Фаховій збірник "Педагогічні науки"

Оновлено: 20.01.2014

Матеріали до збірника наукових статей мають бути представлені  у друкованому вигляді обсягом не менше 6-7 сторінок формату А-4 в одному примірнику та електронному варіанті. Мова друку українська. Рукопис статті має бути підписаний автором (авторами).

Електронний варіант виконувати в редакторові Word for Windows 6/97 Шрифт - Times New Roman, розмір 14. Міжрядковий інтервал - 1,5. Розміри берегів: зліва –25 мм, справа –15 мм,  верхній і нижній – по20 мм. Папір – білий. Аркуші не перегинати і надсилати разом з дискетою або диском.

Статті аспірантів приймаються із рецензією наукового керівника, авторів без наукових звань – з рецензією доктора педагогічних наук або двох кандидатів педагогічних наук.

Автори статей несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають зазначеним вимогам.

Текст статті повинен відповідати вимогам до фахових видань, внесених до переліків ВАК України (постанова ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1), і мати такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Список використаної літератури можна складати в алфавітному порядку або в порядку використання джерел, а посилання на них у тексті робити у квадратних дужках за таким зразком: [5, с. 175 ] – перша цифра – порядок джерела в Літературі, а друга – номер сторінки.

Слід також правильно обирати індекс УДК. Із цією метою варто користуватися розділом 37 „Универсального десятичного классификатора”, який має назву „ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ. ДОЗВІЛЛЯ”.

Бажаючим подати матеріали до збірника наукових праць „Педагогічні науки” слід також представити відомості про авторів статті на окремому аркуші та в окремому файлі на дискеті (прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи (навчання), посада, вчений ступінь та звання, адреса, контактні телефони тощо).

 

При оформленні матеріалів статті слід дотримуватися такого зразка:

 

УДК 378.094.371.388                                                                                                       Дзюбата З.І.

ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ АГРАРНИКІВ

Статтю присвячено обґрунтуванню доцільності та ефективності використання особистісного, діяльнісного, комунікативного, компетентнісного, системного та інтегратив­ного підходів до формування комунікативних умінь майбутніх аграрників.

Ключові слова: особистісний підхід, діяльнісний підхід, комунікативний підхід, системний підхід, інтегративний підхід.

(Текст статті)

…………………………………………………………………………………

 

Література:

…………………………………………………………………………………

Дзюбата З.И.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ БУДУЩИХ АГРАРНИКОВ

Статья посвящена обоснованию целесообразности и эфективности личностного, деятельного, коммуникативного, компетентностного, системного и интегративного подходов к формированию коммуникативных умений будущих специалистов-аграрников.

Ключевые слова: личностный подход, деятельный подход, коммуникативный подход, компетентностный подход, системный подход, интегративный подход.

 

Dzjubata Z.I.

PEDAGOGICAL APPROACHES TO FORMING OF COMMUNICATIVE SKILLS

OF FUTURE AGRARIAN

The article in devoted to the substantiation of the expedience and the effectiveness of individual approach, activity approachcommunicative approach, competent approach, system approach, and integrative to the formation of communication skills of future specialists-agrarians.

Key words: individual approach, activity approach communicative approach, competent approach, system approach, integrative approach.