники, електронні курси:

 1. Методичні матеріали до атестації здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка денної та заочної форми навчання / За заг. ред. Петухової Л.Є., Ільїної Н.В., Гриценко І.В. – Херсон:  ТОВ «Борисфен-про», 2018.  – С. 36-41.

 2. Методичні матеріали до атестації здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка денної та заочної форми навчання (видання 2-ге виправлене та доповнене) / За заг. ред. Петухової Л.Є., Воропай Н.А. – Херсон:  ТОВ «Борисфен-про». – 91 с.

3. Web-мультимедіа енциклопедія з дисциплін природничого циклу: методичні рекомендації / Л.Є. Петухова, А.С. Бальоха, О.І. Лемещук. Херсон: ТОВ «Борисфен-про», 2020. 82 с.

4. Веб-мультимедіа енциклопедія з дисциплін природничого циклуhttp://webnc.kspu.edu/

Публікації з наукової або професійної тематики

1. Стратегії формування професійних компетентностей майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти// Початкова школа. - № 4. - 2017. – С. 1-3.

2. Практико-орієнтовний підхід до підготовки майбутніх фахівців дошкільної галузі у контексті педагогічної спадщини Ф. Фребеля// Молодий вчений спецвипуск № 10.2(50.2) жовтень , 2017. - С.74-78

3. Фребельпедагогіка як сучасний напрям інноваційної професійної освіти  // Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти: збірник наукових доповідей / за аг.ред. д.п.н., доцента кафедри теорії і методики дошкільної освіти Ю.А.Руденко – Одеса: Бондаренко М.О., 2019. – С. 234-237. (у співавторстві)

4. Психолого-педагогічний аналіз поняття «професійна самопідготовка майбутнього вчителя початкової школи // Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти: збірник наукових доповідей / за аг.ред. д.п.н., доцента кафедри теорії і методики дошкільної освіти Ю.А.Руденко – Одеса: Бондаренко М.О., 2019. – С. 237-240. (у співавторстві)

5. Основні ідеї педагогічної системи Фрідріха Фребеля Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садка. – К.: РА “Освіта України”, 2019. - 1 (89). – С.57-65

6. Практичний досвід реалізації педагогічної концепції Ф.Фребеля в сучасному освітньому просторі (компаративний аспект) // Сучасні проблеми дошкільної та початкової освіти у системі суспільних трансформаційних процесів: збірник матеріалів всеукраїнської інтерактивної науково-практичної конференції  (18 – 20 лютого 2019 року, Херсонський державний університет). – Херсон: ТОВ “Борисфен-про”, 2019. – 143 с.

7. Реалізація поглядів Ф.Фребеля у інноваційній освітній технології підготовки фахівців дошкільної галузі // Збірник матеріалів Всеукраїнської інтерактивної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми дошкільної та початкової освіти у системі суспільних трансформаційних процесів» (18-20 лютого 2019, м. Херсон). – Херсон: ТОВ «Борисфен-про», 2019. – С. 15-18

8. Навыки межличностного общения  как компонент профессиональной компетенции воспитателя детей дошкольного возраста // Сборник научных статей ХI Международного научно-практического семинара «Дошкольное образование: Опыт, проблемы, перспективы» (26-27 марта 2020 года, г. Барановичи) . –Барановичи, 2020. - С. 321-324

Науково-практичні конференції:

 1. ІІ Всеукраїнські педагогічні читання «Я. А. Коменський – видатний педагог минулого (до 425-річчя від дня народження)» (м. Херсон, 24 березня 2017 року, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти») (фахова стаття).
 2. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (м. Київ, 23-25 листопада 2017 року) (фахова стаття)
 3. Форум регионов Беларуси и Украины (г.Гомель 25-26 октября 2018 года) - сертифікат учасника
 4. ІІ Международная научно-практическая конференция в дистанционном формате «Проблемы и тенденции качества образования в системе национальной безопасности» Учреждение образования «Барановичский государственный университет», 18.10.2018.
 5. Всеукраїнська інтерактивна науково-практична конференція «Сучасні проблеми дошкільної та початкової освіти у системі суспільних трансформаційних процесів» (18-20 лютого 2019 року, Херсон) (тези доповіді)
 6. V міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти», Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського» м. Одеса (сертифікат учасника, тези
Міжнародні стажування
1. Пройдено міжнародне онлайн-стажування на базі Науково-методичного закладу «Національного інституту навчання» Міністерства освіти Республіки Білорусь спільно з Агенством інновацій та професійного розвитку «Еду Тревел Едженсі» на базі освітньої онлайн-платформи SKLAD (Мінськ, Білорусь) з «11» березня 2021 року по «25» березня 2021 року.

Тема: «Початкова школа XXI століття. Закордонні практики».

2. Пройдено міжнародне онлайн-стажування на базі Республіканського Інституту Вищої Школи Республіки Білорусь спільно з освітньою онлайн-платформою SKLAD (Мінськ, Білорусь) з «13» травня 2021 року по «15» травня 2021 року.

Тема: «Моделі і технології виховання в міжнародних освітніх практиках університетів».

Інші досягнення (участь у грантових проектах, міжнародних та ін.)

1. Проєкт «Фінська підтримка реформи української школи» (2019-2023) (Закордонні партнери: Арто Ваахтокарі, керівник проєкту Фінська підтримка реформи української школи) - взято участь у першому тренінгу «Педагогіка початкової школи: фінський досвід» (20 годин) у Києві 23-26 вересня 2019 р. Отримано сертифікат № 43

2. Україно-фінський проект «Навчаємось разом» (заявник проєкту та член команди розробників).

