Співробітники кафедри

Оновлено: 25.05.2020

Давидов Олексій Віталійович

завідувач кафедри

кандидат географічних наук, доцент

 Кількість наукових та навчально-методичних праць: всього - 85, з них 5 навчально-методичних посібників, 1 монографія, 25 робіт опубліковано у фахових виданнях України, 5 у зарубіжних виданнях, що входять до різних наукометричних баз, у тому числі 2 публікації до Scopus та Web of Science, 5 авторських свідоцтв.

Тематика ініціативної науково-дослідної роботи: «Морфологія і динаміка берегової зони Азово-Чорноморського басейну України»

Викладає дисципліни: «Геоморфологічний аналіз», «Гідрологія», «Фізична географія материків і океанів», «Науково-дослідницький практикум з геоморфології»

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=nKIkWvsAAAAJ&hl=uk

Web of Science Researcher ID: https://publons.com/researcher/Y-1862-2018/

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205169882

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-2144-9627

E-mail:

Пилипенко Ігор Олегович

декан факультету біології, географії і екології

доктор географічних наук, професор

Кількість наукових та навчально-методичних праць: всього 138 публікацій, з них 128 наукових та 10 навчально-методичного характеру, 8 авторських свідоцтв

Тематика науково-дослідної роботи (за рахунок коштів замовників): «Розробка проекту програми та схеми формування екологічної мережі Херсонської області», виконаної в рамках теми «Фіторізноманіття як основа формування екомережі антропогенно-фрагментованого степового регіону».

Членство в громадських організаціях та асоціаціях: член Українського географічного товариства,член Соціологічної асоціації України.

Головний редактор: науковий фаховий журнал «Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки».

Викладає дисципліни: «Суспільно-географічна районологія», «Географічне моделювання», «Суспільно-географічне прогнозування»

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=sVNLaD0AAAAJ&hl=ru

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Igor_Pylypenko2

Web of Science Researcher ID: https://publons.com/researcher/3638285/ihor-pylypenko/

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205171489

ORCID iD: http://orcid.org/0000-0001-6640-1163

 

Котовський Ігор Миколайович

кандидат географічних наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць: всього 125, з них 2 навчальних посібники, 15 у фахових виданнях України

Тематика ініціативної науково-дослідної роботи: «Морфологія і динаміка берегової зони Азово-Чорноморського басейну України»

Викладає дисципліни: «Загальне землезнавство»,«Берегознавство та управління прибережними компклексами» «Картографія з основами топографії», «Сучасні концепції в геоморфології», «Методи природних, географічних досліджень»

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=2dD3B7UAAAAJ

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-9568-2654

Охременко Ірина Вікторівна

кандидат географічних наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць: всього – 72, з них 1 монографія (електронний ресурс), 3 навчально-методичних посібника, 5 методичних рекомендацій, 20 робіт опубліковано у фахових виданнях України, 1 публікація у зарубіжному виданні, що входить до наукометричної бази даних Scopus. Має 6 авторських свідоцтв.

Тематика ініціативної науково-дослідної роботи: «Еколого-експертна оцінка сучасного стану природних та антропогенних геосистем Північного Причорномор’я для оптимізації їх використання» (державний реєстраційний № 0118U004449)

Викладає дисципліни: «Основи екологічного аудиту», «Екологічна експертиза», «Ландшафтна екологія», «Ландшафтознавство», «Географічна експертиза та аудит», «Фізична географія України»

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=yae4YLYAAAAJ

Web of Science Researcher ID:  https://publons.com/researcher/X-9580-2018/

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId==57211294165

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-9659-9043

E-mail:

 

 Кундельчук Оксана Петрівна

вчений секретар факультету

кандидат біологічних наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць: всього - 55, з них - 9 навчальних та навчально-методичних посібника, методичних рекомендацій, 10 статей у фахових виданнях, 19 у зарубіжних виданнях (статті та тези), в т.ч. 1 публікація, яка входить до наукометричної бази даних Scopus.

Тематика ініціативної науково-дослідної роботи: «Оцінка впливу техногенних електромагнітних полів різного типу на живі організми з використанням рослинних тест-систем»

Викладає дисципліни: «Основи загальної екології (та неоекологія)», «Палеоекологія», «Техноекологія», «Методологія екологічних досліджень», «Теорія еволюції».

