Курси підвищення кваліфікації для вчителів

Оновлено: 07.10.2020

 Шановні Вчителі загальноосвітніх навчальних закладів!

Кафедра біології людини та імунології пропонує тематику курсів підвищення кваліфікації (програм підвищення кваліфікації), які розроблені співробітниками нашої кафедри. Контакти викладачів розміщено на сторінці "Кадровий склад".

Обсяг коженого курсу розраховано на 30 год (1 кредит ЄКТС)

Рівень освіти  -  післядипломна.   Форма навчання  -  очна.    Мова викладання  -  українська.

Після проходження програми курсу видається сертифікат з вказаною кількістю годин та кредитів.

Для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної освіти,фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та керівних кадрів освіти

Назва програми

Термін проведення

Години

Викладач,

програма для завантаження

1

"Санітарно-гігієнічні вимоги до організації освітнього процесу в умовах пандемії"

Програма підвищення кваліфікації «Санітарно-гігієнічні вимоги до організації освітнього процесу в умовах пандемії» розрахована на педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної освіти,фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та керівних кадрів освіти.  

Метою курсу є формування знань стосовно основних збудників інфекцій; про причини,  перебіг та наслідки інфекційного процесу; доцільність та обов’язковість  організації освітнього процесу відповідно до санітарних вимог.   

У курсі буде представлено теми, в яких розглядаються відомості з епідеміології вірусних та бактеріальних інфекцій, нормативно-правові акти, що регламентують діяльність закладів освіти під час епідемій, права та обов’язки учасників освітнього процесу: педагогічних працівників, учнів та їхніх батьків, допоміжного персоналу тощо. Особлива увага приділяється конкретним гігієнічним вимогам та рекомендаціям.

Березень 2021

30

Бесчасний С.П.

Санітарно-гігієнічні вимоги до організації освітнього процесу в умовах пандемії.docx (30.4 Kb)

Для вчителів навчальних предметів природничої освітньої галузі

Назва програми

Термін проведення

Години

Викладач?

програма для завантаження

1

"Нейробіологічні основи навчання (як вчитися в інтерактивному режимі)"

 Даний курс має на меті професійний розвиток педагогічних працівників, яким цікаво дізнатися,  як опанувати нові навички для успішного навчання та самонавчання. Отримані знання щодо  принципів роботи мозку й пам’яті, дадуть змогу зробити навчання школярів більш ефективним та цікавим, а також проєктувати власну програму професійно-особистісного зростання.

Будуть розглянуті наступні теми: Основні принципи роботи мозку й пам’яті. Способи мислення та їх використання для ефективного навчання. Як запам’ятовувати і не забувати. Сон і навчання.  Групування інформації як спосіб ефективного запам’ятовування.  Ілюзії компетентності.  Прокрастинація або «як перестати відтягувати і почати діяти».  Ренесансне навчання.  Інтерактивне навчання та його ефективність. Відкриття власного потенціалу та потенціалу ваших учнів.

Усі теми супроводжуються відпрацюванням практичних навичок і конкретними прикладами та інструкціями. 

Листопад 2020

30

Гасюк О. М.

Нейробіологічні основи навчання (як вчитися в інтерактивному режимі).doc (43.2 Kb)

2

"Упровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес Нової української школи"

Програма підвищення кваліфікації розрахована на вчителів природничих дисциплін, які бажають підвищити фахову кваліфікацію. Метою курсів є вдосконалення здоров’язбережувальної компетентності вчителів природничих дисциплін, щодо організації та проведення занять шляхом формування у здобувачів освіти системи відповідних методичних знань, вмінь та навичок. Курс містить чотири модулі: «Фізичний аспект здоров’я»; «Психологічний аспект здоров’я»; «Соціальний, духовний аспект здоров’я». Четвертий модуль діагностико-аналітичний, яким передбачено проведення конференції з обміну досвідом професійної діяльності, на якій педагоги матимуть зможуть обговорити шляхи покращення здоров’язбережувальної освіти загалом; переосмислити виклики, які стоять перед учителем у зв’язку з упровадженням Концепції «Нова українська школа».

Листопад 2020

30

Головченко І. В.

Шкуропат А. В.

Упровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес Нової української школи.docx (77.2 Kb)

3

"Інформаційні технології в галузі біологічної освіти"

 Курс «Інформаційні технологій в галузі біології» спрямований на підготовку спеціалістів, які мають знання та навички раціонального застосування комп’ютерної техніки, ефективне використання сучасних інформаційних технологій у своїй професійній діяльності у галузі біології. Мета курсу: сформувати відношення до засобів інформаційних технологій як інструменту вирішення організаційно-методичних, учбових та дослідницьких задач у галузі біології.