3. Заступник головного редактора збірника наукових праць "Педагогічні науки",https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps

 4. Член редакційної колегії збірника наукових праць "Інформаційні технології в освіті",http://ite.kspu.edu/

5. Науково-методична комісія (підкомісія) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, 2018-2019, 2019-2020

Наказ МОН України №582 від 25.04.19

6. Член команди розробників Державного стандарту першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

  

 

 

Пермінова Людмила Аркадіївна 

 Посада: завідувачка кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені професора Є.Петухова;

головний редактор:  наукового видання «Збірник наукових праць «Педагогічні науки», «Collection of Research Papers «Pedagogical Sciences» включеного до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps;

член редакційних колегій:

1.Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: збірник наукових праць/ В.М.Мадзігон (голов. ред) та ін. Київ,  Інститут обдарованої дитини НАПН України;

2.Щоквартальний науково-методичний журнал - Освіта та розвиток обдарованої особистстості: Національна академія педагогічних наук України, Інститут обдарованої дитини НАПН України, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України   http://www.iod.gov.ua.

Учене звання:  професор

Покликання на профілі:

Google Scholar 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=fqfbAzYAAAAJ&hl=uk  

Профіль ORCID

Профіль ORCID

Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209851965
Publons

 https://publons.com/researcher/4623192/perminova-liudmila/
   

 Професійний досвід:

 Завідуюча кафедри початкової освіти (РІПО м.Херсон)

Завідуюча кафедри педагогіки і психології (РІПО м.Херсон)

Завідуюча кафедри дошкільної педагогіки (Мукачівський державний університет)

Керівник Центру післядипломної освіти Херсонського державного університету

Завідувачка кафедрою Педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф..Є.Петухова ХДУ

Коло наукових інтересів: педагогіка, психологія( педагогічна психологія, психологія управління), освітній менеджмент (дидактичний менеджмент, інноваційний менеджмент), інноваційні технології в освіті.

Дисертація: кандидата педагогічних наук, за спеціальністю 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти з теми «Розвиток професійних умінь керівника школи у системі післядипломної освіти», 2002 рік.

Індивідуальний напрям наукової роботи за темою: Теоретичні і методичні засади дидактичної підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах освітнього середовища університету.

Підготовлено аспірантів і захищено дисертації:

-       Вострікова В.В. на тему «Педагогічні засади професійної орієнтації старшокласників у навчально-виховному процесі профільного ліцею» із спеціальності 13.00.07 – теорія та методика виховання (14.05.2009);

-       Кушнір І.І. на тему «Розвиток маркетингової компетентності керівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у системі післядипломної освіти» із спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (01.11.2013);

-       Ваколя Т.А. на тему «Формування дослідницької компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки» із спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (05.06.2014).

 

Керування аспірантами:

 

-       Пирожок Г. Ю. тема «Педагогічні умови формування  soft skills у студентів педагогічного коледжу».

-       Котило А. О. тема: «Формування готовності педагога до навчання англійської мови учнів початкових класів засобами SMART-технології».

-       Жукова Ю.В. тема: «Формування англомовної компетентності здобувачів освіти фахового педагогічного коледжу».

 

Додаткова інформація:

Офіційний опонент дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти:

-        Ірхіна Ю.В. «Формування професійної толерантності майбутніх викладачів вищої школи»;

-        Коткова В.В. «Формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів у квазіпрофесійній діяльності»;

-        Нестереко М.М. «Підготовка майбутніх учителів до моделювання уроку в умовах варіативності початкової освіти».

-        Чередник Л. М. «Формування у майбутніх учителів готовності толерантного виховання молодших школярів».

Рецензент дисертаційного дослідження разової ради із захисту дисертацій доктора філософії PhD за спеціальністю 015 Професійна освіта (Бальоха О.С. тема: «Формування природознавчої компетентності майбутнього вчителя початкових класів у моделі трисуб’єктної дидактики»

 

Основні публікації:

Електронний підручник як засіб дидактичної підготовки студента в умовах освітнього середовища університету. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: збірник наукових праць / В.М.Мадзігон (голов. ред) та ін., К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. Вип.1(20). С. 42-53. ISSN 2413-4139 (фахове видання)

Комунікативна толерантність як умова фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: збірник наукових праць / В.М.Мадзігон (голов. ред) та ін., К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України,  2019. Вип.2(23).  С. 33-38. ISSN 2413-4139 (фахове видання)

Формування універсальних навчальних дій студентів у системі «педагогічний коледж-заклад вищої освіти» Збірник наукових праць Педагогічні науки, Херсон:Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип.93. С.105-111 (фахове видання) https://ps.journal.kspu.edu.

ICT in Professional Education of Future Primary School Teachers: Modeling of Scientific and Research Work. Volume 2393, 2019, Pages 191-20315th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, ICTERI 2019; Kherson; Ukraine; 12 June 2019 до 15 June 2019; Код 149064. – Р.191-203. (Scopus)

The Use of Modern Interactive Technologies in Learning: Correlation Analysis of the Results. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-8 Issue-8, June, 2019. – Р. 3172-3175) (Scopus)

E-Learning Methods in Students’ Education. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-8 Issue-12, October 2019. – Р. 251-256. (Scopus)

Study of Kherson state university students and teachers' attitudes to the using of ICT. Information Technologies and Learning Tools, 2019, Vol 72, №4 ISSN: 2076-8184. (С.194-203) (Scopus)

Creativity Formation in the Context of Social and Psychological Adaptation of Preschoolers Aged 5-6 Years. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, 8(Special issue), (2020). 79–91. https://doi.org/10.23947/2334-8496-2020-8-SI-79-91 (Scopus)

Розділи в монографіях:

Didactic training of future primary school teachers in the didactic information environment. European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograph. Volume 2. Sandomierz: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. – P. 258-281.

 Problems of  organization of  professional and educational trajectory of future primary school teachers. Pedagogical and psychological sciences: development prospection countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. Volume 1. Riga: Izdevnieciba Baltija Publishing, 2018. – P. 314-330.

Вчитель інноваційного типу як результат якісної професійно-дидактичної підготовки у виші. Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя початкового загальноосвітнього навчального закладу в умовах Нової української школи (1 частина) / за ред. Л.А.Пермінової. – Херсон: Айлант, 2018. –  С. 55-67.