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=7qZlrHEAAAAJ&hl=uk

Web of Science Researcher ID: https://publons.com/researcher/X-8978-2018/

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8183-6288

E-mail:

Семенюк Станіслав Кузьмич

кандидат біологічних наук, доцент

 Кількість наукових та навчально-методичних праць: всього - 85, з них 5 навчально-методичних посібника, 18 робіт опубліковано у фахових виданнях України, 5 у зарубіжних виданнях, що входять до різних наукометричних баз, у тому числі 3 публікації до Scopus.

Тематика ініціативної науково-дослідної роботи: «Екологічний стан хребетних тварин Нижнього Придніпров'я»

Викладає дисципліни: «Зоологія хребетних», «Екологія тварин», «Екологічно безпечні технології у регіональному природокористуванні»

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=kGdB81IAAAAJ&hl=ru

ORCID iD: http://orcid.org/0000-0001-7443-8329

E-mail:

Приймак Вікторія Вікторівна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць: всього - 104, з них 2 навчально-методичних посібника, 12 методичних рекомендацій, 28 у фахових виданнях України, 8 у зарубіжних виданнях, що входять до різних наукометричних баз, у тому числі 2 публікації, що входять до наукометричної бази Web of Science, 1 деклараційний патент на винахід

Тематика ініціативної науково-дослідної роботи: «Оцінка впливу діяльності агросистем різного типу на екологічний стан навколишнього середовища»

Викладає дисципліни: «Екологічна безпека», «Екологічний маркетинг», «Соціальна екологія», «Основи регіонального природокористування», «Основи екологічного менеджменту та інженірингу»

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=iBeVZvkAAAAJ&hl=ru

Web of Science Researcher ID: https://publons.com/researcher/V-5206-2018/

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-1180-7283

E-mail:

 

Сараненко Інна Іванівна

кандидат біологічних наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць: всього - 70, з них 5 навчально-методичних посібників, 1 монографія, 6 авторських свідоцтв, 25 робіт опубліковано у фахових виданнях України, 5 у зарубіжних виданнях, що входять до різних наукометричних баз, у тому числі 2 публікації до Scopus та Web of Science.

Тематика ініціативної науково-дослідної роботи: «Дослідження еколого-геохімічного стану яружно-балкових систем степової зони України».

Членство у громадських організаціях та асоціаціях: Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків.

Членство у редакційних колегіях наукових видань: збірник наукових праць «Природничий альманах». Серія: біологічні науки.

Викладає дисципліни: «Ґрунтознавство», «Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства», «Охорона ґрунтів та земних надр», «Географічні інформаційні системи і технології», «Системний аналіз якості навколишнього середовища», «Стратегія сталого розвитку», «Екологічний менеджмент і аудит», «Екологія».

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=GWSD1BgAAAAJ&view_op=list

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Inna_Saranenko

Web of Science Researcher ID: https://publons.com/researcher/Y-1228-2018/

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56716458300

ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-6152-7290

E-mail:

Молікевич Роман Сергійович

кандидат географічних наук, доцент

Кількість наукових та навчально-методичних праць: всього - 45, з них 7 статей у фахових виданнях України, 2 статті у зарубіжних виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus.

Викладає дисципліни: «Геостатистика», «Моделювання та прогнозування стану довкілля», «Просторовий аналіз методами ГІС», «Науково-дослідницький практикум з географії».

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=m1XjaO8AAAAJ&hl=ru

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Roman_Molikevych2

Web of Science Researcher ID: https://publons.com/researcher/X-8280-2018/

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205161958

ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-6577-503X

E-mail:

 

 Верлатий Дмитро Борисович 

кандидат біологічних наук, старший викладач 

Кількість наукових та навчально-методичних праць: всього - 12, з них 5 навчально-методичних посібників, 1 монографія, 6 робіт опубліковано у фахових виданнях України.