Програмою передбачено проведення різних за формою навчальних занять, які передбачають використання інтерактивних методів навчання і сприяють прояву ініціативи та творчості слухачів. Навчальний план розрахований на 30 годин. З них: 10 год. – лекції; 18 год. – практичні заняття; 2 год. – конференція з обміну досвідом професійної діяльності. Такий поділ аудиторних форм роботи є орієнтовним і може бути змінений при тій самій кількості годин на вивчення того чи іншого курсу.

Програма підвищення кваліфікації розрахована на вчителів природничих дисциплін, які бажають підвищити фахову кваліфікацію.

Листопад 2020

30

Головченко І. В.

Шкуропат А. В.

Інформаційні технології в галузі біологічної освіти .docx (56.4 Kb)

4

"Технології активного навчання у сучасній школі (на прикладі викладання біології та основ здоров’я)"

 Даний курс має на меті ознайомлення із сутністю та ознаками активних методів навчання, основними методами та технологіями активного навчання у сучасній школі із застосуванням принципів індивідуалізації, гнучкості, елективності та контекстного підходу під час викладання біології та основ здоров’я. Значна частина курсу присвячена конкретним прикладам та рекомендаціям стосовно вибору виду активних методів для оптимізації  освітнього процесу в умовах звичайного, дистанційного та змішаного навчання.

Результатом даного курсу буде  знання й розуміння :сучасних тенденцій розвитку освіти; особливостей процесу навчання школярів із застосуванням технологій активного  навчання.  Це надасть змогу конструювати та реалізувати сучасні програми навчання школярів із використанням різноманітних методів, форм і технологій; діагностувати освітній процес і складати індивідуальні освітні маршрути для становлення учня як особистості; керувати проєктною діяльністю школярів.

Листопад 2020

30

Гасюк О. М.,

Бесчасний С. П.

Технології активного навчання у сучасній школі (на прикладі викладання біології та основ здоров’я).doc (38.5 Kb)

5

"Біостатистика та біометрія для сучасного вчителя біології"

Курс «Біостатистика та біометрія» є одним із базових для сучасних вчителів біології, основ здоров’я та природничих дисциплін.  Він ознайомить із фундаментальними поняттями біометрії, методами збору та первинної обробки даних, аналізом кількісних та якісних ознак, аналізом багатомірних систем. Основна увага буде приділятися особливостям статистичної обробки матеріалу, що отриманий під час учнівської наукової роботи.

Після проходження даного курсу ви зможете самостійно опрацювати результати учнівських та власних експериментів, проаналізувати їх та оформити. Будуть розглянуті особливості графічного відображення отриманих результатів.

Листопад 2020

30

Бесчасний С. П.

Біостатистика та біометрія для сучасного вчителя біології.docx (45.1 Kb)

6

"Методика проведення лабораторних досліджень і практичних робіт дослідницьким шляхом"

Програма підвищення кваліфікації розрахована на вчителів природничих дисциплін, які бажають підвищити фахову кваліфікацію. Метою курсів є розвиток фахових інноваційних вмінь учителів природничих дисциплін щодо організації практичної складової навчальної програми з біології дослідницьким шляхом. Курс містить чотири модулі: «Дослідницькі технології навчання біології»; «Методика формування дослідницьких вмінь учнів»; «Моделювання лабораторних досліджень засобами інформаційних технологій». Четвертий модуль є практико орієнтований, що передбачає самостійну організацію і проведення лабораторних досліджень і практичних робіт з біології, спрямованих на формування дослідницьких умінь здобувачів освіти, з подальшим аналізом й обговоренням. Результатом роботи є створення системи інструктивних карток щодо проведення практичних робіт дослідницьким шляхом за обраним класом.

Листопад 2020

30

Головченко І. В.

Шкуропат А. В.

Карташова І. І.

 

7

"Проєктна дослідницька діяльність вчителя біології"

Зміст програми, зокрема цілісний і системний добір дидактичних матеріалів ураховує особливості професійної діяльності науково-педагогічного працівника і визначається вимогами суспільства до знань щодо забезпечення закладів освіти висококваліфікованими фахівцями; основними напрямами державної політики у галузі освіти; освітніми стандартами, вимогами, вимогами до компетентностей науково-педагогічних працівників, запитами замовників освітніх послуг. Зміст програми має практичну спрямованість, охоплює змістовну, практико-зорієнтовану, методичну та інструментальну складові підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Курс мыстить такы етапиПоглиблене ознайомлення зі змістом програми підвищення кваліфікації та добір варіантів її проходження курсантами; Проведення практикуму з фітотестування чинників довкілля засобами лабораторії активних форм навчання біології та екології і авторського сайту «Цитоекологія» за розробленим алгоритмом; Розроблення дослідницьких проектів (навчальних і для МАН) із застосуванням опрацьованих методик біотестування.

Листопад 2020

30

Сидорович М. М.

