Євгенія Співаковська

Оновлено: 18.12.2013

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри романо-германських мов, координатор Інформаційного центру Європейського Союзу при ХДУ,  провідний фахівець відділу міжнародних зв'язків.

Публікації

Оновлено: 06.02.2014

 1. Спиваковская Е. Молодёжная субкультура. - Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск XIV – Херсон. Айлант.-2000.-с.187-193.
 2. Спиваковская Е.А. Формирование профессиональной структуры менеджмента в образовательной сфере. Економіко-правові проблеми становлення в Україні громадянського суспільства.: Зб. наук.-метод. праць.–Херсон.-2002.-с. 283-292.
 3. Спиваковская Е. Жанр трагедии в русской и западноевропейской драматургии XVII-XVIII в.в. Південний архів. Філологічні науки.: Збірник наукових праць. Випуск XX.–Херсон: Видавництво ХДУ.-2003-с.45–50.
 4. Спиваковская Е. А. Компьютерное обучение как средство развития познавательных способностей младших школьников / Е. А. Спиваковская // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Випуск 26. – Херсон : Айлант, 2002. – С. 181  – 184.
 5. Співаковська-Ванденберг Є. О.  Функціональні можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні зарубіжної літератури / Є. О. Співаковська-Ванденберг // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Випуск 44. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2007. – С. 365  – 370.
 6. Співаковська-Ванденберг Є. О. Формування інформаційно-навчального середовища у сучасному вищому навчальному закладі / Є. О. Співаковська-Ванденберг  // Постметодика. – 2010. – № 6 (97). – С. 53 – 55.
 7. Співаковська-Ванденберг Є. Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей / Євгенія Співаковська-Ванденберг // Освіта дорослих : теорія, досвід, перспективи : зб. наук. праць. – 2011. – Випуск 3. – Ч. 1. – С. 278 – 284.  
 8. Співаковська-Ванденберг Є. О. Самоосвітня компетенція майбутнього вчителя як педагогічна категорія / Є. О. Співаковська-Ванденберг // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 2 (111). – С. 40 – 42.
 9. Співаковська-Ванденберг Є. О. Критерії та рівні готовності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей до формування самоосвітньої компетентності / Є. О. Співаковська-Ванденберг // Педагогічна освіта: теорія і практика – 2011. – № 1 (15). – С. 155 – 157.
 10. Співаковська-Ванденберг Є. О. Дистанційний варіант отримання знань – освіта майбутнього (порівняльний аспект) / Є. О. Співаковська-Ванденберг // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Випуск 4. – 2001. – С. 33 – 38. 
 11. Спиваковская Е. Дистанционный вариант получения знаний – образование будущего  (сравнительный аспект) / Евгения Спиваковская // Інформатизація освіти України стан проблеми перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. 2001 г. : тези допов. – Херсон, 2001. – С. 126 – 129.
 12. Співаковська-Ванденберг Є. О. Проблеми інформатизації освіти на сучасному етапі розвитку вищої школи в Україні  / Є. О. Співаковська-Ванденберг // Дослідження молодих учених в контексті розвитку сучасної науки : всеукр. наук.-практ. конф., 20 квітня 2011 р. : матер. допов. – К., 2011. – С. 153 – 155.
 13.  Спиваковская Е. А. Шекспир на сцене ХХ века / Е. А. Спиваковская // Південний архів : зб. наук. праць. Філологічні науки. – Випуск 12. – Херсон : Айлант, 2001. – С. 244  – 246.
 14.  Спиваковская Е. А. Шекспир в музыке, театре, киноискусстве : интернет-хрестоматия (о постановках Шекспира – системно (к выходу в свет книги) / Е. А. Спиваковская // Печатное слово : информационно-методический журнал. – Херсон : Изд-во ХГПУ, 2003 (1). – С. 46.
 15.  Співаковська Є. О. Загальні принципи організації дистанційного навчання з зарубіжної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах / Є. О. Співаковська // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. – 2004. – № 2 (9). – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова. – С. 201 – 207.
 16.  Співаковська Є. О. Позашкільна освіта в контексті Інтернет-технологій / Є. О. Співаковська // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – № 7 (39). – С. 30 – 33.
 17.  Співаковська Є. Використання комп’ютерних технологій у розвитку молодших школярів / Є. Співаковська // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2007. –  № 7. – С. 35 – 40.
 18.  Співаковська-Ванденберг Є.О. Мультимедія-інтернет енциклопедія «Шекспір і його  творчість крізь призму епохи Відродження» / Є. О. Співаковська-Ванденберг // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2008. –  № 8. – С. 27 – 29.
 19.  Співаковська-Ванденберг Є. Про роль Представництва Європейської комісії у формуванні європейських цінностей в Україні / Є. О. Співаковська-Ванденберг // Печатное слово : информационно-методический журнал. – Херсон : Изд-во ХГПУ, 2009 (3/33). – С. 76 – 80.
 20. Співаковська Є. О. Інформаційне середовище при ХДУ – шлях до інтеграції в Європейський освітній простір: матеріали всеукр. практ. конференції  [“Європейські інтеграційні процеси в Україні: стан, проблеми та перспективи”], (11 жовтня 2011 р.) – Херсон, 2011. – С. 102 – 103.
 21. Співаковська Є. О., Базиченко В.В. Інтеграція сучасних освітніх систем Європи та світу в контексті впровадження педагогічних ідей Ф.Фрьобеля / Україна у контексті інтеграції до європейського освітнього простору Німеччини: Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару. - Херсон, 22 березня, 2012. С. 41-46.
 22. Співаковська Є. О. Применение информационно-коммуникационных технологий в процессе профессиональной подготовки будущих преподавателей гуманитарных специальностей: материалы / VIII Междунар. науч.-практ. конф. Молодих исследователей, 23-24 мая 2012г., г.Барановичи, Респ.Белорусь: в 3 ч./М-во образования Респ.Белорусь, учреждение образования «Барановический государственній університет» - Барановичи: РИО БарГУ, 2012. – Ч.2.-С.89-90.
 23. Співаковська Є.О. Вимоги сучасної освітньої галузі до рівня підготовки вчителя-гуманітарія до полісуб'єктної взаємодії у навчально-виховному процесі / Є.О. Співаковська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: "Педагогіка. Соціальна робота". - 2013. - №29. - С. 206 - 210.
 24. Співаковська Є.О. Формування самоосвітньої компетентності у студентів філологічних спеціальностей засобами інформаційно-комунікаційних технологій / Є.О. Співаковська // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. –  № 1 (105). – С. 27 – 29.
 25. Співаковська Є.О. Використання нових інформаційних технологій у вивченні студентами англійської мови / Є.О. Співаковська // Інформаційні технології в освіті. - Випуск 15. – Херсон: ХДУ, 2013. – С. 221 – 228.
 26. Співаковська Є.О., Тарасіч Ю.Г. Організація семінарських занять студентів засобами ІКПС / Є.О. Співаковська // Інформаційні технології в освіті. - Випуск 17. – Херсон: ХДУ, 2013. – С. 131 – 141.
 27. Aleksander Spivakovskiy, Lyubov Petukhova, Evgeniya Spivakovska, Vera Kotkova, Hennadiy Kravtsov. Comparative Analysis of Learning in Three-Subjective Didactic Model. http://ceur-ws.org/Vol-1000/
 28. Співаковська Є.О. Проблеми підготовки майбутнього вчителя-гуманітарія до професійної діяльності у полісуб'єктному навчальному середовищі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. - № 2/2013. - С. 62-67.

Новий Модуль Навігації