 Участь у міжнародних конференціях:

-       Міжнародна науково-практична конференція «European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland», Sandomir, Poland, 2018;

-       15th International Conference, ICTERI, м.Херсон, 2019;

-       Міжнародна науково-практична конференція «Pedagogical and psychologikcal sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium», Stalowa wola, Poland, 2019;

-       І Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції», м. Мукачево, Україна, 2017 р.;

-       ІІІ Міжнародній конгрес «Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі», м. Київ, Україна, 2017 р.;

-       ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції», м. Мукачево, Україна, 2019 р.;

-       Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування» м. Львів, Україна, 2019 р.

-       Міжнародна науково-практична конференція Реалізація компетентнісно орієнтованого навчання в освіті: теоретичний і практичний аспекти (м. Київ, 4 листопада 2019 р.), м. Київ / Ін-т педагогіки НАПН України; 

-       VIII International Scientific and Practical Conference DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE  Vancouver, Canada 15-17 April 2020

-       IX International Scientific and Practical Conference “Scientific
achievements of modern society” Liverpool, United Kingdom 28-30 April 2020

-       Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Психология ХХІ века» (9-10 сентября 2021 г., Бухарский государственный университет. Кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджменту виступила соорганізатором проведення міжнародної наково-практичної конференції. (Стаття і виступ з питання - ПСИХОЛОГИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ).

-       Замонавий психология: муаммолар ва истиқболлар. Халқаро илмий-амалий конференция материаллари – Тошкент, 2021. – 389 б. (Современная психология: проблемы и перспективы. Материалы Международной научно-практической конференции - Ташкент, 2021. - 389 с.)  (Перминова Л. А. Инновации в дидактической подготовке будущих учителей начальной школы.)

-       Образовательная платформа SKLAD (г. Минск, Беларусь). Принято участие в онлайн-курсе «Технология смешанного обучения»,  (апрель 2021 года). СЕРТИФИКАТ 

-       1-я Международная конференция «Роль женщин в развитии науки и гендерного равенства», которая состоялась 2-3 марта 2021 г., Ташкент Узбекистан СЕРТИФИКАТ (стаття) 

-       IV Міжнародної науково-практичної конференції «Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми» (29-30 березня 2021 року). Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна. СЕРТИФИКАТ URL:  http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/726152

Стажування: проходила стажування в Гуманітарно-природничому університеті в Сандомирі (Сандомир, Республіка Польща, 2018 р.) з проблеми «Заклади вищої освіти як середовище формування нового покоління педагогічних працівників».     

  Інші досягнення:

1. Проєкт «Фінська підтримка реформи української школи» (2019-2023) (Закордонні партнери: Арто Ваахтокарі, керівник проєкту Фінська підтримка реформи української школи) - взято участь у першому тренінгу «Педагогіка початкової школи: фінський досвід» (20 годин) у Києві 23-26 вересня 2019 р. Отримано сертифікат № 41

2. Україно-фінський проект «Навчаємось разом» ( член команди розробників).

 

 

ФЕДЯЄВА ВАЛЕНТИНА ЛЕОНІДІВНА

доктор педагогічних наук, професор

Тема дисертаційного дослідження: «Теорія і практика виховання дітей в сім’ї в Україні (кінець ХІХ початок ХХ століття)»  зі спеціальності  13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. 

Коло наукових інтересів: сімейне виховання в контексті історичної ретроспективи, розробка науково-педагогічного супроводу підготовки вчителів і соціальних працівників до роботи із сім’єю в умовах сьогодення, історія розвитку школи та педагогічної думки України в світовому науково-освітньому просторі, правові аспекти підготовки управлінських кадрів для закладів освіти.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Історіографія дослідження», «Методи наукових досліджень та планування експерименту», «Нормативно-правове забезпечення функціонування освіти», «Правові аспекти управління навчальним закладом», «Педагогіка і психологія вищої школи з методикою викладання фахових дисциплін»

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Vyv4yx8AAAAJ&hl=uk

https://orcid.org/0000-0002-8658-1875

WoS    https://publons.com/researcher/4520534/valentina-fedyaeva/

Коло наукових інтересів: історія педагогіки, методологія історико-педагогічного дослідження, педагогічна персоналія, історія сім'ї та сімейного виховання.

Публікації:

 

