Науково-дослідна лабораторія аналітичного контролю

Оновлено: 11.06.2021

Перелік документів

Паспорт лабораторії 

Положення про лабораторію аналітичного контролю 

План роботи лабораторії 

Керівниція: Попович Тетяна Анатоліївна, кандидатка технічних наук, доцентка

Scopus                                                              ID:       57211424278
ORCID                                                                             ID:       0000-0001-7449-9949
Google Scholar                                                 ID:       79q51_kAAAAJ
Semantic Scholar                                             ID:       135049676

Основні напрями діяльності науково дослідної лабораторії

1. Наукова компонента:

1.1. Проведення наукових досліджень з наукових проблем якості поверхневих, стічних вод та питної води Херсонщини, якості харчової та фармацевтичної продукції і сировини.

1.2. Створення тимчасових та довгострокових творчих колективів для вирішення наукових проблем у галузі «Природничі науки».

1.3. Впровадження результатів наукових досліджень у практичну діяльність:

- рекомендації стосовно покращення роботи очисних споруд та зменшення вмісту вимірюваних показників якості стічної води підприємств у разі їх перевищення;

- опублікування наукових статей, наукових доповідей, наукових повідомлень про науково-дослідну роботу за результатами дослідницької діяльності із залученням студентів та отримання науково-практичних результатів у формі курсових та випускних робіт.

1.4. Підвищення h-індексу співробітників НДЛ шляхом публікацій в міжнародних та фахових виданнях.

2. Освітянська компонента:

2.1. Впровадження результатів досліджень в освітній процес, створення навчальних посібників, вдосконалення лекційних курсів та циклів лабораторних робіт із дисциплін «Аналітична хімія», «Хімія розчинів», «Біологічна хімія», «Методи контролю та моніторингу  довкілля», «Хімія природних, стічних вод та хімія атмосфери», «Фізична та колоїдна хімія».

2.2. Створення постійно діючих семінарів та участь у професійних семінарах та вебінарах у сфері аналітичних досліджень об’єктів природного середовища, продукції і сировини харчової та фармацевтичної галузі.

2.3 Залучення студентів спеціальностей 102 Хімія та 226 Фармація, промислова фармація до проведення наукових досліджень та проходження виробничої практики здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 102 Хімія на базі лабораторії аналітичного контролю.


Основні завдання науково дослідної лабораторії 

1. Відбір та опрацювання методик виконання вимірювань фізико-хімічних показників та контролю стану навколишнього середовища.

2. Виконання аналізів стічної води підприємств та організацій м. Херсона та області.

3. Залучення здобувачів вищої освіти до науково-дослідницької роботи та підтримка наукового пошуку студентської молоді за тематикою проблемної групи кафедри хімії та фармації «Аналітичні дослідження та сучасні ресурсозберігаючі і екологічно чисті процеси і технології», за напрямками:

- проведення хімічного аналізу з визначення якості поверхневих вод та питної води Херсонщини.

- аналіз харчових продуктів і сировини та різних форм фармацевтичних препаратів з виявлення фальсифікатів.

- удосконалення способів утилізації відходів, ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологічних процесів.

4. Залучення до співпраці з питань захисту навколишнього середовища підприємств м. Херсона та Херсонської області, громадських організацій та екологічних служб Херсонщини.


Науково-дослідні роботи, що виконуються на базі лабораторії

  1. Аналітичний контроль за складом зворотних вод ПАТ «Чаплинський маслосирзавод» відповідно до господарсько-договірної теми.
  2. Науково-дослідницькі роботи здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти за тематикою проблемної групи кафедри хімії та фармації «Аналітичні дослідження та сучасні ресурсозберігаючі і екологічно чисті процеси та технології», за напрямами:

- проведення хімічного аналізу з визначення якості поверхневих вод та питної води Херсонщини;

- аналіз харчових продуктів і сировини та різних форм фармацевтичних препаратів з виявлення фальсифікатів;

- удосконалення способів утилізації відходів, ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологічних процесів.

Лабораторія проводить вимірювання у сфері контролю стану навколишнього природного середовища, здійснює аналітичний контроль за складом зворотних вод промислових підприємст та організацій м. Херсон, що скидаються у міську каналізаційну мережу. Обєктом дослідження лабораторії у сфері контролю  стану навколишнього природного середовища є стічні (зворотні) води.

Дослідження здійснюється за угодою укладеною між керівництвом університету та приватним акціонерним товариством «Чаплинський маслосирзавод» (державний реєстраційний номер№3-2/2019-24/02вгд від 20.02.2019 та №3/2020-19/02вгд від 05.02.2020). Науковий керівник - доц. Попович Т.А.

