Про нас

Оновлено: 24.02.2023

 
 Факультет української й іноземної філології  та журналістики– це потужний колектив викладачів, який спроможний готувати кваліфікованих філологів, фахівців з іноземних мов з широкою ерудицією, вихованих у кращих традиціях Херсонського державного університету.
 
Діяльність факультету української й іноземної філології  та журналістики спрямована на створення умов для фахового та особистісного зростання усіх учасників освітнього процесу. Факультет готує вчителів, перекладачів, викладачів з двох іноземних мов, фахівців з прикладної лінгвістики за спеціальностями 014.02 Середня освіта (мова і література (із зазначенням мови)) та 035 Філологія.
 
Сьогодні ФУІФЖ продовжує славні наукові і викладацькі традиції, започатковані від дня свого створення. Інтеграція України у європейський простір, розширення міжнародної співпраці у сферах економіки, освіти, науки, культури ставить перед вищими навчальними закладами завдання якісної підготовки здобувачів вищої освіти, вчених звань та ступенів з іноземних мов згідно з міжнародними стандартами.
Основними структурними підрозділами факультету є три кафедри: кафедра англійської філології та світової літератури імені професора Олега Мішукова (завідувач – доцент Ю. В. Кіщенко), кафедра німецької та романської філології (завідувач – доцент С. М. Солдатова), кафедра української та слов'янської філології та журналістики (завідувач – доцент С. М. Климович).
Професійну підготовку майбутніх фахівців з іноземних мов та літератур здійснюють висококваліфіковані спеціалісти: 42 викладачі мають учений ступінь та звання, з них: 7 докторів наук, професорів.  Професори Л.І. Бєлєхова, Ю.І. Біляєв, Л.М. Руденко, Н.П.  Професори Л.І. Бєлєхова, О.О. Заболотська та доцент С.М. Солдатова мають почесне звання «Заслужений працівник освіти України».
До викладацького складу поряд з досвідченими спеціалістами, біль­шість з яких мають науковий ступінь кандидата або доктора наук, належать також молоді, перспективні випуск­ники факультету, які підвищують свій науковий і педагогічний потенціал у провідних університетах нашої країни і зарубіжжя.
Протягом останніх років ФУІФЖ став регіональним освітнім центром новітніх технологій викладання іноземних мов. Усі кафедри факультету підтримують тісні зв’язки з академічними науковими закладами освіти України, близького та далекого зарубіжжя, зокрема, Польщі, Великобританії, Німеччини, Австрії. Для читання спецкурсів та проведення семінарів запрошуються провідні вітчизняні та зарубіжні вчені. Викладачі факультету проходять стажування у вишах Польщі, Німеччини, Австрії та Великобританії.
Вже протягом багатьох років факультет продовжує тісну співпрацю з Гете-інститутом, Німецькою службою академічних обмінів, Поморською Академією в Слупську (Польща). У лютому 2018 року студенти 2 курсів СВО «бакалавр» розпочали навчання за міжнародною програмою подвійних дипломів спільно з Поморською Академією за спеціальностями германістика та полоністика.
Для забезпечення зростання наукового потенціалу викладачів на факультеті працюють: аспірантура та докторантура зі спеціальності 10.02.04 – “Германські мови (англійська мова)”; 13.00.02 – “Теорія і методика навчання (іноземні мови)”; 13.00.02 – “Теорія та методика навчання (російська мова)”. На факультеті функціонує спеціалізована  вчена рада К 67.051.05 із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.04 – германські мови.
Студенти, магістранти, аспіранти та докторанти факультету беруть активну участь в усеукраїнських та міжнародних програмах навчання іноземної мови, отримують освітні гранти для навчання за кордоном, пов’язані з удосконаленням їх мовленнєвих навичок, наприклад, в Англії, Данії, Німеччині, США, Голандії, на Кіпрі. Традиційними для студентів факультету української й іноземної філології та журналістики стали мовні стажування з англійської, польської, німецької мов і навчання у вищих навчальних закладах Австрії (університет Альпен-Адрія, м. Клагенфурт) та Польщі (Поморська Академія, м. Слупськ)  за програмами академічної мобільності, їх участь у діалозі культур з носіями мови – професорами і студентами країн, мова яких вивчається.
Складовою освітнього процесу на факультеті є активне залучення студентів до наукових досліджень та творчого наукового пошуку. Студенти беруть участь у всеукраїнських студентських конференціях та перемагають на всеукраїнських олімпіадах і наукових конкурсах. Найкращі студентські наукові здобутки були відзначені академічними стипендіями Президента України. За багатьма показниками студентської наукової діяльності факультет української й іноземної філології та журналістики увійшов до трійки кращих факультетів ХДУ (2018 р.).
Факультет української й іноземної філології та журналістики має належну матеріально-технічну базу: до послуг студентів навчально-методичні кабінети мультимедійних технологій навчання іноземних мов, читальний зал на 100 робочих місць, 12 лекційних аудиторій, 20 аудиторій для практичних та лабораторних занять. Для сприяння вивченню мов, літератур та культур інших народів, організації культурних зв’язків, обміну студентами, викладачами та науковими доробками вчених, стажування на факультеті створено осередок польської мови та культури, де постійно відбуваються заходи, присвячені культурі, звичаям, традиціям польського народу; почесними гостями таких заходів є члени Херсонського обласного польського товариства «Полонія», учні загальноосвітніх закладів Херсона.
Соціально-гуманітарна робота на факультеті української й іноземної філології та журналістики сприяє розвитку студентського самоврядування у різноманітних формах, що захищає права та інтереси студентів, сприяє виробленню у них навиків демократичного, організаційного управління. Відповіддю на виклики сучасного світу є національне виховання студентської молоді, головною метою якого на факультеті є формування свідомого громадянина – патріота української держави, через набуття молодим поколінням національної свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних якостей. У позанавчальній діяльності застосовуються ефективні форми і методи роботи зі студентською молоддю. Так, продуктивним у цьому плані є святкування загальнодержавних свят, проведення різноманітних тематичних заходів, зокрема виставок, акцій, флеш-мобів відповідної тематики, що дають змогу долучитися до традицій свого народу.
Студенти факультету активно займаються благодійною волонтерською діяльністю. Випускники факультету та студенти, які навчаються, є членами благодійних організацій, зокрема Херсонського клубу волонтерів, пріоритетним завданням якого є робота з дітьми-сиротами міста Херсона. Завдяки різним проєктам, мастер-класам, або ж і просто теплому спілкуванню волонтери факультету вкладають свою любов та сили у розвиток духовного і емоційного потенціалу дітей, які потребують уваги та піклування.
Реалізація творчого потенціалу студентів здійснюється у факультетських колективах художньої самодіяльності. Щорічні фестивалі та конкурси дають змогу проявити студентам власний естетичний смак, сприяють вихованню високої культури поведінки. Так, студентський актив факультету неодноразово виборював призові місця та ставав переможцем у вокально-хореографічних конкурсах і фестивалях не лише на рівні університету, а й міста («Молода Хвиля», «Молода Україна» та ін.).
Пропагуючи серед студентів здоровий спосіб життя, студентська рада разом з керівництвом факультету залучає студентів до занять у різноманітних спортивних секціях та клубах, створених та очолюваних провідними фахівцями ХДУ. Студенти беруть участь у різноманітних спортивних змаганнях, а саме традиційному кросі «Золота осінь» (пам’яті колишнього ректора університету професора О. Мішукова), Дні спорту і т.д.
Щорічно з нагоди Міжнародного дня студента кращі студенти факультету нагороджуються почесними грамотами ректорату ХДУ за відмінні успіхи у навчанні, активну наукову та громадську роботу. 
Органічне поєднання навчання та виховання в університеті та зокрема на факультеті забезпечює підготовку висококваліфікованих спеціалістів, гармонійно розвинену, високоосвічену, соціально активну та національно свідому молодь, яка наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, є носієм найкращих надбань національної та світової культури.
Наші випускники обіймають посади вчителів у різних закладах освіти, перекладачів в представництві ОБСЄ, в багатьох представництвах відомих фірм, банківських установах та інших установах, працюють редакторами-перекладачами у ЗМІ України. Найкращі випускники факультету іноземної філології поповнюють склад науково-педагогічних працівників Херсонського державного університету.
Факультет української й іноземної філології та журналістики упевнено дивиться в майбутнє, тому що спирається у своїй діяльності не на одне десятиліття славетної історії.
Ласкаво запрошуємо до нашої дружньої родини! Ми готуємо фахівців, здатних вести професійний діалог на міжнародному рівні!
 