Проєктна дослідницька діяльність вчителя біології практикум.doc (167.5 Kb)

8

"Молекулярна біологія клітини"

Зміст програми, зокрема цілісний і системний добір дидактичних матеріалів ураховує особливості професійної діяльності науково-педагогічного працівника і визначається вимогами суспільства до знань щодо забезпечення закладів освіти висококваліфікованими фахівцями; основними напрямами державної політики у галузі освіти; освітніми стандартами, вимогами, вимогами до компетентностей науково-педагогічних працівників, запитами замовників освітніх послуг.

Зміст програми має практичну спрямованість, охоплює змістовну, практико-зорієнтовану, методичну та інструментальну складові підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Основні теми: 1. Клітина – система систем різного рівня складності; 2. Організація генома. Транскрипція – процес, що локалізований у спадковому апараті; 3. Трансляція та фолдинг білків, їх зв’язок із білоксинтезуючою системою. 

Підвищення кваліфікації організовано в такі етапи: Поглиблене ознайомлення зі змістом програми підвищення кваліфікації та добір варіантів її проходження курсантами;   2. Проведення лекційно- практичних занять за формою, яку оберуть курсанти; 3. Виконання практичних завдань дистанційно.

Листопад 2020

30

Сидорович М. М.

Молекулярна біологія клітини.doc (84 Kb)

9

"Інформаційна підтримка навчання біології сучасного учня з мозаїчним типом мислення"

Зміст програми, зокрема цілісний і системний добір дидактичних матеріалів ураховує особливості професійної діяльності науково-педагогічного працівника і визначається вимогами суспільства до знань щодо забезпечення закладів освіти висококваліфікованими фахівцями; основними напрямами державної політики у галузі освіти; освітніми стандартами, вимогами, вимогами до компетентностей науково-педагогічних працівників, запитами замовників освітніх послуг.   Зміст програми має практичну спрямованість, охоплює змістовну, практико-зорієнтовану, методичну та інструментальну складові підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.    Підвищення кваліфікації організовано в такі етапи: Поглиблене ознайомлення зі змістом програми підвищення кваліфікації та добір варіантів її проходження курсантами;   2. Проведення лекційно- практичних занять за формою, яку оберуть курсанти; 3. Виконання практичних завдань дистанційно.

Листопад 2020

30

Сидорович М. М.

Інформаційна підтримка навчання біології сучасного учня з мозаїчним типом мислення.docx (27 Kb)

10

"Розв’язання задач із класичної генетики різних рівнів складності"

Пропонуються методичні підходи та алгоритми розв’язання типових генетичних задач із теми “Закономірності спадковості”. Спочатку подається короткий теоретичний матеріал із підтем: ”Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи”, “Хромосомна теорія спадковості”, “Зчеплене успадкування”,  “Взаємодія генів”, “Позаядерна спадковість” із аналізом всіх типів взаємодії алельних і неалельних генів. До кожного з них наводиться методика розв’язання задач із моно- та дигібридного схрещування різних типів складності.

Листопад 2020

30

Лановенко О. Г.

Розв’язання задач із класичної генетики різних рівнів складності.docx (38.9 Kb)

11

"Генетичні дослідження в умовах закладів середньої освіти та математичний аналіз їх результатів"

Вчителям біології пропонується методика проведення  практичних занять зі шкільного курсу генетики, які можна провести в класі: “Визначення статевого хроматину”, ”Побудова каріограми хромосом людини”, “Мітоз у клітинах корінця цибулі”, “Вивчення політенних хромосом у слинних залозах личинок хірономуса”, ”Мутації у дрозофіли, їх порівняння з нормою”, ”Статистичний аналіз модифікаційної мінливості (Побудова варіаційного ряду та варіаційної кривої)” тощо. Практичне застосування одержаних знань дозволить школярам краще засвоїти теоретичний навчальний матеріал.

Листопад 2020

30

Лановенко О. Г.

Генетичні дослідження в умовах закладів загальної середньої освіти та математичний аналіз їх результатів.docx (35.8 Kb)

12

"Методика розв’язання задач з молекулярної генетики і генної інженерії"

Вчителям пропонуються методика розв’язання задач з розділу “Генотип як цілісна система”. Розглядаються основні закономірності функціонування генів у про- і еукаріотів, роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу. Наводяться методика та приклади розв’язання різнорівневих задач із реплікації, транскрипції, трансляції, “прочитування” генетичного коду в послідовність амінокислот пептидного ланцюга і навпаки. Подаються основні розрахункові константи  молекулярної генетики.

Листопад 2020

30

Лановенко О. Г.

Методика розв’язання задач з молекулярної генетики і генної інженерії.docx (37.8 Kb)

Більш детальну інформацію про курси підвищення кваліфікації можна отримати на сторінці "Тематика курсів підвищення кваліфікації 2020-2021 н.р." за посиланням: http://www.kspu.edu/About/Faculty/Cppk.aspx