Викладає дисципліни: «Зоологія хребетних», «Екологія тварин», «Організація управління векологічній діяльності», «Водопостачання та водовідведення», «Стратегія сталого розвитку», «Екологічний менеджмент і аудит», «Екологія»

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=-ZmWyCsAAAAJ

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=35765001500

E-mail:

Зінченко Марія Олександрівна

викладач, магістр екології

аспірантура за спеціальністю 04.00.01 - загальна та регіональна геологія

Кількість наукових та навчально-методичних праць: всього - 25, з них 2 навчальних посібники, 5 у фахових виданнях України, 1 у зарубіжному виданні, що входить до науко метричної бази Scopus

Тематика ініціативної науково-дослідної роботи: «Геолого-геоморфологічні особливості берегової зони Чорного та Азовського морів в межах України»

Викладає дисципліни: «Геологія», «Геологія з основами геоморфології», «Основи геотектоніки», «Структурна та динамічна геоморфологія», «Конструктивна географія»

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=lTHb9NAAAAAJ&

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Maria_Zinchenko2

Web of Science Researcher ID: https://publons.com/researcher/Y-1712-2018/

Scopus Author ID: https://www.mendeley.com/authors/57211378795/

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-6715-8695

E-mail:

Орлова-Гудім Катерина Сергіївна

заступник завідувача кафедри

асистент, магістр біології, фармацевт

аспірантура за спеціальністю 16.00.10 – ентомологія

Кількість наукових та науково-методичних праць: всього - 37, з них 6 у фахових виданнях України, 7 – у зарубіжних виданнях, що входять до різних наукометричних баз у т.ч. 3 публікації в Scopus та Web of Science.

Відповідальний секретар: збірник наукових праць «Природничий альманах.Серія:біологічні науки»  http://na.kspu.edu/

Викладає дисципліни: «Зоологія безхребетних», «Біологія», «Етологія», «Медична паразитологія».

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=lc_1ALMAAAAJ&hl=uk

Web of Science Researcher ID: https://publons.com/researcher/R-1470-2018/

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55941884800

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-9534-3169

E-mail:

Сімченко Сергій Валентинович

помічник декана з наукової роботи

асистент, магістр географії

аспірантура за спеціальністю 106 Географія

Кількість наукових та навчально-методичних праць: всього - 13, з них - навчальних та навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, статей у фахових виданнях, у зарубіжних виданнях (статті та тези), в т.ч. публікація, яка входить до науко-метричної бази даних Scopus.

Тематика ініціативної науково-дослідної роботи: «Морфологія і динаміка берегової зони Азово-Чорноморського басейну України».

Викладає дисципліни: «Картографія з основами топографії», «Екологічна геоморфолоія», «Берегознавство та управління прибережними компклексами»

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=V1vtedUAAAAJ&hl=uk&oi=sra

Web of Science Researcher ID: https://publons.com/researcher/C-1218-2018/

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57211374516

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-4973-2301

E-mail:

Акімова Марія Олександрівна

асистент, магістр екології

Кількість наукових та навчально-методичних праць: всього– 5, з них 2 навчально-методичних посібники.

Тематика ініціативної науково-дослідної роботи: «Визначення потенційних ризиків впливу електромагнітного випромінювання побутових приладів на живі організми з використанням методів фітотестування»

Викладає дисципліни: «Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист)», «Організація управління в екологічній діяльності», «Водопостачання та водовідведення», «Загальне землезнавство».

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=6xLGl50AAAAJ

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-3974-2266

E-mail:

 

Дайнеко Поліна Михайлівна

асистент, магістр екології

аспірантура за спеціальністю 091 Біологія

Кількість наукових та навчально-методичних праць: всього - 20, з них 2 навчальних посібника, 1 колективна монографія, 3 у фахових виданнях України.

Викладає дисципліни: «Вступ до фаху», «Фізична географія України», «Основи екологічного менеджменту і аудиту».

Коло наукових інтересів: комплексне збереження біорізноманіття городищ Нижнього Придніпров’я; заповідна справа; історична екологія

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=P1wJCZ0AAAAJ&hl=ru

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Polina_Dayneko

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-8680-9809

E-mail:

Ціомашко Оксана Валеріївна

лаборант, магістр екології, магістр географії

Кількість наукових та навчально-методичних праць: всього - 3, з них 1 у фаховому виданні України, участь у міжнародних науково-практичних конференціях.

E-mail:

 

Іосипчук Анастасія Михайлівна

лаборант, бакалавр біології

Кількість наукових та навчально-методичних праць: всього - 7, з них 1 у фаховому виданні України, участь у міжнародних науково-практичних конференціях.

Тематика науково-дослідної роботи: «Дослідження аранеофауни природно-заповідного фонду Херсонської області»

E-mail: