Наукова робота викладачів кафедри

Оновлено: 25.12.2022

Навчальні, наукові та науково-методичні публікації викладачів кафедри представлено за покликанням:

http://www.kspu.edu/About/Faculty/Faculty_of_biolog_geograf_ecol/DepartmentofHumanBiologyandImmunology/Human_resource_staff/Scientific_publications.aspx

Викладачі кафедри біології людини та імунології є виконавцями десяти ініціативних науково-дослідних тем

Назва НДР

№ державної реєстрації

Керівник

1

 Дослідження механізмів плейотропного впливу рекомбінантного інтерферону альфа на організм

0117U005021

К.б.н., доцент Бесчасний С.П.

2

Психофізіологічні властивості людей із сенсорною депривацією  

0117U003287

К.б.н., доцент Спринь О.Б.

3

Вплив деяких вазоактивних речовин на центральні та периферичні лімфоїдні органи білих мишей

 0117U001764

К.б.н., доцент Гасюк О.М.

4

Адаптаційні процеси організму в умовах цитокінового навантаження

0119U101093

К.б.н., доцент Гасюк О.М

5

Аналіз поширеності вроджених вад розвитку та репродуктивних втрат у міських і сільських популяціях із різною генетико-демографічною структурою

0119U103847

керівник доц. Лановенко О.Г.

6

Оцінка цитогенетичного ефекту впливу факторів навколишнього середовища в клітинах буккального епітелію експериментальних тварин і людини

0119U103850

керівник доц. Лановенко О.Г.

9

Роль генетичних факторів в етіології і патогенезі розладів аутистичного спектру

0119U103851

керівник доц. Лановенко О.Г.

7

Дослідження впливу цитокінів в умовах in vitro

0119U103851

 керівник доц. Шкуропат А.В