  1.  Федяєва В.Л.  Дитиноцентрична концепція сімейного виховання В. Сухомлинського // Сімейне виховання в історичній ретроспективі (друга половина ХІХ – ХХ століття): монографія / В. Л. Федяєва. – Херсон: РІПО, 2010. – С.167 – 193.
  2. Федяєва В.Л. Педагогічна освіта батьків другої половини ХХ століття: теорія, історія, перспективи розвитку // Педагогічний альманах: [зб. наук. праць / ред. кол. В. В. Кузьменко (голова) та ін.]. – Херсон, 2011. – Вип. 11. – С. 277 – 283.
  3. Федяєва В.Л. Сімейне виховання у науковій спадщині зарубіжних учених кінця ХІХ – початку ХХ століття // Педагогічні науки: [зб. наук. праць / ред. кол. Барбіна Є.С., Федяєва В.Л. та ін.]. – Вип. 57.- Херсон : Видавництво ХДУ, 2011. –С. 12-16.
  4. Федяєва В.Л. Сучасна модель сімейного виховання з погляду історичної ретроспективи // Педагогічний альманах: [зб. наук. праць / ред. кол. В. В. Кузьменко (голова) та ін.].– Херсон, 2011. – Вип. 12. Ч.1 – С. 10 – 15.
  5. Федяєва В.Л. Питання дошкільного виховання у науковій спадщині Єфима Аркіна // Педагогічні науки: [зб. наук. праць / ред. кол. Барбіна Є.С., Федяєва В.Л. та ін.]. – Вип. 58.- Ч.1.- Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. –С. 24-29.
  6. Федяєва В.Л. Питання сімейного виховання у науковій спадщині Я. Чепіги // Педагогічний альманах: [зб. наук. праць / ред. кол. В. В. Кузьменко (голова) та ін.]. – Херсон, 2011. – Вип. 12.-  Ч.2 – С. 286 – 290.
  7. Федяєва В.Л. Практика виховання дітей в українській селянській родині ХІХ століття // Психолого-педагогічні проблеми сільської початкової школи : [зб. наук. праць УДПУ імені Павла Тичини / ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : Жовтий О.О., 2011. – Вип. 39. – Ч. 2. − С. 250−256.
  8. Федяєва В.Л.  Актуальні проблеми сімейного виховання в контексті історичної ретроспективи // Педагогічний альманах /[зб. наук. праць / ред. кол. В. В. Кузьменко (голова) та ін.]. – Херсон, 2011. – Вип. 10. – С. 294 – 299.
  9. Федяєва В.Л.  Вплив наукових ідей давньогрецьких філософів на розвиток теорії та практики виховання дітей у сім’ї // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: [зб.наук.праць / ред. кол.. Бутенко В.Г. та ін..]. – Вип.1(4). – Херсон: Видавництво «Олди-плюс», 2011. – С.206 – 210. Фахове видання, Постанова ВАК України №01-05/2 від 23.02.2011р.
  10. Федяєва В.Л. До проблеми сімейного виховання у доробку педагогів-просвітників другої половини ХІХ століття // Педагогічні науки: [зб. наук. праць / ред. кол. Барбіна Є.С., Федяєва В.Л. та ін.]. – Вип. 58. - Ч.2 - Херсон : Видавництво ХДУ, 2011. –С. 34-38
  11. Федяєва В.Л.  Дитиноцентрична концепція сімейного виховання у науковому доробку В. О. Сухомлинського // Педагогічний дискурс : [зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура]. – Хмельницький : ПП Балюк І. Б., 2011. – Вип. 10. – С. 496 – 500.
  12. Федяєва В.Л.  До проблеми сімейного виховання у доробку педагогів-просвітників другої половини ХІХ століття // Педагогічні науки: [зб. наук. праць / ред. кол. Барбіна Є.С., Федяєва В.Л. та ін.]. – Вип. 58. - Ч.2 - Херсон : Видавництво ХДУ, 2011. –С. 34-38.
  13. Федяєва В.Л.  Научно-педагогическое наследие М.В.Ломоносова в исследованиях ученых Украины // Отечественная и зарубежная педагогика. - №2. – 2011. – С.42 – 49.
  14. Федяєва В.Л.  Педагогічна освіта батьків другої половини ХХ століття: теорія, історія, перспективи розвитку // Педагогічний альманах: [зб. наук. праць / ред. кол. В. В. Кузьменко (голова) та ін.]. – Херсон, 2011. – Вип. 11. – С. 277 – 283.
  15. Федяєва В.Л.  Питання дошкільного виховання у науковій спадщині Єфима Аркіна // Педагогічні науки: [зб. наук. праць / ред. кол. Барбіна Є.С., Федяєва В.Л. та ін.]. – Вип. 58.- Ч.1.- Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. –С. 24-29
  16. Федяєва В.Л.  Сімейне виховання у науковій спадщині зарубіжних учених кінця ХІХ – початку ХХ століття // Педагогічні науки: [зб. наук. праць / ред. кол. Барбіна Є.С., Федяєва В.Л. та ін.]. – Вип. 57.- Херсон : Видавництво ХДУ, 2011. –С. 12-16. (Фахове видання, бюлетень ВАК України №3 від  10 лютого 2010 р.)
  17. Федяєва В.Л. Актуальні проблеми сімейного виховання в контексті історичної ретроспективи // Педагогічний альманах /[зб. наук. праць / ред. кол. В. В. Кузьменко (голова) та ін.]. – Херсон, 2011. – Вип. 10. – С. 294 – 299.
  18. Федяєва В.Л. Дитиноцентрична концепція сімейного виховання у науковому доробку В. О. Сухомлинського // Педагогічний дискурс : [зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура]. – Хмельницький : ПП Балюк І. Б., 2011. – Вип. 10. – С. 496 – 500.
  19. Федяєва В.Л.   Педагогічна культура батьків в науковій спадщині В. Сухомлинського // В.О.Сухомлинський в роздумах сучасних українських педагогів: монографія / укл.: О.В.Сухомлинська, О.Я. Савченко; авт.кол.: О.В.Сухомлинська, О.Я Савченко, В.С.Курило, І.Д.Бех та інш. – Луганськ: Вид-во «ЛНУ імені Тараса Шевченко», 2012. – С. 365-373.
  20. Федяєва В.Л. Проблеми сім’ї і сімейного виховання у працях політичного діяча раннього радянського періоду (1917 – 1941)О. Колонтай (1872 – 1952 // Історико-педагогічний альманах : [зб. наук. праць / ред.кол.О. В. Сухомлинської (голова) та ін.]. – Умань, 2012. – Вип. 2. – С. 65 – 67