                                                                                                  Почесні професори та доктори університету

  

 

  


Бєлєхова Лариса Іванівна,

почесний професор університету

доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської мови та методики її викладання

 

 

 

  
   
                                                                 Доктори наук, які працюють на факультеті

                         

 Омельчук Сергій Аркадійович

 – доктор педагогічних наук, професор кафедри української і слов’янської

філології та журналістики

Пентилюк Марія Іванівна 

– докторка філологічних наук, професорка кафедри української і

слов'янської філології та журналістики      

     

Олексенко володимир Павлович

– професор кафедри української і слов'янської філології та журналістики, 

голова вченої ради Херсонського державного університету

Бєлєхова Лариса Іванівна

– докторка філологічних наук, професорка кафедри англійської 

філології та світової літератури ім. О.Мішукова 

 

Співаковська Євгенія Олександрівна

– професорка кафедри англійської філології та

світової літератури ім. О.Мішукова

Цапів Ала Олексіївна

– професорка кафедри англійської філології та

світової літератури ім. О.Мішукова

 

Ільїнська Ніна Іллівна

–  професорка кафедрианглійської філології та

світової літератури ім. О.Мішукова

Заболотська Ольга Олександрівна

– докторка педагогічних наук, професорка кафедри

англійської філології та світової літератури ім. О.Мішукова

 

Романова Наталя Василівна

– докторка філологічних наук, доцентка, 

професорка кафедри німецької та романської філології