Історія кафедри

Оновлено: 14.10.2020

ежды презирают науку, необразованные люди восхищаются ею, тогда как мудрецы пользуются ею.

Ф. Бэкон

Історія кафедри

У 1971 році, рішенням Міністерства освіти УРСР №548-і від 19.05.1971 року та рішенням Вченої ради Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н.К.Крупської, 1 вересня 1971року, була створена кафедра анатомії і фізіології, на базі кафедри зоології ХДПІ ім.. Н.К.Крупської. Першим завідувачем став кандидат біологічних наук, доцент Лукацький Рем Олександрович. У цей час на кафедрі працювало лише пять викладачів.

Факультет природознавства до складу якого входила кафедра, готував студентів 2-х спеціальностей – хіміків-біологів і біологів з основами сільського господарства і тому на кафедрі крім основних дисциплін (анатомії людини, фізіології людини і тварин, гістології і цитології) викладалась ще така дисципліна як основи тваринництва.

На території старого корпусу по вул. Перекопській знайшов притулок віварій для дослідних тварин. В той час колектив кафедри об'єднувала загальна ідея, загальна наукова задача: пошук критеріїв оцінки і шляхів забезпечення вітальності органів травлення. В електрофізіологічній лабораторії зацікавлено, без врахування сил і часу, працювали викладачі і студенти. Досліди проводились на собаках, котах, кролях і тому на кафедрі був великий віварій. Кількість собак була від 10 до 25. Матеріали наукових досліджень друкувалися в союзних і республіканських виданнях, увійшли до академічного «Руководства по физиологии» (Физиология пищеварения) — Л. «Наука» — 1976 г. Поступово кафедра зростала і розширювалася по кількості співробітників, кадровому потенціалу. В 1973 р. на кафедру приходять Кошелєва В.Д., Яшин Н.Б.

В 1975 р. за конкурсом на посаду доцента кафедри зараховано к.б.н. Кубатько Б.І. Як сумісники на кафедрі працюють два лікаря-хірурга, які також приймали участь у науковій роботі.

Операційний блок, який на той час відповідав усім вимогам, розміщувався у напівпідвальному приміщені корпусу природничого факультету, куди часто приходили студенти, щоб хоча б одним оком зазирнути у «святая святих». У цьому ж році захищає кандидатську дисертацію Утьосова З.Л. і на кафедрі вже 5 кандидатів наук. Працює над виконанням докторської дисертації завідувач кафедри Р.О.Лукацький, під його керівництвом виконує кандидатську дисертацію Новосьолова А.І., лікар-хірург Плоткін Е.Л.

Кафедра активно співпрацює з Одеським університетом, Київським інститутом грудної хірургії і туберкульозу, Київським інститутом фізіології.

Відповідно, оновлювалися й наукові пошуки: почало формуватися направлення функціональної оцінки стану людини в умовах праці і навантаження. Очолив його спеціаліст з фізіології праці Б. І. Кубатько.

В 1978 р. кафедра була разом з природничим факультетом переведена у новий корпус. Поліпшилася її матеріальна база. Певний час і сили були віддані технічному забезпеченню експериментів і учбового процесу: створенню операційних приміщень з дистанційним телевізійним спостереженням. Досить плідно розроблялись питання методики викладання, загальносоюзне визнання отримала методика виготовлення корозійних анатомічних препаратів, яку запропонували Лукацький Р. О. і Довганик Р. В. (зав. відділенням медичного училища, м. Херсон).

На кафедрі анатомії і фізіології постійно працював науковий студентський гурток, куди з інтересом приходили як першокурсники, так і студенти-випускники. Кафедра працювала напружено. Були і кумедні випадки. Одного разу, почувши, що кафедрі потрібні невеликі тварини для дослідів, прийшла бабуся з маленьким стареньким собакою і за незначну суму грошей залишила його, тим паче, що він, як вона казала, «на ладан дихає і зовсім нічого не їсть». Собаку взяли для досліду, прооперували і зробивши гострий заворіт записали всі необхідні дані (потенціали). Через деякий час дослід припинили, зняли лігатуру, рану зашили і на всяк випадок провели супутню терапію. На радість собака одужав зовсім, почав приймати їжу, отримав нове ім’я, і ще довго жив на кафедрі, гуляючи по кабінетам і аудиторіям.