  21. Федяєва В.Л. Дитинство: підходи до вивчення в наукових розвідках французького історика Ф. Арієса (1914 – 1984) // Історико-педагогічний альманах : [зб. наук. праць / ред.кол.О. В. Сухомлинської (голова) та ін.]. – Умань, 2012. – Вип. 1. – С. 73 – 76.
  22. Федяєва В.Л. До проблеми систематизації джерельної бази дослідження теорії, історії та практики сімейного виховання // Педагогічний дискурс: збірник наукових праць / гол. ред. І.М. Шоробура. – Хмельницький ХГПА, 2013. – Вип.15. – С.707-710.
  23. Федяєва В.Л.  Павлиська школа В,Сухомлинського як зразок реалізації завдання – від творчого педагога до творчого учня //  «В.Сухомлтнський: у діалозі з сучасністю» Кіровоград,27-28 вересня, 2013
  24. Федяєва В.Л. Сучасні підходи до підготовки управлінських кадрів за магістерською програмою «Управління навчальним закладом (ЗА ТИПОМ)» / Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – Випуск 28. – С.187 - 193.
  25. Федяєва В.Л. Педагогічна наука в класичних університетах України за роки незалежності: досягнення та втрати / Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Випуск № 72. т.1 – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С.46-50.
  26. Федяєва В.Л. Перспективні напрямки розвитку освітнього менеджменту  як складової педагогічної науки в Україні / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [“Підготовка менеджерів освітньої галузі в умовах децентралізації управлінських структур: світовий досвід”], (Херсон 10-11 листопада 2016 р.) – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С.30-39.
  27. Goshtanar I., Fedyayeva V.  Lehrerbildung bei Herbart und Suchomlinski im Vergleich  / I. Goshtanar, V. Fedyayeva / In : Wie lernt man erziehen? Zur Didaktik der Pädagogik / Rainer Bolle,  Wolfgang Halbeis: Monographie. – FORMAT Druckerei  &Verlagsgesellschaft mbH, Garamond Verlag Jena, Edition Paideia, 2016. – 327 S.
  28. Федяєва В. Л. Технологія роботи з науковим текстом за магістерськими програмами у вищій школі [Текст] / В.Л. Федяєва // Педагогічні науки: зб. наук. праць  – Херсон, 2017. – Вип. 78. т.1 – С.182-187. http://www.ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_78/part_1/11.pdf.
  29.  Федяєва В.Л. Досягнення і прорахунки педагогічної науки в університетській освіті кінця ХХ – початку ХХІ ст. Науково-практичне видання «Вища школа» 5-6 (155), Київ 2017, С. 32-41. /
  30.  Федяєва В.Л. Творча спадщина О. Захаренка у підготовці менеджерів освітньої галузі / В.Л. Федяєва. - Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». [наук. журнал] – Випуск №11. – Черкаси, 2017. –  С. 138-143.
  31. Федяєва В.Л. Батьки і нова українська школа: шляхи партнерства Збірник наукових праць. «НАУКОВІ ЗАПИСКИ»  Серія: Педагогічні науки, 2018. –­  Випуск 173 С. 58-62
  32. Федяєва В.Л. Аналіз уроків – основа успішності методичної роботи директора Павлишської школи В.Сухомлинського // Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. Вип.  № 10, Рівне, 2019р., С. 103-111
  33. Федяєва В.Л. Крос-культурний підхід в історико-педагогічних дослідженнях/ Науковий журнал ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. (Освітній простір України. Вип. 16, Івано-Франківськ, 2019 р., С. 37-45
  34.  Федяєва В.Л. Наукова спадщина Фрідріха Фребеля (1782 – 1852) у сучасному прочитанні сімейної педагогіки // Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. Вип.  № 9, Рівне, 2019р., С. 51-57 
  35. Ph. D. Olena Sagan, Ph. D. Yaroslav Nahrybelniy, Dr. Inna Nahrybeina, Dr. Valentyna Fediaieva, Dr. Natalia Liba DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A SYSTEM-FORMING ELEMENT OF DIGITAL DIDACTICS Fecha de Recepción: 14 de junio de 2020 – Fecha Revisión: 24 de junio de 2020 Fecha de Aceptación: 28 de septiembre 2020 – Fecha de Publicación: 01 de octubre de 2020. Р.284-290 (Wos).
  36. Валентина Федяєва, Марія Пентилюк КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ ДИТИНИ ЯК МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В РОДИННОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Інноватика у вихованні. Том 2 № 11 (2020). С.35-47 (категорія В).
  37. Liudmyla, SHELESTOVA, Iryna, KOSTYRIA, Valentina, FEDYAEVA, Svіtlana, BRYCHОK, Maryna, BOHOMOLOVA, Iryna, TOMASHEVS’KA Formation of the Leadership Position of Professionals in Higher Education Institutions Postmodern Openings, 11(2 Supl 1), 145-160 (Wos).
  38. Pavelkiv, K, Fedyaeva V, Butenko N. Partnership Pedagogy: practical experience of the EU countries and issues of implementation in Ukraine. Pedagogia de parceria experiência prática dos países da UE e questões de implementação na Ucrânia Laplage Em Revista, 7(Extra-D), JUL.AUG 2021. P.175-186. Pavelkiv, K. ., Fedyaeva , V. ., Butenko, N. ., Tombulatova, I. ., & Borysiuk, I. . (2021). Pedagogia de parceria: experiência prática dos países da UE e questões de implementação na Ucrânia. Laplage Em Revista, 7(Extra-D), p.175-186. https://doi.org/10.24115/S2446-622020217Extra-D1082p.175-186 (Wos).
  39. Федяєва В.Л., Бутенко Н.І. Робота з молодими вчителями у педагогічній спадщині В.Сухомлинського у вимірі сьогодення.  Соціальна робота та соціальна освіта. 2021.№1(6). С.251-260. (категорія В).
  40. Федяєва В.Л., Щербина В.Ю. Педагогіка в системі професійної освіти. Нова педагогічна думка.№3. 2021. С.23 – 31 (категорія В).