Мета дослідження — контроль за складом стічних вод, що скидаються підприємствами м. Херсон у міську систему каналізації та сприяння покращенню екологічної ситуації у регіоні.

Лабораторія працює за стандартизованими методиками. Лабораторія здійснює контроль у зворотних водах:

  •  концентрацій забруднюючих речовин;
  •  фізико-хімічних показників.

Відпрацьовані та атестовані методики визначення в стічних  водах 28 видів забруднень (солей важких металів, фенолів, нафтопродуктів). Лабораторія забезпечна приміщеннями, засобами вимірювальної техніки, випробувальним обладнанням, хімічними реактивами та матеріалами. Лабораторія контролює також динаміку хімічного складу води річки Дніпро в районі м. Херсона, оприлюднює цю інформацію по телебаченню, радіо, у місцевій пресі.


Склад наукового колективу, задіяного в роботі НДЛ

Всього задіяно:

1.         Попович Т.А., кандидатка технічних наук, доцентка;

2.         Близнюк В.М., доктор хімічних наук, професор;

3.         Волкова С.А., кандидатка хімічних наук, доцентка;

4.         Пилипчук Л.Л., кандидатка біологічних  наук, доцентка;

5.         Вишневська Л.В., кандидатка педагогічних наук, доцентка;

6.         Студенти зі складу проблемної групи «Аналітичні дослідження та сучасні ресурсозберігаючі і екологічно чисті процеси та технології».

Склад виконавців госпдоговірної теми:

1.         Попович Т.А., кандидатка технічних наук, доцентка;

2.         Бєлашева А.М., провідна фахівчиня;

3.         Мельникова Н.С., старша лаборантка;

4.         Лавриненко Л.П., провідна фахівчиня.

   
   

НОВИНИ

02.06.2021 р. в рамках роботи науково-дослідної лабораторії аналітичного контролю кафедри хімії та фармації відбулося засідання членів проблемної групи «Аналітичні дослідження та сучасні ресурсозберігаючі і екологічно чисті процеси і технології» за тематикою наукового семінару «Фосфати – екологічна загроза довкіллю та сучасне вирішення даного питання за кордоном та в Україні».

В даному заході прийняли участь здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 102 Хімія, 014 Середня освіта (Хімія), 226 Фармація, промислова фармація та викладачів кафедри хімії та фармації.

 

 

З доповіддю «Що всім потрібно знати про фосфор та фосфати» виступила кандидатка хімічних наук Світлана Волкова, яка розглянула питання стосовно:

- впливу на довкілля та існування живих організмів сполук фосфору – похідних ортофосфатної кислоти; 

- шляхи поповнення фосфорного дефіциту в організмі людини;

- роль фосфорних добрив в підтриманні необхідного вмісту фосфору в грунті для одержання врожаїв сільськогосподарських культур;

- використання фосфатовмісних мийних засобів і дві суттєві екологічні кризи: 1) загроза знищенню водойм з прісною водою через заболочування, 2) загроза стану здоров’я людей;

- харчові фосфатні добавки;

- необхідності заборони використання фосфатних миючих засобів по прикладу європейських країн.

 

Студентка 2 курсу спеціальності 102 Хімія Олександра Шпак презентувала свою наукову роботу і ознайомила присутніх з функціями Фосфору та його сполук в живих організмах, з роллю фосфатних добрив для врожайності рослин, з гранично допустиими концентраціями фосфат-йонів в природних водах.

На проблеми забруднення водного середовища та можливі шляхи їх очищення від полютантів звернули увагу здобувачі вищої освіти 3 і 4 курсів спеціальності 102 Хімія в своїх доповідях за напрямами наукових досліджень: Микола Головій за темою «Адсорбційні методи очищення водних об’єктів від забруднювачів неорганічної та органічної природи» та Наталія Жекова за темою «Адсорбційне очищення водних об’єктів від ксенобіотиків – поверхнево-активних речовин».

Здобувачі вищої освіти хімічної та фармацевтичної спеціальностей активно прийняли участь в обговоренні питань збереження водних ресурсів Херсонщини, необхідності запровадження законодавчих актів, що регулюють використання фосфатовмісних миючих засобів в Україні та формуванні свідомої екологічної культури серед населення.

Новий Модуль Навігації

Новий Контакти

У разі виникнення потреби у виконанні досліджень у лабораторії аналітичного контролю

звертайтесь за адресою: 73000, м. Херсон, вул. Університетська 27 (головний корпус ХДУ, 8 поверх ауд. 803, 805)

телефоном: (0552)49-12-69

Email: Chemist@ksu.ks.ua

          sony@ksu.ks.ua