З 1978 по 1982 р. завідувачем кафедрою стає к.б.н., доцент Кубатько Б.І.

В ці роки також покращується морфорологічна група кафедри. Так, в 1979-80 р.р. курси цитології і біофізики викладав професор Романов С.С. З 1981 р. на кафедрі починає працювати випускниця МГУ Сидорович М.М., її цитометричні дослідження завершилися наданням ступеню кандидата біологічних наук.

З 1982 р. по 1986 р. кафедрою керував професор, д.м.н. Р.Т.Бойко. Завдяки його зусиллям почали проводитись нейроендокринні гістологічні експерименти, поліпшилося методичне забезпечення навчального процесу, знов почав діяти віварій, догляд за яким з 1985 р. здійснює ст. лаборант Черненко Н. О.  Під керівництвом Р. Т. Бойко збільшилась кількість дипломних робіт, а В.Д. Кошелєва захистила кандидатську дисертацію.

Восени 1986 р. завідуючим кафедрою став к.м.н., доцент Гайдай М.І.

В той же час формується група електрофізіологічних досліджень у складі випускників ХДПІ, к.б.н. С.В. Шмалєй і В.А. Марченко. Наступні роки відзначаються оновленням складу кафедри (3.І. Лавська, О.П. Запорожець, О.Б. Спринь, О.П. Кундельчук, В.І. Литвиненко, М. В. Вівтанець, О.В. Шведова), зростанням кваліфікаційних і методичних показників діяльності кафедри, розробкою госпдоговірних робіт, зокрема, питань з профілактики серцево-судинних захворювань для виробничих об'єднань, успішним захистом дипломних робіт студентами.

У 1996 році на кафедру анатомії і фізіології людини і тварин був переведений колектив викладачів медико-педагогічних дисциплін. Кафедра була перейменована на кафедру анатомії, фізіології та валеології, з 1999 р. на кафедру біології людини, а з 2002 р. – на кафедру фізіології людини і тварин.

З 2001 року на посаду завідувача кафедри обрана доцент Кошелєва В.Д.

Вона продовжує розвивати морфологічні дослідження з тематики «Вплив цитостатичних препаратів на ендокринну систему тварин з трансплантованого карциносаркомою Уокера 256». Дослідження проводились на базі кафедрі фізіології людини і тварин та Київського інституту онкології і реабілітації та кафедри цитології гістології Київського національного університету.

 З 2004 по 2012 р. року кафедру очолювала професор Шмалєй С.В.

У 2013 році кафедра була перейменована на кафедру біології людини та імунології. 

З 2013 року завідувачем кафедри є доцент Гасюк Олена Миколаївна

Сьогодення кафедри пов'язане з інтенсивним навчальним процесом, розробкою нових навчальних дисциплін, цілеспрямованими дослідженнями нейрогуморальних механізмів регуляції діяльності організму людини. оцінки функціонального стану осіб із особливими потребами тощо. Разом із продовженням традиційних напрямків наукового пошуку, співробітниками кафедри розпочато дослідження змін імунної системи людей та білих мишей під впливом різних факторів. Започатковано дослідження в галузі цитоекології та вивчення аутоімунних процесів у нервовій системі.

За 49 років плідної роботи співробітників значно виріс науковий потенціал кафедри, створена навчально-матеріальна, науково-дослідна і методична бази, які якісно використовуються в процесі підготовки спеціалістів-біологів високого рівня. Кафедра на 80% укомплектована випускниками нашого університету.