 Участь у конференціях

УІІІ Міжнародна науково-практична конференція і ХХІІ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості» (Херсон, 24-25.09.2015 р.).

Участь у ІХ Міжнародній науково-практичній конференції у ХХІІІ Всеукраїнських педагогічних читаннях «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю:Щоб у серці жила Батьківщина» (15-16 вересня, 2016 року. м. Луцьк) ХІХ Всеукраїнські педагогічні читання В.О. Сухомлинський у діалозі з сьогоденням», (22 вересня 2017 року, м. Житомир)

ІІ Всеукраїнські педагогічні читання «Ян Амос Коменський – великий педагог минулого ( до 425-річчя від дня народження)» (м. Херсон, 24 березня 2017 року).

Всеукраїнського науково-практичного семінару «Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921)» (17 травня 2017 року , м. Київ)

Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція «Педагогічна наука в Україні за роки незалежності: здобутки, втрати, перспективи» (м. Херсон, 10-11 листопада 2017 р.).

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Підготовка управлінських кадрів в контексті нового Закону України «Про освіту» (2017 р.)» (м. Херсон, 22-23 березня 2018 р.)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Нова українська школа – діалог з В. О. Сухомлинським», (м. Херсон, 25 квітня 2018 р.).

Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка у вимірі соціокультурних досліджень» / Херсонський державний університет. 10-11 квітня 2019 р. – Херсон.

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Українські педагоги про національно-патріотичне виховання». – Київ, 18 травня 2016 р. – С.41 – 42

Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція «Підготовка менеджерів освітньої галузі в умовах децентралізації управлінських структур: світовий досвід». – Херсон, 10-11 листопада, 2016. – С.117 – 120

ХІІІ Международна научно-практическая конференция молодых исследователей «Содружество наук  –  2017» / Барановичиский государственный университет. – Барановичи. – 2017. – С.174 – 183.

Всеукраїнська науково-практичної конференція ПЕДАГОГІЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ: ЗДОБУТКИ, ПРОРАХУНКИ, ПЕРСПЕКТИВИ 10-11 квітня 2019 р. – Херсон: «Видавничий дім «Гельветика», 2019 – С. 213 -216

Х Міжнародна науково-практична конференція та ХХV Всеукраїнські педагогічні читання «Творча спадщина Василя Сухомлинського у вітчизняному та міжнародному вимірах». – 4-5 жовтня 2018 р. – Кропивницький, Павлиш.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка у вимірі соціокультурних досліджень» / Херсонський державний університет. 10-11 квітня 2019 р. – Херсон.

Науково-методологічний семінар з історії освіти «Історіографія як важливий складник досліджень з історії освіти: європейський і вітчизняний виміри». – 23 жовтня 2018 р. – Київ.

Х Міжнародна науково-практична конференція та ХХV Всеукраїнські педагогічні читання «Творча спадщина Василя Сухомлинського у вітчизняному та міжнародному вимірах». – 4-5 жовтня 2018 р. – Кропивницький, Павлиш.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка у вимірі соціокультурних досліджень» / Херсонський державний університет. 10-11 квітня 2019 р. – Херсон.

Науково-методологічний семінар з історії освіти «Історіографія як важливий складник досліджень з історії освіти: європейський і вітчизняний виміри». – 23 жовтня 2018 р. – Київ.

ХХХVІІІ Міжнародна інтернет-конференція «Світовий розвиток науки і техніки». – 23 грудня 2019 р.

XXVІІ Всеукраїнські педагогічні інтернет-читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Ідеї Василя Сухомлинського крізь призму сучасних освітніх практик: набутий досвід і перспективи» Київ-Рівне-Бровари 30 вересня 2020 року

Круглий стіл «До 30-річчя Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського (пам’яті О.Я.Савченко присвячується)», 24 березня 2021 року

Регіональна  науково-практична Інтернет-конференція «Сім’я: батьки-дитина в умовах змішаного навчання»  (дистанційна форма проведення), 29 квітня 2021 року

VІ Всеукраїнський науково-методологічний семінар з історії освіти «Понятійно-термінологічний апарат історико-педагогічних досліджень: історія і сучасні підходи» (до Всеукраїнського фестивалю науки – 2021), 19 травня 2021 року

 

  Слюсаренко Ніна Віталіївна

Посада:  професор кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту  імені проф. Є. Петухова Херсонського державного університету
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук  (13.00.02 – теорія та методика трудового навчання)

Вчене звання: професор

Покликання на профілі:
Google Scholar 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=0oylzzkAAAAJ&hl=uk

Orcid

https://orcid.org/0000-0002-9215-5936

 Scopus 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210892791   
Publons

 http://publication.kspu.edu/persons/108/
Semantic Scholar

 http://publication.kspu.edu/persons/108/

Коло наукових інтересів: педагогіка загальноосвітньої та вищої школи, соціальна педагогіка, історія педагогіки, методика трудового навчання

Дисертації:

1. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (13.00.02 – теорія та методика трудового навчання) «Розвиток творчих здібностей учнів 5-9 класів на уроках обслуговуючої праці засобами ігрової діяльності»;
2. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (13.00.02 – теорія та методика трудового навчання) «Теорія і практика трудової підготовки дівчат у школах України (кінець ХІХ–ХХ століття)»

Науково-практичні конференції: 

Міжнародні:

1. ІІ-а Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи» (м. Баку, 10 березня 2017 р.).

2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» (м. Харків, 11 квітня 2017 р.).

3. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна наука і освіта: нові реалії і наукові рішення» (Україна – Болгарія – Польща – Канада – Грузія – Румунія, 1-13 липня 2017 р.).

4. Міжнародна науково-практична конференція «Формування особистості в багатоступеневій системі освіти: досвід, реалії, перспективи» (м. Умань, 27-28 вересня 2017 р.).

5. ІV Міжнародний конгрес «Етнодизайн: пошуки українського національного стилю (Полтава – Петриківка)» (м. Полтава, 4-8 жовтня 2017 р.).

6. Міжнародна наукова конференція «Проблемы образования в 21-ом веке» (м. Єреван, Арменія, 19-20 жовтня 2017 р.).

7. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів» (м. Умань,  26 жовтня 2017 р.).

8. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи» (м. Київ, 2-3 листопада 2017 р.).

9. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи» (м. Хмельницький, 9-10 листопада 2017 р.).

10. ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи» (Баку – Ужгород – Дрогобич, 17 листопада 2017 р.).

11. Міжнародна науково-практична конференція «Современные проблемы гуманитарных и социальных наук» (м. Астана, Казахстан, 13 грудня 2017 р.).

12. Міжнародна науково-практична конференція «Підготовка фахівців у сфері освіти та освітнього менеджменту: європейський вимір» (м. Черкаси,
29-30 березня 2018 р.).

13. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті» (Ченстохова – Ужгород – Дрогобич, 29-30 березня 2018 р.).

14. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграції» (м. Кропивницький, 19-20 квітня 2018 р.).

15. V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення педагога» (м. Чернігів, 26-27 квітня 2018 р.).

16. XIV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» (Київ–Вінниця, 15-17 травня 2018 р.).

17. ХІІ Международная научная конференция «Наука и образование» (г. Осло (Норвегия), 1-9 июля 2018 г.).

18. Х Міжнародна науково-практична конференція та XХV Всеукраїнські педагогічні читання «Творча спадщина Василя Сухомлинського у вітчизняному та міжнародному вимірах» (м. Кропивницький, 4-5 жовтня 2018 р.).

19. Міжнародна науково-практична конференція «Современные проблемы гуманитарных и социальных наук» (м. Астана, Казахстан, 7 грудня 2018 р.).

20. IV-а Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи. Міждисциплінарні перспективи» (Банська Бистриця – Баку – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг, 27 червня 2019 р.).

21. Міжнародна науково-практична конференція «Межэтнические взаимодействия в этноконтактной зоне (Восьмые чтения памяти И. А. Анцупова)» (м. Тераклія (Республіка Молдова), 30 жовтня – 1 листопада 2019 р.).

22. V Міжнародний конгрес з етнодизайну «Європейський вектор розвитку українського етнодизайну» (м. Полтава, 25-27 листопада 2019 р.).

23. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи» (м. Кропивницький, 1 березня – 16 квітня 2020 р.)..

24. І Міжнародна науково-практична конференція «Experimental and theoretical research in modern science» «Експериментальні та теоретичні дослідження в сучасній науці» (Кишинів, Молдова, 16-18 листопада 2020 р.).

25. Міжнародна конференція з питань економіки, права та освіти (ELER2021) (м. Київ, 10-11 березня 2021 р.).

26. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти» (м. Чернігів, 23 квітня 2021 р.).

27. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук в контексті вимог Нової української школи» (м. Тернопіль, 20 травня 2021 р.).

Усеукраїнські:

1. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці» (м. Вінниця, 28 лютого 2017 р.).

2. ІІ Всеукраїнські педагогічні читання «Я. А. Коменський – видатний педагог минулого (до 425-річчя від дня народження)» (м. Херсон, 24 березня 2017 р.).

3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: досвід та перспективи» (м. Умань, 10-12 квітня 2017 р.).

4. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи» (м. Умань, 27 квітня 2017 р.).

5. ІІ Всеукраїнська науково-практична краєзнавча конференція з міжнародною участю «Минуле і сучасність: Таврія. Херсонщина. Каховка» (м. Каховка, 14-15 вересня 2017 р.).

6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Національна політика іноземних держав на західноукраїнських землях (перша половина ХХ ст.): практика, досвід, уроки для сучасності» (м. Дрогобич, 24 листопада 2017 р.).

7. ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці» (м. Вінниця, 27 лютого 2018 р.).

8. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція до 78 річниці від дня народження Богдана Михайловича Ступарика «Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика» (м. Івано-Франківськ, 5 березня 2018 р.).

9. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи» (м. Кропивницький, 22 березня 2018 р.).

10. Всеукраїнський науково-практичний коучинг (з міжнародною участю) «Психодидактичні засади реалізації концепції «Нова українська школа» (м. Умань, 20 квітня 2018 р.).

11. Всеукраїнський освітній форум «Нова українська школа – діалог з В.О.Сухомлинським» (м. Херсон, 25-26 квітня 2018 р.).

12. Всеукраїнська  науково-практична конференція «Проблеми дитинства в контексті сучасної педагогіки» до 100-річчя Василя Сухомлинського (м. Дрогобич, 26-27 квітня 2018 р.).

13. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну» (м. Полтава, 9-10 жовтня 2018 р.).

14. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій» (м. Івано-Франківськ, 11-12 жовтня 2018 р.).

15. Треті всеукраїнські педагогічні читання присвячені 100-річчю з дня народження Василя Сухомлинського «Підготовка фахівців в умовах імплементації концептуальних засад розвитку педагогічної освіти в Україні» (м. Черкаси, 15 листопада 2018 р.).

16. Всеукраїнська науково-практична конференція «Василь Сухомлинський – від пізнання дитини до створення освітньо-виховної системи» (м. Миколаїв, 22-24 листопада 2018 р.).

17. Всеукраїнська інтернет-конференція «Розвиток вищої освіти в Україні: виклики ХХІ століття» (м. Івано-Франківськ, 7 березня 2019 р.).

18. Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці» (з іноземною участю) (м. Кривий Ріг, 31 жовтня - 1 листопада 2019 р.).

19. Всеукраїнські педагогічні читання «Педагогічна освіта в Україні: традиції та сучасні виклики» (м. Івано-Франківськ, 27-28 лютого 2020 р.).

20. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної педагогічної науки» (м. Дрогобич, 9-10 квітня 2020 р.).

21. VІ Всеукраїнська заочна науково-практична конференція «Проблеми цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності: сучасні реалії України» (м. Київ, 28 квітня 2020 р.).

22. Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Філософські, історіософські та педагогічні аспекти єдності українського суспільства» (м. Київ, 31 березня 2021 р.).

23. Всеукраїнська науково-практична конференція «Зміст української освіти у контексті інтеграційних процесів» (м. Дрогобич, 8-9 квітня 2021 р.).

24. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні аспекти творчості Василя Стефаника (до 150-річчя від дня народження)» (м. Івано-Франківськ, 21-22 квітня 2021 р.). 

25. VІІ Всеукраїнська заочна науково-практична конференція «Проблеми цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності: сучасні реалії України» (м. Київ, 28 квітня 2021 р.).

 Неформальна/інформальна освіта:

Сертифікати учасника вебінарів «Як долучати молодь до своїх заходів?» (м. Херсон, 29 травня 2020 р.), «Хижацькі видавництва та конференції: зміст неважливий, тільки плати» (м. Суми, 19 червня 2020 р.), марафону «Діджиталізація в освіті та підготовці моряків» (м. Херсон, 8 квітня 2021 р.).

Робота зі студентами:

 Керівництво науковими публікаціями студентів:

1. Антоніо Де Деуш Антон Бертем. Діяльність молодіжних громадських організацій  в незалежній Україні. Магістерські студії. Випуск № 18 (2). Херсон: Вид-во ХДУ, 2018. С. 456-458.

2. Капушенко Ю. Організація екологічного виховання учнів у закладах позашкільної освіти. Магістерські студії. Випуск № 18 (2). Херсон: Вид-во ХДУ, 2018. С. 762.

3. Москаленко Є. Освітній менеджмент як основа діяльності керівника сучасного навчального закладу. Магістерські студії. Випуск № 19 (2). Херсон: Вид-во ХДУ, 2019. С. 354-356.

4. Швець Т. Особливості професійного спілкування керівника закладу освіти. Магістерські студії. Випуск № 19 (2). Херсон: Вид-во ХДУ, 2019. С. 357-359.

 

Стажування: 

1. Підвищення кваліфікації в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті, 19.05.2017, № ПК 02125467/000012-17, 19.05.2017

2. Підвищення кваліфікації в Академії управління та адміністрування в м. Ополе, Польща щодо фахової компетентності у галузі розвитку систем освіти в умовах сучасних викликів та трансформацій з 15 квітня 2021 року по 08 червня 2021 року.

Членство у професійних об’єднаннях:

1. Академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти (диплом академіка № 827 від 23.04.2012).

2. Член Української асоціації імені Василя Сухомлинського.

3. Голова Херсонського осередку громадської організації «Всеукраїнська асоціація наукових і практичних працівників технологічної освіти».

4. Участь у діяльності підкомісії 014-6 Середня освіта (технології), затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України № 375 від 06 квітня 2016 р. з розробки Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня освіти ступеня вищої освіти – бакалавр. Галузь знань – 01 Освіта, спеціальність – 014 Середня освіта, предметна спеціалізація 014.06 Середня освіта  (Трудове навчання та технології).

 

Членство у складі журі наукових і предметних конкурсів, олімпіад та турнірів, МАН України

1.   Член експертної комісії І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для закладів позашкільної освіти (2018 р.)і.

2. Член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Педагогічні науки» (м. Умань, 2016-2017 рр.).

3. Член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі знань «Освітні, педагогічні науки» (м. Дрогобич, 2018-2020 рр.).

4. Експерт-консультант III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання (технологій) (м. Херсон, 2016–2020 рр.).

5. Голова журі ІІ туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» з номінації «Трудове навчання» (м. Херсон, 2021 р.).

 

Членство в редколегіях наукових фахових видань:

Заступник головного редактора збірників наукових праць «Педагогічні науки» та «Педагогічний альманах» (Категорія «Б»), член редколегії збірника наукових праць «Людинознавчі студії». Серія «Педагогіка» ((Категорія «Б»), член редколегії наукового журналу «Доклады Казахской академии образования» (Республіка Казахстан).

Членство у спеціалізованих вчених радах:

1. Член постійної спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 13.00.01, 13.00.09, 2018-2021, накази МОН України про затвердження складу ради від 13.03.2017 № 374 та про продовження роботи від 15.11.2019 № 1428;

2. Член постійної спеціалізованої вченої ради К 44.053.02 Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. 13.00.02, 2018-2021, накази МОН України про затвердження складу ради від 24.10.17 № 1413 та про продовження роботи від 22.07.2020 № 946

3, Голова разової спеціалізованої вченої ради ДФ 67.051.004 у Херсонському державному університеті з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бальохи Альони Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта. Наказ МОН України про затвердження складу ради від 30.04.21 № 494.

 

Почесні нагороди/подяки/грамоти:

Почесний знак «Відмінник освіти України» посвідчення № 17303), 1996 р.; знаки «Антон Макаренко» (посвідчення № 1413), 2010 р., «К.Д. Ушинський» (посвідчення № 481), 2011 р.; медаль «Григорій Сковорода» (посвідчення № 424), 2017 р.

 

Додаткова інформація:

Керівник ініціативної теми: Історико-педагогічні основи розвитку освіти в Україні та зарубіжжі (державний реєстраційний номер 0119U101069).

 

Офіційний опонент дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук:

1. Симонович Наталія Василівна «Методика застосування інтерактивних технологій у процесі трудового навчання дівчат 8-9 класів» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання (2017 р.).

2. Косило Христина Миронівна «Педагогічні ідеї та громадсько-освітня діяльність Григорія Врецьони» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (2017 р.).

3. Артюшенко Петро Петрович «Розвиток науково-педагогічних шкіл з трудового навчання в Україні (кінець 70-х років ХХ ст. – початок ХХІ ст.)» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання (2019 р.).

4. Монько Роман Мирославович «Система підготовки майбутнього вчителя техніки та інформатики у Республіці Польща» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (2021 р.).

Офіційний опонент дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук:

1. Багрій Марія Антонівна «Тенденції розвитку педагогічних ідей і просвітницька діяльність українських письменників Західної України (кінець ХVIII ст. – 1939 р.)» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки ( 2021 р.).

2. Лялюк Галина Миколаївна «Теорія і практика виховання дітей-сиріт у контексті особистісної парадигми в Україні (ХХ – початок ХХІ століття)» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (2021 р.).

3. Розман Ірина Іллівна «Розвиток педагогічної біографістики в Україні у другій половині ХХ – на початку ХХІ  століття» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (2021 р.).